spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-73 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv

Ungarisch-Hradisch]

 (SOkAUH)


Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod] (AMUB)

Inv. č. 73 Kniha příjmů a vydání obecních peněz 1641-1643
[Inv.-Nr.73 Buch der Einnahmen und Ausgaben von Gemeindegeldern 1641-1643]

fol 4r
1641, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-73,fol.4r

Příjem stálých peněžitých platů od židů.

Dauernde Geldeinnahmen von Juden.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 73 Kniha příjmů a vydání obecních peněz 1641-1643
[Inv.-Nr.73 Buch der Einnahmen und Ausgaben von Gemeindegeldern 1641-1643]

fol. 7v
1641 VI 26, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1641 IX 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 VI 26, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 IX 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-73,fol.7v

Příjem platu z hovězího dobytka židů.

Einnahmen aus der Zahlung für Rindvieh der Juden.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 73 Kniha příjmů a vydání obecních peněz 1641-1643
[Inv.-Nr.73 Buch der Einnahmen und Ausgaben von Gemeindegeldern 1641-1643]

fol. 33r
1641 IX 14, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 II 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 II 28, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 III 7, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 III 14, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 III 20, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 III 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 IV 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 V 2, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-73,fol.33r

Příjem vejrunkových splátek od židů. 1641 IX 14 od vdovy Ryšky, 1642 II 21 od Abrahama Bermového a Davida Veselského, 1642 II 28 od Jakuba Školného, Lejble Krejčího, Barocha Masaře a Izraele Školného, 1642 III 7 od Jakuba Sklenáře a Marka Polácha, 1642 III 14 od Jakuba Školného, 1642 III 20 od Samuele Pinkuse a Izáka Jonášového, 1642 III 21 od Daniela Krejčího, Liptmana Jonášového a Chajma Knihaře, 1642 IV 24 od Davida Krejčího, Izáka Krejčího a Arona a 1642 V 2 od Ryšky.

Einnahmen von Ratenzahlungen von Juden. 1641 IX 14 von der Witwe Ryška, 1642 II 21 von Abraham Bermový und David Veselský, 1642 II 28 von Jakub Školný, Lejbl Krejčí, Baroch Masař und Izrael Školný, 1642 III 7 von Jakub Sklenář und Marek Polách, 1642 III 14 von Jakub Školný, 1642 III 20 von Samuel Pinkus und Izák Jonášový, 1642 III 21 von Daniel Krejčí, Liptman Jonášový und Chajm Knihař, 1642 IV 24 von David Krejčí, Izák Krejčí und Aron und 1642 V 2 von Ryška.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 73 Kniha příjmů a vydání obecních peněz 1641-1643
[Inv.-Nr.73 Buch der Einnahmen und Ausgaben von Gemeindegeldern 1641-1643]

fol. 43v
1641-1643, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-73,fol.43v

Vydání peněz správcům pozůstalosti po židovi Abrahamovi Bermovém a splátky z domu žida Jakuba Sklenáře úředníkovi Karlu Kyčkovi.

Geldausgaben für die Verwalter des Nachlasses des verstorbenen Juden Abraham Bermový und Raten aus dem Haus des Juden Jakub Sklenář für den Beamten Karel Kyčka.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 73 Kniha příjmů a vydání obecních peněz 1641-1643
[Inv.-Nr.73 Buch der Einnahmen und Ausgaben von Gemeindegeldern 1641-1643]

fol. 53r
1640-1643, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-73,fol.53r

Výdaje za maso koupené v letech 1640-1643 od židů Mojžíše, Levky Masaře, Izraela a Barocha.

Ausgaben für in den Jahren 1640-1643 von den Juden Mojžíš, Levka Masař, Izrael und Baroch gekauftes Fleisch.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 73 Kniha příjmů a vydání obecních peněz 1641-1643
[Inv.-Nr.73 Buch der Einnahmen und Ausgaben von Gemeindegeldern 1641-1643]

fol. 58r-v, 59r-v, 60r, 61r
1641 VII 15, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1641 XI 22, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 II 28, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 VI 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 VII 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 IX 23, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 XI 20, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1643 II 4, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-73,fol.58r-v,59r-v,60r,61r

Různá vydání za nákupy: 1641 VII 15 za ocel od židovky Estery k opravě hodin na bývalém protestantském sboru, 1641 XI 22 za šindelné hřebíky od židovky Pinkusky, 1642 II 28 za přeložení a opravu oken v šenku židovi Izraelovi sklenáři, 1642 VI 17 za mušketu židu z Holešova, 1642 VII 6 za muškety holešovským židům, 1642 IX 23 za maso židovi, 1642 XI 20 za opravu oken v šenku a ve škole židovi, 1643 II 4 za opravu oken v soudnici a v kanceláři židovi Mojžíšovi sklenáři.

Ausgaben für verschiedene Käufe: 1641 VII 15 für Stahl von der Jüdin Estera zur Reparatur der Uhr am ehemaligen protestantischen Bethaus, 1641 XI 22 für Schindelnägel von der Jüdin Pinkuska, 1642 II 28 für die Verlegung und Reparatur von Fenstern in der Schenke für den jüdischen Glaser Izrael, 1642 VI 17 für eine Muskete von einem Juden aus Holleschau (Holešov), 1642 VII 6 für Musketen von Holleschauer Juden, 1642 IX 23 für Fleisch von einem Juden, 1642 XI 20 für die Reparatur von Fenstern in der Schenke und in der Schule für einen Juden, 1643 II 4 für die Reparatur von Fenstern im Gerichtssaal und in der Kanzlei für den jüdischen Glaser Mojžíš.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 73 Kniha příjmů a vydání obecních peněz 1641-1643
[Inv.-Nr.73 Buch der Einnahmen und Ausgaben von Gemeindegeldern 1641-1643
]

fol. 65r
1642 VII 28, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 VIII 1, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 VIII 7, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-73,fol.65r

1642 VII 28, 1642 VIII 1 a 1642 VIII 7 vyplaceny peníze židům za nákup masa pro rejtary.

1642 VII 28, 1642 VIII 1 und 1642 VIII 7 wird Juden Geld für den Kauf von Fleisch für die Reiterschaft ausbezahlt.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 73 Kniha příjmů a vydání obecních peněz 1641-1643
[Inv.-Nr.73 Buch der Einnahmen und Ausgaben von Gemeindegeldern 1641-1643]

fol. 71v, 72v, 73r
1641 IX 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 VII 7, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 IX 15, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 X 23, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-73,fol.71v,72v,73r

Různá vydání za dary: 1641 IX 25 židovi za stříbrnou konvičku pro hraběnku, 1642 VII 7 židovce Chaji za pomeranče a citrony pro hraběte Rudolfa z Kounic, 1642 IX 15 židovi Levkovi Danielovému za sirky, krynspat a nitrolium pro hraběte Šeréniho, 1642 X 23 židovce Pinkusce za citrony a grepy(?) pro pana Jakartovského a advokáta Hyrama.

Ausgaben für verschiedene Geschenke: 1641 IX 25 erhält eine Jüdin für ein Silberkännchen für die Gräfin 37 fl. rh. 30 kr., 1642 VII 7 die Jüdin Chaje für Pomeranzen und Limonen für Graf Rudolf von Kaunitz 1 fl. 36 kr., 1642 IX 15 der Jude Levka Danielů für Schwefelhölzer, Grünspat und Nitrolium für den Grafen Serenyi 54 kr., 1642 X 23 die Jüdin Pinkuska für Limonen und Zitronen für Herrn Jakartowsky und den Advokaten Adam Hyram 4 fl. 30 kr.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 73 Kniha příjmů a vydání obecních peněz 1641-1643
[Inv.-Nr.73 Buch der Einnahmen und Ausgaben von Gemeindegeldern 1641-1643]

fol. 82v
1642 IX 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1643 I 14, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-73,fol.82v

1642 IX 17 zaplaceno židovce Kršlové a 1643 I 14 zaplaceno židovi za chmel pro pivovar.

1642 IX 17 werden der Jüdin Kršlová 31 fl. 30 kr. und 1643 I 14 einem Juden 5 fl. 24 kr. für Hopfen für das Brauhaus bezahlt.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 73 Kniha příjmů a vydání obecních peněz 1641-1643
[Inv.-Nr.73 Buch der Einnahmen und Ausgaben von Gemeindegeldern 1641-1643]

fol. 85r-v
1641 XII 12, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 IV 28, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-73,fol.85r-v

1641 XII 12 zaplaceno židovi za opravu oken v obecním dvoře. 1642 IV 28 doplaceno židovi Levkovi Masařovi za výměnu starého obecního býka za mladého.

1641 XII 12 werden einem Juden für die Reparatur von Fenstern im Gemeindehof 36 kr. bezahlt. 1642 IV 28 erhält der Jude Levka Masař für den Austausch des alten Gemeindestiers gegen einen jungen 1 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes