spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Fondy: Stará manipulace (SM), Nová manipulace (NM) Tisk


> Přeskočit na seznam inventárních čísel fondu


Fondy: Stará manipulace (SM), Nová manipulace (NM)

Významným pramenem pro studium hospodářských i společenských poměrů v českých zemích v období od nástupu Habsburků na český trůn až do první poloviny 18. století jsou spisy české kanceláře, české komory a starého místodržitelství. Česká kancelář byla do počátku 17. století úřadem krále i stavů, zasahovala do všech oblastí vnitřní správy a vyřizovala i sněmovní záležitosti. Po porážce stavovského povstání v roce 1620 však byla její působnost omezována až na pouhé vyřizování záležitostí pro potřeby místodržitelství. Hlavním úkolem české komory, druhého nejvýznamnějšího úřadu v zemi, byla vedle dozoru nad hornictvím, mincovnictvím a výběrem daní,  především správa komorních statků a jiných královských důchodů. S povolováním berní a daňovými záležitostmi souvisela i činnost třetího úřadu, starého místodržitelství, které od  roku 1627 (Obnovené zřízení zemské) až do tereziánských reforem vykonávalo správu českého království.
Písemnosti výše zmíněných úřadů byly v první polovině 19. století nově uspořádány a na základě vztahového principu zmanipulovány do dvou umělých celků později nazvaných stará a nová manipulace. Spisy byly  zařazovány pod předem zvolená hesla (signatury), která se dělila do tří základních skupin: podle jmen osob (většinou šlechticů); podle názvů měst a panství; podle věcných hesel. Při určování signatur bylo přihlédnuto k abecedě (např. S-Steuer, P-Prag, R-Religion, J-Juden a pod.). Podle těchto zásad byly nejprve uspořádány spisy české kanceláře, české komory a místodržitelství z let 1526-1650, které dnes tvoří archivní fond Stará manipulace (SM).  Práce na manipulaci písemností českého místodržitelství a české komory z let 1650-1748  však byly přerušeny, a proto fond Nová manipulace  (NM) zahrnuje pouze spisy z let 1650-1706. Je však třeba poznamenat, že pořádání spisů nebylo vždy prováděno podle jednotných kritérií, a proto se v obou fondech nacházejí i spisy přesahující jejich základní časové vymezení.
Oba výše popsané archivní fondy jsou také významným pramenem pro dějiny židů v Čechách v uvedeném období. Jednotlivě i jako celek byli židé komorním statkem , a proto podléhali přímo panovníkovi, respektive úřadům, které panovníka v době jeho nepřítomnosti reprezentovaly. Ve věcech finančních a hospodářských  to byla česká komora, v záležitostech vnitřní správy země a výkonu práva to bylo místodržitelství (kolegium královských místodržících). K povinnostem tohoto úřadu patřil i dohled nad židovskými obcemi a kontrola jejich činnosti. Při pořádání spisů vzešlých z činnosti obou úřadů byla většina judaik soustředěna do zvláštních signatur a toto rozdělení je zachováno dodnes. Ve Staré manipulaci byly pod jednou signaturou J 4 společně uloženy spisy týkající pražských i venkovských židů. V Nové manipulaci byla signatura J 7 vyhrazena spisům, které se vztahovaly k židům ve venkovských obcích (Landesjudenschaft), a spisy se záležitostmi pražských židů zahrnovala signatura P 1/7.
Je však třeba připomenout, že zvláště ve Staré manipulaci je možné nalézt materiál o venkovských obcích také mezi písemnostmi (a pod příslušnými signaturami) jednotlivých měst a panství. V obou popsaných fondech byla judaika podle obsahu uložena také v dalších signaturách (např. S – Steuer,  E – Epidemie, R – Religion apod.).

Archivní pomůcky:
Průvodce po Ústředním archivu Ministerstva vnitra v Praze. – Praha: Ministerstvo vnitra 1952, s. 53-57.
Státní ústřední archiv v Praze. Průvodce po archivních fondech a sbírkách I/1. – Praha: Sekce archivní správy Ministerstva vnitra ČR, Praha 1997, s. 109-112 (Stará manipulace), s. 137-140 (Nová manipulace).
Beránkovi, Karel a Věra: Stará manipulace 14. stol. – 1805. Inventář, sv. I-VII. – Praha: 1973 [=Inventáře a katalogy fondů Státního ústředního archivu v Praze].

Literatura o židech ve fondech Stará  a Nová manipulace:
Bergl, Josef: Judaica v archivu ministerstva vnitra v Praze. – In: Sborník Archivu ministerstva vnitra republiky Československé VI (1933), s. 7-64.
Hráský, Josef: Příspěvek k osídlení židů v Čechách v l. 1650 a 1674. – In: RSDŽČ IX (1938), s. 243-267.
Hráský, Josef (Übers. F. J. Pick): Ein Beitrag zur Kenntnis der Judensiedlungen in Böhmen in den Jahren 1650 a 1674. – In: JGGJČ IX (1938), S. 243-270.
Matušíková, Lenka: Zu den Obliegenheiten der Prager Juden am Ende des 17. Jahrhunderts. – In: Judaica Bohemiae XXXIII (1997), s. 33-43.
Matušíková, Lenka: Ein Beitrag zur Kenntnis der Judensiedlungen in Böhmen in den Jahren 1650 und 1674. Ergänzungen zur gleichnamigen Studie von J. Hráský. – In: Judaica Bohemiae XXXV (1999), s. 141-157.
Matušíková, Lenka: Péče o chudé v pražském ghettu v druhé polovině 17. století. – In: Našim jubilantkám. (Sborník příspěvků k poctě životního jubilea Věry Beránkové, prom. hist., PhDr. Dagmar Culkové a PhDr. Marie Liškové). – Praha: Státní ústřední archiv v Praze 2000, s. 175-179.
Prokeš, Jaroslav:  Úřední antisemitismus a pražské ghetto v době pobělohorské. – In: RSDŽČ I (1929) , s. 41-224.
Prokeš, Jaroslav (Übers. A. Blaschka): Der Antisemitismus der Behörden und das Prager Ghetto in nachweßenbergischer Zeit. – In: JGGJČ I (1929), S. 41-262.

 

Fond: Stará manipulace (SM), sign. R 109/45

Významným pramenem ke studiu hospodářských i sociálních poměrů v Čechách v druhé polovině 17. století jsou manipulované spisy české kanceláře, české komory a starého místodržitelství z let 1526-1650, uložené dnes ve fondu Stará manipulace. Nejčastěji jsou badatelsky využívány spisy signatury R 109/45 – soupis poddaných podle víry z roku 1651.
Snahy o stabilizaci politické i hospodářské situace v zemi po  ukončení třicetileté války byly doprovázeny soustavnou rekatolizační prací s cílem vytvořit  funkční farní organizaci a dokončit proces důsledné rekatolizace země započatý po porážce stavovského povstání. K dosažení úspěchu tohoto snažení bylo mimo jiné zapotřebí zjistit skutečné náboženské poměry ve všech  českých krajích.  Patent českých místodržících ze 4. února 1651 proto nařizoval všem vrchnostem pořídit ve stanovené lhůtě 6 týdnů soupis obyvatel na základě příslušnosti ke katolické víře a odeslat jej prostřednictví krajských hejtmanů  místodržitelské kanceláři. Přiložený formulář měl zaručit jednotné vypracování soupisu, v němž měli být kromě poddaných evidováni, majitelé panství s rodinami, úředníci patrimoniální správy, měšťané královských i poddanských měst a svobodníci;  tato povinnost se nevztahovala na duchovenstvo a vojsko.
Vyhotovení soupisů byly na panstvích pověřeny vrchnostenské kanceláře, které velmi často vypracovaly i soupis pro poddanská města, v královských městech kanceláře městské. Do léta 1651 odevzdala soupisy většina panství a statků v zemi. Našly se však vrchnosti, které s vyhotovením soupisu nespěchaly a posléze využily možnosti vypracovat pouze sumární výkaz o počtu nekatolických osob, jak to povoloval patent místodržitelské kanceláře ze 3. června 1651. Veškeré soupisy dochované v místodržitelské kanceláři byly po jejím zrušení uspořádány podle krajů, v nich abecedně podle názvů jednotlivých panství, statků a měst, a následně  uloženy pod heslo „Religion“ v nově vytvořeném fondu „Stará manipulace“.
Vzhledem k velkému zájmu badatelské veřejnosti o výše popsaný archivní materiál, byla v Národním archivu připravena jeho edice „Soupis poddaných podle víry z roku 1651“ a v uplynulém desetiletí byly podle jednotlivých krajů vydány tiskem všechny dochované soupisy. V současné začaly vycházet v reedici upravené a doplněné svazky počínaje  krajem  Boleslavským..
Ačkoliv text patentu a přiložený formulář nevyžadoval soupis usazených židů, byli na některých panstvích a zvláště ve městech židé i s rodinami do soupisu zahrnuti. Tyto zápisy jsou předmětem zpracované rešerše.

Archivní pomůcky:
Stuchlíková D., – P. Burdová, V. Jakl: Rejstřík k soupisu poddaných podle víry z r. 1651 (SM R 109/45). – Praha: Ústřední archiv ministerstva vnitra 1954.

Edice:
Čáňová, Eliška: Soupis poddaných podle víry z r. 1651. Loketsko. – Praha: Státní ústřední archiv v Praze 1993.
Pazderová, Alena: Soupis poddaných podle víry z r. 1651. Boleslavsko 1- 2. – Praha: Státní ústřední archiv v Praze 1994.  [Reedice obou svazků vyšla v Národním archivu  r. 2005].
Klímová, Helena: Soupis poddaných podle víry z r. 1651. Berounsko. – Praha: Státní ústřední archiv v Praze 1995.
Pazderová, Alena: Soupis poddaných podle víry z r. 1651. Rakovnicko. – Praha: Státní ústřední archiv v Praze 1996.
Kokošková Z., – H. Sedláčková, M. Zahradníková: Soupis poddaných podle víry z r. 1651. Bechyňsko 1-3. – Praha: Státní ústřední archiv v Praze 1997.
Zahradníková, Magda,  – Eva Štrejnová: Soupis poddaných podle víry z r. 1651. Žatecko 1-3. – Praha: Státní ústřední archiv v Praze 1997.
Klímová, Helena: Soupis poddaných podle víry. Kouřimsko. – Praha: Státní ústřední archiv v Praze 1997.
Zahradníková, Magda, – Eva Štrejnová: Soupis poddaných podle víry z r. 1651. Čáslavsko 1-2. – Praha: Státní ústřední archiv v Praze 1999.
Matušíková Lenka,  – Z. Kukánová. M. Zahradníková: Soupis poddaných podle víry z r. 1651. Bydžovsko-Hradecko 1-4. – Praha: Státní ústřední archiv v Praze 2000.
Matušíková Lenka, – A. Pazderová: Soupis poddaných podle víry z r. 1651. Chrudimsko 1-3. – Praha: Státní ústřední archiv v Praze 2001.
Zahradníková M.: Soupis poddaných podle víry z r. 1651. Plzeňsko–Klatovsko 1-2. – Praha: Státní ústřední archiv v Praze 2003.

lm

Přehled krajů, v nichž podle Soupisu poddaných podle víry žili židé:
Bechyňsko – NA-(SMR109-45)-Bch35;
Boleslavsko – NA-(SMR109-45)-Bo27;
Bydžovsko-Hradecko – NA-(SMR109-45)-B-H20; NA-(SMR109-45)-B-H45;
Čáslavsko – NA-(SMR109-45)-C2; NA-(SMR109-45)-C59; NA-(SMR109-45)-C60;
Chrudimsko – NA-(SMR109-45)-CH7; NA-(SMR109-45)-CH11; NA-(SMR109-45)-CH27;
Kouřimsko – NA-(SMR109-45)-K2; NA-(SMR109-45)-K2a; NA-(SMR109/45)-K10;
Plzeňsko-Klatovsko – NA-(SMR109-45)-P-K15; NA-(SMR109-45)-P-K32; NA-(SMR109-45)-P-K52; NA-(SMR109-45)-P-K70; NA-(SMR109-45)-P-K74; NA-(SMR109-45)-P-K75; NA-(SMR109-45)-P-K86; NA-(SMR109-45)-P-K88;
Žatecko-Loketsko – NA-(SMR109-45)-Z-L28; NA-(SMR109-45)-Z-L37; NA-(SMR109-45)-Z-L43; NA-(SMR109/45)-Z-L81; NA-(SMR109-45)-Z-L88;

Abecední přehled míst, v nichž podle Soupisu poddaných podle víry žili židé (řazeno podle českých názvů):
Brandýs nad Labem / Brandeis an der Elbe – NA-(SMR109-45)-K2;
Bratčice / Bratčitz – NA-(SMR109-45)-C2;
Hořepník / Hořepnik – NA-(SMR109-45)-Bch35;
Hradec Králové / Königgrätz – NA-(SMR109-45)-B-H20;
Choceň / Chotzen – NA-(SMR109-45)-CH7;
Chrudim / Chrudim – NA-(SMR109-45)-CH11;
Chyše / Chiesch – NA-(SMR109-45)-Z-L28;
Kolín / Kolin – NA-(SMR109/45)-K10;
Kostelec nad Labem / Elbekosteletz – NA-(SMR109-45)-K2a;
Kynšperk nad Ohří / Königsberg – NA-(SMR109-45)-Z-L37;
Lázně Kynžvart / Bad Königswart – NA-(SMR109-45)-P-K32;
Lesná / Schönwald – NA-(SMR109-45)-P-K74;
Liběšice / Liebeschitz – NA-(SMR109-45)-Z-L43;
Lubenec / Lubenz – NA-(SMR109-45)-Z-L28;
Nečtiny / Netschetin – NA-(SMR109-45)-P-K15;
Němčice / Němčitz – NA-(SMR109-45)-P-K52;
Nové Sedliště / Neu Zedlisch – NA-(SMR109-45)-P-K75;
Rochlov / Rochlowa – NA-(SMR109-45)-P-K70;
Rožďalovice / Rožďalowitz – NA-(SMR109-45)-Bo27;
Rychnov nad Kněžnou / Reichenau – NA-(SMR109-45)-B-H45;
Skuteč / Skutsch – NA-(SMR109-45)-CH27;
Sokolov / Falkenau – NA-(SMR109/45)-Z-L81;
Šťáhlavy / Sťahlau – NA-(SMR109-45)-P-K86;
Švihov / Schwihau – NA-(SMR109-45)-P-K88;
Valeč / Waltsch – NA-(SMR109-45)-Z-L88 ;
Zbraslavice / Zbraslawitz – NA-(SMR109-45)-C59;
Zruč nad Sázavou / Zruč – NA-(SMR109-45)-C60;

Seznam inventárních čísel fondu

> NA-(SMR109-45)-B-H20    -  (excelová tabulka)
> NA-(SMR109-45)-B-H45    -  (excelová tabulka)
> NA-(SMR109-45)-Bch35   -  (excelová tabulka)
> NA-(SMR109-45)-Bo27     -  (excelová tabulka)
> NA-(SMR109-45)-C2         -  (excelová tabulka)
> NA-(SMR109-45)-C59       -  (excelová tabulka)
> NA-(SMR109-45)-C60       -  (excelová tabulka)
> NA-(SMR109-45)-CH7       -  (excelová tabulka)
> NA-(SMR109-45)-CH11     -  (excelová tabulka)
> NA-(SMR109-45)-CH27     -  (excelová tabulka)
> NA-(SMR109-45)-K2         -  (excelová tabulka)
> NA-(SMR109-45)-K2a       -  (excelová tabulka)
> NA-(SMR109-45)-K10       -  (excelová tabulka)
> NA-(SMR109-45)-P-K15    -  (excelová tabulka)
> NA-(SMR109-45)-P-K32     -  (excelová tabulka)
> NA-(SMR109-45)-P-K52    -  (excelová tabulka)
> NA-(SMR109-45)-P-K70    -  (excelová tabulka)
> NA-(SMR109-45)-P-K74    -  (excelová tabulka)
> NA-(SMR109-45)-P-K75    -  (excelová tabulka)
> NA-(SMR109-45)-P-K86    -  (excelová tabulka) 
> NA-(SMR109-45)-P-K88    -  (excelová tabulka)
> NA-(SMR109-45)-Z-L28    -  (excelová tabulka)
> NA-(SMR109-45)-Z-L37    -  (excelová tabulka)
> NA-(SMR109-45)-Z-L43     -  (excelová tabulka)
> NA-(SMR109-45)-Z-L81     -  (excelová tabulka)
> NA-(SMR109-45)-Z-L88     -  (excelová tabulka)
> NA-(SM)-1505                       -  (excelová tabulka)
 

 

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes