spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-B1(Gub)-1727,fol.15-56 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně


[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: B-1 Gubernium

[Bestand: B-1 Gubernium]

(Gub)

Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782
[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 15r,v, 19r,v
1665 IX 3 ante
MZA-B1(Gub)-1727,fol.15r,v,19r,v

Beschwerde der mährischen Juden beim mährischen Landeshauptmann darüber, daß die mährischen königlichen Städte entgegen den jüdischen Privilegien von Juden beim Betreten der königlichen Städte zum Besuch von Jahrmärkten unangemessene Gebühren fordern.

Stížnost moravských židů moravskému zemskému hejtmanovi na to, že moravská královská města navzdory židovským privilegiím vyžadují od židů při vstupu do královských měst na výroční trhy nepřiměřené poplatky.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 16r-17v
1665 IX 3 ante
MZA-B1(Gub)-1727,fol.16r-17v

Verzeichnis der von den mährischen königlichen Städten Brünn (Brno), Olmütz (Olomouc), Znaim (Znojmo) und Iglau (Jihlava) an mährischen Juden in Widerspruch zu diesen erteilten kaiserlichen und königlichen Dekreten begangenen Ungerechtigkeiten. In der Stadt Brünn müssen Juden beim Betreten der Stadt zum Besuch von Jahrmärkten 15 kr. Maut und ½ fl. dem Torschreiber als Pfand entrichten. In die Stadt dürfen Juden erst nach Anmeldung beim königlichen Richter und nur durch ein einziges Tor, vor dem sie einige Stunden warten müssen. Bei der Durchfahrt durch Brünn werden sie von Jugendlichen mit Steinen auf beworfen. Die Stadt Olmütz läßt Juden überhaupt nicht auf Jahrmärkte, sondern lediglich auf die Folgemärkte, wobei sie ½ fl. hinterlegen müssen. In der Stadt Znaim hat jeder Jude 10 kr. Leibmaut und eine Gebühr für den Verkaufsplatz zu zahlen. In der Stadt Iglau zahlen Juden 15 kr., und die Juden aus der Umgebung sind so verschuldet, daß sie die Kontribution nicht entrichten können. In Zusammenhang mit der Stadt Iglau wird ein Jude aus Trebitsch (Třebíč), ein Rabbiner und ein Hofjude aus Wien erwähnt.

Seznam příkoří páchaných moravskými královskými městy Brnem, Olomoucí, Znojmem a Jihlavou na moravských židech navzdory jim uděleným císařským a královským dekretům. V městě Brně musí židé při vstupu na výroční trh platit 15 krejcarů mýta a zástavu půl zlatého písaři u brány. Do města jsou židé vpouštěni teprve po ohlášení u královského rychtáře a pouze jedinou branou, před kterou musí i několik hodin čekat, přičemž při projíždění Brnem po nich výrostci hází kameny. Město Olomouc židy na výroční trhy vůbec nevpouští, pouze na následné trhy, ale musí složit půl zlatého. Ve městě Znojmě každý žid zaplatí 10 krejcarů osobního mýta a poplatek za prodejní místo. Ve městě Jihlavě zaplatí 15 krejcarů a židé z okolí jsou tak zadluženi, že nemohou odvádět kontribuce. V souvislostí s městem Jihlavou je jmenován žid z Třebíče, rabín a dvorský žid z Vídně.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782
[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 18 r,v
1665 IX 3 ante
/1629/
MZA-B1(Gub)-1727,fol.18r,v

Auszug aus dem Privilegium Kaiser Ferdinands II. für die mährischen Juden, Artikel über die Zulassung von Juden zu Jahr- und Wochenmärkten in den königlichen Städten und die Zahlung von Mautgebühren in der gleichen Höhe wie Christen.

Výtah z privilegia císaře Ferdinanda II. pro židy, článek o vpouštění židů na výroční a týdenní trhy do královských měst a placení mýtních poplatků ve stejné výši jako křesťané.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782
[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 20 r,v, 25 r,v
1665 V 20 praes
MZA-B1(Gub)-1727,fol.20r,v,25r,v

Beschwerde der mährischen Juden beim Kaiser über die ihnen von den kgl. Städten zugefügten Unbill, vor allem beim Zugang zu den Jahrmärkten.

Stížnost moravských židů císaři na příkoří jim činěná moravskými královskými městy především při vpouštění do měst na výroční trhy.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 21r-22v
1662 XII 23, Wien (Vídeň)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.21r-22v

Abschrift eines Schreibens Kaiser Leopolds I. an die mährische Landeshauptmannschaft, in dem der Kaiser bekannt gibt, daß sich bei ihm die mährischen Juden über die kgl. Städte beschwert haben, die die Juden im Widerspruch zu den ihnen gegebenen Privilegien und weiteren Resolutionen nicht zu den Jahrmärkten zulassen. Der Kaiser weist die Landeshauptmannschaft an, in dieser Sache die vorangegangenen Entscheidungen einzuhalten.

Opis listu císaře Leopolda I. moravskému zemskému hejtmanství, ve kterém císař oznamuje, že si u něj stěžovali moravští židé na královská města na Moravě, která nechtějí židy vpouštět na výroční trhy, navzdory jim uděleným privilegiím a dalším rezolucím. Císař hejtmanství nařizuje, aby se v této věci dodržovala předchozí rozhodnutí.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 23r
1662 III 1, Wien (Vídeň)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.23r

Abschrift eines Schreibens Kaiser Leopolds I. an die mährische Landeshauptmannschaft, in dem er bekannt gibt, daß in der Angelegenheit der Beschwerde der mährischen Juden über die mährischen kgl. Städte die Entscheidungen seines Vaters gültig bleiben.

Opis listu císaře Leopolda I. moravskému zemskému hejtmanství, kterým oznamuje, že v záležitosti stížnosti moravských královských měst na moravské židy zůstávají v platnosti rozhodnutí jeho otce.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 23v
1662 IV 17, Brünn (Brno)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.23v

Abschrift eines Schreibens des mährischen Landeshauptmanns an die mährischen kgl. Städte, in dem er über den kaiserlichen Befehl berichtet, daß sie in der Angelegenheit der Zulassung der Juden zu den Jahrmärkten die Städte die vorhergehenden Anordnungen des Kaisers einhalten sollen.

Opis listu moravského zemského hejtmana moravským královským městům, ve kterém je zpravuje o císařově příkazu, aby města v záležitosti vpouštění židů na výroční trhy dodržovala předchozí císařská nařízení .


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 27r-29v
1636 III 13 praes
MZA-B1(Gub)-1727,fol.27r-29v

Beschwerde der mährischen kgl. Städte beim Kaiser wegen der jüdischen Privilegien und der Erlaubnis, daß Juden zu den Jahr- und Wochenmärkten die kgl Städte betreten dürfen.

Stížnost moravských královských měst císaři ohledně židovských privilegií a povolení židům vstupovat do královských měst na výroční a týdenní trhy.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782
[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 30r,v, 36r,v
1655 X 16, Kaiserebersdorf
MZA-B1(Gub)-1727,fol.30r,v,36r,v

Kaiser Ferdinand III. ersucht den mährischen Landeshauptmann und weitere Beamte am kgl. Tribunal um ein Gutachten in Sachen des Gesuchs des Grafen Ferdinand Leopold von Nachod und Lichtenburg, auf einem seiner Güter im Brünner Kreis 20 neue jüdische Häuser schaffen zu dürfen.

Císař Ferdinand III. žádá zemského hejtman a další úředníky při moravském královském tribunálu o dobrozdání ve věci žádosti hraběte Ferdinanda Leopolda z Náchoda a Lichtenburka, aby mohl na svých statcích v brněnském kraji zřídit 20 nových židovských domů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782
[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 32r-33v
1655 X 1 ante
MZA-B1(Gub)-1727,fol.32r-33v

Gesuch des Grafen Ferdinand Leopold von Nachod und Lichtenburg an den Kaiser um Bewilligung, auf einem seiner im Brünner Kreis liegenden Güter 20 neue jüdische Häuser errichten zu dürfen.

Žádost hraběte Ferdinanda Leopolda z Náchoda a Lichtenburka císaři o povolení, aby mohl na svých moravských statcích v brněnském kraji zřídit 20 nových židovských domů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 34r-35v
1656 III 2 prase
MZA-B1(Gub)-1727,fol.34r-35v

Matthias Rudolf Helmhut Ostrowsky, Dienstmann des Grafen Ferdinand Leopold von Nachod und Lichtenburg, urgiert beim mährischen Landeshauptmann das Gutachten in Sachen Erlaubnis, auf den Gütern des Grafen von Nachod neue jüdische Häuser errichten zu dúrfen.

Matyáš Rudolf Helmhut Ostrovský, služebník hraběte z Náchoda, urguje u moravského zemského hejtmana dobrozdání ve věci povolení vysadit na statcích hraběte z Náchoda nové židovské domy.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782
[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 37r,v, 40r,v
1656 XII 29, Wien (Vídeň)
MZA-B1(Gub)-1727,fol.37r,v,40r,v

Kaiser Ferdinand III. befiehlt der mährischen Landeshauptmannschaft, eine Nachricht und Gutachten auszustellen in Sachen des Gesuchs des Grafen Ferdinand Leopold von Nachod und Lichtenburg, auf seinen Gütern im Brünner Kreis Juden anzusiedeln zu dürfen.

Císař Ferdinand III. přikazuje moravskému zemskému hejtmanství vyhotovit zprávu a dobrozdání ve věci žádosti hraběte Ferdinanda Leopolda z Náchodu a Lichtenburka, který žádal povolení, aby na svých statcích v Brněnském kraji mohl usadit židy.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782

[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 38r-39v
1655 XII 9 ante
MZA-B1(Gub)-1727,fol.38r-39v

Gesuch des Grafen Ferdinand von Nachod und Lichtenburg an Kaiser Ferdinand III., auf seinen mährischen Gütern im Brünner Kreis 20 jüdische Häuser errichten zu dürfen.

Žádost hraběte Ferdinanda Leopolda z Náchodu a Lichtenburka císaři o povolení, aby mohl na svých moravských statcích v brněnském kraji zřídit 20 nových židovských domů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 1727 Privilegia moravských židů 1629-1782
[Inv.-Nr. 1727 Privilegien der mährischen Juden 1629-1782]

fol. 43r-56v
1659 IV 30
MZA-B1(Gub)-1727,fol.43r-56v

Beschwerde der mährischen kgl. Städte beim Kaiser über die Wirtschafts- und Handelstätigkeit der mährischen Juden und ihre Bestrebungen, zu den Jahr- und Wochenmärkten in die Städte zu kommen. Konkret beschweren sich die Städte in 24 Punkten über die verschiedensten Bereiche von Wirtschaft und Handwerk, wo ihnen die Juden angeblich Schaden zufügen und dadurch verbotenen Erfolg erzielen.

Stížnost moravských královských měst císaři na hospodářské a obchodní působení moravských židů a na jejich snahy pronikat do královských měst na výroční a týdenní trhy. Konkrétně si města stěžují ve 24 bodech na nejrůznější oblasti hospodářství, obchodu a řemesel, kde jim židé způsobují škody a tím získávají zakázaný prospěch.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises / Jihomoravský kraj installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes