spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-F18(HRD)-6167 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově

[Bestand: F-18 Dietrichsteinsche Hauptregistratur Nikolsburg]

(HRD)

Inv. č. 6167 Cese pohledávky 21 000 zlatých u hraběte Václava Michny z Vicenova pražskými židy, bratry Izraelem a Pinkusem Geitzvogelovými z Prahy knížeti Ferdinandu z Ditrichštejna
[Inv.-Nr. 6167 Cession der Forderung von 21 000 Gulden bei Graf Wenzel Michna von Weizenhofen, die die Prager jüdischen Brüder Israel und Pinkus Geitzvogel dem Fürsten Ferdinand von Dietrichstein überlassen]

1665 XII 4, Brünn (Brno)
MZA-F18(HRD)-6167-a

Vorvertrag, in dem die Brüder Israel und Pinkes (Pinkas) Geitzvogel, Juden aus Prag, auch namens ihrer Schwester Regina, Fürst Ferdinand von Dietrichstein auf Nikolsburg (Mikulov) die Forderung von 21 000 fl. rh., die sie bei Graf Wenzel Michna von Weizenhofen haben, für 6000 fl. und 40 Eimer Wein überlassen, wobei die Hälfte sofort zu bezahlen ist und die andere Hälfte nach der Erstattung der Forderung durch Graf von Michna von Weizenhofen, und zwar in drei Raten.

Předběžná smlouva, kterou bratři Izrael a Pinkes (Pinkas) Geitzvogelovi, židé z Prahy, také jménem své sestry Reginy, přenechávají knížeti Ferdinandu z Ditrichštejna a na Mikulově pohledávku 21 000 zlatých rýnských, kterou mají u hraběte Václava Michny z Vicenova, za 6000 zlatých a 40 věder vína, přičemž polovina je splatná ihned a druhá polovina po uhrazení pohledávky hrabětem Michnou z Vicenova a to ve třech splátkách.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 6167 Cese pohledávky 21 000 zlatých u hraběte Václava Michny z Vicenova pražskými židy, bratry Izraelem a Pinkusem Geitzvogelovými z Prahy knížeti Ferdinandu z Ditrichštejna
[Inv.-Nr. 6167 Cession der Forderung von 21 000 Gulden bei Graf Wenzel Michna von Weizenhofen, die die Prager jüdischen Brüder Israel und Pinkus Geitzvogel dem Fürsten Ferdinand von Dietrichstein überlassen]

1665 XII 5, Brünn (Brno)
MZA-F18(HRD)-6167-b

Israel Geitzvogel, der auf die Herrschaft des Fürsten Ferdinand von Dietrichstein heiraten will, und Pinkes Geitzvogel, Söhne des Prager Juden Moyses Israel Geitzvogel, überlassen, auch namens ihrer ledigen Schwester Regina, Fürst Ferdinand von Dietrichstein zwei Forderungen bei Graf Wenzel Michna von Weizenhofen, die erste in Höhe von 5917 fl. rh. 56 kr., die zweite in Höhe von 1900 fl. rh., die nach Zurechnung der Auslagen und Zinsen die Höhe von 21 000 fl. erreichen.

Izrael Geitzvogel, který se přiženil na panství knížete Ferdinanda z Ditrichštejna, a Pinkes Geitzvogel, synové pražského žida Mojžíše Izraele Geitzvogela také jménem své neprovdané sestry Reginy, přenechávají knížeti Ferdinandu z Ditrichštejna dvě pohledávky u hraběte Václava Michny z Vicenova, první ve výši 5917 zlatých rýnských 56 krejcarů, druhá ve výši 1900 zlatých rýnských, které po připočtení nákladů a úroků dosahují výše 21 000 zlatých.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 6167 Cese pohledávky 21 000 zlatých u hraběte Václava Michny z Vicenova pražskými židy, bratry Izraelem a Pinkusem Geitzvogelovými z Prahy knížeti Ferdinandu z Ditrichštejna
[Inv.-Nr. 6167 Cession der Forderung von 21 000 Gulden bei Graf Wenzel Michna von Weizenhofen, die die Prager jüdischen Brüder Israel und Pinkus Geitzvogel dem Fürsten Ferdinand von Dietrichstein überlassen]

1665 XII 5, Brünn (Brno)
MZA-F18(HRD)-6167-c

Fürst Ferdinand von Dietrichstein übernimmt von den Brüdern Israel und Pinkes Geitzvogel, Juden aus Prag, denen er den Untertanenstatus versprochen hat, auch namens deren Schwester Regina, zwei Forderungen gegen Graf Wenzel Michna von Weizenhofen, die erste in Höhe von 5917 fl. rh. 56 kr., die zweite in Höhe von 1900 fl., die nach Zurechnung der Auslagen und Zinsen die Höhe von 21 000 fl. erreichen. Weiters sagt der Fürst den Juden zu, sofort 3000 fl. und 20 Eimer Wein zu zahlen.

Kníže Ferdinand z Ditrichštejna přebírá od bratrů Izraele a Pinkese Geitzvogelů, židů z Prahy, kterým přislíbil poddanství, a jejich sestry Reginy, dvě pohledávky vůči hraběti Václavu Michnovi z Vicenova, první ve výši  5917 zlatých rýnských 56 krejcarů, druhá ve výši 1900 zlatých rýnských, které po připočtení nákladů a úroků dosahují výše 21 000 zlatých. Dále kníže slíbil židům ihned vyplatit 3000 zlatých a 20 věder vína.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 6167 Cese pohledávky 21 000 zlatých u hraběte Václava Michny z Vicenova pražskými židy, bratry Izraelem a Pinkusem Geitzvogelovými z Prahy knížeti Ferdinandu z Ditrichštejna
[Inv.-Nr. 6167 Cession der Forderung von 21 000 Gulden bei Graf Wenzel Michna von Weizenhofen, die die Prager jüdischen Brüder Israel und Pinkus Geitzvogel dem Fürsten Ferdinand von Dietrichstein überlassen]

1665 XII 11
MZA-F18(HRD)-6167-d

Konzept eines Schreibens Fürst Ferdinands von Dietrichstein an den Obersten Prager Burggrafen (?), in dem er mitteilt, daß der von den Prager Juden Israel und Pinkes Geitzvogel deren beide Forderungen gegenüber Graf Wenzel Michna von Weizenhofen übernommen hat, die erste in Höhe von 5917 fl. rh. 60 kr., die zweite in Höhe von
1900 fl. rh. Er ersucht in dieser Sache um weitere Informationen.

Koncept listu knížete Ferdinanda z Ditrichštejna nejvyššímu pražskému purkrabímu (?), kterým oznamuje, že převzal od pražských židů Izraele a Pinkese Geitzvogelových jejich dvě pohledávky vůči hraběti Václavu Michnovi z Vicenova, první ve výši 5917 zlatých rýnských a 60 krejcarů, druhou ve výši 1900 zlatých rýnských, a žádá v této věci další informace.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 6167 Cese pohledávky 21 000 zlatých u hraběte Václava Michny z Vicenova pražskými židy, bratry Izraelem a Pinkusem Geitzvogelovými z Prahy knížeti Ferdinandu z Ditrichštejna
[Inv.-Nr. 6167 Cession der Forderung von 21 000 Gulden bei Graf Wenzel Michna von Weizenhofen, die die Prager jüdischen Brüder Israel und Pinkus Geitzvogel dem Fürsten Ferdinand von Dietrichstein überlassen]

1665 XII 19, Prag (Praha)
MZA-F18(HRD)-6167-e

Der Oberste Prager Burggraf (?) schreibt Fürst Ferdinand von Dietrichstein, daß ihm in Sachen der Forderungen der Juden Geitzvogel gegen Graf Michna besser die Böhmische Hofkanzlei Informationen gibt.

Nejvyšší pražský purkrabí (?) píše knížeti Ferdinandu Ditrichštejnovi, že mu ve věci pohledávek židů Geitzvogelů vůči hraběti Michnovi lepší informace podá česká dvorská kancelář.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 6167 Cese pohledávky 21 000 zlatých u hraběte Václava Michny z Vicenova pražskými židy, bratry Izraelem a Pinkusem Geitzvogelovými z Prahy knížeti Ferdinandu z Ditrichštejna
[Inv.-Nr. 6167 Cession der Forderung von 21 000 Gulden bei Graf Wenzel Michna von Weizenhofen, die die Prager jüdischen Brüder Israel und Pinkus Geitzvogel dem Fürsten Ferdinand von Dietrichstein überlassen]

1666 III 12
MZA-F18(HRD)-6167-f

Konzept eines Schreibens Fürst Ferdinands von Dietrichstein an Graf Wenzel Michna von Weizenhofen, in dem er diesem anzeigt, daß er von den beiden Prager Juden Israel und Pinkes Geitzvogel, die sich auf seiner Herrschaft Kanitz (Dolní Kounice) angesiedelt haben, zwei Forderungen gegen Graf Michna übernommen hat. Er fordert ihn auf, diese rasch zu bezahlen zusammen mit den 30 000 fl., die er den Brüdern des Fürsten Ferdinand schuldet.

Koncept listu knížete Ferdinanda z Ditrichštejna hraběti Václavu Michnovi z Vicenova, kterým mu oznamuje, že převzal ode dvou pražských židů Izraele a Pinkese Geitzvogelových, kteří se usadili na jeho panství Dolní Kounice, dvě pohledávky vůči hraběti Michnovi a vyzývá hraběte, aby je brzy uhradil spolu s dluhem 30 000 zlatých, které dluží bratrům knížete Ferdinanda.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 6167 Cese pohledávky 21 000 zlatých u hraběte Václava Michny z Vicenova pražskými židy, bratry Izraelem a Pinkusem Geitzvogelovými z Prahy knížeti Ferdinandu z Ditrichštejna
[Inv.-Nr. 6167 Cession der Forderung von 21 000 Gulden bei Graf Wenzel Michna von Weizenhofen, die die Prager jüdischen Brüder Israel und Pinkus Geitzvogel dem Fürsten Ferdinand von Dietrichstein überlassen]

1666 IV 7, Prag (Praha)
MZA-F18(HRD)-6167-g

Schreiben des Grafen Wenzel Michna von Weizenhofen an Fürst Ferdinand von Dietrichstein in der Sache der beiden Forderungen, die der Fürst von den beiden Prager Juden Geitzvogel übernommen hat und die er nun beim Grafen eintreibt. Graf Michna führt an, daß die jüdischen Forderungen gegen ihn unberechtigt sind, denn die Juden haben ihm bisher nicht erstattet, was sie versprochen haben. Aus diesem Grund rät Graf Michna Fürst Dietrichstein von einer Exekution ab, die der Fürst gegen den Grafen anstrebt. In dem Schreiben wird auch Israel Geitzvogel, der Vater der Juden, die gegen den Grafen die beiden Forderungen haben, erwähnt.

List hraběte Václava Michny z Vicenova knížeti Ferdinandu z Ditrichštejna ve věci dvou pohledávek, které kníže převzal od pražských židů Geitzvogelů a které nyní vymáhá na hraběti Michnovi. Hrabě Michna v listu uvádí, že židovské pohledávky vůči němu jsou neoprávněné, protože židé mu dosud neuhradili, co slíbili, a z toho důvodu hrabě Michna zrazuje knížete Ditrichštejna od exekuce, kterou chce kníže na hraběte uvalit. V listu je zmíněn také Izrael Geitzvogel, otec židů, kteří mají u hraběte Michny ony dvě pohledávky.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 6167 Cese pohledávky 21 000 zlatých u hraběte Václava Michny z Vicenova pražskými židy, bratry Izraelem a Pinkusem Geitzvogelovými z Prahy knížeti Ferdinandu z Ditrichštejna
[Inv.-Nr. 6167 Cession der Forderung von 21 000 Gulden bei Graf Wenzel Michna von Weizenhofen, die die Prager jüdischen Brüder Israel und Pinkus Geitzvogel dem Fürsten Ferdinand von Dietrichstein überlassen]

1656 XII 4, Prag (Praha)
MZA-F18(HRD)-6167-h

Abschrift der Bestätigung des Rates der Prager Altstadt darüber, daß gegen den Prager Juden Moyses Israel Geitzvogel am 24. September 1647 eine Klage wegen Dokumentenfälschung eingebracht wurde, weil er 1641 verschiedene Waren für eine Anleihe von 2300 fl. an Graf Ferdinand Rudolf Lažiansky Graf von Buckau als Pfänder vorwies, obwohl er anstelle der erwähnten Pfänder Blei in fünf kleinen und großen Holzschachteln nahm. Für dieses Verbrechen wurde Moyses Geitzvogel zum Verfall seines gesamten Vermögens zugunsten der königlichen Kasse verurteilt und aus der Prager Altstadt ausgewiesen.

Opis potvrzení rady Starého města Pražského o tom, že proti pražskému židu Mojžíši Izraelovi Geitzvogelovi byla 24. září 1647 vznesena žaloba pro falšování dokumentů, protože se v roce 1641 prokázal zástavou různého zboží za půjčku 2300 zlatých hraběti Ferdinandu Rudolfovi Lažanskému, přestože odebral namísto zmíněné zástavy olovo v pěti malých a velkých dřevěných krabicích. Za tento zločin byl Mojžíš Izrael Geitzvogel odsouzen k propadnutí všeho majetku ve prospěch královské pokladny a byl vypovězen ze Starého města pražského.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 6167 Cese pohledávky 21 000 zlatých u hraběte Václava Michny z Vicenova pražskými židy, bratry Izraelem a Pinkusem Geitzvogelovými z Prahy knížeti Ferdinandu z Ditrichštejna
[Inv.-Nr. 6167 Cession der Forderung von 21 000 Gulden bei Graf Wenzel Michna von Weizenhofen, die die Prager jüdischen Brüder Israel und Pinkus Geitzvogel dem Fürsten Ferdinand von Dietrichstein überlassen]

1667 VI 15, Brünn (Brno)
MZA-F18(HRD)-6167-i

Schreiben eines fürstlichen Bediensteten (?) in Brünn (Brno) an Fürst Ferdinand von Dietrichstein, in dem er mitteilt, daß sich die Prager jüdischen Brüder Adam und Pinkus Geitzvogel zusammen mit dem Juden Philipp aus Kanitz (Dolní Kounice) an ihn gewandt haben, daß sie erneut ihre Forderungen gegen Graf Michna dem Fürsten anbieten wollen.

List knížecího služebníka v Brně (?) knížeti Ferdinadu z Ditrichštejna, ve kterém mu oznamuje, že se za ním dostavili pražští židé bratři Adam a Pinkus Geitzvogelovi spolu se židem Filipem z Dolních Kounic s tím, že by chtěli knížeti znovu nabídnout své pohledávky, které mají u hraběte Michny.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

  JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises (Jihomoravský kraj) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes