spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-F18(HRD)-6784 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově

[Bestand: F-18 Dietrichsteinsche Hauptregistratur Nikolsburg]

(HRD)

Inv. č. 6784
[Inv.-Nr. 6784]

1732 III 21, Brünn (Brno)
1731 III 21, Wien (Vídeň)
1708 XI 27, Brünn (Brno)
1612 I 1, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-F18(HRD)-6784

Fürst Walter von Dietrichstein bestätigt die Privilegien der jüdischen Gemeinde Nikolsburg (Mikulov), konkret das Privilegium von Franz Kardinal von Dietrichstein, gegeben am 1. Januar 1612 in Nikolsburg, in dem Franz Kardinal von Dietrichstein die von seinem Vater Adam von Dietrichstein und seinem Bruder Maximilian von Dietrichstein der jüdischen Gemeinde Nikolsburg bestätigte. Neben der Bestätigung und Verlängerung der Rechte und Privilegien gewährt Kardinal Franz von Dietrichstein weitere Rechte und Privilegien in 14 Punkten:
1. Entgegen früher festgesetzten Verpflichtungen und Abgaben bestätigt und erteilt er den Juden das Recht, in Nikolsburg zu siedeln und zu wohnen, hier Handwerke zu treiben, Synagogen und Friedhöfe zu allen ihren Zeremonien zu unterhalten.
2. Die Juden dürfen ihre Gasse oben und unten von der Stadt und ihrem Gericht mit einem Seil abtrennen, und alle Werkstätten innerhalb des Seils sollen rechtlich zum Hof gehören.
3. Erteilt er der jüdischen Gemeinde das Recht, alljährlich ihren Richter mit vier Räten und die weiteren erforderlichen Beamten zu wählen, wie dies vom Hofjuden und kaiserlichen Faktor in Polen, in der Oberen und Kurfürstlichen Pfalz, Samson Wertheimer, beschrieben wurde. Diese Beamten werden von der Obrigkeit bestätigt. Für die Wahl sind die Juden verpflichtet, 46 fl. rh. 40 kr. abzuführen.
4. Streitfälle zwischen Juden soll ihr Rabbiner entscheiden, und dies nicht nur in ihren Glauben betreffenden Angelegenheiten. Weiters bestimmt der Kardinal, daß vorrangig zwischen ihnen Zinsen aus dem Kapital, das der Landes- und Stadtrabbiner David Oppenheimer zugunsten der Unterrichtung jüdischer Studenten in der Schule, die sich hebräisch Ges Ramedresch nennt, gestiften hat, bezahlt wird.
5. Befreit er die Nikolsburger Juden von sämtlichen Roboten gegen eine jährliche Zahlung von 300 fl. rh.
6. Für eine jährliche Gebühr von 80 fl. befreit er die Juden von der Verpflichtung, Briefe zu bestellen.
7. Für eine jährliche Gebühr von 116 fl. rh. 40 kr. befreit er die Juden von gemeinsamen Wachdiensten mit den Christen.
8. Erlaubt er den Juden den freien Ausschank von Wein, jedoch nicht zum Nachteil der hiesigen Christengemeinde. Der Verkauf an Nikolsburger Bürger ist ausdrücklich verboten, der Verkauf an durchreisende und freie Personen ist nicht beschränkt. Dafür zahlen die Juden jährlich 116 fl. rh. 40 kr.
9. Erlaubt er den Verkauf von Fleisch an Juden und Christen, außer zu Feiertagen und zu Zeiten, in denen dies verboten ist. Dafür sind die Juden verpflichtet, jährlich zwei Zentner unausgelassenen Talg für 20 fl. rh. und wöchentlich 50 Pfund Fleisch für 1 kr. zu liefern.
10. Bestätigt er der jüdischen Gemeinde das Recht, sich mit Brennholz zu versorgen und bei den herrschaftlichen Forsten und Untertanen der Nikolsburger Herrschaft zu kaufen, wofür die Juden jährlich 57 fl. rh. abführen.
11. Falls ein Jude eine Schuld oder eine andere Forderung bei Untertanen und Gütern des Kardinals eintreibt, soll dies vor dem örtlichen Gericht geschehen, ebenso soll, falls ein Christ bei einem Juden solches plant, diese Sache dem Judenrichter vorgetragen werden. Nur in Fällen, in denen sich eine Seite beschwert oder die Forderung zu erfüllen ablehnt, urteilt in dem Streit der Kardinal selbst oder sein Hauptmann.
12. Die Juden werden künftig jährlich 610 fl. rh. 58 kr. 2 den. Hauszins zahlen, weiters als Geflügelgebühr 25 fl. rh. 30 kr., an Ostern 23 fl. rh. 20 kr., 50 fl. rh. Wasserleitungsgebühr und 15 fl. rh. Zins aus dem Lazarett, und zwar alles zu St. Georg und St. Michael.
13. In schweren und kriegerischen Zeiten haben die Juden Brot und Getränke für die Robot Leistenden zu stellen und Pferde für den Transport des Zehnten zu leihen.
14. Schließlich sind die Juden verpflichtet, wann auch immer die Bedürfnisse des Landes es erfordern, vier taugliche Pferde mit Fuhrwerk zu stellen.
Fürst Walter von Dietrichstein verbessert gegenüber dem vorangegangenen Privileg Folgendes:
Er teilt die Juden in drei Klassen ein entsprechend ihrem Besitz, wobei die erste, ärmste, Klasse 3 Taler zu zahlen hat, die zweite 4 und die dritte 12 Taler. Weiter legt er fest, daß Geldstrafen nicht länger wie bisher aus der jüdischen Gemeindekasse bezahlt werden sollen, sondern von dem, dem sie auferlegt wurde. Die Judenrichter sollen ihre Funktion nur drei Jahre ausüben; im folgenden Jahr sollen sie kein Amt einnehmen. Weiters verbietet er den Juden, durch Verteuerung die Weinproduktion zu behindern. Damit sich kein Jude auf Unkenntnis berufen können soll, weist er die Judenrichter an, dieses Privileg vierteljährlich öffentlich zu verlesen.
Es handelt sich um eine Kopie, die am 21. März 1732 der Quardian der Brünner Franziskaner, Rafael Begerathen, beglaubigte und die im dortigen Kloster nach einer am 21. März 1731 vom Registrator der Böhmischen Hofkanzlei in Wien, Georg Paul Urban, ausgefertigten und beglaubigten Kopie, die wiederum auf der Grundlage der in der dortigen Registratur abgelegten Kopie entstand.

Kníže Walter z Ditrichštejna potvrzuje privilegia židovské obce v Mikulově, konkrétně privilegium kardinála Františka z Dietrichštejna dané 1. ledna 1612 v Mikulově, ve kterém kardinál František z Ditrichštejna potvrzuje privilegia udělená židovské obci v Mikulově jeho otcem Adamem z Dietrichštejna a jeho bratrem Maxmiliánem z Ditrichštejna. K potvrzeným a prodlouženým právům a výsadám přidává František z Ditrichštejna další práva a výsady v následujících čtrnácti bodech: 1) oproti dříve stanoveným povinnostem a dávkám potvrzuje a uděluje židům právo sídlit a bydlet v Mikulově, provozovat zde řemesla, užívat synagogy a pohřebiště se všemi k tomu náležitými ceremoniemi; 2) židé smějí své ulice od horní až po nejspodnější oddělit provazem od města a jeho soudu, sami pak mají i s veřejnými dílnami vně provazů soudně příslušet ke dvoru; 3) uděluje židovské obci právo každoročně volit rychtáře se čtyřmi radními a dalšími potřebnými úředníky, tak jak je popsáno dvorním židem a císařským faktorem v Polsku, Horní a Kurfiřtské Falci Samsonem Wertheimerem, a tito úředníci budou potvrzováni vrchností, za kteroužto volbu jsou židé povinni ročně odvádět 46 zlatých rýnských a 40 krejcarů; 4) spory mezi židy navzájem má řešit jejich rabín, a to nejen v záležitostech týkajících se jejich víry, dále kardinál určuje, že přednostně mezi jinými dluhy mají být spláceny úroky z kapitálu, který zemský a městský rabín David Oppenheimer zřídil ve prospěch výuky židovských studentů na škole, která se hebrejský nazývá Ges Ramedresch; 5) osvobozuje mikulovské židy od veškerých robot oproti ročnímu poplatku 300 zlatých rýnských; 6) za roční poplatek 80 zlatých osvobozuje židy od povinnosti doručovat listy; 7) za roční poplatek 116 zlatých rýnských a 40 krejcarů osvobozuje židy od společné strážní služby s křesťany; 8) povoluje židům svobodný šenk zdejšího vína, ovšem ne na úkor zdejší křesťanské obce a prodej mikulovským měšťanům je výslovně zakázán, prodej projíždějícím a svobodným osobám není omezen; za takový šenk vína židé zaplatí roční poplatek 116 zlatých rýnských a 40 krejcarů; 9) povoluje prodej masa židům i křesťanům kromě svátků a doby, kdy je to zakázáno, za to jsou židé povinni ročně odvádět 2 centy nerozpuštěného loje za 20 zlatých rýnských a týdně 50 liber masa, libru za 1 krejcar; 10) potvrzuje židovské obci právo zaopatřovat se palivovým dřívím a nakupovat jeho přebytky u panských lesních nebo poddaných mikulovského panství, za což židé odvedou roční poplatek 57 zlatých rýnských; 11) vymáhá-li žid dluh nebo jinou pohledávku u poddaných na kardinálových statcích, má se tak dít u místních soudů, rovněž vymáhá-li cokoliv křesťan na židovi, má se taková věc přednést židovskému rychtáři, pouze v případech, že si jedna ze stran stěžuje nebo odmítá plnit pohledávku, posoudí spor sám kardinál nebo jeho hejtman; 12) židé budou ročně platit domovní činži 610 zlatých rýnských 58 krejcarů  2 peníze, dále poplatek z drůbeže 25 zlatých rýnských 30 krejcarů, na Velikonoce 23 zlatých rýnských 20 krejcarů, poplatek za vodovod 50 zlatých rýnských a činži z lazaretu 15 zlatých rýnských, a to vše na sv. Jiří a sv. Michala; 13) v těžkých a válečných dobách mají židé poskytovat chléb a pití robotujícím a půjčovat koně na svážení desátků; 14) posledně jsou židé povinni, kdykoliv to budou zemské potřeby vyžadovat, poskytnout 4 způsobilé koně i s povozy.
Waltr z Ditrichštejna předchozí privilegium polepšil následovně: Rozdělil židy do tří tříd podle majetku, přičemž první, nejchudší, třída má platit 3 tolary, druhá 4 a třetí 12 tolarů; dále stanovil, že peněžité tresty nemají nadále připadat židovské obecní pokladně, tak jako doposud, ale mají náležet tomu, kdo je uložil. Židovští úředníci mají své funkce vykonávat pouze tři roky a následující jeden rok nemají být obsazeni do žádného úřadu. Dále zakazuje prodávat židům předražený rmut na výrobu vína a aby se žádný žid nemohl vymlouvat na neznalost, přikazuje židovskému rychtáři toto privilegium každého čtvrt roku veřejně přečíst.
Jedná se o kopii, kterou 21. března 1732 ověřil kvardián brněnských františkánů Rafael Begerathen a která byla v tamějším klášteře vyhotovena podle kopie vyhotovené a ověřené 21. března 1731 registrátorem České dvorské kanceláře ve Vídni Jiřím Pavlem Urbanem, jenž ji vyhotovil na základě opisu uloženého v tamější registratuře.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises (Jihomoravský kraj) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes