spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-B1(Gub)-1727,fol.102r-150v public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně


[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: B-1 Gubernium

[Bestand: B-1 Gubernium]

(Gub)

Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782
[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 102r-103v
1665 XII 9
MZA-B1(Gub)-1727,fol.102r-103v

Beschwerde der mährischen Juden bei der mährischen Landeshauptmannschaft über die Schwierigkeiten, die sie mit den kgl. Städten haben  und über die Schäden, die den Juden dadurch entsteht.

Stížnost moravských židů moravskému zemskému hejtmanství na potíže, které mají s královskými městy a na škody, které židům z toho vznikají.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 104r-105v
1665 VI 24, Wien (Vídeň)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.104r-105v

Reskript Kaiser Leopolds I. an den mährischen Landeshauptmann und das mährische kgl. Tribunal, in dem er anzeigt, daß sich bei ihm die mährischen Juden beschwert haben, daß sie beim Zutritt in die kgl. Städte Gebühren entrichten müssen. Der Kaiser ordnet in dieser Sache an, daß die Juden keine Gebühren zu zahlen haben.

Reskript císaře Leopolda I. moravskému zemskému hejtmanu a moravskému královskému tribunálu, ve kterém oznamuje, že si u něj stěžovali moravští židé, že musí při vstupu do královských měst platit poplatky. Císař v této věci nařizuje, že židé žádné poplatky platit nemají.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 106r-107v
1663 I 9 praes
MZA-B1(Gub)-1727,fol.106r-107v

Gesuch der mährischen Juden an die mährische Landeshauptmannschaft, sie gemäß beiliegendem kaiserlichen Reskript gegen die kgl. Städte zu schützen.

Žádost moravských židů moravskému zemskému hejtmanu, aby je podle přiloženého císařského reskriptu chránil proti královským městům.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782
[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 108r,v
1662 VI 22, Brünn (Brno)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.108r,v

Schreiben der mährischen Landeshauptmannschaft an Graf von Werdenberg, daß sich bei ihr die mährischen Juden beschwert haben, daß im Widerspruch zu kaiserlichen Anordnungen auf seiner Herrschaft Namiest (Náměšť nad Oslavou) überhöhte Mautgebühren erhoben werden. Die Landeshauptmannschaft fordert den Grafen gleichzeitig auf, solche unangemessene Mauterhebung von Juden zu unterlassen.

List moravského zemského hejtmanství hraběti z Werdenberka, že si na něj stěžovali moravští židé, že navzdory císařským nařízením od nich na svém panství Náměšť nad Oslavou vybírá nadměrné mýtní poplatky. Zemské hejtmanství hraběte tímto listem rovněž vyzývá, aby od takového nepřiměřeného vybírání mýta z židů upustil.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 109r-110v
[s. a.]
MZA-B1(Gub)-1727,fol.109r-110v

Beschwerde der mährischen Judenschaft bei der mährischen Landeshauptmannschaft über die mährischen kgl. Städte, in der sie fordern, in die kgl. Städte wie in andere Orte ohne Bezahlung von Personenmaut und anderen Gebühren gelassen zu werden.

Stížnost moravských židů moravskému zemskému hejtmanství na moravská královská města, ve které židé žádají, aby byli vpouštěni královských měst, tak jako na jiných místech v zemi, bez placení osobního mýta a jiných poplatků.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 111r-112v
1662 IV 14 praes
MZA-B1(Gub)-1727,fol.111r-112v

Beschwerde der mährischen Judenschaft bei der mährischen Landeshauptmannschaft über die mährischen kgl. Städte, daß diese im Widerspruch zu ihren Privilegien und anderen kaiserlichen und amtlichen Anordnungen ihnen Schwierigkeiten beim Zugang zu Jahrmärkten bereiten. Die Juden ersuchen den Landeshauptmann um Schutz und Abhilfe dergestalt, daß sie ihre Rechte schon beim nächsten Brünner Jahrmarkt am 17. April genießen können.

Stížnost moravských židů moravskému zemskému hejtmanství na moravská královská města, že města židům nadále navzdory jejich privilegiím a jiným císařským a úředním nařízením činí potíže při vpouštění na výroční trhy. Židé žádají zemského hejtmana o ochranu a nápravu v této věci tak, aby mohli svých práv využít již při příštím výročním trhu v městě Brně, který se koná 17. dubna.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 113r-114v
1658 VII 12 praes
MZA-B1(Gub)-1727,fol.113r-114v

Beschwerde der mährischen Judenschaft bei der mährischen Landeshauptmannschaft über die mährischen kgl. Städte, daß diese im Widerspruch zu den ihnen erteilten Privilegien Juden nicht zu den Jahrmärkten zulassen und von ihnen überhöhte Maut erheben. Erwähnt wird auch ein Schreiben des Rats der Stadt Brünn (Brno) an Gräfin von Kaunitz.

Stížnost moravských židů moravskému zemskému hejtmanství na moravská královská města, že města nechtějí vpouštět židy navzdory jim uděleným privilegiím na výroční trhy a vybírají od nich přemrštěná mýta. Zmíněn je také list rady města Brna hraběnce z Kounic.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782
[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 115r-116v
1659 VI 27 praes.
MZA-B1(Gub)-1727,fol.115r-116v

Die mährische Judenschaft an den mährischen Landeshauptmann, er möge ihr Memorial vom 23. Mai in Sachen unangemessener Leib- und Warenmaut, die bei ihrer Zulassung zu Jahrmärkten erhoben werden, und in Sachen Kontribution nach Lahnen so erwägen, daß die Juden weiter ihre Privilegien genießen können.

Moravští židé píší moravskému zemskému hejtmanu, aby zvážil jejich pamětní spis, který hejtmanství zaslali 23. května téhož roku, ve věci nepřiměřených mýt osobních a ze zboží vybíraných při jejich vpouštění na výroční trhy a ve věci daní placených podle lánů, tak, aby židé nadále mohli užívat svých privilegií.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 118r
1661 IX 9, Brünn (Brno)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.118r

Dekret, in dem die mährische Landeshauptmannschaft auf Grundlage der Beschwerde der mährischen Judenschaft dem Amtmann der Herrschaft Dürnholz (Drnholec), Jakob Limberg, befiehlt, die Erhebung übermäßiger Maut von Juden auf dieser Herrschaft zu beenden.

Dekret, kterým moravské zemské hejtmanství na základě stížnosti moravských židů nařizuje úředníkovi panství Drnholec Jakubovi Limbergovi zrušit vybírání nadměrných mýt ze židů na tomto panství.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 120r-121v
1635 XII 28, Kremsier (Kroměříž)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.120r-121v

Schreiben von Franz Kardinal von Dietrichstein an den kaiserlichen Richter und den Rat der Stadt Olmütz (Olomouc), Juden nicht den Zugang zur Stadt unter Berufung auf Verbreitung einer Epidemie zu verweigern, wenn diese eine Bestätigung vorweisen, daß sie aus von der Infektion nicht betroffenen Orten kommen.

List kardinála Františka z Ditrichštejna císařskému rychtáři a radě města Olomouce, aby nebránili vstupu do města židům s odvoláním na šíření epidemií, pokud tito mají potvrzení, že přicházejí z míst infekcí nezasažených.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 123r,v, 127r,v
1666 III 18 praes.
MZA-B1(Gub)-1727,fol.123r,v,127r,v

Die Landesältesten beschweren sich anstelle der gesamten mährischen Judenschaft bei der mährischen Landeshauptmannschaft über den Tumult, der in Städten und bei der Landbevölkerung des Olmützer Kreises  entstanden ist, daß Juden angeblich mit Gift und auf andere Weise Christen schaden. Da niemand von ihnen etwas kaufen will und ihr Handel darunter leidet, ersuchen die Juden die mährische Landeshauptmannschaft, für die Kreishauptleute Verordnungen und Patente zu erlassen, die die Verbreitung dieser Verleumdung zu unterbinden.

Zemští starší jménem celého moravského židovstva si stěžují moravskému zemskému hejtmanu na povyk, který povstal ve městech a mezi selským lidem v olomouckém kraji, že židé jedem a jinými způsoby škodí křesťanům. Protože od nich nikdo nechce nic kupovat a trpí tím jejich obchod, židé žádají moravského hejtmana, aby vydal nařízení a patenty krajským hejtmanům, kteří mají šíření této pomluvy zamezit.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 125r,v
1666 III 18, Brünn (Brno)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.125r,v

Dekret der mährischen Landeshauptmannschaft für die Kreishauptleute in Sachen Verbreitung von Gerüchten, daß Juden Christen angeblich durch Gift und auf andere Weise schaden, das den Kreishauptleuten befiehlt, den Juden den gehörigen Schutz zu verschaffen.

Dekret moravského zemského hetmanství krajským hejtmanům, ve věci šíření pomluvy, že židé škodí křesťanům jedem a jinými způsoby, který krajským hejtmanům přikazuje, aby poskytli židům náležitou ochranu.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 128r-129v, 131r,v
1665 XII 7 praes.
MZA-B1(Gub)-1727,fol.128r-129v,131r,v

Beschwerde der mährischen Judenschaft bei der mährischen Landeshauptmannschaft, daß Juden im Widerspruch zu dem Befehl vom 31. Mai 1661 im Znaimer Kreis weiter nicht nur übermäßige Maut zahlen müssen, wie jüngst in dem Marktflecken Biskupitz (Biskupice), sondern daß ihnen auch mit Geldstrafen gedroht wird. Die Juden ersuchen den Landeshauptmann, solche Mauterhebung zu unterbinden. Der Beschwerde ist ein Verzeichnis der Orte beigefügt, in denen solche übermäßige Maut von Juden erhoben wird.

Stížnost moravských židů moravskému zemskému hejtmanství, že navzdory rozkazu ze dne 31. května 1661 musí židé ve znojemském kraji stále nejen platit nadměrná mýta, jak nejnověji v městečku Biskupice, ale ještě je jim vyhrožováno peněžními tresty. Židé žádají zemského hejtmana o nařízení krajskému hejtmanovi znojemského kraje, aby takovému vybírání mýta zabránil. Ke stížnosti je připojen seznam míst, na kterých se takové nadměrné mýto ze židů vybírá.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 130r,v
1661 V 31, Brünn (Brno)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.130r,v

Dekret der mährischen Landeshauptmannschaft, daß gemäß kaiserlicher Anordnung die mährischen Juden in ihren Privilegien zu schützen sind und ihnen keine hohen Mautgebühren auferlegt werden dürfen.

Dekret moravského zemského hejtmanství, že podle císařského nařízení mají moravští židé být zachováváni ve svých privilegiích a nemají jim být předepisovány vysoké mýtní poplatky.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782
[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 132r-133v
1668 X 15, (Borovná) Borowna
MZA-B1(Gub)-1727,fol.132r-133v

Der Kreishauptmann des Iglauer Kreises, Wilhelm Ulrich Salawa von Lippa, teilt der mährischen Landeshauptmannschaft mit, daß Baron Geyer von seinen Juden, die er in Triesch (Třešť) angesiedelt hat, alle Forderungen beglichen erhielt. Juden lebten in Triesch schon vor 1618, zogen aber nach Trebitsch (Třebíč) und Pirnitz (Brtnice) weg. Weiter informiert der Kreishauptmann, daß einige Juden, die die dortige Herrschaft in Teltsch (Telč) hielt, vor etwa 14 Jahren von dort vertrieben wurden und sich in Trebitsch (Třebíč) und Pirnitz(Brtnice) in niedergelassen haben.

Krajský hejtman jihlavského kraje Vilém Oldřich Salava z Lípy podává moravskému zemskému hejtmanství zprávu, že baron Geyer dostal od svých židů, které usadil v Třešti, uhrazeny všechny své pohledávky. Židé v Třešti žili již dříve, ale odešli, a nyní sem přišli noví. Dále krajský hejtman informuje, že několik židů, které tamější vrchnost držela v Telči, bylo před 14 lety vypovězeno a usadilo se v Třebíči a Brtnici.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 134r,v
1668 IX 27, Brünn (Brno)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.134r,v

Schreiben der mährischen Landeshauptmannschaft an den Kreishauptmann des Iglauer Kreises wegen des Streites zwischen Freiherr Franz Christoph Geyer von Edelbach und der Judenschaft in Triesch (Třešť), in dem Freiherr Geyer seine Forderungen gegen geflohene Juden mit Arrestierung von deren Frauen und Kindern samt ihrem Besitz sicherte. Dem Kreishauptmann befiehlt die Landeshauptmannschaft, in diesem Streit zu vermitteln und außerdem zu berichten, ob in Triesch schon vor 1618 Juden ansässig gewesen seien.

List moravského zemského hejtmanství krajskému hejtmanovi jihlavského kraje ohledně sporu mezi svobodným pánem Františkem Kryštofem Geyerem z Edelbachu a židovstvem z Třeště, ve kterém svobodný pán Geyer svoje pohledávky za uprchlými židy pojistil uvězněním jejich žen a dětí i s jejich majetkem. Krajskému hejtmanu zemské hejtmanství nařizuje tento spor urovnat a dále, aby oznámil, zda v Třešti žili židé již dříve před rokem 1618.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 135r-136v
1668 IX 24, Pirnitz (Brtnice)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.135r-136v

Graf Franz Anton Collalto empfiehlt dem mährischen Landeshauptmann ein Schreiben des Kreishauptmanns des Iglauer Kreises wegen der freien Juden aus Triesch (Třešť), die Freiherr Geyer gefangen gesetzt hat.

Hrabě František Antonín Collalto doporučuje moravskému zemskému hejtmanovi list krajského hejtmana jihlavského kraje ohledně svobodných židů z Třeště vězněných svobodným pánem Geyerem.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 137r-138v
1665 I 1, Triesch (Třešť)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.137r-138v

Vergleich zwischen Baron Geyer von Edelbach, Besitzer der Herrschaft Triesch (Ttřešť), und den sich dort aufhaltenden Juden Veit David, Urban Veit, Salomon Veit, Mendel Hezký und Simon Hezký: Außer diesen Juden darf kein anderer Jude in Triesch wohnen. Weil sie Hausbesitz haben, müssen sie mit den übrigen Bürgern alle Lasten tragen. Die Juden können für den Eigenbedarf jährlich sechs Eimer Koscherwein einführen, den sie jedoch nicht an Christen verkaufen dürfen. Weiters dürfen die Juden in der Fastenzeit Vieh schlachten, aber damit kein Ärgernis erregen, indem sie das Fleisch an Christen verkaufen. Schließlich ist ihnen erlaubt, Handel zu treiben, allerdings in der Weise, daß sie keinen Anlaß zu Ärgernis und Beschwerden liefern. Für diese Erlaubnis sind die fünf angeführten Juden verpflichtet, der Obrigkeit jährlich je 30 fl. rh. zu zahlen, also insgesamt 150 fl. rh. in Halbjahresraten. Daneben haben die Juden obrigkeitlichen Talg, Butter, Käse und Rinderhäute zu veräußern oder selbst von der Obrigkeit abzukaufen. Baron Geyer kann wann auch immer weitere Juden zu den gleichen Bedingungen aufnehmen. Stirbt irgendeiner der genannten Juden, wird die verbleibende jüdische Gemeinde die angeführte Gebühr für ihn so lange zahlen, bis seine Stelle durch einen anderen besetzt ist.

Narovnání mezi baronem Geyerem z Edelbachu, majitelem třešťského panství, a židovstvem tamtéž se vyskytujícím, jmenovitě Veitem Davidem, Urbanem Veitem, Salomonem Veitem, Mendlem Hezkým a Simonem Hezkým. Kromě těchto židů nesmí žádný jiný v Třešti pobývat, a protože drží nějaké domy, musí s ostatními měšťany snášet všechna břemena. Židé si mohou pro vlastní potřebu ročně přivézt 6 věder košer vína, které však nesmí prodávat křesťanům. Dále židé mohou v době půstu porážet dobytek, ovšem nesmí tímto vzbudit pohoršení a takto získané maso prodávat. Konečně je jim povoleno obchodovat, ale takovým způsobem, aby nedali záminku k pohoršení a stížnostem. Za takové svolení je pět výše uvedených židů povinno platit vrchnosti ročně každý 30 zlatých rýnských, to znamená celkem 150 zlatých v půlročních splátkách. Vedle toho mají židé zpeněžovat vrchnostenský lůj, máslo, sýr a hovězí kůže anebo je sami od vrchnosti odkupovat. Baron Geyer může kdykoliv přijmout další židy za stejných podmínek. Zemře-li někdo z uvedených židů, zbývající židovská obec bude uvedený poplatek platit za něj tak dlouho, dokud jeho místo nebude obsazeno jiným.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 139r-140v
1668 VIII 8, Pirnitz (Brtnice)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.139r-140v

Zeugnis des Joachim Stanislaus Weywoda, Pfarrer in Pirnitz (Brtnice), als ehemaliger Pfarrer in Triesch (Třešt) darüber, welchen Schaden Baron Geyer 1666 verursacht hat und wie er die dortige Judenschaft bestrafte: 1. An Weihnachten dieses Jahres, als viel Schnee fiel und starke Fröste waren, befahl Baron Geyer den Juden, binnen drei Tagen 100 rtl. zu bezahlen, andernfalls sie den Marktflecken verlassen müßten. Die Juden mußten ihre Sachen verkaufen, um die Summe aufbringen zu können. 2. Baron Geyer schickte den Juden ein lahmes Pferd für 30 rtl. Als diese vertragsgemäß das Pferd nicht annehmen wollten, setzte er den jüdischen Richter gefangen und hielt ihn so lange fest, bis die Juden 45 fl. rh. bezahlt hatten. 3. Baron Geyer ließ Lebl, den Sohn des Simon Hezký, acht Tage im Gefängnis sitzen bis sein Vater 12 fl. rh. Strafe für einen Eimer Bier bezahlte, den der verstorbene Herr Geyer dem Simon Hezký aus dem Brauhaus eingießen ließ.

Svědectví Jáchyma Stanislava Vejvody, brtnického faráře jakožto bývalého faráře v Třešti, o tom, kterak baron Geyer v roce 1666 působil škodu a trestal tamější židovstvo: 1) o Vánocích toho roku, když napadlo mnoho sněhu a byly silné mrazy, přikázal baron Geyer židům, že do tří dnů musí složit 100 říšských tolarů, jinak musí opustit městečko Třešť, ti byli nuceni prodat své věci a tuto částku zaplatit; 2) Baron poslal židům chromého koně za 30 říšských tolarů, a když tito jej podle smlouvy nechtěli přijmout, vsadil židovského rychtáře do vězení a držel jej tam tak dlouho, dokud židé nesložili 45 zlatých rýnských; 3) Nechal sedět Lebla, syna Simona Hezkého, 8 dní ve vězení, dokud jeho otec nezaplatil 12 zlatých rýnských pokuty kvůli jednomu vědru piva, které zesnulý pan Geyer Simonu Hezkému nechával nalévat z pivovaru.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 141r-142v
1668 VIII 12, Triesch (Třešť)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.141r-142v

Schreiben des Barons Geyer von Edelbach, Besitzer der Herrschaft Triesch (Třešť), an einen nicht genannten Beamten (wahrscheinlich den Kreishauptmann des Iglauer Kreises), in dem er seine Verwunderung und sein Bedauern über das Vorgehen des Beamten gegen ihn wegen der Triescher Juden ausdrückt, denen er nach seinen Worten in allem entgegenkomme, wenn diese Juden alle ihre Verpflichtungen ihm gegenüber erfüllten. Er argumentiert auch damit, daß er den Juden erlaubte, seine Federn und seine Leinwand nach Linz zu bringen, erwähnt den Sohn des Juden Schimmerle, den er gefangensetzen ließ und der mit gesunder Farbe das Gefängnis verlassen habe, und die jüdischen Frauen und Kinder, mit denen er seine Forderungen gesichert habe.

List barona Geyera z Edelbachu, majitele panství Třešť, nejmenovanému úředníkovi (pravděpodobně krajskému hejtmanovi jihlavského kraje), ve kterém vyjadřuje podivení a lítost nad úředníkovým postupem vůči němu kvůli třešťským židům, kterým podle svých slov vychází ve všem vstříc, pokud tito židé si plní vůči němu všechny povinnosti. Argumentuje také tím, že pustil židy zavézt své peří a plátno do Lince, zmiňuje se také o synu žida Schimmerleho, kterého věznil a který vyšel z vězení zdravý a s dobrou barvou, dále se také zmiňuje o židovských ženách a dětech, kterými ujistil své pohledávky.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782
[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 143r-144v
1668 IX 5 praes
MZA-B1(Gub)-1727,fol.143r-144v

Schreiben von Veith David, Urban Veith, Salomona Veith, Simon Hesky und Lebl Schimbrle, Juden aus Triesch (Třešť), an den Kreishauptmann des Iglauer Kreises, Wilhelm Ulrich Franz von Salawa, daß sie auf seinen Befehl hin versucht haben, den Besitzer der Herrschaft Triesch, Baron Geyer, aufzusuchen, um ihre Angelegenheiten zu bereinigen. Sie trafen ihn jedoch nicht zuhause an, da der Baron nach Wien gereist war. Die Juden ersuchen den Kreishauptmann, zu befehlen, ihre Frauen und Kinder freizulassen, die der Baron im Gefängnis festhält, und daß sie nicht aus Triesch ausgewiesen werden, solange Baron Geyer nicht zurückgekehrt ist und sie mit ihm nicht ihre Forderungen gegen ihn geklärt haben.

List Veita Davida, Urbana Veita, Salomona Veita, Simon Hezkého a Lebla Schimbrle, židů z Třeště, krajskému hejtmanovi jihlavského kraje, že se na jeho příkaz pokoušeli navštívit barona Geyera, majitele třešťského panství, aby s ním urovnali své záležitosti. Nezastihli jej však doma, protože baron odcestoval do Vídně. Židé žádají krajského hejtmana, aby nařídil propustit jejich ženy a děti, které baron drží ve vězení a aby nebyli vyháněni z Třeště, dokud se baron Geyer nevrátí a oni s ním nevyřídí jeho pohledávky vůči nim.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 149r-150v
1668 IX 7, Borowna (Borovná)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.149r-150v

Der Kreishauptmann des Iglauer Kreises, Wilhelm Ulrich Salawa von der Lippa, informiert die mährische Landeshauptmannschaft über den Streit der Juden von Triesch (Třešť) mit dem Besitzer der dortigen Herrschaft, Baron Geyer. Baron Geyer habe den Juden aus Triesch aus verschiedenen Gründen den Vertrag gekündigt, den sie zusammen geschlossen hatten, und die Juden hätten Zuflucht im Marktflecken Pirnitz (Brtnice) des Grafen Collalto geucht. Das jedoch betrachtete Baron Geyer als Suche eines anderen Herrn auf einer anderen Herrschaft, habe ihren Besitz in Triesch beschlagnahmt und ihre Frauen und Kinder gefangensetzen lassen, und dies, obwohl diese Juden nur Untertane des römischen Kaisers seien und also frei kommen und gehen könnten, so wie sie vor einigen Jahren aus Teltsch (Telč) gekommen seien.
Als sich jedoch die Juden um eine Aussöhnung mit Baron Geyer bemüht hätten, hätten  sie ihn nicht zuhause angetroffen, da der Baron nach Wien abgereist gewesen sei. Aus demselben Grund antworte er wahrscheinlich auch nicht auf die Schreiben des Kreishauptmanns. Deshalb und auch weil die Frauen und Kinder der Triescher Juden nach wie vor im Gefängnis säßen und ihr Besitz versiegelt sei, ersucht der Kreishauptmann die Landeshauptmannschaft um Belehrung, wie er in dieser Sache weiter vorgehen solle.

Krajský hejtman jihlavského kraje Vilém Oldřich Salava z Lípy podává moravskému zemskému hejtmanství zprávu o sporu židů z Třeště s majitelem tamějšího panství baronem Geyerem. Baron Geyer vypověděl židům z Třeště z různých příčin smlouvu, kterou spolu měli uzavřenou, a židé se uchýlili do městečka Brtnice hraběte Collalta. To však baron Geyer považoval za to, že židé hledají jiného pána na jiném panství, a zabavil jejich majetky v Třešti a jejich ženy a děti nechal uvrhnout od vězení, a to přesto, že tito židé jsou poddanými jen římského císaře a mohou tedy volně přicházet a odcházet, tak jak před několika lety přišli z Telče.
Když se však pokoušeli židé o smír s baronem Geyerem, nezastihli jej doma, protože baron odcestoval do Vídně. Ze stejného důvodu patrně neodpovídá na listy krajského hejtmana. Proto a také proto, že ženy a děti třešťských židů jsou stále ve vězení a jejich majetek zapečetěn, žádá krajský hejtman zemské hejtmanství o naučení, jak má v této věci dále postupovat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

  JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises / Jihomoravský kraj installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes