spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA - Fond: D 1 Lánové rejstříky 1669-1671 Tisk

> Přeskočit na seznam inventárních čísel fondu


Fond: D 1 Lánové rejstříky 1669-1671

Lánové rejstříky jsou nejstarším dochovaným moravským katastrem, který vznikl během tzv. druhé lánové vizitace v letech 1669-1679. Z předchozích soupisů (lánových vizitací) se dochovaly pouze nepatrné zbytky, celozemské sumáře a několik opisů v písemnostech několika panství a šlechtických rodinných archivech. Jedná se o 358 statkových svazků pro jednotlivá moravská panství a moravské enklávy ve Slezsku. Lánové rejstříky se netýkají dnešního tzv. moravského Slezska a lánové vizitaci nebyla podrobena ani královská města (kromě Kyjova, který byl komorním městem, a Uničova, kde jsou uvedeny poddanské vsi patřící městu). Lánové rejstříky navazují na předchozí soupis v roce 1657, na který se v mnoha případech odvolávají, proto lze mnohdy z lánových rejstříků rekonstruovat i situaci k roku 1657.
Účelem lánových rejstříků byla evidence poddanské půdy, ze které měla být vybírána pozemková daň. Jednotlivé svazky lánových rejstříků jsou psány německy na papíře a vyvázány do pergamenových desek. Rubrikace je inkoustová. Svazky dodržují strukturu tehdejších panství, jsou v nich tedy zapsány města, městečka a vesnice náležející k jednotlivým panstvím. V rámci těchto sídelních jednotek jsou pak jmenovitě vypisováni hospodáři (majitelé domů a gruntů), liší-li se jméno nynějšího hospodáře od předchozího (v r. 1657), je uveden i dřívější držitel domu. Jmenovitě jsou zaznamenáni také řemeslníci a židé, pozornost se věnovala také majetku svobodníků, svobodných rychtářů a mlynářů.
Zemědělské obyvatelstvo bylo zpravidla vnitřně členěny podle rozsahu majetku (např. sedláci jsou rozděleni na celoláníky, pololáníky, čtvrtláníky, podsedníky, zahradníky, domkáře a leckde i poddruhy bez polí apod.), protože základní jednotkou pro výpočet daně byla plošná míra lán (odtud také název lánové rejstříky). Řemeslníků a lidí bez polností a vinic se mělo počítat 15 na lán, židů se započítávalo 18 do lánu
V rámci každé vesnice nebo města jsou všichni hospodáři členěni do čtyř skupin, podle toho kdy se ujali držby gruntu nebo domu.Toto členění je až na několik výjimek zachováno i pro židovské obyvatelstvo:

a) Staří osedlí; jsou to hospodáři, jejichž grunt byl přiznáván již v roce 1657. V případě, že mezitím došlo ke změně držitele gruntu, je zaznamenáno i jméno předchozího držitele.
b) Nově osedlí po roce 1657; hospodáři, kteří osadili grunty, jež byly v roce 1657 pusté. Zpravidla je uvedeno, jak k tomuto osazení došlo nebo jméno předchozích majitelů. V několika málo případech byly domy nově postaveny.
c) Nové poustky od roku 1657; domy, které byly v roce 1657 osazeny a od té doby zpustly. Podle možností se zaznamenává i způsob, jakým grunty zpustly (grunt vyhořel, držitel zemřel nebo opustil grunt – zběhl, i s uvedením příčiny zběhnutí, např. chudoba, nemohoucnost, nájezd Tatarů apod.). V drtivé většině je zaznamenán i rok, ve kterém grunt zpustnul.
d) Staré poustky; domy, které byly pusté již v roce 1657. Jsou zde zaznamenány podle jmen bývalých držitelů, pouze v několika málo případech nebylo možno staré poustky pojmenovat.

Židé jsou zapsáni odděleně od křesťanů, buď na konci zápisů jednotlivých míst, ve kterých žili, se zachování obvyklé struktury – usedlí, nově usedlí, nové poustky, staré poustky, anebo v rámci jednotlivých kategorií u jednotlivých míst, tzn. že za křesťanskými starousedlíky byli zapsáni usedlí židé, za nově usedlými křesťany nově usedlí židé atd.
Tato struktura zápisu je užita u většiny svazků lánových rejstříků. Pouze v několika dále uvedených případech se v případě židovského obyvatelstva zápis odlišuje, i když křesťanské obyvatelstvo je zapsáno podle výše uvedeného členění. Jedná se o židovské obce v Mikulově, v Koryčanech, v Brtnici, v Břeclavi, v Prosiměřicích, v Lutonině a v Bystřici nad Pernštejnem. Zvláštním případem jsou Slavonice, kde židé nežili.
Lánové rejstříky sepsány pro jednotlivá panství a v rámci těchto panství uvádějí židy na 48 místech, z toho ve Slavonicích židé nežili, v Prosiměřicích a v Lutonině byly pusté židovské domy a z Bystřice nad Pernštějnem byli židé již dříve vyhnáni.  Na pěti panstvích jsou dvě židovské obce: Moravský Krumlov (ve městech Moravský Krumlov a Ivančice, k tomuto panství patřily i Prosiměřice, kde obec zanikla); panství Tovačov-Kojetín (ve městech Tovačov a Kojetín); panství Slavkov (ve Slavkově u Brna a v Rousínově), panství Lipník-Hranice (v Lipníku nad Bečvou a v Hranicích) a panství Břeclav (v Břeclavi a v Podivíně). Opačným případem je Miroslav, která byla rozdělena mezi dvě vrchnosti a je tedy vedena u dvou panství.
V době sepisování druhé vizitace lánových rejstříků žili tedy židé na Moravě (bez moravského Slezska) na 43 místech (v ostatních místech byly židovské domy již pusté), z nichž 29 je v lánových rejstřících označeno jako města, 12 jako městečka a pouze 2 místa jsou označeny jako vesnice. Zmíněných 43 míst náleželo celkem ke 39 panstvím. Většinu těchto panství držela vrchnost z řad šlechty, pouze třikrát se objevuje vrchnost církevní.
Zápisy z panství Lomnice (vsi Loučka a Kozárov), které starší literatura (Gold) řadí mezi židovské osídlení, můžeme podle stavu současného bádání považovat za omyl a konstatovat, že zápisy lánových rejstříků k tomuto panství se nevztahují na židy.
Pro studiu židovského osídlení na Moravě mají lánové rejstříky zásadní význam. Jedná se o první dochovaný jmenný soupis židů z celé země. Umožňují také srovnávání jednotlivých židovských obcí, jejich velikosti, vývoje (přírůstku či úbytku obyvatelstva) a také odrážejí ztráty a škody způsobené třicetiletou válkou. V některých případech umožňují lánové rejstříky podrobněji nahlédnout do vlastnických vztahů, případně struktury osídlení, zajímavé jsou také údaje o přebírání křesťanských domů židy a naopak, majetkovým vztahům k vrchnosti apod.
V soupisech jsou zaznamenány také budovy, jež můžeme označit za veřejné, alespoň co se týká života židovských obcí – synagogy, „židovské školy,“ „židovské obecní domy“, rabínův dům, židovský špitál, židovská lázeň.
V některých případech udávají lánové rejstříky i povolání, jimiž se židé zabývali, nebo jsou zaznamenány osoby, které vykonávaly nějakou funkci ve veřejném životě židovské obce (židovský rychtář, rabín, správce synagogy – školní, synagogální zpěvák – kantor, synagogální klepač). V mnoha případech však nelze rozlišit, zda se jedná o výkon povolání či funkce nebo pouze o příjmení dané osoby.
Lánové rejstříky někdy umožňují nahlédnout i do příbuzenských vztahů židovského obyvatelstva. Vcelku běžné jsou zápisy, ve kterých je uvedeno jméno vdovy se jménem jejího zesnulého manžela, často jsou uváděni také otec a syn, a to především jako bližší určení syna i jiné příbuzenské vztahy, ať už jsou to bratři, švagři nebo tchán a zeť. Významnou hodnotu pramene mají i samotná židovská jména.

Základní literatura k fondu:
Kocman, Alois, a kolektiv: Průvodce po Státním archivu v Brně. – Brno: Krajské nakladatelství 1954, s. 321-322.
Matějek, František: Moravské lánové rejstříky. – In: Sborník archivních prací 39 (1979), s. 117-155.
Matějek, František: Lánové rejstříky Brněnského kraje z let 1673-1675. – Praha: TEPS 1981.
Matějek, František: Lánové rejstříky jihlavského a znojemského kraje z let 1671-1678. – Praha: TEPS pro okr. archivy Jihlava, Třebíč a Znojmo 1983.
Matějek, František: Lánové rejstříky hradišťského kraje z let 1669-1671. – Uherské Hradiště: Slovácké muzeum 1984.
Matějek, František: Lánové rejstříky olomouckého kraje z let 1675-1678. – Praha: Danal pro Okresní úřad Olomouc a Státní okresní archiv Olomouc 1994.
Matějek, František: Lánové rejstříky přerovského kraje z let 1675-1676. – In: Ostrava 14 (1987), s. 355-444.

Edice pramenů o židech ve fondu Lánové rejstříky:
Gold, Hugo [Hrsg.]: Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Ein Sammelwerk. – Brünn: Jüdischer Buch- und Kunstverlag 1929.
Kocman, Pavel: Die Juden im ersten erhaltenen mährischen Kataster – Lahnregister. – In: Judaica Bohemiae XXXIX (2003), S. 104-192.

Literatura o židech ve fondu Lánové rejstříky:
Kocman, Pavel: Židé na Moravě podle lánových rejstříků. – In: Židé a Morava 8 (2001), s. 7-28.

Abecední přehled míst z lánových rejstříků, ve kterých jsou uvedeni židé:
Batelov / Battelau – inv. č. 254
Boskovice / Boskowitz – inv. č. 84
Brtnice / Pirnitz – inv. č. 268
Břeclav / Lundenburg – inv. č. 242
Bučovice / Butschowitz – inv. č. 168
Bystřice nad Pernštejnem / Bistřitz ob Pernstein – inv. č. 247b
Bzenec / Bisenz – inv. č. 267
Dambořice / Damborschitz – inv. č. 177
Dolní Bolíkov / Wölking – inv. č. 276a
Dolní Kounice / Kanitz – inv. č. 181
Dolní Loučky / Unter-Loutschka – inv. č. 269
Hodonín / Göding – inv. č. 209a
Holešov / Holleschau – inv. č. 12
Hranice / Mährisch Weißkirchen – inv. č. 176
Ivančice / Eibenschitz – inv. č. 134
Ivanovice na Hané / Eiwanowitz in der Hanna – inv. č. 107
Jemnice / Jamnitz – inv. č. 110
Jevíčko / Gewitsch – inv. č. 194
Kojetín / Kojetein – inv. č. 62
Koryčany / Koritschan – inv. č. 313
Kozárov / Kozarow – inv. č. 269
Kroměříž / Kremsier – inv. č. 77a
Kyjov / Gaya – inv. č. 282
Lipník nad Bečvou / Leipnik – inv. č. 176
Loštice / Loschitz – inv. č. 95
Lutonina / Lutonina – inv. č. 305
Mikulov / Nikolsburg – inv. č. 138
Miroslav / Mißlitz – inv. č. 244a, inv. č. 244b
Moravský  Krumlov / Mährisch Kromau – inv. č. 134
Osoblaha / Hotzenplotz – inv. č. 59a
Pohořelice / Pohrlitz – inv. č. 245b
Podivín / Kostel – inv. č. 242
Police / Pullitz – inv. č. 98a
Prosiměřice / Proßmeritz – inv. č. 134
Prostějov / Proßnitz – inv. č. 129
Přerov / Prerau – inv. č. 17b
Rousínov / Neuraußnitz – inv. č. 74a
Slavkov u Brna / Austerlitz – inv. č. 74a
Slavonice / Zlabings – inv. č. 319a
Strážnice / Straßnitz – inv. č. 316
Telč / Teltsch – inv. č. 319a
Tovačov / Tobitschau – inv. č. 62
Třebíč / Trebitsch – inv. č. 365
Třešť / Triesch – inv. č. 307
Uherský Brod / Ungarisch Brod – inv. č. 261c
Uherský Ostroh / Ungarisch Ostra – inv. č. 315
Úsov / Mährisch Aussee – inv. č. 91
Velké Meziříčí / Großmeseritsch – inv. č. 257
Veselí nad Moravou / Wessely an der March – inv. č. 321

pk

Seznam inventárních čísel fondu

> MZA-D1(LR)-12        -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-17b      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-59a      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-62        -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-74a      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-77a      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-84        -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-91        -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-95        -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-98a      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-107      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-110      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-129      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-134      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-138      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-168      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-176      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-177      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-181      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-194      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-209a    -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-242      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-244a    -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-244b    -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-245b    -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-247b    -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-254      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-257      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-261c    -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-267      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-268      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-269      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-276a    -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-282      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-305      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-307      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-313      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-315      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-316      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-319a    -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-321      -  (excelová tabulka)
> MZA-D1(LR)-365      -  (excelová tabulka)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes