spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Fond: A 1/8 Akta purkmistrovská (AP) Tisk

> Přeskočit na seznam inventárních čísel fondu


Fond:
A 1/8 Akta purkmistrovská (AP)

Akta purkmistrovská obsahují písemnosti politické a částečně i politické správy města Brna z let 1647 až 1741. Písemnosti soudní správy byly ukládány zvlášť. U vzniku fondu stál městský písař Šebestián Sutor, který v roce 1647 reformoval městskou kancelář a zavedl nový způsob ukládání písemností. Akta purkmistrovská byly vedena podle Sutorových principů až do roku 1741, kdy ztratila význam pro úřadování města. Při studiu tohoto fondu je třeba také nahlédnou do fondů Zbytky registratur a Stará registratura ekonomická, protože řada spisů byla později přeřazena.
Svým obsahem se Akta purkmistrovská řadí k velmi cenným historickým pramenům. Obsahuje doklady o cechovním zřízení města Brna, městských trzích, zásobování města zbožím, potravinami a vínem, vybírání poplatků a mýt na městských branách. Významné jsou také spisy o porušování a obhajobě městských práv a výsad, především hospodářských. To také vedlo k tomu, že si Brno platilo zvláštního agenta u vídeňského císařského dvora, který tam hájil zájmy města a získával potřebné informace. Dále se spisy týkají dluhů města i měšťanů, provozu a správy hospodářských zařízení jako mlýny, cihelny, pivovary, ale také špitálů, lázní, škol a lékáren. Část agendy se týká městských domů, jejich staveb a oprav, vlastnictví městských domů a šlechtou, církevních záležitostí, správy městských statků a poddanských městeček a vsí a řady jiných věcí. A to nejsou zdaleka všechny záležitosti, které zachycují Akta purkmistrovská, o kterých se tak dá bez nadsázky dá říci, že v podobě úředních akt zaznamenávají důležité oblasti života nejvýznamnějšího města Moravy od poloviny 17. do poloviny 18. století.
Týká se to také vztahu města Brna k židům, který je v Aktech purkmistrovských bohatě dokumentován. Především jsou to písemnosti dokládající snahy zabránit konfirmaci židovských privilegií, zamezit či aspoň ztížit židům do města na trhy, vyloučit je z obchodní konkurence a prodeje řemeslných výrobků a časté jsou také nářky na židovské lichvy. V souvislosti s jednání kolem obnovení židovských privilegií je zajímavá korespondence s brněnským agentem u vídeňského dvora. Ohledně hospodářského působení židů a jejich vstupu do města vedlo Brno i jménem ostatních moravských královských měst bohatou agendu a rozesílalo stížnosti a listy na všechny důležité strany: císařskému dvoru, České dvorské kanceláři, moravskému zemskému hejtmanství (tribunálu) a moravskému zemskému podkomořímu. Mnohem více informací k (nejen) obchodním sporům královských měst se židy však obsahuje fond Stará registratura ekonomická.
Další písemnosti se týkají vztahu židů ze Slavkova u Brna k městu Brnu, jejich obchodu s měšťany, vstupem do města či provozování řemesla (sklářství) slavkovskými židy v Brně pod ochranou vrchnosti.
Velký význam pro mapování vztahů křesťanů k židům, ale také pro dějiny hrdelního soudnictví, má případ vraždy žida Davida z Ivančic, který je v Aktech purkmistrovských podrobně dokumentován až k vynesení rozsudku smrti nad vrahem.

Literatura o fondu:
Dřímal, Jaroslav: Archiv města Brna. Průvodce po fondech a sbírkách. - Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra 1956, s. 46-51

Literatura o židech z fondu Akta purkmistrovská:
Kocman, Pavel: Vražda ivančického žida Davida Janem Trnkou ze Židlochovic v Ledcích roku 1649. - In: Jižní Morava 38 (2002), s. 209-212.
Kocman, Pavel: Moravští židé a křesťanská justice v 16. a 17. století. - In: Jižní Morava 39 (2003), sv. 42, s. 7-19.
Kocman, Pavel: Mährische Juden und christliche Justiz im 16. Jahrhundert. - In: Hödl, Sabine, - Peter Rauscher, Barbara Staudinger (Hrsg.): Hofjuden und Landjuden. Jüdisches Leben in der Frühen Neuzeit. - Berlin-Wien: Philo 2004, s. 363-386.

 

znak_brno.gifpk

 


Materiály tohoto fondu byly instalovány v roce 2008 za finanční podpory statutárního města Brna.

Seznam inventárních čísel fondu

> AMB-A1-8(AP)-159     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-220     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-230     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-232     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-259     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-262     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-415     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-417     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-419     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-504     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-663     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-848     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-985     -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-1202   -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-1218   -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-1221   -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-1222   -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-1311   -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-1313   -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-1325   -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-1340   -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-1373   -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-1378   -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-1382   -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-1389   -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-1391   -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-1396   -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-1401   -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-1522   -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-1669   -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-2026   -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-2216   -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-2538   -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-8(AP)-2688   -  (excelová tabulka)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes