spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Archiv města Moravské Budějovice (AMMB) Tisk

> Přeskočit na seznam inventárních čísel fondu

Archiv města Moravské Budějovice

(AMMB)

Archiv města Moravské Budějovice 1417-1945 představuje historický celek písemností, které vznikly z činnosti samosprávných orgánů tohoto poddanského města. Moravské Budějovice až do roku 1848 tvořily centrum stejnojmenného panství a poté se staly sídlem soudního (1850) i politického (1896) okresu. Bohužel, péče o písemnosti nebyla v Budějovicích valná ani na počátku 19. století. Řada historických materiálů tak byla zničena ještě po roce 1950! Zásluhou muzejní péče zůstal ze staršího období dochován pouze soubor 31 listin (1417-1794) a 577 úředních knih (1522-1945), z nichž však drtivá většina pochází teprve z 18. a 19. století. Zájmového období projektu BMSJ (1520-1670) se tak dotýká jen 10 svazků (1522-1753), vedených společně s městským hospodářstvím a v souvislosti s veřejnou garancí soukromých práv moravskobudějovických měšťanů. Rovněž poměrně objemný aktový a účetní materiál dovoluje sledovat vývoj města teprve po roce 1680.

Archivní pomůcky:
Franeková, Marie – Alena Mrňová: Okresní archiv v Třebíči. Archiv města Moravských Budějovic 1417-1945. Inventář. – Třebíč: OA 1967.

Základní literatura a edice k fondu:
Jech, František: Z městského archivu Moravských Budějovic. – In: 2. výroční zpráva Obecního reál. gymnasia v Moravských Budějovicích za škol. rok 1912-13, s. 3-14.
Jech, František: Z archivu Moravských Budějovic. – In: Podyjí 1 (1923/1924), s. 7, 22-24, 71-75.
Městská privilegia. – In: 3. výroční zpráva Obecního reál. gymnasia v Moravských Budějovicích za škol. rok 1913-14, s. 14-28.
Štindl, Martin: „Nový“ pramen k dějinám Moravských Budějovic. – In: Západní Morava 1 (1997), s. 126-127.

Mezery raně novověkých materiálů jsou v Moravských Budějovicích o to citelnější, že předemancipační etapu zdejšího židovského osídlení uzavřel rok 1566, kdy byli židé z města nadlouho vypovězeni. Způsobené ztráty částečně vynahrazují alespoň početné záznamy nejstarší pozemkové knihy (inv. č. 73), která pro léta 1533-1566 dokládá řadu majetkových vazeb zdejších židů k měšťanským nemovitostem. O husté síti ekonomických vztahů mezi komunitou moravskobudějovických židů a křesťanů svědčí rovněž dochovaná kniha kšaftů (inv. č. 94) a rychtářských zápisů (inv. č. 95). Na akt násilného vypovězení židů zpětně odkazují především zmínky některých listin (inv. č. 10, 11), gruntovních záznamů (inv. č. 74) či názvy pravidelně účtovaných poplatků (inv. č. 256). Pozdější (1567-1660) sporadické styky se židy z okolí (Ivančice, Jemnice, Třebíč) prozrazuje konečně také několik mladších zápisů majetkového či trestně-právního charakteru (inv. č. 73, 95, 99).

Literatura o židech citující z pramenů fondu:
Fišer, Josef: Geschichte der Juden in Mährisch Budwitz. – In: Gold, Hugo (Hrsg.): Die Juden und die Judengemeinden Mährens inVergangenheit und Gegenwart. – Brünn: Jüdischer Kunst- und Buchverlag 1929, S. 343-367.
Fišer, Josef: Z památek po židech mor. budějovických ze 16. století. – In: Od Horácka k Podyjí 3 (1926), s. 117-123.
Fišer, Rudolf – Nováčková, Eva a kol.: Dějiny Moravských Budějovic. Od pravěku do roku 1945. – Třebíč: Fibox 1997, s. 76-77.
Nováčková, Eva: Soužití křesťanů s židovskými komunitami v Třebíči, Moravských Budějovicích a Jemnici v 16. a 17. století. – In: Židé a Morava 7 (2001), s. 5-16.

Seznam inventárních čísel fondu

> SOkATr-(AMMB)-10     -  (excelová tabulka)
> SOkATr-(AMMB)-11     -  (excelová tabulka)
> SOkATr-(AMMB)-73      - (excelová tabulka)
> SOkATr-(AMMB)-74     -  (excelová tabulka)
> SOkATr-(AMMB)-94     -  (excelová tabulka)
> SOkATr-(AMMB)-95     -  (excelová tabulka)
> SOkATr-(AMMB)-99     -  (excelová tabulka)
> SOkATr-(AMMB)-256 (excelová tabulka)


 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes