spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PO)-726 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy – Půhony Olomouc

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften –

Puhonen (Zitationen) Olmütz
]

(SR-PO)

Inv. č. 726 Kniha pamětí, nálezů a snesení
[
Inv.-Nr. 726 Buch der Erinnerungen, Urteile und Beschlüsse]
1517-1529

fol. 190v
1521, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-726,fol.190v

Pamětní zápis moravského zemského sněmu: Každý pán má od židů vybrat čtvrtý díl lichvy a poslat jej spolu s berní.

Erinnerungseintrag des mährischen Landtages: Jeder Herr hat von den Juden den vierten Teil des Wuchers einzunehmen und ihn zusammen mit der Steuer abzuführen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 726 Kniha pamětí, nálezů a snesení
[
Inv.-Nr. 726 Buch der Erinnerungen, Urteile und Beschlüsse]
1517-1529

fol. 200v
1528 VI 24, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-726,fol.200v

Magdalena z Lomnice oznámila zemskému hejtmanovi a zemským soudcům mimo jiné, že její zesnulý manžel Heralt z Kunštátu rozzastavoval mezi židy i jinde její klenoty za 100 zlatých.

Magdalena von Lomnitz zeigt dem mährischen Landeshauptmann und den Landrichtern unter anderem an, daß ihr verstorbener Gatte, Heralt von Kunstadt, ihren Schmuck bei Juden und anderswo verpfändet hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 726 Kniha pamětí, nálezů a snesení
[
Inv.-Nr. 726 Buch der Erinnerungen, Urteile und Beschlüsse]
1517-1529

fol. 261v
[s. a.]
MZA-A3(SR-PO)-726,fol.261v

Článek ze starého zemského zřízení o židech, aby židé neobchodovali s kradenými věcmi, ani aby je nebrali do zástavy a nepůjčovali na ně.

Artikel aus der alten Landesordnung über die Juden, daß diese nicht mit gestohlenem Gut handeln, es nicht als Pfand annehmen und nichts darauf leihen dürfen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 726 Kniha pamětí, nálezů a snesení
[
Inv.-Nr. 726 Buch der Erinnerungen, Urteile und Beschlüsse]
1517-1529

fol. 262r
1521 III 5, Brno (Brünn)
MZA-A3(SR-PO)-726,fol.262r

Usnesení moravského zemského sněmu, aby židé ze svých lichev platili berni jako předtím.

Beschluß des mährischen Landtages, daß die Juden von ihrem Wucher Steuer wie bisher abführen müssen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 726 Kniha pamětí, nálezů a snesení
[
Inv.-Nr. 726 Buch der Erinnerungen, Urteile und Beschlüsse]
1517-1529

fol. 273r
1528 II 29 post, Znojmo (Znaim)
MZA-A3(SR-PO)-726,fol.273r

Usnesení moravského zemského sněmu, aby také židé včetně podruhů byli nápomocni chudým lidem při placení berně.

Beschluß des mährischen Landtages, daß auch die Juden, einschließlich der Mieter, armen Leuten bei der Bezahlung der Steuer behilflich sein sollen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 726 Kniha pamětí, nálezů a snesení
[
Inv.-Nr. 726 Buch der Erinnerungen, Urteile und Beschlüsse]
1517-1529

fol. 295r,v
1519 IX 14, Brno (Brünn)
MZA-A3(SR-PO)-726,fol.295r,v

Usnesení moravského zemského sněmu o židech. Židé nemají brát úrok větší než 2 zlaté z 10 zlatých, každá půjčka má být oznámena rychtáři (fojtovi) vesnice, odkud pochází dlužník. Nalezne-li kdo u žida věc, která mu byla ukradena, a pokud to může prokázat, má mu být taková kradená věc vrácena, aniž by ji vyplácel. Úroky ze zastavených věcí se mají splácet každého půl roku, nebyly-li zaplaceny, zástava propadá a žid s ní může volně nakládat. Židům je zakázáno bydlet na vsích, mohou bydlet pouze ve městech a městečkách, ve vsích nesmí židé vést ani žádné obchody.

Beschluß des mährischen Landtages über die Juden: Juden sollen nicht mehr Zins nehmen als 2 fl. von 10 fl. Jede Geldleihe muß dem Richter (Vogt) des Ortes, von woher der Schuldner kommt, gemeldet werden. Findet jemand bei einem Juden ihm gestohlene Gegenstände, muß dieser sie unentgeltlich zurückgeben. Zinsen auf verpfändete Gegenstände sind halbjährlich zu entrichten, soll das Pfand nicht verfallen und der Jude frei darüber verfügen können. Juden ist es verboten, auf Dörfern zu wohnen, sie dürfen nur in Städten und Marktflecken wohnen, in Dörfern dürfen Juden auch keine Geschäfte treiben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 726 Kniha pamětí, nálezů a snesení
[
Inv.-Nr. 726 Buch der Erinnerungen, Urteile und Beschlüsse]
1517-1529

fol. 299r
1524
MZA-A3(SR-PO)-726,fol.299r

Královská města žádají moravský zemský sněm, aby zakázal židům provozovat řemesla a obchodovat na trzích a jarmarcích.

Die königlichen Städte ersuchen den mährischen Landtag, Juden zu verbieten, Handwerke auszuüben und auf Märkten und Jahrmärkten Handel zu treiben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 726 Kniha pamětí, nálezů a snesení
[
Inv.-Nr. 726 Buch der Erinnerungen, Urteile und Beschlüsse]
1517-1529

fol. 317r
1525 II 13, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-726,fol.317r

Moravský zemský sněm se mimo jiné usnesl, aby židé ze svých lichev platili stejnou daň jako před tím, také ti, kteří místo úroků berou víno.

Der mährische Landtag beschließt unter anderem, daß Juden von ihrem Wucher die gleiche Steuer wie bisher abführen sollen, auch diejenigen, die statt Zinsen Wein nehmen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 726 Kniha pamětí, nálezů a snesení
[
Inv.-Nr. 726 Buch der Erinnerungen, Urteile und Beschlüsse]
1517-1529

fol. 327v
1524 XI 11, Brno (Brünn)
MZA-A3(SR-PO)-726,fol.327v

Zápis o přečtení předchozího usnesení o židech na moravském zemském sněmu.

Eintrag über die Verlesung des vorgehenden Beschlusses über Juden auf dem mährischen Landtag.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

JMK
Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises / Jihomoravský kraj installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes