spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMsBo)-11 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch

Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv městečka Bojkovice

[Bestand: Archiv des Marktfleckens Bojkowitz]

(AMsBo)

Inv.č.11 Gruntovní kniha 1590-1637
[
Inv.-Nr.11 Grundbuch 1590-1637]

fol. 28v
1616, Bojkovice (Bojkowitz)
1618, Bojkovice (Bojkowitz)
SOkAUH-(AMsBo)-11,fol.28v

1616 mezi dluhy na gruntě Václava Hlavičky zaznamenán také dluh židu Jakubovi 2 zl. 1618 z gruntovní splátky Václava Hlavičky vydány židu Jakubovi 2 zl.

1616 ist unter den Schulden auf dem Grund des Václav Hlavička auch eine Schuld dem Juden Jakub gegenüber in Höhe von 2 fl. 1618 erhält aus den Grundraten des Václav Hlavička der Jude Jakub 2 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.11 Gruntovní kniha 1590-1637
[Inv.-Nr.11 Grundbuch 1590-1637]

fol. 37r
1609, Bojkovice (Bojkowitz)
SOkAUH-(AMsBo)-11,fol.37r

Ze závdanku gruntu Kristýny Moškořky dáno židovi Kolmanovi dlužných 40 zl.

Aus der Anzahlung für den Grund der Kristýna Moškořka erhält der Jude Kolman geschuldete 40 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.11 Gruntovní kniha 1590-1637
[Inv.-Nr.11 Grundbuch 1590-1637]

fol. 40r-v
1606, Bojkovice (Bojkowitz)
1607, Bojkovice (Bojkowitz)
1608, Bojkovice (Bojkowitz)
1609, Bojkovice (Bojkowitz)
1610, Bojkovice (Bojkowitz)
1611, Bojkovice (Bojkowitz)
1612, Bojkovice (Bojkowitz)
1613, Bojkovice (Bojkowitz)
1614, Bojkovice (Bojkowitz)
1615, Bojkovice (Bojkowitz)
1616, Bojkovice (Bojkowitz)
1617, Bojkovice (Bojkowitz)
1618, Bojkovice (Bojkowitz)
SOkAUH-(AMsBo)-11,fol.40r-v

1606 žid Jakub se přihlásil o dluh 107 zl. na gruntu Jiříka Kvasničky. Ze závdanku mu bylo zaplaceno 25 zl. a z Kryštofkového gruntu 4 zl. Stanoveny další splátky, po splacení celého dluhu bude stejným způsobem splácen dluh 58 zl. jeho synu Abrahamovi. 1607 – 1618 Jiřík Kvasnička splácí židu Jakubovi po 6 zl. 1617 Abraham převedl pohledávku svému otci Jakubovi. 1617 zapsán dluh zemřelého Floriana 167 zl. židu Izákovi. Kvasničkův grunt se na dluhu podílí 103 zl., zbytek dluhu rozepsán na jiné grunty. Jiřík Kvasnička splácí Izákovi dluh 103 zl.

1606 meldet der Jude Jakub eine Schuld in Höhe von 107 fl. auf dem Grund des Jiřík Kvasnička an. Aus der Anzahlung werden ihm 25 fl. ausbezahlt und aus Kryštofeks Grund 4 fl. Es werden weitere Raten festgesetzt, nach Bezahlung der Gesamtschuld in gleicher Weise eine Schuld in Höhe von 58 fl. seinem Sohn Abraham bezahlt. 1607–1618 zahlt Jiřík Kvasnička dem Juden Jakub jeweils 6 fl. 1617 überträgt Abraham die Forderung auf seinen Vater Jakub. 1617 wird die Schuld des verstorbenen Florian von 167 fl. dem Juden Izák eingetragen. Kvasničkas Grund beteiligt sich an der Schuld mit 103 fl., der Rest der Schuld wird auf andere Gründe eingetragen. Jiřík Kvasnička zahlt dem Juden Izák die Schuld in Höhe von 103 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.11 Gruntovní kniha 1590-1637
[Inv.-Nr.11 Grundbuch 1590-1637]

fol. 40v, 41r
1626, Bojkovice (Bojkowitz)
1628, Bojkovice (Bojkowitz)
1629, Bojkovice (Bojkowitz)
1630, Bojkovice (Bojkowitz)
SOkAUH-(AMsBo)-11,fol.40v,41r

1626 Václav Jurků je povinen ze závdanku svého gruntu platit dluh židovi (zřejmě Jakubovi). 1628 – 1630 splácí Václav Jurků po 3 zl. 10 gr. Peníze přijímá žid Izák z Uherského Brodu na místě zemřelého žida Jakuba.

1626 Václav Jurků ist verpflichtet, aus der Anzahlung für seinen Grund eine Schuld bei einem Juden (wahrscheinlich Jakub) zu bezahlen. 1628–1630 zahlt Václav Jurků Raten zu je 3 fl. 10 gr. Das Geld nimmt der Jude Izák aus Ungarisch Brod (Uherský Brod) anstelle des verstorbenen Juden Jakub in Empfang.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.11 Gruntovní kniha 1590-1637
[Inv.-Nr.11 Grundbuch 1590-1637]

fol. 71r
1616, Bojkovice (Bojkowitz)
1615, Bojkovice (Bojkowitz)
1617, Bojkovice (Bojkowitz)
1618, Bojkovice (Bojkowitz)
1619, Bojkovice (Bojkowitz)
SOkAUH-(AMsBo)-11,fol.71r

1616 zapsán u rychtáře dluh 54 zl. na Procházkovském gruntě náležející židu Jakubovi. Stanoveny splátky. 1615 splácí Kajdůšek židu Jakubovi 1 zl. 1617-1619 splácí Pavel Pešků židu Jakubovi po 1 zl.

1616 wird beim Richter eine Schuld in Höhe von 54 fl. auf dem Grund des Procházka, die dem Juden Jakub zusteht, eingetragen. Es werden Raten festgesetzt. 1615 zahlt Kajdůšek dem Juden Jakub 1 fl. 1617-1619 zahlt Pavel Pešků dem Juden Jakub jeweils 1 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.11 Gruntovní kniha 1590-1637
[Inv.-Nr.11 Grundbuch 1590-1637]

fol. 73v
1618, Bojkovice (Bojkowitz)
SOkAUH-(AMsBo)-11,fol.73v

Ze závdanku podsedku Stanislava Zámečníka splaceny 2 zl. za kůže židu z Uherského Ostroha.

Aus der Anzahlung des Hintersassen Stanislav Zámečník werden 2 fl. einem Juden aus Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) für Leder bezahlt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.11 Gruntovní kniha 1590-1637
[Inv.-Nr.11 Grundbuch 1590-1637]

fol. 77r
1611, Bojkovice (Bojkowitz)
1612, Bojkovice (Bojkowitz)
1613, Bojkovice (Bojkowitz)
1614, Bojkovice (Bojkowitz)
1615, Bojkovice (Bojkowitz)
1616, Bojkovice (Bojkowitz)
1617, Bojkovice (Bojkowitz)
1618, Bojkovice (Bojkowitz)
1619, Bojkovice (Bojkowitz)
1620, Bojkovice (Bojkowitz)
SOkAUH-(AMsBo)-11,fol.77r

1611 zaznamenán dluh 28 zl. židu Jakubovi na gruntě Jana Kuchtového. Stanoveny splátky. Jan Kuchtů splácí židu Jakubovi 3 zl. Za 1612, 1613 Jan Kuchtů splácí židu Jakubovi 6 zl. Za 1614, 1615 Jan Kuchtů splácí židu Jakubovi 6 zl. 1616-1620 Jan Kuchtů splácí židu Jakubovi po 3 zl.

1611 wird eine Schuld in Höhe von 28 fl. zugunsten des Juden Jakub auf dem Grund des Jan Kuchtů eingetragen. Es werden Raten festgesetzt. Jan Kuchtů zahlt dem Juden Jakub 3 fl. Für 1612 und 1613 zahlt Jan Kuchtů dem Juden Jakub 6 fl. Für 1614 und 1615 zahlt Jan Kuchtů dem Juden Jakub 6 fl. 1616-1620 zahlt Jan Kuchtů dem Juden Jakub jeweils 3 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.11 Gruntovní kniha 1590-1637
[Inv.-Nr.11 Grundbuch 1590-1637]

fol. 108r
1612, Bojkovice (Bojkowitz)
1613, Bojkovice (Bojkowitz)
1614, Bojkovice (Bojkowitz)
1615, Bojkovice (Bojkowitz)
SOkAUH-(AMsBo)-11,fol.108r

1612-1614 ze splátek gruntu Mikuláše Datla dostal žid Hešl z Uherského Brodu dlužných 5 zl. a žid Abraham z Uherského Brodu dlužné 4 zl. 1615 splácí Jiří Vašák židu Abrahamovi 4 zl.

1612-1614 erhält aus den Raten für den Grund des Mikuláš Datel der Jude Hešl aus Ungarisch Brod (Uherský Brod) ihm geschuldete 5 fl. und der Jude Abraham aus Ungarisch Brod (Uherský Brod) ihm geschuldete 4 fl. 1615 zahlt Jiří Vašák dem Juden Abraham 4 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.11 Gruntovní kniha 1590-1637
[Inv.-Nr.11 Grundbuch 1590-1637]

fol. 148r-v
1619, Bojkovice (Bojkowitz)
1630, Bojkovice (Bojkowitz)
1631, Bojkovice (Bojkowitz)
SOkAUH-(AMsBo)-11,fol.148v-r

1619 ze splátek gruntu Urbana Hradského dostal žid Jakub dlužné 3 zl. 1630 a 1631 splácí Jan Kundrata židu Izákovi z Uherského Brodu po 3 zl. 1631 splácí Jan Kundrata zbylý dluh 29 zl. 16 gr. Peníze přijímá žid Izák na místě zemřelého žida Jakuba.

1619 erhält aus den Raten für den Grund des Urban Hradský der Jude Jakub ihm geschuldete 3 fl. 1630 und 1631 zahlt Jan Kundrata dem Juden Izák aus Ungarisch Brod (Uherský Brod) jeweils 3 fl. 1631 zahlt Jan Kundrata die Restschuld in Höhe von 29 fl. 16 gr. Das Geld nimmt der Jude Izák anstelle des verstorbenen Juden Jakub in Empfang.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.11 Gruntovní kniha 1590-1637
[Inv.-Nr.11 Grundbuch 1590-1637]

fol. 159r
1616, Bojkovice (Bojkowitz)
SOkAUH-(AMsBo)-11,fol.159r

Ze závdanku gruntu Jana Majera dáno židu Jakubovi 21 gr. za železo.

Aus der Anzahlung für den Grund des Jan Majer erhält der Jude Jakub 21 gr. für Eisen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv.č.11 Gruntovní kniha 1590-1637
[Inv.-Nr.11 Grundbuch 1590-1637]

fol. 204r
1629, Bojkovice (Bojkowitz)
1630, Bojkovice (Bojkowitz)
1631, Bojkovice (Bojkowitz)
SOkAUH-(AMsBo)-11,fol.204r

1629-1631 splácí Pavel Král židu Izákovi po 2 zl. Izák peníze přijímá na místě zemřelého žida Jakuba z Uherského Brodu 1631 splácí Pavel Král Izákovi zbylý dluh 8 zl. 7½ gr.

1629-1631 zahlt Pavel Král dem Juden Izák jeweils Raten in Höhe von 2 fl. Izák nimmt das Geld anstelle des verstorbenen Juden Jakub aus Ungarisch Brod (Uherský Brod) in Empfang. 1631 bezahlt Pavel Král dem Juden Izák die Restschuld in Höhe von 8 fl. 7½ gr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

Diese Quelle wurde im Jahr 2014 mit finanzieller Unterstützung der Samuel-Steinherz-Stiftung installiert. / Tento pramen byl instalován v roce 2014 za finanční podpory Nadace Samuela Steinherze.

SST

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes