spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA - Fond: F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově (HRD) Tisk

> Přeskočit na seznam inventárních čísel fondu

  F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově

Fond Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově svým rozsahem a obsahem patří k nejvýznamnějším fondům Moravského zemského archivu. Jedná se o vynikající zdroj informací k politickým, hospodářským a sociálním dějinám nejen rodu Ditrichštejnů, ale také pro území jižní Moravy a přilehlé části Dolních Rakous, především pro obce bývalých panství Mikulov, Velké Němčice a Židlochovice, ale také pro panství a statky Boskovice, Krakovec, Prštice a Sokolnice. Největší část fondu je tvořena písemnostmi ke správě panství Mikulov. Fond obsahuje také důležité prameny k dějinám židů. Fond tvoří 2848 kartónů, 910 knih a 225 map a plánů z let (1249)1411-1889.
Nejstarší část fondu tvoří archiv svobodného pána Adama z Ditrichštejna, prvního držitele Mikulova z tohoto rodu (1527-1590, majitelem Mikulova od r. 1575), který byl diplomatem, vychovatelem synů císaře Maxmiliána II. a později hofmistrem císaře Rudolfa II. Důležitou část fondu tvoří písemná pozůstalost po jeho synovi, nejvýznamnějším členu rodu kardinálu Františkovi z Ditrichštejna, prvním knížeti z Ditrichštejna (1570-1636, majitelem Mikulova v letech 1590-1598 a 1611-1636). Kardinálův archiv utrpěl značné škody pleněním švédskými vojsky v závěru třicetileté války. Pro úplnost je třeba dodat, že v letech 1598-1611 byl majitelem mikulovského panství kardinálův bratr Maxmilián z Ditrichštejna (. Dále fond obsahuje písemnosti nástupců kardinála Františka z Ditrichštejna, jeho dědice a synovce knížete Maxmiliána z Ditrichštejna (1596-1655, majitelem Mikulova od roku 1636) a Maxmiliánova syna knížete Ferdinanda z Ditrichštejna (1636-1698, majitelem Mikulova od roku 1655), jehož pozůstalost je v rámci daného období nejobsáhlejší. Další držitelé Mikulova z rodu Ditrichštejnů přesahují rámec projektu BMSJ, proto není třeba je zde vyjmenovávat.Vývoj fondu samozřejmě pokračoval i nadále a současný stav odráží jeho zpracování ditrichštejnskými archiváři v Mikulově v 19. století i moderní zpracování v Moravském zemském archivu, které bylo dokončeno v roce 1982.
Samotný fond obsahuje archiválie členěné do několika věcných skupin. Jedná se především o písemnosti k rodinně Ditrichštejnů, majetkoprávní písemnosti, kupní smlouvy, katastry a urbáře, písemnosti o hospodářské a politické správě panství Mikulov a dalších níže uvedených panství a účetní materiál. Spisová manipulace do roku 1825 je věcně řazena, proto zde nacházíme spisy o kostelech, farách, špitálech, lázních, řemeslnících a ceších, obchodu, postavení poddaných včetně židů, poddanských dávkách, polním hospodářství, vinicích, rybnících, lesích, vojenských vpádech, ale také o stavbě zámku, privilegií jednotlivých obcí atd. Písemnosti tohoto fondu obsahově doplňují především fondy G 140 Rodinný archiv Ditrichštejnů a F 72 Velkostatek Mikulov.
Jak již bylo řečeno, tento fond je velmi významný pro studium pramenů k židovským dějinám, především k nejvýznamnější moravské židovské obci – Mikulovu, ale i k dalším ditrichštenským državám – Lipníku nad Bečvou, Hranicím a Dolním Kounicím, z později přičleněného panství Židlochovice jsou to Pohořelice. Obsahuje inventární čísla, která jsou celá zaměřena židovské obyvatelstvo (např. židovské domy, židovská privilegia, židé všeobecné, zemský rabín atd.), dále důležité materiály k vývoji obyvatelstva (urbáře, soupisy židů atd.), písemnosti hospodářského charakteru (např. nájmy palíren atd.). Židy však nacházíme takřka ve všech písemnostech týkajících se vrchnostenské správy, a to především v již zmíněném Mikulově, ale také v inventárních číslech, která podle názvu a ve velké míře i obsahově se židy nemají žádnou souvislost. V těchto je třeba věnovat pozornost písemným zprávám a hlášením, které pravidelně zasílal hejtman panství, popřípadě jemu podřízení úředníci, knížeti z Ditrichštejna do Vídně. Tato hlášení ditrichštejnští úředníci založili do spisu s projednávanou věcí, jíž se dané hlášení zabývalo nejvíce, v dalších odstavcích hlášení však pisatel obvykle podával zprávy i o jiných věcech a velmi často také o židech v nejrůznějších záležitostech.
Rešerše pramenů ve fondu hlavní registratura Ditrichštejnů v rámci projektu BMSJ se drží členění moderního inventáře a písemnosti jsou zde zveřejňovány podle jednotlivých inventárních čísel. Protože celý fond obsahuje více něž 13 000 inventárních čísel, je rozdělen na jednotlivá fondová oddělení, která svým obsahem i rozsahem předčí leckteré samostatné fondy. Z níže uvedeného přehledu členění vyplývá, do kterého fondového oddělení náleží zde publikovaná inventární čísla.

Členění fondu F 18 Hlavní registratura Ditrichštejnů:

Fondové oddělení
1. Pomocné knihy ke všem fondovým oddělením
2. Knížecí rodina a všeobecná režie
3. Všechna panství společně
4. Dvorní, hlavní a domácí pokladna
5. Hlavní pokladna Gabriely Ditrichštejnové
6. Panství Dietrichstein
7. Panství Krakovec
8. Panství Mikulov
9. Panství Neuravensburg
10. Panství Prštice
11. Panství Pruskov-Chřelice
12. Panství Rappoltenkirchen
13. Panství Trasp
14. Panství Velké Němčice
15. Panství Židlochovice
16. Kolegiátní kapitula v Mikulově
17. Světská nadace šlechtičen „Mariánská škola“ v Brně
18. Klášter sv. Josefa v Brně

inv. č.
1-75
76-317
318-3491
3492-6609
6610-6648
6649-6722
6723-6735
6736-12219
12220-12291
12292-12378
12379-12398
12399-12461
12462-12572
12573-12647
12648-13052
13053-13195
13196-13399
13400-13429

 

Archivní pomůcky:
Balcárek, Pavel, – Anna Hamerníková, František Novák: Hlavní registratura Ditrichštejnů Mikulov (1249) 1411-1888. Inventář. – Brno: Státní oblastní archiv v Brně 1982.

Základní literatura k fondu:
Voldán, Vladimír a kol.: Státní archiv v Brně. Průvodce po archivních fondech a sbírkách 2. – Praha: Archivní správa ministerstva vnitra 1964, s. 130-136.
Hamerníková, Anna: Prameny k regionálním dějinám Mikulovska v ditrichštejnských fondech Moravského zemského archivu v Brně. – In: Z regionální historie a archivnictví, XIX. Mikulovské sympozium, Mikulov 11.-12.10.1989. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 1990, s. 169-175.
Čoupek, Milan – Hamerníková, Anna: Adelige Familienarchive im Mährischen Landesarchiv, berabeitet in den Jahren 1967-1992. – In: Opera Historica 2. 1992, s. 138-14.

Literatura o židech ve fondu Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově:
Nezhodová, Soňa: Židovský Mikulov. – Brno: Matice Moravská 2006.
Kocman, Pavel: Kardinál Ditrichštejn a moravští židé. In: Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba. XXIX. mikulovské sympozium, 11. - 12. října 2006. – Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně [2008], s. 135-148.
Kocman, Pavel: Mezi vrchností, křesťany a vlastní obcí – Prostor k životu a podnikání v 17. století na několika příkladech z jihomoravských židovských obcí
. – In: Teufel, Helmut, – Pavel Kocman, Alexandr Putík, Iveta Cermanová (Hrsg./Eds.): Individuum und Gemeinde. Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien 1520 bis 1848 / Jedinec a obec. Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1520-1848. – Praha – Brno: Židovské muzeum / Společnost pro dějiny židů v České Republice 2011 [= JB XLVI (2011) – Supplementum], 293-313.
Kocman, Pavel: Zwischen Obrigkeit, Christen und der eigenen Gemeinde – Raum zum Leben und Unternehmen im 17. Jahrhundert an einigen Beispielen aus südmährischen jüdischen Gemeinden. Aus dem Tschechischen übersetzt von H. Teufel
. – In: Teufel, Helmut, – Pavel Kocman, Alexandr Putík, Iveta Cermanová (Hrsg./Eds.): Individuum und Gemeinde. Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien 1520 bis 1848 / Jedinec a            obec. Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1520-1848. – Praha – Brno: Židovske muzeum / Společnost pro dějiny židů v České Republice 2011 [= JB XLVI (2011) – Supplementum], 107-132.
Kocman, Pavel: Sonda do výroby lihu na mikulovském panství ve 2. polovině 17. století (židovští vinopalníci v Mikulově a Pouzdřanech). – In: JM 45 (2009), s. 39-61; 46 (2010), s. 101-124.

pk


Seznam inventárních čísel fondu

> MZA-F18(HRD)-211     -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-283     -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-399     -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-463     -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-4470   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-4541   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-4841   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-5103   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-5151   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-5152   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-6094   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-6095   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-6096   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-6167   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-6172   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-6264   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-6266   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-6783   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-6784   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-6792   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-6793   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-6794   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-6798   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-6802   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-6803   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-6804   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-6831   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-7032   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-7033   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-7051   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-7052   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-7223   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-7224   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-7239   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-7277   -  (excelová tabulka)
> MZA-F18(HRD)-7416   -  (excelová tabulka)
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes