spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-F18(HRD)-7416 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově

[Bestand: F-18 Dietrichsteinsche Hauptregistratur

Nikolsburg
]

(HRD)

Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 21r-22v
1680 IV 5, Nikolsburg (Mikulov)
1680 IV 13, Prag (Praha)
MZA-F18(HRD)-7416,fol.21r-22v

Der Hauptmann der Herrschaft Nikolsburg (Mikulov), Josef Rudolf Heger, meldet Fürst von Dietrichstein, daß ihm die Nikolsburger Judengemeinde ein Verzeichnis fremder und völlig armer Juden in der dortigen Gemeinde, von denen unter anderem eine Seuchenansteckung drohe, übergeben habe.
Auf dem Blatt ist das Konzept der Antwort der fürstlichen Kanzlei hinzugefügt, daß die Prager Juden bleiben könnten, weiters über Seuchenansteckung und über die Zahlung von Kontribution durch fremde und arme Juden.

Hejtman mikulovského panství Josef Rudolf Heger hlásí knížeti z Ditrichštejna, že mu mikulovská židovská obec předala soupis cizích a zcela chudých židů v tamější obci, od kterých mimo jiné hrozí morová nákaza.
Na list je připsán koncept odpovědi knížecí kanceláře, že pražští židé mohou zůstat, dále o morové nákaze a o placení kontribucí cizími a chudými židy.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 23r-24v
s. a. [1680 IV 3, Nikolsburg (Mikulov)]
MZA-F18(HRD)-7416,fol.23r-24v

Richter und gesamte Judenschaft in Nikolsburg (Mikulov) zeigen Fürst von Dietrichstein an, daß sie auf seinen Befehl die jüdische Gemeinde in Nikolsburg aufzeichnen ließen. Weiters erwähnen sie ein Gesuch der in Nikolsburg geborenen Juden, separat aufgeführt zu werden, und eine mögliche Seuchenansteckung.

Rychtář a celé židovstvo v Mikulově oznamují knížeti z Ditrichštejna, že na jeho příkaz nechali sepsat židovskou obec v Mikulově. Dále se zmiňují o žádosti v Mikulově narozených židů, aby byli sepsání zvlášť, a možné morové nákaze.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 25r-30v
1680 IV 3, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-F18(HRD)-7416,fol.25r-30v

Verzeichnis der jüdischen Gemeinde in Nikolsburg (Mikulov) mit Wiener, österreichischen und anderen auswärtigen Juden, die sich in Nikolsburg nach und nach ansiedelten.

Soupis židovské obce v Mikulově s vídeňskými, rakouskými a jinými cizími židy, kteří se v Mikulově postupně usazovali.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr) 

 

Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 31r-32v
1680 V 7
1680 V 10
MZA-F18(HRD)-7416,fol.31r-32v

Richter und Angehörige der jüdischen Gemeinde in Nikolsburg (Mikulov) übersenden dem Inspektor der Dietrichsteinschen Herrschaft, Johann Rudolf Heger, ein Verzeichnis fremder Juden, die im Mai 1680 aus Nikolsburg ausgewiesen wurden. Dieses Verzeichnis entstand als Reaktion auf den Befehl, binnen acht Tagen alle fremden Juden aus Nikolsburg auszuweisen.

Rychtář a příslušníci židovské obce v Mikulově posílají inspektorovi Ditrichštejnských panství Janu Rudolfovi Hegerovi seznam cizích židů, kteří byli poslání pryč z Mikulova v květnu roku 1680. Seznam vznikl jako reakce na příkaz, že do 8 dnů mají být všichni cizí židé z Mikulova vypovězeni.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 33r-34v
s. a. [cca. 1675]
MZA-F18(HRD)-7416,fol.33r-34v

Verzeichnis der christlichen und jüdischen Häuser mit festem Fundament vom Oberen Tor bis zum Brünner Tor in Nikolsburg (Mikulov) mit Angabe von deren Höhe in Garn und deren Breite in Klafter und Schuh. Unter anderem sind auch eine Branntweinbrennerei, der jüdische Friedhof und das jüdische Gemeindehaus erwähnt.

Soupis křesťanských a židovských domů s pevnými základy od Horní brány po Brněnskou bránu v Mikulově s jejich šíří v sázích a krocích. Mimo jiné je zmíněna také palírna, židovský hřbitov a židovský obecní dům.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 38r-39v
s. a. [1663 post]
MZA-F18(HRD)-7416,fol.38r-39v

Der Jude Isaak Schniermacher, Seiler in Nikolsburg (Mikulov), ersucht Fürst Ferdinand von Dietrichstein um Zuteilung eines Platzes neben dem Spital, auf dem er für sich auf eigen Kosten ein Haus errichten wolle, da der Anbau, in dem er zur Miete wohne, eng sei.

Žid Izák Schniermacher, provazník v Mikulově, žádá knížete Ferdinanda z Ditrichštejna o přidělení místa vedle špitálu, na kterém by si na vlastní náklady vystavěl dům, protože přístavek, ve kterém je v nájmu, je těsný.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 40r,v
1669 IX 25, Ebersdorf
MZA-F18(HRD)-7416,fol.40r,v

Auszug aus einer Anordnung Fürst Ferdinands von Dietrichstein an den Hauptmann der Herrschaft Nikolsburg (Mikulov), Tobias Franz Rößner, über die Zählung der jüdischen Familien, in der er erläutert, daß der Unterschied zwischen dem jetzigen Verzeichnis und dem Verzeichnis aus dem Jahr 1667 dadurch entstanden sei, daß einige Familien in einem Haus lebten.

Výtah z nařízení knížete Ferdinanda z Dietrichštejna hejtmanovi mikulovského panství Tobiáši Františkovi Rössnerovi o sčítání židovských rodin, ve kterém se vysvětluje, že rozdíl mezi nynějším soupisem a soupisem z roku 1667 vznikl tím, že několik rodin žije v jednom domě.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 41r,v
1680 XI 28 – 1681 X 18, Brünn (Brno)
MZA-F18(HRD)-7416,fol.41r,v

Beschluß des mährischen Landtags, daß die nach dem Jahr 1657 im Land angesiedelten Juden auszuweisen seien.

Usnesení moravského zemského sněmu, žže žžidé usazení v zemi po roce 1657 mají být vypovězeni.

 

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 42r-47v
1683 VI 16, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-F18(HRD)-7416,fol.42r-47v

Verzeichnis der Häuser in der Judengasse in Nikolsburg (Mikulov). Bei jedem Haus sind namentlich dessen vorheriger und gegenwärtiger Hauswirt genannt.

Soupis žžidovských domů v ŽŽidovské ulici v Mikulově – u kažždého domu je jmenovitě uveden jeho předchozí a nynější hospodář.

 

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 48r-49v
1683 VI 4, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-F18(HRD)-7416,fol.48r-49v

Johann Rudolf Heger, Buchhalter der Herrschaft Nikolsburg (Mikulov), berichtet in einem Schreiben Fürst Ferdinand von Dietrichstein über Ungereimtheiten in den Verzeichnissen der jüdischen Häuser und erläutert gleichzeitig, daß er das neue Verzeichnis vorerst nicht geschickt habe, da das jüdische Pfingstfest dazwischen gekommen sei und er das Verzeichnis wegen Fehlern dreimal habe ändern müssen.

Účetní mikulovského panství Jan Rudolf Heger v listu knížeti Ferdinandu z Ditrichštejna rozpory v soupisech židovských domů v Mikulově a zároveň vysvětluje, že nový soupis zatím neposlal, protože do toho přišly židovské letnice a že se soupis musel třikrát měnit, protože v něm byly chyby.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 50r-51v
1657 VII 26, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-F18(HRD)-7416,fol.50r-51v

Fürst Ferdinand von Dietrichstein gestattet der jüdischen Gemeinde in Nikolsburg (Mikulov), anstelle der ehemaligen Saliterei und im Bereich zwischen den Quermauern hinter dem christlichen Spital sowie in der Nähe des Hofes des Markus Feiber zwölf Häuser, sechs Privathäuser und sechs Gemeindehäuser für das Spital, zu bauen. Für den Platz für diese zwölf Häuser werden die Juden einen Jahreszins von 30 fl. rh., beginnend an St. Michael 1659 und weiter regelmäßig zu St. Georg und St. Michael, entrichten. Zusätzlich werden die Juden für die Baugenehmigung von jedem Haus jährlich 2 fl. rh. bezahlen.

Kníže Ferdinand z Ditrichštejna povoluje židovské obci v Mikulově na místě bývalé ledkárny a v prostoru mezi příčnými zdmi za křesťanským špitálem a poblíž dvora žida Markuse Feibera vystavět 12 domů, 6 domů soukromých a 6 obecních pro špitál. Za místo na těchto 12 domů budou židé platit roční činži 30 zlatých rýnských počínaje sv. Michalem 1659 a dále v pravidelných termínech na sv. Jiří a sv. Michala. Nadto budou židé za povolení k výstavbě budou židé platit z každého domu ročně po 2 zlatých rýnských.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 52r-53v
1669 II 27, Wien (Vídeň)
MZA-F18(HRD)-7416,fol.52r-53v

Schreiben Fürst Ferdinands von Dietrichstein an den Hauptmann der Herrschaft Nikolsburg (Mikulov), in dem er hinsichtlich der Kosten für den Bau von sechs jüdischen Häusern den Einwand erhebt, daß diese Häuser ziemlich nahe an der Branntweinbrennerei lägen und daher nicht nur die Judenstadt abbrennen könne, sondern die gesamte Stadt Nikolsburg.

List knížete z Ditrichštejna hejtmanovi mikulovského panství, kterým ohledně nákladů na výstavbu 6 židovských domů kníže sděluje výhradu, že tyto domy jsou příliš blízko palírny a že by kvůli tomu mohlo vyhořet nejen židovské město, ale celé město Mikulov.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 54r
1669 III 9, Wien (Vídeň)
MZA-F18(HRD)-7416,fol.54r

Auszug aus einem Schreiben Fürst Ferdinands von Dietrichstein an den Hauptmann der Herrschaft Nikolsburg (Mikulov) hinsichtlich der Errichtung von sieben jüdischen Häusern.

Výtah z listu knížete Ferdinanda z Ditrichštejna mikulovskému hejtmanu ohledně stavby 7 židovských domů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 55r-56v
1669 III 11, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-F18(HRD)-7416,fol.55r-56v

Franz Tobias Rößner, Hauptmann der Herrschaft Nikolsburg (Mikulov), schreibt Fürst Ferdinand von Dietrichstein unter anderem, daß unter einem Teil der Juden Neid und Streit entstanden sei, weswegen die übrigen angeboten hätten, für diese sieben Häuser jeweils statt je 25 fl. nun 50 fl. rh., insgesamt also 350 fl., zu bezahlen.

Hejtman mikulovského panství František Tobiáš Rössner píše knížeti Ferdinandu z Ditrichštejna mimo jiné, že u část židů vzniká závist a spor, proto jim bylo nabídnuto, aby za těch 7 domů zaplatili z každého po 50 zlatých rýnských, celkem 350 zlatých.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 57r-58v
1669 IV 13, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-F18(HRD)-7416,fol.57r-58v

Franz Tobias Rößner, Hauptmann der Herrschaft Nikolsburg (Mikulov), schreibt Fürst Ferdinand von Dietrichstein unter andern, daß laut Gutachten des Judenrichters und der jüdischen Schöffen alle sieben Juden, die für sieben Häuser insgesamt 350 fl. rh. bezahlen sollen, in Nikolsburg geboren sind.

Hejtman mikulovského panství František Tobiáš Rössner píše knížeti Ferdinandu z Ditrichštejna mimo jiné, že podle dobrozdání židovského rychtáře a židovských přísežných, že z oněch 7 židů, kteří mají na 7 domů zaplatit celkem 350 zlatých rýnských, jsou všichni narozeni v Mikulově.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 59r-60v
1671 I 3, Polna (Polná)
MZA-F18(HRD)-7416,fol.59r-60v

Franz Smilkowsky von Palmberg, Oberhauptmann der Dietrichsteinschen Herrschaften, schreibt Fürst Ferdinand von Dietrichstein, daß sieben jüdische Häuser in Nikolsburg (Mikulov) ohne Ziegel, Kalk und Eisen 1692 fl. 17 kr. 2 den. kosteten, während von den Juden nicht mehr als 350 fl. bezahlt wurden.

Vrchní hejtman ditrichštejnských panství František Smilkovský z Palmbergu píše knížeti z Ditrichštejna, že 7 židovských domů v Mikulově stálo bez cihel, vápna a železa 1692 zlatých 17 krejcarů a 2 peníze, na což nebylo od židů přijato více než 350 zlatých.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 61r-64v
1673
MZA-F18(HRD)-7416,fol.61r-64v

Verzeichnis der bewohnten und öden Häuser in der Judenstadt in Nikolsburg (Mikulov) aus dem Jahr 1673.

Soupis obydlených a pustých domů v Židovském městě v Mikulově z roku 1673.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 65r
1683 VI 5, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-F18(HRD)-7416,fol.65r

Beischrift über die durchgeführte Visitation der jüdischen Häuser in Nikolsburg (Mikulov).

Přípis o provedené vizitaci židovských domů v Mikulově.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 67r,v
1683 VI 13, Laxenburg
MZA-F18(HRD)-7416,fol.67r,v

Schreiben Fürst Ferdinands von Dietrichstein an den Buchhalter der Herrschaft Nikolsburg (Mikulov), in dem er unter anderem eine erneute Visitation der jüdischen Häuser in Nikolsburg anordnet.
Mit einem anderen Schreiben zeigt der Fürst diese Visitation dem Rat der Stadt Nikolsburg an.

List knížete z Ditrichštejna účetnímu mikulovského panství, kterým mimo jiné nařizuje novou vizitaci židovských domů v Mikulově.
Jiným listem kníže tuto vizitaci oznamuje radě města Mikulova.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 69r-74v
1683 VI 5 ante, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-F18(HRD)-7416,fol.69r-74v

Verzeichnis der Häuser in der Judengasse in Nikolsburg (Mikulov). Bei jedem Haus sind namentlich der frühere und der jetzige Hauswirt angegeben.

Soupis židovských domů v Židovské ulici v Mikulově – u každého domu je jmenovitě uveden jeho předchozí a nynější hospodář.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 75r
1683 VI 16, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-F18(HRD)-7416,fol.75r

Richter und Bürger der jüdischen Gemeinde in Nikolsburg (Mikulov) liefern eine Ergänzung zum Verzeichnis der jüdischen Häuser in Gärten und beim Spital.

Rychtář a měšťané židovské obce v Mikulově podávají dodatek k soupisu židovských staveb v zahradách a u špitálu.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 76r,v
1686 VI 6, Wiener Neustadt (Vídeňské Nové Město)
MZA-F18(HRD)-7416,fol.76r,v

Schreiben des Fürsten von Dietrichstein an den Hauptmann der Herrschaft Nikolsburg (Mikulov) über Judenhäuser und das neu errichtete Spital.

List knížete z Ditrichštejna hejtmanovi mikulovského panství o židovských domech a o nově postaveném špitálu.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 77r-78v
1686 XI 19, Wien (Vídeň)
MZA-F18(HRD)-7416,fol.77r-78v

Reskript Kaiser Leopolds I. für den mährischen Landeshauptmann, mit dem er auf Ersuchen Fürst Ferdinands von Dietrichstein den Bau zwölf neuer Judenhäuser über die Zahl des Jahres 1657 hinaus in Mähren erlaubt, und zwar fünf in Nikolsburg (Mikulov) – außer den sieben von der Obrigkeit errichteten –, fünf im Kanitz (Dolní Kounice) sowie zwei in Mährisch Weißkirchen (Hranice). Weiters gestattet er den Bau eines neuen jüdischen Spitals in Nikolsburg, wobei das alte Spital zu verkaufen sei.

Reskript císaře Leopolda I. moravskému zemskému hejtmanovi, kterým na žádost knížete Ferdinanda z Ditrichštejna povoluje výstavbu nových 12 židovských domů nad počet z roku 1657, a to 5 v Mikulově (mimo 7 domů vystavěných vrchností), 5 v Dolních Kounicích a 2 v Hranicích. Dále povoluje výstavbu nového židovského špitálu v Mikulově, přičemž starý špitál má být prodán židům.> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 80r,v
1686 VI 2, Wiener Neustadt (Vídeňské Nové Město)
MZA-F18(HRD)-7416,fol.80r,v

Fürst von Dietrichstein schreibt an den Hauptmann der Herrschaft Nikolsburg (Mikulov) unter anderem, daß den jüdischen Schnurmachern ein Muster des fürstlichen Siegels gegeben werden solle und diese dann zum Preis von 15 kr. Schnüre anfertigen sollten.

Kníže z Ditrichštejna píše hejtmanovi mikulovského panství, mimo jiné, že má být židovským prýmkařům dán vzor opatřený knížecí pečetí a že prýmkaři mají dělat stuhy za 15 krejcarů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 81r-82v
1686 VI 7, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-F18(HRD)-7416,fol.81r-82v

Brief des Hauptmanns der Herrschaft Nikolsburg (Mikulov), J. A. Gruber, an Fürst von Dietrichstein mit der Meldung, daß er hinsichtlich der Judenhäuser wie befohlen gehandelt habe, weiters daß ein Muster des fürstlichen Siegels den jüdischen Schnurmachern ausgehändigt worden sei und diese protestierten, daß sie die Schnur für weniger als 16 kr. nicht herstellen könnten.

List hejtmana mikulovského panství J. A. Grubera knížeti z Ditrichštejna s hlášením, že ohledně židovských domů vykonal, co bylo přikázáno, dále že byl doručen vzor pro židovské prýmkaře opatřený knížecí pečetí a že prýmkaři protestují, že za méně než 16 krejcarů nemohou stuhy dělat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 85r-86v
1686 VI 7, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-F18(HRD)-7416,fol.85r-86v

Brief des Hauptmanns der Herrschaft Nikolsburg (Mikulov) an Fürst von Dietrichstein, in dem er unter anderem über eine kommissionelle Besichtigung der jüdischen Häuser in Nikolsburg sowie des alten und des neuen jüdischen Spitals in Anwesenheit des Kreishauptmanns informiert. Weiters berichtet er über Unstimmigkeiten in den Verzeichnissen der jüdischen Häuser.

List hejtmana mikulovského panství knížeti z Ditrichštejna, kterým jej mimo jiné informuje o komisionální prohlídce židovských domů v Mikulově a staré i nového židovského špitálu tamtéž za přítomnosti krajského hejtmana. Dále informuje o nesrovnalostech v soupisech židovských domů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 89r-90v
1686 XI 19, Wien (Vídeň)
MZA-F18(HRD)-7416,fol.89r-90v

Reskript Kaiser Leopolds I. für den mährischen Landeshauptmann, mit dem er auf Ersuchen Fürst Ferdinands von Dietrichstein den Bau zwölf neuer Judenhäuser über die Zahl des Jahres 1657 hinaus in Mähren erlaubt, und zwar fünf in Nikolsburg (Mikulov) – außer den von der Obrigkeit errichteten –, fünf im Kanitz (Dolní Kounice) sowie zwei in Mährisch Weißkirchen (Hranice). Weiters gestattet er den Bau eines neuen jüdischen Spitals in Nikolsburg, wobei das alte Spital zu verkaufen sei.

Reskript císaře Leopolda I. moravskému zemskému hejtmanovi, kterým povoluje výstavbu nových 12 židovských domů nad počet z roku 1657, a to 5 v Mikulově (mimo 7 domu vystavěných vrchností), 5 v Dolních Kounicích a 2 v Hranicích. Dále povoluje výstavbu nového židovského špitálu v Mikulově, přičemž starý špitál má být prodán židům.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7416 Židovské domy v Mikulově všeobecně (1606)-1815
[Inv.-Nr. 7416 Jüdische Häuser in Nikolsburg allgemein (1606)-1815]

fol. 91r
1687 I 5, Wien (Vídeň)
MZA-F18(HRD)-7416,fol.91r

Schreiben des Fürsten von Dietrichstein an den Inspektor seiner Herrschaften, er solle den entsprechenden Hauptleuten anzeigen, der Kaiser habe den Bau von Judenhäusern gestattet.

List knížete z Ditrichštejna inspektorovi svých panství, aby příslušným hejtmanům oznámil, že císař povolil stavbu židovských domů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 

Diese Quelle wurde im Jahr 2014 mit finanzieller Unterstützung der Samuel-Steinherz-Stiftung installiert. / Tento pramen byl instalován v roce 2014 za finanční podpory Nadace Samuela Steinherze.

SST

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes