spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Archiv města Telč (AMT) - fond č. 1179 Tisk

> Přeskočit na seznam inventárních čísel fondu


Archiv města Telč (AMT)

Archiv města Telč 1387-1945 (1954) představuje jeden z nejdůležitějších pramenných souborů k dějinám starobylého města Telče. Vznikl organickou činností městské samosprávy, jejíž počátky sahají do 14. století. Archivní fond, na rozdíl od architektonických památek uznaných seznamem UNESCO, bohužel nezůstal ušetřen ničivých zásahů. Ty narušovaly městskou registraturu až do poloviny 20. století. Zásluhou poměrně rané péče muzejního spolku (1886) tak zůstaly paradoxně zachovány spíše písemnosti starší než agendy mladší. Mezery se však projevují také v materiálech předmoderního období. Zatímco soubor listin (1387-1844) se jeví dosud jako poměrně kompaktní, tak řady úředních knih (1531-1954) už poznamenává několik citelných proluk pro období konce 17. a počátku 18. století. Obdobně postižen zůstává také účetní materiál (1551-1946), souvisleji dochovaný až pro druhou polovinu 18. století. Naopak rozsah a všeobecný záběr dochovaných spisů (1531-1945) znovu podtrhuje význam fondu pro sledování raně novověkých dějin poddanského města i přiléhajícího panství.

Archivní pomůcky:
Nedbalová, Helena – Žáčková, Hana – Jelínek, Jiří: ČR – Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv v Jihlavě. Archiv města Telč 1387-1945 (1954). Inventář. – Jihlava: SOkA 2004.

Základní literatura a edice k fondu:
Behringer, Jan. Psané památky v museu města Telče.- In: První zpráva muzejního spolku v Telči za r. 1897 a 1898. – Telč: Muzejní spolek 1899, s. 6-39.
Hoffmann, František: Okresní archiv v Jihlavě. Prozatímní informativní přehled podle stavu 30. 6. 1964. – Jihlava: Okresní archiv v Jihlavě 1964.
Janoušek, Jaroslav: Městský archiv v Telči na Moravě. – In: Sborník historický 4 (1886), s. 6-15, 111-117, 175-184, 240-251, 363-371.
Rampula, Josef: Domy v Telči. – Telč: Drdácký-Aristocrat 1999.

Z úředních knih a spisů pochází také většina dochovaných zmínek o židovském obyvatelstvu. Knižní záznamy městské provenience umožňují sledovat vývoj židovského osídlení již od šedesátých let 16. století. Gruntovní zápisy reflektují zejména převody židovských nemovitostí (1565-1667) a vývoj na nich váznoucích pohledávek či dluhů. Několik drobných odkazů ke vzájemným křesťansko-židovským závazkům (1571-1606) poskytuje také dochovaná kniha testamentů. O málo mladší aktový materiál (1615-1662) zaznamenává navíc stopy židovského obchodu a nevynechává ani vzácné náznaky vzájemného poměru židů a vrchnostenského správního aparátu. K nejzajímavějším v tomto ohledu patří nepochybně zmínka o zamýšleném vypovězení zdejších židů (1651). Množství aktového materiálu s podobným obsahem pak překonává projektem stanovenou hranici roku 1670.

Literatura o židech citující z pramenů fondu:
Jaroš, Zdeněk: Židovská obec v Telči. – In: Dotyky. Židé v dějinách Jihlavska. – Jihlava: Muzeum Vysočiny 1998, s. 100-102.
Remeš, Josef: Od kdy žili v našem městě židé. – In: Zprávy 1980, č. 2, s. 4.
Svěrák, Vlastimil: Prameny k dějinám židů na Jihlavsku ve Státním okresním archivu v Jihlavě. – In: Dotyky. Židé v dějinách Jihlavska. – Jihlava: Muzeum Vysočiny 1998, s. 213-233.

Seznam inventárních čísel fondu

> SOkAJi-(AMT)-72     -  (excelová tabulka)  
> SOkAJi-(AMT)-73     -  (excelová tabulka)
> SOkAJi-(AMT)-74     -  (excelová tabulka)  
> SOkAJi-(AMT)-76     -  (excelová tabulka)   
> SOkAJi-(AMT)-77     -  (excelová tabulka)  
> SOkAJi-(AMT)-80     -  (excelová tabulka)
> SOkAJi-(AMT)-145   -  (excelová tabulka)  
> SOkAJi-(AMT)-269   -  (excelová tabulka)  
> SOkAJi-(AMT)-280   (excelová tabulka)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes