spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUO)-31 public fol.1-200 Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv

Ungarisch-Hradisch]

 (SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Ostroh

[Bestand: Stadtarchiv Ungarisch Ostra]

(AMUO)

Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 20r-v, 21v, 22r
1573 IV 17, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1573, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1575 I 10, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1575 V 22, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1583 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1583, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1584 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1585 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1586 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1587 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.20r-v,21v,22r

1573 IV 17 kupuje žid Zymcha z Veselí dům s příslušejícími pozemky od rukojmích toho domu za 215 zl. Závdanek dává Zymcha 30 zl., stanoveny splátky. Rukojmí za Zymchu mimo jiné židé Mušl zeť Chajimů a Marek Neřád. 1573 splácí Zymcha 15 zl. 1575 I 10 prodává Zymcha dům Petrovi Kolářovi za 260 zl., stanoveny závdanek a splátky. 1575 V 22 splácí Petr Kolář Zymchovi zbytek závdanku 10 zl. 1583 XII 25 splácí Janek Kuchař Zymchovi 10 zl. 1583 dostává Zymcha ze sirotčí truhlice 10 zl. 1584 XII 25 splácí Kateřina, vdova po Jankovi Kuchařovi, Zymchovi 10 zl. 1585 XII 25 splácí Kateřina Zymchově židovce z Veselí 10 zl. 1586 XII 25 splácí Petr Kolář Zymchově židovce 10 zl. 1587 XII 25 splácí Petr Kolář Zymchově židovce 10 zl.

1573 IV 17 kauft der Jude Zymcha (Simcha) aus Veselí (Wessely) ein Haus mit zugehörigem Grundstück von den Bürgen für dieses Haus um 215 fl. Als Anzahlung leistet Zymcha 30 fl., es wird Ratenzahlung vereinbart. Bürgen für Zymcha sind unter anderem die Juden Mušl, Schwiegersohn des Chajim, und Marek Neřád. 1573 zahlt Zymcha 15 fl. 1575 I 10 verkauft Zymcha das Haus an Petr Kolář um 260 fl., es wird eine Anzahlung und Ratenzahlung vereinbart. 1575 V 22 zahlt Petr Kolář dem Zymcha den Rest der Anzahlung von 10 fl. 1583 XII 25 zahlt Janek Kuchař dem Zymcha 10 zl. 1583 bekommt Zymcha aus der Waisentruhe 10 fl. 1584 XII 25 zahlt Kateřina, Witwe des Janek Kuchař, dem Zymcha 10 fl. 1585 XII 25 bezahlt Kateřina der Witwe des Zymcha aus Wessely 10 fl. 1586 XII 25 zahlt Petr Kolář der Witwe des Zymcha 10 fl. 1587 XII 25 zahlt Petr Kolář der Witwe des Zymcha 10 fl.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 34r
1629 III 14, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.34r

Ze zaplaceného závdanku 30 zl. Mikuláše Šrámka dáno ostrožským židům na místě šlundrových (nepořádných?) sirotků za dluh, který měl kněz Samuel za plátno, 10 zl.

Von der bezahlten Anzahlung von 30 fl. des Mikuláš Šrámek werden den Juden von Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) anstelle der schlampigen Waisen für eine Schuld, die der verstorbene Pfarrer Samuel für Leinwand hatte, 10 fl. gegeben.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 47r
1637 IX 28, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.47r

Židé Mušl a Mareček, synové Icka Šilhavého, prodali nedobytnou pohledávku 23 zl. na domě Jiříka Kožišníka městu za hotové peníze.

Die Juden Mušl und Mareček, Söhne des Icak Šilhavý, verkaufen eine uneinbringliche Forderung von 23 zl. auf dem Haus des Jiřík Kožišník der Stadt gegen bar.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 60r
1574, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.60r

Ze splátky 13 zl. za dům Jarolíma Kováře dány židovi Aronovi 2 zl. 13 gr. 10 den. za dluh zemřelé Kovářky.

Von einer Rate von 13 fl. für das Haus des Jarolím Kovář erhält der Jude Aron 2 fl. 13 gr. 10 den. für eine Schuld der verstorbenen Kovářka.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 62v
1594 IV 23, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.62v

Závdanek 20 zl. za dům ostrožského úředníka Tristrama Lukaveckého z Lukavce splacený městu odevzdává město židovi Mojžíšovi jako závdanek za farní dům od něho koupený.

Die der Stadt entrichtete Anzahlung von 20 fl. für das Haus des Ungarisch Ostraer Beamten Tristram Lukavecký von Lukavec gibt die Stadt dem Juden Mojžíš als Anzahlung für das von ihm erworben Pfarrhaus.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 78r-v
1653 VI 11, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1657 VIII 27, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.78r-v

1653 VI 11 udal Lebl syn Šalomunů z (Moravského) Krumlova Čermákovský dům na náměstí náležející městu za 500 zl. Protože byl Leblovi knížetem Gundakerem z Lichtenštejna odebrán Herinkovský dům, který mu předtím daroval kníže Hartman z Lichtenštejna, nařídil kníže Gundaker městu prodat Leblovi Čermákovský dům za 100 zl. Stanoveny splátky. Rukojmí za Lebla mimo jiné Marek Šalomunův z Ostrohu a židovský rychtář Ostroha Zundl. 1657 VIII 27 prodává Lebl štěpnici Janovi Štěpaníkovi z Ostrožského Předměstí za 15 zl. rýn.

1653 VI 11 tritt Lebl, der Sohn des Šalomun aus Kromau (Moravský Krumlov), das Haus des Čermák am Hauptplatz der Stadt für 500 fl. ab. Da dem Lebl von Fürst Gundaker von Liechtenstein das Haus des Herink abgenommen wurde, das ihm vorher Fürst Hartmann von Liechtenstein geschenkt hatte, befiehlt Gundaker der Stadt, Lebl das Haus des Čermák um 100 fl. zu verkaufen. Es wird Ratenzahlung vereinbart. Bürgen für Lebl sind unter anderem Marek Šalomunův aus Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) und der Judenrichter von Ungarisch Ostra, Zundl. 1657 VIII 27 verkauft Lebl einen Obstgarten dem Jan Štěpaník aus der Ungarisch Ostraer Vorstadt für 15 fl. rh.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 119v, bez fol. (za 120v)
1629, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1640 VI 13, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.119v,bezfol.(za120v)

1629 stanoveno, že dluhy vdovy Kateřiny věřitelům židům a křesťanům se mají platit z verunků domu Jana Kelcara. 1640 VI 13 ze závdanku 10 zl. Jana Kelcara dáno 6 zl. židovi Mušlovi Šalomovému.

1629 wird festgelegt, daß die Schulden der Witwe Kateřina bei jüdischen und christlichen Gläubigern aus dem Kaufpreis des Hauses des Jan Kelcar bezahlt werden sollen. 1640 VI 13 erhält von der Anzahlung des Jan Kelcar von 10 fl. der Jude Mušl Šalomový 6 fl.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 122v, 123r-v, 124r, 125r-v
1585 V 14, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1584 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1585 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1586 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1587 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1589 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1588 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1590 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1591 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1592 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1593 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1594 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1595 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1596 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1597 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1600 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1603 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1604 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1605 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1606 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1607 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1608 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1609 VIII 6, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.122v,123r-v,124r,125r-v

1585 V 14 předkládá židovský fojt Aron přiznání Jarolíma Leše, že je mu dlužen 54 zl. Leš postupuje Aronovi svou pohledávku 231 zl. na domě Matěje Kršků. 1584 XII 25, 1585 XII 25, 1586 XII 25, 1587 XII 25, 1588 XII 25 splácí vždy Matěj Kršků po 15 zl., ze kterých Aronovi vždy odevzdány 3 zl. 1589 XII 25 splácí Vojtěch Čapek 15 zl. Aronovi z nich odevzdány 3 zl. 1590 XII 25, 1591 XII 25, 1592 XII 25, 1593 XII 25, 1594 XII 25, 1595 XII 25, 1596 XII 25, 1597 XII 25 splácí Vojtěch Čapek po 15 zl., které odevzdány Aronovi. 1600 XII 25 splácí Václav Bílek 15 zl., které odevzdány Šalomovi, zeti Arona. 1603 XII 25 splácí Pavel Špalek 12 zl., které odevzdány Šalomovi. 1604 XII 25, 1605 XII 25, 1606 XII 25, 1607 XII 25, 1608 XII 25 splácí Pavel Špalek po 12 zl., které vždy odevzdány Šalomovi zastupujícímu sirotky zemřelého Arona. 1609 VIII 6 splácí Pavel Špalek 12 zl., ze kterých odevzdáno 6 zl. Šalomovi zastupujícímu zemřelého Arona.

1585 V 14 legt der Judenvogt Aron ein Bekenntnis des Jarolím Leš vor, daß er ihm 54 fl. schuldet. Leš tritt Aron seine Forderung von 231 fl. auf dem Haus des Matěj Kršků ab. 1584 XII 25, 1585 XII 25, 1586 XII 25, 1587 XII 25, 1588 XII 25 zahlt immer Matěj Kršků je 15 fl., wovon Aron jedesmal 3 fl. erhält. 1589 XII 25 zahlt Vojtěch Čapek 15 fl., wovon Aron 3 fl. erhält. 1590 XII 25, 1591 XII 25, 1592 XII 25, 1593 XII 25, 1594 XII 25, 1595 XII 25, 1596 XII 25, 1597 XII 25 zahlt Vojtěch Čapek je 15 fl., die Aron erhält. 1600 XII 25 zahlt Václav Bílek 15 fl., die Šalom, der Schwiegersohn des Aron, erhält. 1603 XII 25 zahlt Pavel Špalek 12 fl., die Šalom erhält. 1604 XII 25, 1605 XII 25, 1606 XII 25, 1607 XII 25, 1608 XII 25 zahlt Pavel Špalek je 12 fl., die stets Šalom als Vertreter der Waisen des verstorbenen Aron erhält. 1609 VIII 6 zahlt Pavel Špalek 12 fl., wovon 6 fl. Šalom als Vertreter des verstorbenen Aron erhält.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 131v, 132r
1590 III 16, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1590 VII 6, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.131v,132r

1590 III 16 splaceno židovi Šalomovi Mejtnému na příkaz panského úředníka Petra Špulíře z Jitter z dluhu Elišky, vdovy po Mertlovi Dynvotovi, 15 zl. 7 den. 1590 VII 6 splaceno Šalomovi z téhož dluhu 10 zl.

1590 III 16 werden dem Juden Šalom Mejtný auf Befehl des herrschaftlichen Beamten Petr Špulíř z Jitter aus den Schulden von Eliška, Witwe des Mertl Dynvot, 15 fl.7 den. bezahlt. 1590 VII 6 werden Šalom aus der gleichen Schuld 10 fl. bezahlt.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 152v
1584 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.152v

Ze závdanku domu Jana Smetanky dáno mimo jiné židovi Mušlovi 5 zl. za králíky, židovi Jozefovi 5 zl. za králíky, židovi Jeleňovi 4 zl. za beraní kůže a židovi Lazarovi 1 zl. za beraní kůže.

Aus der Anzahlung für das Haus des Jan Smetanka erhalten unter anderem der Jude Mušl 5 fl. für Kaninchen, der Jude Jozef 5 fl. für Kaninchen, der Jude Jeleň 4 fl. für Lammfelle und der Jude Lazar 1 fl. für Lammfelle.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 154r, 156r
1587 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1588 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1589 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1590 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1591 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1592 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1593 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1594 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1610 V 18, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.154r,156r

1587 XII 25, 1588 XII 25, 1589 XII 25, 1590 XII 25, 1591 XII 25, 1592 XII 25, 1593 XII 25 dány vždy ze splátky domu Martina Bednáře židovi Aronovi za dluh Jana Smetanky 2 zl. 1594 XII 25 dány ze splátky domu Martina Bednáře židovi Aronovi za dluh Jana Smetanky neprávem 2 zl. Aron je musel vrátit. 1610 V 18 dáno ze závdanku domu Jíry Černého židovi Lazarovi, Mojžíšovému synovi 10 zl.

1587 XII 25, 1588 XII 25, 1589 XII 25, 1590 XII 25, 1591 XII 25, 1592 XII 25, 1593 XII 25 erhält aus den Raten für das Haus des Martin Bednář der Jude Aron für die Schuld des Jan Smetanka jeweils 2 fl. 1594 XII 25 erhält aus den Raten für das Haus des  Martin Bednář der Jude Aron für die Schuld des Jan Smetanka unberechtigerweise 2 fl. Aron muß sie zurückgeben. 1610 V 18 erhält von der Anzahlung für das Haus des Jíra Černý der Jude Lazar, des Mojžíš Sohn, 10 fl.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 162r, 163v, 164r, 165r-v, 166r, 167r-v, 168r-v
1581, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1586 VI 23, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1587 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1595 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1596 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1597 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1599 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1600 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1601, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1602 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1603 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1604 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1605 XII 25, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1606, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1608, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
1612 VIII 10, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.162r,163v,164r,165r-v,166r,167r-v,168r-v

1581 kožišník Matěj Bílek přiznává dluh 63 zl. vůči židovskému fojtovi Aronovi a ručí za něj svým domem. Pokud dluh nesplatí nebo před splacením zemře, může Aron dům prodat nebo má nárok na peníze ze závdanku prodaného domu. 1586 VI 23 prodává Matěj Bílek dům za 162 zl. Stanoveny splátky Aronovi po 4 zl. a po vyplacení Krauffových sirotků po 12 zl. 1587 XII 25, 1595 XII 25, 1596 XII 25, 1597 XII 25 spláceno Aronovi po 4 zl. 1599 XII 25 splaceny židovce Aronce 4 zl. 1600 XII 25, 1601, 1602 XII 25, 1603 XII 25 spláceno Leblovi, synovi zemřelého Arona, po 12 zl. 1604 XII 25, 1605 XII 25 spláceno židovi Šalomovi zastupujícímu Aronovy sirotky po 12 zl. 1606 splaceno židovi Šalomovi zastupujícímu Aronovy věřitele 12 zl. 1608 splaceno židovi Šalomovi a Leblovi 12 zl. 1612 VIII 10 splaceno židovi Šalomovi zastupujícímu Aronovy sirotky 12 zl. a 10 zl.

1581 bekennt der Kürschner Matěj Bílek eine Schuld von 63 fl. gegenüber dem Judenvogt Aron und bürgt dafür mit seinem Haus. Sollte er die Schuld nicht bezahlen oder vor der Bezahlung sterben, kann Aron das Haus verkaufen oder hat Anspruch auf Geld aus der Anzahlung für das Haus. 1586 VI 23 verkauft Matěj Bílek das Haus um 162 fl. Es werden Raten zu 4 fl. zugunsten von Aron festgesetzt und nach deren Bezahlung der Krauffschen Waisen zu 12 fl. 1587 XII 25, 1595 XII 25, 1596 XII 25, 1597 XII 25 erhält Aron je 4 fl. 1599 XII 25 erhält die Jüdin Aronka 4 fl. 1600 XII 25, 1601, 1602 XII 25, 1603 XII 25 erhält Lebl, der Sohn des verstorbenen Aron, je 12 fl. 1604 XII 25, 1605 XII 25 erhält der Jude Šalom in Vertretung der Waisen des Aron je 12 fl. 1606 erhält Šalom in Vertretung der Gläubiger des Aron 12 fl. 1608 erhalten die Juden Šalom und Lebl 12 fl. 1612 VIII 10 erhält der Jude Šalom in Vertretung der Waisen Aron 12 fl. und 10 fl.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 170r
1598 I 6, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.170r

Ze splátky za dům Jančího Krejčího dáno židovi Aronovi za dluh Pavla Krškového 8 zl. 22½ gr.

Von der Rate für das Haus des Jančí Krejčí erhält der Jude Aron für eine Schuld des Pavel Krškovský 8 fl. 22½ Gr.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol. 175r
1586 V 12, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.175r

Ze závdanku za dům Jana Parče dáno židovi Aronovi za dluh Hynka Kršků 18 zl.

Aus der Anzahlung für das Haus des Jan Parč erhält der Jude Aron für eine Schuld des Hynek Kršků 18 fl.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv.č. 31 Purkrechtní registra Uherského Ostrohu 1570-1672
[Inv.-Nr. 31 Burgrechtsregister Ungarisch Ostra 1570-1672]

fol 190v
1580 III 1, Uherský Ostroh (Ungarisch Ostra)
SOkAUH-(AMUO)-31,fol.190v

Jakub Kresnar prodává dům Janovi Adamcovi za 400 zl. Jedním z rukojmích za Jakuba Kresnara žid Aron.

Jakub Kresnar verkauft ein Haus an Jan Adamec um 400 fl. Einer der Bürgen für Jakub Kresnar ist der Jude Aron.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes