spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Stanovy Společnosti pro dějiny židů v ČR Tisk


STANOVY

Společnosti pro dějiny židů v České republice, z. s.

§ 1
Statut, název a sídlo

1.1. Společnost pro dějiny židů v České republice je zapsaným spolkem, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Spolek používá název „Společnost pro dějiny židů v České republice, z. s.“ (zkratka SDŽČR), německý ekvivalent tohoto názvu zní  „Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechischen Republik“ (zkratka GGJČR).

1.3. Spolek sídlí na adrese: Brno, Slovanské nám. 8, PSČ 612 00.

§ 2
Cíle a obsah činnosti

2.1. „Společnost pro dějiny židů v České republice, z. s.“ svým působením a svou činností nesleduje žádné politické ani náboženské cíle.

2.2. „Společnost pro dějiny židů v České republice, z. s.“ navazuje svou činností a svými cíli na nejlepší tradici Společnosti pro dějiny židů v Československé republice (Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik), činné v ČSR v letech 1928–1948.

2.3. Spolek „Společnost pro dějiny židů v České republice, z. s.“ byl založen především s těmito cíli:
– podílet se na vědeckém výzkumu v oblasti dějin židů na území  České republiky. Úkolem spolku je zejména výzkum primárních archivních pramenů k tomuto tématu, jejich zpracování a odborné zhodnocení.
– spolupracovat na mezinárodním projektu „Austria Judaica“ – „Bohemia, Moravia et Silesia Judaica“ s Institut für jüdische Geschichte Österreichs in St. Pölten.
– podílet se na zveřejňování a zpřístupnění výsledků svých výzkumů odborné i laické veřejnosti, a to tištěnou i elektronickou formou.
– napomáhat při organizaci výstav, přednášek, konferencí za účelem přímé či nepřímé podpory vědeckého bádání v oblasti dějin židovského etnika.
– spolupracovat a pěstovat styky s dalšími organizacemi v ČR i v zahraničí, které se zabývají výzkumem dějin židovského etnika, nebo s jinými zainteresovanými organizacemi.
– žádat o granty a dotace vládní i nevládní organizace v ČR i zahraničí a přijímat dary a odkazy, majetek a příspěvky ve prospěch kterékoli z činností spolku „Společnost pro dějiny židů v České republice, z. s.“.
– z vlastních finančních prostředků vytvářet fond stipendií, napomáhající ke zvyšování odborného vzdělání osob, věnujících se studiu židovských dějin nebo propagaci židovské kultury.
– z vlastních finančních prostředků vytvářet grantové fondy podporující výzkumné projekty na poli bádání o historii židů v České republice.

§ 3
Členství

3.1. Spolek má členy řádné, přispívající a čestné. Řádnými a čestnými členy spolku mohou být jen osoby fyzické, členy přispívajícími mohou být osoby fyzické i právnické. Členy spolku mohou být také cizí státní příslušníci. Členství ve spolku vzniká podáním písemné přihlášky a jejím schválením Valnou hromadou.

3.2. Řádní členové mají právo účastnit se Valné hromady, být informováni o činnosti a hospodaření spolku, hlasovat o přednesených návrzích a zprávách, volit zástupce do výkonných orgánů, být voleni do výkonných orgánů, žádat spolek o podporu ve věcech, které spadají do její působnosti. Řádní členové mají povinnost dodržovat stanovy spolku, jednat v souladu s cíli spolku, vlastní aktivní činností přispívat k plnění cílů spolku, platit včas a pravidelně členské příspěvky.

3.3. Přispívajícími členy se stávají fyzické a právnické osoby, které se do spolku přihlásí a které nadpoloviční většinou hlasů přijme Valná hromada. V případě právnické osoby jedná její statutární orgán nebo zplnomocněný zástupce, vždy s právem jednoho hlasu. Přispívající členové mají právo účastnit se Valné hromady s hlasem poradním a být informováni o veřejné činnosti a hospodaření spolku. Přispívající členové mají povinnost řídit se stanovami spolku, přispívat na činnost spolku částkou větší, než je základní členský příspěvek.

3.4. Čestné členství nabízí Výkonná rada po schválení Valnou hromadou. Čestní členové neplatí členské příspěvky a na Valné hromadě mají hlas poradní.

3.5. Členství zaniká úmrtím člena nebo zánikem, pokud se jedná o právnickou osobu, písemným oznámením o vystoupení ze spolku, nezaplacením členských příspěvků bez vážné příčiny do jednoho roku, vyloučením, pokud člen jednal v rozporu se stanovami a rozhodla o tom Valná hromada nadpoloviční většinou.

§ 4
Valná hromada

4.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji všichni řádní členové (přispívající a čestní členové pouze s hlasem poradním). Schází se nejméně jednou ročně. Valnou hromadu svolává Výkonná rada z vlastního rozhodnutí nebo požádá-li o to nejméně 25 % členů. Svolání musí být všem členům písemně oznámeno nejméně 14 dnů předem, místo a termín setkání určuje Výkonná rada.

4.2. Valnou hromadu řídí předseda spolku, v jeho nepřítomnosti jednatel, popř. jiný člen Výkonné rady. Ze zasedání Valné hromady vzniká zápis jednání, který vyhotovuje jednatel (v jeho nepřítomnosti jiný, určený člen Výkonné rady). Jednatel (popř. jeho zástupce) je povinen tento zápis rozeslat do 60 dnů od konání Valné hromady všem (i nezúčastněným) členům.

4.3. Valná hromada je usnášení schopná, pokud je ve stanovenou hodinu přítomno 75 % všech členů spolku. Nesejde-li se ve stanovenou hodinu dostatečný počet členů, předseda Valnou hromadu rozpustí. Výkonná rada může svolat novou Valnou hromadu nejdříve o hodinu později od stanoveného původního termínu. Tato Valná hromada je usnášení schopná v počtu právě přítomných členů, kterých však musí být nejméně 25 % všech členů spolku.
      K rozhodnutí ve věcech, které jsou uvedeny níže, je vždy třeba 75 % hlasů všech členů spolku, a to k:
– rozhodnutí o zániku spolku a k rozhodnutí o naložení s majetkem spolku po jeho zániku;
– rozhodnutí o hospodaření spolku – zejména o dispozici s majetkem spolku, knihovnou a dispozici s majetkem spolku, jehož hodnota přesahuje 100.000,- Kč;
– rozhodnutí o přijetí nových členů spolku;
– změně stanov.
K rozhodování v ostatních věcech spolku je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů.
V případě své nepřítomnosti na Valné hromadě může řádný člen pověřit jiného člena písemnou plnou mocí, aby disponoval jeho hlasem při hlasování.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

4.5. Valná hromada volí ze svého středu Výkonnou radu a Revizora účtů (§ 5, § 6).

4.6. Valná hromada rozhoduje o koncepci činnosti spolku pro nadcházející období, projednává návrh rozpočtu na další období a schvaluje grantový řád spolku. Valná hromada dále projednává a schvaluje zejména Výroční zprávu o činnosti a hospodaření společnosti, kterou jí předkládá Výkonná rada, a Revizní zprávu, kterou jí předkládá Revizor. Dále projednává, schvaluje a vytváří návrh na změnu stanov, přijímá nové členy spolku a rozhoduje o vyloučení z jeho řad, určuje výši členských příspěvků a také rozhoduje o zániku spolku.

§ 5
Výkonná rada

V čele spolku „Společnost pro dějiny židů v České republice, z. s.“ stojí Výkonná rada, volená Valnou hromadou na funkční období dvou let, opětovné zvolení do funkce je přípustné. Výkonná rada, sestávající minimálně ze 3 členů, jedná jménem spolku v době mezi zasedáními Valné hromady a zodpovídá se ze své činnosti Valné hromadě.

5.1. Výkonná rada volí ze svého středu předsedu, jednatele a pokladníka, kteří spolek „Společnost pro dějiny židů v České republice, z. s.“ zastupují a jeho jménem jednají. Za spolek podepisují vždy společně předseda a jednatel nebo předseda a pokladník nebo jednatel a pokladník.

 

5.2. Výkonná rada může v konkrétních případech písemně zmocnit též jiné členy, aby v rozsahu tohoto zmocnění spolek zastupovali a disponovali podpisovým právem.

5.3. Člen Výkonné rady může odstoupit na základě písemného oznámení o odstoupení zaslaného Výkonné radě. Odstupující přestává být členem Výkonné rady okamžikem obdržení tohoto oznámení Výkonnou radou.

5.4. Výkonná rada se schází podle potřeby, minimálně však dvakrát ročně. Usnáší se prostou většinou z celkového počtu členů Výkonné rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. O svých jednáních vede zápisy.

5.5. Výkonná rada má právo podle potřeby vytvářet (rušit) pracovní skupiny jako poradní nebo odborné orgány. Má právo stanovit rozsah jejich pravomocí, oblast působení a pravidla řízení jejich zasedání.

5.6. Výkonná rada může se souhlasem valné hromady najmout (propustit) pracovníky pro zajištění chodu spolku a jeho činností.

5.7. Výkonná rada podává o své činnosti a hospodaření Výroční zprávu Valné hromadě.

§ 6
Revizor účtů

6.1. Valná hromada volí na období dvou let revizora účtů, opětovné zvolení je přípustné. Revizor nesmí být členem Výkonné rady spolku. Revizor účtů má právo účastnit se schůzí Výkonné rady s hlasem poradním. Kontroluje hospodaření spolku a Výkonné rady, plnění rozpočtu a posuzuje závěrečný účet. O své činnosti a zjištěních podává revizor Výroční revizní zprávu Valné hromadě.

§ 7
Hospodaření

7.1. Hospodaření „Společnosti pro dějiny židů v České republice, z. s.“ se řídí obecně platnými předpisy o hospodaření spolků.

7.2. Hospodaření probíhá podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou. O mimořádných výdajích rozhoduje Výkonná rada.

7.3. Mezi příjmy spolku patří především členské příspěvky, dotace a sponzorské dary. Příjmy se využívají výhradně na podporu předmětu činnosti spolku a na zajištění chodu této organizace.

7.4. O hospodaření s finančními prostředky získanými od sponzorů zpracovává spolek zprávy podle požadavků jednotlivých sponzorů. Pro jednotlivé akce předkládá sponzorovi projekt s finančním plánem a případný příjem z těchto akcí bude využit pro činnosti uvedené v § 2.

7.5. Pokud jsou z prostředků „Společnosti pro dějiny židů v České republice“ rozdělovány granty, musí být předem Valnou hromadou schválen grantový řád obsahující, pravidla posuzování uchazečů a jejich projektů a rozhodování o poskytnutí grantů.

§ 8
Zánik spolku

8.1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí Valné hromady nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, bude provedeno majetkové vypořádání. Valná hromada určí, na kterou jinou organizaci se stejnými cíli, jako má spolek „Společnost pro dějiny židů v České republice, z. s.“, bude převeden případný likvidační zůstatek spolku „Společnost pro dějiny židů v České republice, z. s.“.

§ 9
Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto stanovy mohou být měněny a doplňovány písemnými dodatky, které se po svém schválení Valnou hromadou stávají nedílnou součástí těchto stanov.

9.2. Tyto stanovy se vyhotovují ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva budou přiloženy k návrhu na registraci u příslušného rejstříkového soudu a jeden bude založen v dokumentech spolku. Stanovy vstupují v platnost dnem registrace u příslušného rejstříkového soudu.

Schváleno Valnou hromadou „Společnosti pro dějiny židů v České republice“
v Brně dne 12. listopadu 2015.

Za Výkonnou radu:
dr. Helmut Teufel, předseda........................

Pavel Kocman, jednatel...............................

Pavlína Brabcová, pokladník………………

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes