spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-B1(Gub)-1727,fol.160r-471v public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně


[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: B-1 Gubernium

[Bestand: B-1 Gubernium]

(Gub)

Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782
[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 160r-161v
1629 X 15, Wien (Vídeň)
1657 III 17, Wien (Vídeň)
1691 VIII 1, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.160r-161v

Beglaubigte Abschrift des Auszuges der Artikel über das Erlernen und die Ausübung von Handwerken durch Juden und den Zugang der Juden zu den Jahr- und Wochenmärkten in der Markgrafschaft Mähren aus dem Privilegium Kaiser Ferdinands II. für die mährische Judenschaft vom 15. Oktober 1629, konfirmiert 17. März 1657 von Kaiser Ferdinand III. Diese Abschrift fertigte im Jahr 1691 die Stadt Nikolsburg (Mikulov) aus.

Ověřený opis výtahu článků týkající se vyučení a provozování řemesel židy a přístupu židů na výroční a týdenní trhy v Markrabství moravském z privilegia Ferdinanda II. pro moravské židovstvo z roku 1629, konfirmovaného roku 1657 Ferdinandem III. Tento opis zhotovilo v roce 1691 město Mikulov.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 208r-211v
1514 II 8, Budín (Buda)
1635 VIII 14, Kyjov (Gaya)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.208r-211v

Bürgermeister und Rat der Stadt Gaya (Kyjov) beglaubigen auf Gesuch von Bürgermeister uns Rat der Stadt Ungarisch-Hradisch (Uherské Hradiště) Wort für Wort das Privilegium König Wladislaws II. für die Stadt Ungarisch-Hradisch vom 8. Februar 1514, das die Stadt Ungarisch-Hradisch berechtigt, alle Juden auszuweisen.

Purkmistr a rada města Kyjova na žádost purkmistra a rady města Uherského Hradiště ověřují slovo od slova privilegium krále Vladislava II. pro město Uherské Hradiště z roku 1514, kterým se z Uherského Hradiště vypovídají všichni židé.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 308r-310v
1454 VII 27, Prag (Praha)
1636 III 10, Brünn (Brno)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.308r-310v

Philipp Friedrich Breiner, Probst des Brünner Kapitels, beglaubigt auf Ersuchen der Stadt Brünn (Brno) das Privilegium von König Ladislaus vom 27. Juli 1454, aufgrund dessen  die Juden aus Brünn vertrieben wurden.

Filip Bedřich Breiner, probošt brněnské kapituly ověřuje na žádost města Brna privilegium krále Ladislava z roku 1454, kterým byli z města Brna vypovězeni židé.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 311r,v
1657 III 17, Wien (Vídeň)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.311r,v

Kaiser Ferdinand III. zeigt der mährischen Landeshauptmannschaft an, daß er die Privilegien der mährischen Juden, die diesen sein Vaters Ferdinand II. gewährt hat, bestätigt und erneuert hat. Ausdrücklich weist er darauf hin, daß den Juden das Recht erteilt wurde, die Jahr- und Wochenmärkte in den kgl. Städten zu besuchen, und befiehlt der Landeshauptmannschaft, die Juden in diesem Vorrecht zu schützen, ebenso, daß sie vor unangemessenen Mauten, Gefängnis, Warenbeschlagnahmen und anderen Widrigkeiten in Schutz zu nehmen seien.

Císař Ferdinand III. oznamuje moravskému zemskému hejtmanství, že ověřil a obnovil privilegia moravských židů, která jim udělil jeho otec Ferdinand II. Výslovně také upozorňuje, že židům bylo uděleno právo navštěvovat výroční trhy v královských městech a nařizuje hejtmanství, aby židy v této výsadě zachovávalo, rovněž aby je chránilo před nepřiměřenými mýty, věznění, obstávkami zboží a jinými protivenstvími.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 349r-351v
1661 II 26, Wien (Vídeň)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.349r-351v

Resolution Kaiser Leopolds I. an die mährische Landshauptmannschaft über die Zulassung der Juden zu den Jahr- und Wochenmärkten in den kgl. Städten, in der der Kaiser der Landeshauptmannschaft befiehlt, die Juden in ihren verbrieften Rechten zu schützen.

Rezoluce císaře Leopolda I. moravskému zemskému hejtmanství ohledně vpouštění židů do moravských královských měst na výroční a týdenní trhy, ve kterém císař hejtmanství nařizuje, aby chránilo židy v jejich potvrzených právech.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782
[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 352r
1650
MZA-B1(Gub)-1727,fol.352r

Auszug aus dem Beschluß des mährischen Landtags von 1650 über Juden und Wiedertäufer.

Výtah z usnesení moravského zemského sněmu z roku 1650 o židech a novokřtěncích.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 389r-390v
1635 XII 20, Kremsier (Kroměříž)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.389r-390v

Dekret des mährischen Landeshauptmanns Franz Kardinal von Dietrichstein für die mährischen kgl. Städte, daß sie die Vorrechte der mährischen Juden, die diesen durch kaiserliches Privilegium eingeräumt wurden, achten müssen. Das Schreiben enthält auch einen Auszug aus dem kaiserlichen Privilegium für die mährischen Juden, gegeben Wien, 1629 X 15, über den freien Zutritt der Juden zu den Jahr- und Wochenmärkten in allen Städten der Markgrafschaft Mähren, die Ausübung von Handwerken und den Handel von Juden und die Zahlung der gleichen Mauten wie Christen. Das Dekret entstand auf Initiative der Juden in Kremsier (Kroměříž), die sich beim Landeshauptmann über die Nichteinhaltung der kaiserlichen Privilegien seitens der kgl. Städte beschwerten.

Dekret moravského zemského hejtmana kardinála Františka z Ditrichštejna moravským královským městům, aby dodržovala výsady moravských židů, dané jim císařským privilegiem. List obsahuje také výtah z císařského privilegia pro moravské židy daného ve Vídni 15. října 1629, jmenovitě pasáže o volném vstupu židů na výroční a týdenní trhy do všech měst Markrabství moravského, provozování řemesel a obchodu židy a placení stejného mýta jako křesťané. Dekret vznikl na popud židů v Kroměříži, kteří si u zemského hejtmana stěžovali na nedodržování císařských privilegií ze stran královských měst.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 403r-408v
1629 X 15, Wien (Vídeň)
1708 III 23, Wien (Vídeň)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.403r-408v

Beglaubigte Abschrift des Privilegium Kaiser Ferdinands II. für die mährische Judenschaft vom 15. Oktober 1629, die in der Böhmischen Hofkanzlei nach dem Originalkonzept ausgestellt wurde.

Ověřený opis privilegia císaře Ferdinanda II. pro moravské židovstvo ze dne 15. října 1629, který byl vyhotoven v České dvorské kanceláři podle původního konceptu.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 446r-447v
1657 III 17, Wien (Vídeň)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.446r-447v

Kaiser Ferdinand III. teilt der mährischen Landshauptmannschaft mit, daß er die Privilegien der mährischen Juden bestätigt und erneuert hat, die sein Vater Ferdinand II. diesen erteilt hat. Ausdrücklich weist er darauf hin, daß den Juden das Recht erteilt wurde, Jahrmärkte in den kgl. Städten zu besuchen, und er befiehlt der Landeshauptmannschaft, die Juden in ihren Vorrechten zu erhalten, auch sie gegen unangemessene Mauten, Gefängnis, Warenbeschlagnahe und andere Widrigkeiten zu schützen.

Císař Ferdinand III. oznamuje moravskému zemskému hejtmanství, že ověřil a obnovil privilegia moravských židů, která jim udělil jeho otec Ferdinand II. Výslovně také upozorňuje, že židům bylo uděleno právo navštěvovat výroční trhy v královských městech a nařizuje hejtmanství, aby židy v této výsadě zachovávalo, rovněž aby je chránilo před nepřiměřenými mýty, vězněním, obstávkami zboží a jinými protivenstvími.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 448r,v
1659 I 17, Wien (Vídeň)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.448r,v

Schreiben Kaiser Leopolds I. an die mährische Landeshauptmannschaft, daß sie die mährischen Juden bei der Anerkennung der ihnen erteilten und konfirmierte Privilegien schützen solle.

List Leopolda I. moravskému zemskému hejtmanství, aby chránilo moravské židy při užívání jim udělených a konfirmovaných privilegií.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 449r-451r
1657 III 17, Wien (Vídeň)
1708 III 23, Wien (Vídeň)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.449r-451r

Beglaubigte Abschrift des Privilegiums Kaiser Ferdinands III. für die mährischen Juden, in dem er ihnen die von seinem Vater Ferdinand II. erteilten Privilegien bestätigt und erneuert. Die beglaubigte Abschrift wurde von der Böhmischen Hofkanzlei nach dem Originalkonzept ausgefertigt.

Ověřený opis privilegia císaře Ferdinanda III. pro moravské židy, kterým potvrzuje a obnovuje privilegia jim udělená jeho otcem Ferdinandem II. Ověřený opis byl vyhotoven v České dvorské kanceláři podle původního konceptu.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 455r-456v
1454 VII 25, Prag (Praha)
1636 III 12, Wien (Vídeň)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.455r-456v

Beglaubigte Abschrift des Privilegiums Königs Ladislaus Postumus, gegeben Prag, 25. Juli 1454, aufgrund dessen alle Juden aus der kgl Stadt Znaim (Znojmo) ausgewiesen wurden. Die beglaubigte Abschrift wurde nach dem Original in der Böhmischen Hofkanzlei ausgefertigt.

Ověřený opis privilegia krále Ladislava Pohrobka, kterým byli vypovězeni všichni židé z královského města Znojma. Ověřený opis byl vyhotoven podle originálu v České dvorské kanceláři.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 457r-464v
1629 X 15, Wien (Vídeň)
1630 II 18, Wien (Vídeň)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.457r-464v

Beglaubigte Abschrift des Privilegiums Kaiser Ferdinands II. für die mährischen Juden, die in der Böhmischen Hofkanzlei ausgefertigt wurde.

Ověřený opis privilegia Ferdinanda II. pro moravské židy, který byl vyhotoven v České dvorské kanceláři.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 465r-466v
1662 III 4, Wien (Vídeň)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.465r-466v

Schreiben Kaiser Leopolds I. an die mährische Landeshauptmannschaft, in dem er anzeigt, daß in der Angelegenheit der Beschwerden der mährischen kgl. Städte über die mährischen Juden die Entscheidungen seines Vaters Gültigkeit behalten.

List císaře Leopolda I. moravskému zemskému hejtmanství, ve kterém oznamuje, že v záležitosti stížnosti moravských královských měst na moravské židy zůstávají v platnosti rozhodnutí jeho otce.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 467r-468v
1659 I 17, Wien (Vídeň)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.467r-468v

Schreiben Kaiser Leopolds I. an die mährische Landeshauptmannschaft, in dem er anzeigt, daß auf Grundlage der Nachricht des mährischen Unterkämmerers Johann sen. Jakartowsky von Suditz in Sachen Beschwerden der mährischen kgl. Städte über die mährischen Juden, besonders deren freien Zugang zu Jahr- und Wochenmärkten, die jüdischen Privilegien in Kraft bleiben, wie sein Vater Ferdinand III. in seinem Schreiben vom 17. März 1657 angezeigt hat.

List císaře Leopolda I. moravskému zemskému hejtmanství, kterým oznamuje, že na základě zprávy moravského zemského podkomořího Jana staršího Jakartovského ze Sudic ve věci stížnosti moravských královských měst na moravské židy, zvláště na jejich volný přístup na výroční a týdenní trhy, zůstávají v platnosti židovská privilegia tak, jak to oznámil jeho otec Ferdinand III. listem ze 17. března 1657.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 470r-471v
1636 XII 20, Kremsier (Kroměříž)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.470r-471v

Dekret des mährischen Landeshauptmanns Franz Kardinal von Dietrichstein für die mährischen kgl. Städte, sie sollen die Vorrechte der mährischen Juden, die diesen durch kaiserliches Privilegium gewährt wurden, beachten. Das Schreiben enthält auch einen Auszug aus dem kaiserlichen Privileg, gegeben Wien, 15. Oktober 1629, mit der Passage über den freien Zugang der Juden zu den Jahr- und Wochenmärkten in allen kgl. Städten der Markgrafschaft Mähren, die Ausübung von Handwerken und Handel durch Juden und das Bezahlen der gleichen Maut wie Christen. Das Dekret entstand auf Initiative der Juden in Kremsier (Kroměříž), die sich beim Landeshauptmann über die Nichteinhaltung der kaiserlichen Privilegien seitens der kgl. Städte beschwert hatten.

Dekret moravského zemského hejtmana kardinála Františka z Dietrichštejna moravským královským městům, aby dodržovaly výsady moravských židů, dané jim císařským privilegiem. List obsahuje také výtah z císařského privilegia pro moravské židy daného ve Vídní 15. října 1629, jmenovitě pasáže o volném vstupu židů na výroční a týdenní trhy do všech měst Markrabství moravského, provozování řemesel a obchodu židy a placení stejného mýta jako křesťané. Dekret vznikl na popud židů v Kroměříži, kteří si u zemského hejtmana stěžovali na nedodržování císařských privilegií ze stran královských měst.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

JMK

 

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises / Jihomoravský kraj installiert.


 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes