spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUO)-31 public fol.201-417 Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv

Ungarisch-Hradisch]

 (SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Ostroh

[Bestand: Stadtarchiv Ungarisch Ostra]

(AMUO)

Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 222r
1586 II 8, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.222r

Jiřík Pořický prodává dům včetně zahrady sousedící se sádkem žida Mojžíšového.

Jiřík Pořický verkauft ein Haus einschließlich Gartens in Nachbarschaft zum Gärtchen des Juden Mojžíš neben dem Tor.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 236r
1599 V 20, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.236r

Ze závdanku za dům Jana Rychnovského dány židovce Michalce za dluh Jana Kopřivy 4 zl.

Von der Anzahlung für das Haus des Jan Rychnovský erhält die Jüdin Michalka für eine Schuld des Jan Kopřiva 4 fl.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 246r, 247r
1662 III 30, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1663 IV 28, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.246r,247r

1662 III 30 prodává Pavel Hofman sádek židovi Izákovi mladšímu Chaskovi za hotových 12 zl. Poznamenáno, že zápis je neplatný. 1663 IV 28 kupuje sádek důchodní písař Tomáš Freyštetter, Izákovi Chaskovi sádek nepatří.

1662 III 30 verkauft Pavel Hofman ein Gärtchen dem Juden Izák jun. Chaska für bare 12 fl. Es wird angemerkt, daß der Eintrag ungültig ist. 1663 IV 28 kauft das Gärtchen der Rentschreiber Tomáš Freyštetter, Izák Chaska gehört das Gärtchen nicht.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

bez fol. (1v za 256v)
1653 VI 29, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,bezfol.(1vza256v)

Žid Lebl prodává role a dále štěpnice náležející k herinkovskému domu panskému sládkovi Tomášovi Sallovi za 100 zl. Dům původně patřil Jetřichovi z Kunovic, pak knížeti Hartmanovi z Lichtenštejna, který jej daroval Leblovi a nyní je knížetem Gundakerem z Lichtenštejna Leblovi odňat.

Der Jude Lebl verkauft ein Feld und den Obstgarten, die zum Haus des Herink gehören, dem herrschaftlichen Mälzer Tomáš Sall um 100 fl. Das Haus gehörte ursprünglich Dietrich von Kunowitz, dann Fürst Hartmann von Liechtenstein, der es Lebl schenkte, dem es jetzt von Fürst Gundaker von Liechtenstein abgenommen wird.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 257r-v
1578 XI 21, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1579 VI 29, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1579 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1580 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1581 I 20, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.257r-v

1578 XI 21 prodává žid Markus mečíř grunt v zaparkání včetně roubanice sousedící s Melicharem Holešovským a Lazarem Tlustým Janovi Kouřilovi za 45 zl. Závdanek dává Kouřil 12 zl., stanoveny splátky. Markusovi mečířovi zůstává k užívání komora a dvorek. 1579 VI 29 smluveno, že Jan Kouřil odstoupil Markusovi mečířovi kus dvora na šířku světnice, kterou si Markus vystavěl a Markus snižuje prodejní cenu gruntu o 10 zl. a snižuje splátky. 1579 XII 25 a 1580 XII 25 splácí Kouřil mečířovi po 3 zl. 1581 I 20 prodává Markus mečíř zbytek splátek 17 zl. za hotových 7 zl.

1578 XI 21 verkauft der Markus mečíř (Schwertfeger) einen Grund einschließlich des Gehaus neben Melichar Holešovský und Lazar Tlustý an Jan Kouřil um 45 fl. Als Anzahlung gibt Kouřil 12 fl., Ratenzahlung wird vereinbart. Dem Schwertfeger Markus bleibt zum Gebrauch eine Kammer und das Höfchen. 1579 VI 29 wird vereinbart, daß Jan Kouřil dem Schwertfeger Markus den Hof in der Breite der Stube abtritt, die sich Markus erbaute, und daß Markus den Verkaufspreis um 10 fl. und die Raten senkt. 1579 XII 25 und 1580 XII 25 zahlt Kouřil dem Schwertfeger jeweils 3 fl. 1581 I 20 verkauft der Schwertfeger Markus die restlichen Raten von 17 fl. für bare 7 fl.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol.262r
1574 XII 13, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1575 X 18, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.262r

1574 XII 13 prodává Ondra Pekař dům v zaparkání sousedící s domem žida Arona Kryštofovi Kožišníkovi včetně židovského sádku, na který židovi půjčil zemřelý Jiřík Kolář. 1575 X 18 prodává Kryštof Kožišník dům včetně židovského sádku Janovi Kostkovi.

1574 XII 13 verkauft Ondra Pekař ein Haus neben dem des Juden Aron an Kryštof Kožišník einschließlich des Judengärtleins, auf das dem Juden der verstorbene Jiřík Kolář lieh. 1575 X 18 verkauft Kryštof Kožišník das Haus einschließlich des Judengärtleins an Jan Kostka.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 268r-v
1637 I 27, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1636, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1637 XI 11, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1640, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.268r-v

1637 I 27 prodává žid Marek (starý) s povolením vrchnosti, židovského fojta a židovského úřadu pustý grunt s příslušenstvím v zaparkání (sousedí s gruntem žida Vlčka) po svém bratru Slepičkovi Pavlovi Paskovskému za 35 zl. Závdanek dává Paskovský 5 zl., stanoveny splátky. 1636 splácí Paskovský Markovi 5 zl. 1637 XI 11 splácí Paskovský Markovi 10 zl. 1640 splácí Paskovský Markovi zbylých 15 zl.

1637 I 27 verkauft der Jude Marek (der Alte) mit Erlaubnis der Herrschaft, des Judenvogts und des Judenamts den öden Grund mit Zugehörungen neben dem Grund des Juden Vlček nach seinem Bruder Slepička an Pavel Paskovský um 35 fl. Als Anzahlung gibt Paskovský 5 fl., es wird Ratenzahlung vereinbart. 1636 zahlt Paskovský an Marek 5 fl. 1637 XI 11 zahlt Paskovský an Marek 10 fl. 1640 zahlt Paskovský an Marek die restlichen 15 fl.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 272r-v
1628 XI 30, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.272r-v

Poznamenáno, že žid Izák, syn Mojžíše Mejtného, splatil dům, který směnil s Tomášem Mlynářovým a Tomáš také splatil dům, který směnil s Izákem a který původně Izák koupil od žida Litmana, zetě Šabšového. Tomášovy splátky zapisovány v židovských registrech. 1628 XI 30 prodali purkmistr a rada města dům v zaparkání po Tomášovi Mlynářovém, který sousedí s pustým gruntem žida Slepičky, i s příslušenstvím včetně štěpnice v Tatarových ležící mezi štěpnicemi židů Israhele Poláka a Jelenka.

Es wird vermerkt, daß der Jude Izák, Sohn des Mojžíš Mejtný, das Haus bezahlt hat, das er mit Tomáš Mlynář getauscht hat, und Tomáš ebenfalls das Haus bezahlt hat, das er mit Izák getauscht hat und das ursprünglich Izák vom Juden Litman, Schwiegersohn des Šabša, gekauft hat. Tomáš‘ Raten werden in den Judenregistern eingetragen. 1628 XI 30 verkaufen Bürgermeister und Rat das Haus des verstorbenen Tomáš Mlynář neben dem öden Grund des Juden Slepička, mit Zugehörungen einschließlich des Obstgartens in den Tataren, gelegen zwischen dem Obstgarten der Juden Israhel Polák und Jelenek.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 278r-v, 279r, 280r-v, 281r
1584 II 3, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1599 X 22, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1600 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1601 VI 15, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1602 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1605, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1606 VII 14, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1606, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1607 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1608, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1610, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1611, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1612, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1613 IV 19, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1614 III 14, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1637, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.278r-v,279r,280r-v,281r

1584 II 3 prodává žid Aron grunt se sádkem u panského rybníčka nad mlýnem Margétě Čertkové za 80 zl. Stanoven závdanek a splátky. Poznamenána neplatnost transakce. 1599 X 22 prodává žid Aron grunt u školy Janovi Čertkovi za 40 zl. Stanoveny splátky. 1600 XII 25 splácí Urban Fučiman Leblovi Aronovému 2 zl. 1601 VI 15 daruje Lebl Aronový sádek v Tatarových Urbanovi Fučimanovi. 1602 XII 25 splácí Urban Fučiman Leblovi Aronovému 2 zl. 1605 splácí Tomek Petr Šalomovi zastupujícímu Aronovy sirotky 2 zl. 1606 VII 14 učiněna směna domu Tomka Petra (Tomáše Mlynářového) (dům naproti? domu žida Gutmy) a domu žida Izáka, syna Mojžíše Mejtného, který koupil od žida Litmana, zetě Šabšového. Stanoveny splátky domů, Tomek bude klást peníze k židovským registrům a Izák k městským registrům. Dále má Izák s židy chodit robotovat na pilu. Rukojmí za Izáka židé Gutma a Marek. 1606 splácí Tomek staré židovce Šabšové (Šapšové) 4 zl. 1607 XII 25 splácí Tomek (Tomáš Mlynářů) Jozefovi Šapsovi 4 zl. 1608, 1610, 1611 splácí Tomek (Tomáš Mlynářů) Jozefovi Šapsovi a jeho matce po 4 zl. 1612, 1613 IV 19, 1614 III 14 splácí Tomek (Tomáš Mlynářů) Jozefovi Šapsovi po 4 zl. 1637 poznamenáno, že ten dům (leží za dvorem Jana Všetečky a Martina Pavlíčka) byl od 1606 až dosud majetkem Jozefa Šapsy.

1584 II 3 verkauft der Jude Aron den Grund mit Gärtchen beim Herrenteich über der Mühle an Margéta Čertková um 80 fl. Es wird eine Anzahlung und Ratenzahlung vereinbart. Vermerk der Ungültigkeit der Transaktion. 1599 X 22 verkauft der Jude Aron einen Grund bei der Schule an Jan Čertek um 40 fl. Es wird Ratenzahlung vereinbart. 1600 XII 25 zahlt Urban Fučiman an Lebl Aronový 2 fl. 1601 VI 15 schenkt Lebl Aronový das Gärtchen in den Tataren Urban Fučiman. 1602 XII 25 zahlt Urban Fučiman an Lebl Aronový 2 fl. 1605 zahlt Tomek an Petr Šalom in Vertretung der Waisen des Aron 2 fl. 1606 VII 14 wird ein Haustausch vollzogen zwischen Tomek Petr (Tomáš Mlynářový) (das Haus gegenüber dem Juden Gutma?) und dem Juden Izák, Sohn des Mojžíš Mejtný, das dieser vom Juden Litman, dem Schwiegersohn des Šabša, gekauft hatte. Es werden Raten für die Häuser vereinbart, Tomek wird Geld zu den Judenregistern erlegen und Izák zu den Stadtregistern. Weiters hat Izák mit den Juden Robot an der Säge zu leisten. Bürgen für Izák sind die Juden Gutma und Marek. 1606 zahlt Tomek der alten Jüdin Šabšová (Šapšová) 4 fl. 1607 XII 25 zahlt Tomek (Tomáš Mlynářů) an Jozef Šapsa 4 fl. 1608, 1610, 1611 zahlt Tomek (Tomáš Mlynářů) an Jozef Šapsa und seine Mutter jeweils 4 fl. 1612, 1613 IV 19, 1614 III 14 zahlt Tomek (Tomáš Mlynářů) an Jozef Šapsa jeweils 4 fl. 1637 wird vermerkt, daß dieses Haus, gelegen hinter dem Hof des Jan Všetečka und des Martin Pavlíček, seit 1606 bis jetzt Besitz des Jozef Šapsa ist.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 282r
1573, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1574, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1575, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1576, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1577, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.282r

1573 dává Jan Chmel závdanek 6 zl. a splácí 3 zl., které si bere žid Aron za dluh Fučíčka. 1574 splácí Jan Chmel 3 zl., které si bere žid Aron za dluh Fučíčka. 1575, 1576, 1577 splácí Margita Chmelová po 3 zl., které si bere žid Aron za dluh Fučíčka.

1573 gibt Jan Chmel eine Anzahlung von 6 fl. und zahlt eine Rate von 3 fl., die sich der Jude Aron für eine Schuld der Fučíček nimmt. 1574 zahlt Jan Chmel 3 fl., die sich der Jude Aron für eine Schuld der Fučíček nimmt. 1575, 1576, 1577 zahlt Margita Chmelová jeweils 3 fl., die sich der Jude Aron für eine Schuld der Fučíček nimmt.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 282v
1587 XI 6, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.282v

Matěj Šec prodává své peníze na domě Matěje Všetečky a tak na tomto domě už náleží pohledávka jen židovi.

Matěj Šec verkauft sein Geldforderung auf dem Haus des Matěj Všetečka, und so hat nur noch der Jude Forderungen auf dem Haus liegen.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 286r
1631, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.286r

Město kupuje pustý grunt (požár v zaparkání u pivovaru) s příslušenstvím po židovi Abrahamkovi Malém od jeho dcery Aliny se svolením vrchnosti a židovské obce za hotové 4 zl.

Die Stadt Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) kauft einen durch Feuer öden Grund hinter dem Zwinger beim Brauhaus mit Zugehörungen nach dem Juden Abrahamek Malý von dessen Tochter Alina mit Erlaubnis der Herrschaft und der jüdischen Gemeinde um bare 4 fl.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 287r, 289r
1638 I 15, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1641 XII 27, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.287r,289r

1638 I 15 směňuje Jan Pochylý dům s židem Vlčkem, synem Mojžíšovým. Vlček má za dům splácet městu 40 zl. po 3 zl. Pochylého dům sousedí s domem žida Vlacha. Vlčkův dům nyní patří do židovské obce a náleží k němu loučka u vězení. Rukojmí za Vlčka židé Jakub Judele a Jakub Leblův. 1641 XII 27 splácí Vlček 6 zl. za dva roky.

1638 I 15 tauscht Jan Pochylý ein Haus mit dem Juden Vlček, Sohn des Mojžíš. Vlček hat für das Haus der Stadt 40 fl. in Raten zu je 3 fl. zu zahlen. Pochylýs Haus liegt neben dem des Juden Vlach. Vlčeks Haus gehört nun der jüdischen Gemeinde; dazu gehört eine Wiese neben dem Gefängnis. Bürgen für Vlček sind die Juden Jakub Judele und Jakub Leblův. 1641 XII 27 zahlt Vlček 6 fl. für zwei Jahre.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 291r
1573 XI 27, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1574 XI 29, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.291r

1573 XI 27 prodává Jan Jakša dům v zaparkání (včetně sadu sousedícího se sadem židovského kněze Lazara) Jiříkovi Vodičkovi za 100 zl. Rukojmí za Vodičku mimo jiné žid Zymcha. 1574 XI 29 dostává ze závdanku žid Aron 12 zl. za dluh Vodičky.

1573 XI 27 verkauft Jan Jakša ein Haus hinter dem Zwinger (einschließlich des Gartens neben dem des Juden Rabbi Lazar) an Jiřík Vodička um 100 fl. Bürge für Vodička ist unter anderem der Jude Zymcha. 1574 XI 29 erhält aus der Anzahlung der Jude Aron 12 fl. für deine Schuld des Vodička.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 292v, 293r
1595 VII 8, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1596 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.292v,293r

1595 VII 8 prodává město dům po Mikulášovi Ščerbovi včetně sadu sousedícího se sadem žida Černého. 1596 XII 25 dáno ze splátky domu 20 gr. židovce Michalce za 5 loktů černého plátna užitého při Ščerbově pohřbu.

1595 VII 8 verkauft die Stadt Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) das Haus des verstorbenen Mikuláš Ščerba einschließlich des Gartens neben dem Garten des Juden Černý. 1596 XII 25 erhält die Jüdin Michalka aus der Anzahlung 20 gr. für fünf Ellen schwarze Leinwand, die bei Ščerbas Begräbnis verwendet wurden.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 297r-v
1578 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1579 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.297r-v

1578 XII 25 dána splátka domu 5 zl. židovi Šalomovi, zeti Aronovému za dluh. 1579 XII 25 dány ze splátky domu 2 zl. Šalomovi, zeti Aronovému a 2 zl. židovi Mušlovi.

1578 XII 25 erhält von einer Rate für Haus des Bartoš Špaček der Jude Šalom, Schwiegersohn des Aron, für eine Schuld 5 fl. 1579 XII 25 erhält von der Rate für das Haus der Jude Šalom, Schwiegersohn des Aron, 2 fl. und 2 fl. der Jude Mušl.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 301r
1591 IV 26, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.301r

Johel Vodička prodává svůj dům v zaparkání včetně roubanice sousedící s roubanicí žida Koželuha.

Johel Vodička verkauft sein Haus hinter dem Zwinger einschließlich des benachbarten Gehäus neben dem Gehäu des Juden Koželuh.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 303v
1590, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.303v

Město prodává Tomášovi Janovskému dům původně náležející zběhlému židovi Abrahamovi, synovi Fejtlů.

Die Stadt Ungarisch Osta (Uherský Ostroh) verkauft an Tomáš Janovský das Haus, das urprünglich dem entlaufenen Juden Abraham, Sohn des Fejtl, gehörte.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 306r-v
1607, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1615, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.306r-v

1607 dána splátka domu Ondry Vršovského 5 zl. židovi Ščastnému z Veselí (nad Moravou). 1615 dána splátka domu Jiříka Kožušníka 10 zl. (za dva roky) židovce Sáře na zaplacení části domu odkoupeného k radnici.

1607 erhält von der Rate für das Haus des Ondra Vršovský der Jude Ščastný aus Wessely (Veselí nad Moravou) 5 fl. 1615 erhält die Rate für das Haus des Jiřík Kožušník die Jüdin Sára 10 fl. (für zwei Jahre) für die Bezahlung eines Hausteils, der zum Rathaus zugekauft wurde.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

bez fol. (1r za 307v)
1637 I 19, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,bezfol.(1rza307v)

Žid Marek prodává s povolením židovské obce pustý grunt s příslušenstvím po svém bratrovi Slepičkovi ševci Pavlovi Paskovskému za 35 zl. Stanoveny splátky. Před prodejem Marek několikrát nabídl prodej ve škole (synagoze), židé však odmítli a svolili k prodeji křesťanům.

Der Jude Marek verkauft mit Bewilligung der jüdischen Gemeinde einen öden Grund mit Zugehörungen nach seinem Bruder Slepička dem Schuster Pavel Paskovsky um 35 fl. Es wird Ratenzahlung vereinbart. Vor dem Verkauf bot Marek einigemal den Grund in der Schule (Synagoge) an, die Juden lehnten aber ab und erlaubten den Verkauf an Christen.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 313v
1614 VI 6, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1618 XI 11, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1619, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.313v

1614 VI 6 prodává žid Abraham Maušle, syn starého, kus svého domu u brány u kostela městu pro účely radnice za 40 zl. Ihned dostává 20 zl., na zbytek stanoveny splátky. ? splácí město Abrahamovi 5 zl. 1618 XI 11 splaceno Sáře, vdově po Abrahamovi, 5 zl. 1619 doplaceno Sáře 10 zl.

1614 VI 6 verkauft der Jude Abraham Maušle, Sohn des Alten, einen Teil seines Hauses am Tor bei der Kirche an die Stadt Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) für Zwecke des Rathauses um 40 fl. Sofort erhält er 20 fl., für den Rest wird Ratenzahlung vereinbart. Zu einem ungenannten Datum zahlt die Stadt Abraham 5 fl. 1618 XI 11 werden Sára, Witwe des Abraham, 5 fl. bezahlt. 1619 werden Sára die restlichen 10 fl. bezahlt.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 318v, 320r
1605 VI 7, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1605 VI 10, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1607, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.318v,320r

1605 VI 7 prodává Jiřík Kratochvíle dům židovi Abrahamkovi (Abrahamovi) z Bezděkova za hotových 95 zl. 1605 VI 10 prodává Abrahamek tento dům s příslušenstvím Urbanovi Fučimanovi za 120 zl. Závdanek dává Urban 22 zl., stanoveny splátky. 1607 splácí Urban Abrahamovi 10 zl. za dva roky. Zbylou sumu 88 zl. prodává Abraham Alžbětě Vibrštejnce z Bojišova za hotových 20 zl.

1605 VI 7 verkauft Jiřík Kratochvíle ein Haus dem Juden Abrahamek (Abraham) aus Neu-Strakonitz (Bezděkov) um bare 95 fl. 1605 VI 10 verkauft Abrahamek dieses Haus mit Zugehörungen an Urban Fučiman um 120 fl. Als Anzahlung gibt Urban 22 fl., es wird Ratenzahlung vereinbart. 1607 zahlt Urban an Abraham 10 fl. für zwei Jahre. Die Restsumme von 88 fl. verkauft Abraham an Alžběta Vibrštejnka z Bojišova um 20 fl. bar.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 322v
1639 XII 10, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.322v

Poznamenáno, že zemřelý Stanislav Pojuný dluží židovce Stavě (?) staré Baruchové 8 zl., její nevěstě (snaše?) 4 zl., Lazarovi Školnému 8 zl., druhému hrubému Školnému 4 zl.

Es wird angemerkt, daß der verstorbene Stanislav Pojuný der Jüdin Stava (?) der alten Baruchová 8 fl., deren Braut (Schwiegertochter?) 4 fl., Lazar Školný 8 fl. und dem anderen großen (hrubý) Školný 4 zl. schuldet.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

bez fol. (1r za 322v)
1659 V 18, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,bezfol.(1rza322v)

Město postupuje městskému písaři Šimonovi Hryčovi sádek sousedící se sádkem žida Zundla.

Die Stadt Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) tritt dem Stadtschreiber Šimon Hryč den Garten neben dem des Juden Zundel ab.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 325r
1607 IV 27, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.325r

Ze závdanku za dům Mikuláše Řezníka dáno 10 zl. židovi za kožich.

Von der Anzahlung für das Haus des Mikuláš Řezník erhält ein Jude 10 fl. für einen Pelz.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 329r-v
1620 VI 30, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1625 I 14, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.329r-v

1620 VI 30 Tobiáš Procházka dluží židovi Markovi 30 zl. 1625 I 14 poznamenáno, že Procházka dluh Markovi splatil.

1620 VI 30 schuldet Tobiáš Procházka dem Juden Marek 30 fl. 1625 I 14 wird vermerkt, daß Procházka die Schuld Marek bezahlt hat.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 331r-v
1629 XI 13, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.331r-v

Porovnání o placení platů za víno mezi městem a židovskou obcí s rychtářem. Za roky 1628 a 1629 židé narozdíl od křesťanů neplatili na třetí termín poplatky z vyšenkovaného vína s tím, že se těchto vinných pořádek neúčastnili. Rozhodnutím panského oberhejtmana a hejtmana židé budou nadále povinni platit. Mohou nadále šenkovat jen vlastní vína, pouze rok po vinobraní 1630 též koupená. Stanoveny sankce za porušení porovnání.

Vergleich über die Bezahlung von Wein zwischen der Stadt Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) und der Judengemeinde mit dem Richter. Für die Jahre 1628 und 1629 zahlten die Juden im Gegensatz zu den Christen zum dritten Termin die Gebühren für das Ausschenken von Wein nicht mit der Begründung, daß sie an diesen Weinordnungen nicht beteiligt waren. Durch Entscheidung der herrschaftlichen Oberhauptmanns und des Hauptmanns sind die Juden weiter verpflichtet zu zahlen. Sie können weiter nur eigenen Wein ausschenken, lediglich im Jahr nach der Weinlese 1630 auch zugekauften. Es werden Sanktionen für die Nichteinhaltung des Vergleichs festgesetzt.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 332v
1631 II 18, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.332v

Ostrožské Předměstí se brání platit městu Uherskému Ostrohu poplatky z vína, které mají společné s obyvateli ostrožského zaparkání a židy.

Die Vorstadt von Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) weigert sich, der Stadt Ungarisch Ostra Gebühren für Wein zu zahlen, den sie gemeinsam mit Stadtbewohnern hinter dem Zwinger und Juden haben.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

bez fol. (404r)
1664 IX 28, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,bezfol.(404r)

Město postoupilo městskému písaři Šimonovi Hrycovi sádek sousedící se sádkem žida Zundla.

Die Stadt Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) tritt dem Stadtschreiber Šimon Hryc den Garten neben dem des Juden Zundel ab.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

bez fol. (404v, 405r-v)
1665 II 13, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1672 II 8, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,bezfol.(404v,405r-v)

1665 II 13 poznamenáno, že město dlužilo židovi Markovi (Marečkovi)178 zl. rýn. Po smrti Marka připadl dluh rovným dílem bratřím Šalomounovi staršímu Chaskovi a Izákovi mladšímu Chaskovi. Izák postupuje dluh městu výměnou za štěpnici v Tatarových sousedící se štěpnicí žida Lebla Slavkovského. 1672 II 8 prodává Izák štěpnici Mikulášovi Matyášovi za 89 zl. rýn., splácení odpouští za hotových 16 zl. rýn.

1665 II 13 wird vermerkt, daß die Stadt Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) dem Juden Marek (Mareček) 178 fl. rh. schuldet. Nach dem Tod des Marek fiel die Schuld zu gleichen Teilen seinen Brüdern Šalomoun dem Älteren Chaska und Izák dem Jüngeren Chaska zu. Izák tritt die Schuld der Stadt im Tausch für einen den Obstgarten in den Tataren neben dem des Juden Lebl Slavkovský ab. 1672 II 8 verkauft Izák den Obstgarten an Mikuláš Matyáš um 89 fl. rh., auf die Bezahlung verzichtet er gegen 16 fl. rh. bar.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

bez fol. (406r)
1671 V 31, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,bezfol.(406r)

Rybář Pavel Miklošů kupuje sádek pod hatěmi od žida Šabry za 11 věder vína (22 zl. rýn.).

Der Fischer Pavel Miklošů kauft einen Garten unter der Faschine von dem Juden Šabra um elf Eimer Wein (22 fl. rh.).


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

bez fol. (407r)
1672 III 14, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1682 VI 29, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,bezfol.(407r)

1672 III 14 prodává žid Zundl štěpnici předměstskému fojtovi Pavlovi Polehňovi za 20 zl. 1682 VI 29 se štěpnice vrací Zundlovi jako nedílná součást domu, Zundl vrací peníze.

1672 III 14 verkauft der Jude Zundel einen Obstgarten dem Vorstadtvogt Pavel Polehňa um 20 fl. 1682 VI 29 erhält Zundel den Obstgarten zurück als unteilbarer Bestandteil des Hauses. Zundel gibt das Geld zurück.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

bez fol. (416r)
[s. a.], Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,bezfol.(416r)

Jedním z dluhů zesnulé Anny Hrubcové 36 krejcarů za pálenku židovi Šubrovi. Šubra později přijímá splátku 24 krejcarů.

Eine der Schulden der verstorbenen Anna Hrubcová sind 36 Kreuzer für Branntwein beim Juden Šubra. Šubra erhält später eine Ratenzahlung von 24 Kreuzer.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

bez fol. (417r)
1637 I 19, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,bezfol.(417r)

Žid Marek prodává s povolením židovské obce pustý grunt s příslušenstvím po svém bratrovi Slepičkovi ševci Pavlovi Paskovskému za 35 zl. Stanoveny splátky. Před prodejem Marek několikrát nabídl prodej ve škole (synagoze), židé však odmítli a svolili k prodeji křesťanům.

Der Jude Marek verkauft mit Zustimmung der Judengemeinde den öden Grund nach seinem Bruder Slepička an den Schuster Pavel Paskovský um 35 fl. Es wird Ratenzahlung vereinbart. Vor dem Verkauf bot Marek den Grund einigemal in der Schule (Synagoge) an, die Juden lehnten jedoch ab und stimmten dem Verkauf an Christen zu.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes