spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-B1(Gub)-1727,fol.62r-98v public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně


[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: B-1 Gubernium

[Bestand: B-1 Gubernium]

(Gub)

Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782
[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 62r-63v
1657 III 17, Wien (Vídeň)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.62r-63v

Abschrift des Privilegiums Kaiser Ferdinands III. für die mährische Judenschaft, in denen er die von Kaiser Ferdinand II. der mährischen Judenschaft am 15. Oktober 1629 gewährten bestätigt und erneuert.

Opis privilegia Ferdinanda III. pro moravské židovstvo, kterým potvrzuje a obnovuje privilegium Ferdinanda II. pro moravské židovstvo dané ve Vídni dne 15. října 1629.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 64r-65v
1659 I 17, Wien (Vídeň)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.64r-65v

Reskript Kaiser Leopolds I. an das mährische kgl. Tribunal in Sachen der Privilegien der mährischen Juden und ihren Zugang zu den Jahrmärkten in den kgl. Städten.

Reskript Leopolda I. moravskému královskému tribunálu ve věci privilegií moravských židů a jejich vstupu do královských měst na výroční trhy.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 66r-67v
1628 VI 27, Wien (Vídeň)
1638 VI 26, Wien (Vídeň)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.66r-67v

Kaiser Ferdinand III. konfirmiert das Privilegium Kaiser Ferdinands II. für die Tuchmacher und Handelsleute mit Tuch aus Znaim (Znojmo), wonach diese die gleichen Rechte haben sollen wie die Tuchmacher und Tuchscherer in Neuhaus (Jindřichův Hradec) und laut dem von den Jahrmärkten auch Juden und Hausierer ausgeschlossen sind.

Císař Ferdinand III. konfirmuje privilegium Ferdinanda II. pro znojemské soukeníky a obchodníky se suknem, podle kterého mají mít stejná práva jako soukeníci a postřihovači z Jindřichova Hradce a kterým jsou vyloučeni z jarmarků také židé a podomní obchodníci.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 68r-69v
1636 V 7, Olmütz (Olomouc)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.68r-69v

Schreiben der Stadt Olmütz (Olomouc) an Franz Kardinal von Dietrichstein, in dem sie sich namens aller mährischen kgl. Städte über die von Juden verursachten Schwierigkeiten und Schäden beschwert und den Kardinal bittet, die kgl. Städte in seinen Schutz zu nehmen und sich für ihr Anliegen beim Kaiser zu verwenden.

List města Olomouce kardinálu Františku Dietrichštejnovi, ve kterém jménem všech moravských královských měst vznáší stížnost na potíže a škody způsobené židovskými privilegii a prosí kardinála, aby královská města vzal do ochrany a za totéž se přimluvil i u císaře.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782
[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 70r-71v
1636 IV 7
MZA-B1(Gub)-1727,fol.70r-71v

Beschwerde der mährischen Juden beim Kaiser, daß die Stadt Olmütz (Olomouc) und andere mährischen kgl. Städte ihnen im Gegensatz zu den den Juden erteilten Privilegien verwehren, Jahrmärkte und Wochenmärkte in den kgl. Städten zu besuchen sowie dort Waren zu kaufen und zu verkaufen, wodurch es für sie schwer wird, an die Kaiserin die Kontribution abzuführen.

Stížnost moravských židů císaři, že město Olomouc a jiná moravská královská města jim oproti židům uděleným privilegiím brání navštěvovat výroční a týdenní trhy v královských městech a tam kupovat a prodávat zboží, čímž se jim ztěžuje možnost odvádět kontribuce císařovně.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 72r,v
1636 IV 7
MZA-B1(Gub)-1727,fol.72r,v

Gesuch der mährischen Juden an die Kaiserin, dem Kaiser ihre Beschwerde über die mährischen kgl. Städte, die Juden nicht zu den Jahrmärkten und Wochenmärkten zulassen wollen, zu übergeben und zu unterstützen.

Žádost moravských židů císařovně, aby předala císaři jejich stížnost na moravská královská města, která nechtějí židy vpouštět na výroční a týdenní trhy, a aby je v této věci u císaře podpořila.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 73r-74v
1659 III 4 ante
MZA-B1(Gub)-1727,fol.73r-74v

Beschwerde der mährischen Juden bei der Landeshauptmannschaft über die Hindernisse, die ihnen die kgl. Städte, besonders Brünn (Brno), bei der Zulassung zu den Märkten bereiten. Die Juden ersuchen, daß der Landeshauptmann solchem Vorgehen Einhalt gebiete und ihnen die Rechte aus den ihnen erteilten Privilegien sichere. In dem Brief sind auch die Schriftstücke genannt, die in dieser Angelegenheit zum Vorteil der Juden der Landesherr und die landesherrlichen Ämter in den Jahren 1657 bis 1659 erlassen haben.

Stížnost moravských židů moravskému zemskému hejtmanovi na potíže, které jim činí královská města, obzvláště město Brno, při vpouštění na trhy. Židé žádají, aby hejtman takovému jednání zamezil a zachoval je při právech udělených jim privilegiemi. V listu jsou také vyjmenovány písemnosti, které k této věci ve prospěch židů vydali panovník a zeměpanské úřady v letech 1657 až 1659.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 83r-84v
1659 IV 2, Wien (Vídeň)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.83r-84v

Kaiser Leopold I. an die mährische Landeshauptmannschaft, er habe eine Beschwerde der mährischen kgl. Städte wegen Erlaubnis für die mährischen Juden, Jahr- und Wochenmärkte zu besuchen, erhalten. Er weist den Landeshauptmann an, die Sache zu untersuchen und ihm Bericht zu erstatten.

Císař Leopold I. píše moravskému zemskému hejtmanství, že obdržel stížnost moravských královských měst kvůli povolení moravským židům vstupovat do královských měst na výroční trhy a přikazuje hejtmanství, aby tuto věc vyšetřilo a podalo císaři zprávu.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782
[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 85r-86v
1659 IV 1, Brünn (Brno)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.85r-86v

Der mährische Landeshauptmann Graf Gabriel von Serényi übersendet dem mährischen Landesunterkämmerer Johann Jakartovský von Suditz eine Beschwerde der mährischen Juden, daß die kgl. Stadt Brünn von den Juden unberechtigterweise Personenmaut beim Besuch von Jahrmärkten erhebt.

Moravský zemský hejtman hrabě Gabriel Serényi postupuje moravskému zemskému podkomořímu Janu Jakartovskému ze Sudic stížnost moravských židů, že královské město Brno z židů vybírá neoprávněně osobní mýto při vstupu na výroční trhy.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 87r-88v
1636 IV 28, Wien (Vídeň)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.87r-88v

Kaiser Ferdinand II. an den mährischen Landeshauptmann Franz Kardinal von Dietrichstein, Bischof von Olmütz, daß sich bei ihm die mährischen Kammerstädte über die den Juden erteilten Privilegien beschwerten und in der gleichen Sache die mährischen Juden ein Gesuch abgegeben haben. Der Kaiser bittet um ein Gutachten des Kardinals und des mährischen Landesunterkämmerers Graf Franz von Magnis auf Straßnitz (Strážnice) in dieser Angelegenheit.

Císař Ferdinand II. píše moravskému zemskému hejtmanovi kardinálu Františku z Ditrichštejna, biskupu olomouckému, že si u něj stěžovala moravská komorní města na privilegia udělená moravským židům a ve stejné věci k němu podali žádost moravští židé. Císař žádá k této věci o dobrozdání kardinálovo a moravského zemského podkomořího hraběte Františka Magnise ze Strážnice.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 92r,v, 94r,v
1657 XII 11 praes
MZA-B1(Gub)-1727,fol.92r,v,94r,v

Beschwerde der mährischen Juden beim böhmischen König, daß die mährischen kgl. Städte im Widerspruch zu den den Juden erteilten Privilegien ihnen Schwierigkeiten beim Zugang zu den Märkten in den Städten bereiten, daß sie in die Stadt Olmütz (Olomouc) überhaupt nicht zugelassen werden und in die übrigen Städte nur nach vorheriger Anmeldung und gegen große Ausgaben. Besonders in Brünn (Brno) müßten sie doppelte Maut entrichten.

Stížnost moravských židů českému králi, že moravská královská města navzdory židům uděleným privilegiím jim činí potíže při vpouštění na trhy do měst, a to že do města Olomouce nejsou vpouštěni vůbec a do ostatních měst pouze po předchozím ohlášení a za velkých nákladů, obzvláště že ve městě Brně musí platit dvojnásobné mýto.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 95r-96v
1658 VI 18 praes
MZA-B1(Gub)-1727,fol.95r-96v

Beschwerde der mährischen Juden bei der mährischen Landeshauptmannschaft, daß sie entgegen den ihnen erteilten Privilegien unangemessen hohe Maut für Waren und Personen entrichten müssen. Sie ersuchen auch, daß die Landeshauptmannschaft die Kreishauptleute anweisen möge, in dieser Sache Ordnung zu schaffen und daß die Juden die gleiche Maut wie Christen zahlen müssen.

Stížnost moravských židů moravskému zemskému hejtmanství, že oproti jim uděleným privilegiím musí platit nepřiměřeně vysoká mýta ze zboží a z osob. Žádají také, aby zemský hejtman přikázal krajským hejtmanům, aby v této věci udělali pořádek a židé aby platili stejná mýta jako křesťané.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 97r-98v
1689 I 18 praes
MZA-B1(Gub)-1727,fol.97r-98v

Die privilegierten Kauf- und Handelsleute der Stadt Olmütz (Olomouc) beschweren sich beim mährischen Landeshauptmann, daß entgegen dem Beschluß des Landtags von 1682 die Olmützer Jahrmärkte immer mehr jüdische Familien besuchen.

Privilegovaní kupci a obchodníci města Olomouce si stěžují moravskému zemskému hejtmanství, že stále více židovských rodin navzdory usnesení zemského sněmu z roku 1682 navštěvuje olomoucké výroční trhy.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

  JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises / Jihomoravský kraj installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes