Pravidla pro citaci pramenů


Pravidla pro citaci pramenů z projektu

„Bohemia, Moravia et Silesia Judaica“

Hlavním cílem projektu „Bohemia, Moravia et Silesia Judaica“ je formou archivní rešerše vyhledávat a zveřejňovat prameny k dějinám židů v České republice. Tato část projektu se zabývá prameny z let 1520-1670, které spolupracovníci projektu vyhledávají a podle vědeckých kriterií zpracovávají v archivem po celé zemi. O dějinách a cílech a o Společnosti pro dějiny židů v ČR, která projekt v současné době vede, čtěte na úvodní straně.
Zveřejněné prameny jsou určeny všem zájemcům o dějiny židovského osídlení českých zemí a genealogům. To se týká především plných verzí pramenů, které jsou přístupné až po registraci a úhradě registračního poplatku.
Plné verze pramenů splňují všechna kritéria vědecké edice pramenů! O způsobu zpracování edice v rámci projektu „Bohemia, Moravia et Silesia Judaica“ viz Pravidla pro zpracování pramenů.  Prameny jsou tedy v první řadě určeny k vědeckým účelům, jako zdroj informací a podklad odborných statí a publikací.

Autorská práva ke všem pramenům a textům zveřejněným na této internetové stránce náleží Společnosti pro dějiny židů v České republice, se sídlem Slovanské nám. 8, 612 00 Brno, Česká republika.
Držitel autorských práv povoluje přetištění částí a nebo celých pramenů z této internetové stránky jen za podmínky, že bude uveden zdroj pramene v poznámkovém aparátu nebo jiným obvyklým způsobem!
Totéž se týká všech informací čerpaných z této internetové strany.

Vzhledem k tomu, že způsob citace pramene v odborné literatuře podléhá změnám jak v místě, tak v čase, navrhujeme tento způsob citace:

Citace pramene

1) Rozšířená citace (Při první citaci pramene)
Při první citaci pramene nebo textu doporučujeme následující způsob citace:
Bohemia, Moravia et Silesia Judaica.
Společnost pro dějiny židů v ČR, Brno, www.BMSJ.eu, kód příslušného pramene.

Pro úplnost informace doporučujeme při první citaci v závorce také uvést, kde je uložen originál pramene, např.:
Bohemia, Moravia et Silesia Judaica.
Společnost pro dějiny židů v ČR, Brno, www.BMSJ.eu, kód příslušného pramene (Originál uložen:  název a sídlo archivu – fond – inv. číslo – fol./pag.). Informace o archivu a fondu atd. jsou uvedeny v záhlaví každého pramene.

Příklad rozšířené citace:
Bohemia, Moravia et Silesia Judaica.
Společnost pro dějiny židů v ČR, Brno, www.BMSJ.eu, kód: MZA-D1(LR)-17b,fol.33v (Originál uložen v Moravském zemském archivu, fond D 1 Lánové rejstříky, inv. č. 17b, fol. 33v).

(Pro tento příklad jsme použili soupis židů z lánových rejstříků města Přerova z roku 1675.)

2) Zkrácená citace

a) Při druhé a další citaci stejného pramene
Pro zkrácenou citaci z naší internetové stránky v případě již jednou citovaného pramene navrhujeme tento způsob:
www.BMSJ.eu, o. c., kód pramene.

Příklad zkrácené citace:
www.BMSJ.eu, o. c., kód: MZA-D1(LR)-17b,fol.33v.

Při druhé a další citaci není potřeba uvádět informace o původu pramene (název a sídlo archivu, fond, inv. číslo, fol./pag), protože tyto informace jsou v podobě zkratek zahrnuty již v kódu každého pramene.

b) Při první citaci jiného pramene stejného fondu
Při citaci jiného pramene již jednou citovaného fondu postačí vyměnit kód na konci citace.

Příklad:
www.BMSJ.eu, o. c., kód: MZA-D1(LR)-12,fol.22v-25r.

Kvůli lepší identifikaci pramene, obzvláště velkých fondů s nejrůznějšími typy pramenů, doporučujeme i v tomto případě uvést doplňující informace o prameni (název a sídlo archivu, fond, inv. číslo, fol./pag).

Příklad:
www.BMSJ.eu, o. c., kód: MZA-D1(LR)-12,fol.22v-25r (Originál v Moravském zemském archivu, fond D 1 Lánové rejstříky, inv. č. 12, fol. 22v-25r).

(Pro tento příklad jsme použili soupis židů z lánových rejstříků města Holešova z roku 1675.)

c) Při první citaci jiného pramene jiného fondu
V případě další citace z naší internetové stránky, ale pramene z jiného fondu či dokonce jiného archivu, doporučujeme formu zkrácené citace i s údaji původu pramene:
www.BMSJ.eu, o. c., kód pramene (Originál uložen:  název a sídlo archivu – fond – inv. číslo – fol./pag.).

Příklad:
www.BMSJ.eu, o.c., kód: SOkAJi-(AMP)-16 (Originál ve Státním okresním archivu Jihlava, fond archiv města Polná, inv. č. 16).

(Pro tento příklad jsme použili řád Františka z Ditrichštejna pro pobyt a usazování židů v Polné z roku 1676)

Při dalších citacích z tohoto archivu a fondu lze pak použít opět zkrácenou citaci, jak je popsáno v odstavcích a) a b).

Závěrečná poznámka:
Při citaci pramenů z našich internetových stránek prosíme o uvádění kódů v nezměněné podobě! Tyto kódy mají velký význam při vyhledávání konkrétních pramenů na naší internetové stránce, blíže viz Jak hledat v projektu BMSJ?