spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PO)-717 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy – Půhony Olomouc

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften –

Puhonen (Zitationen) Olmütz
]

(SR-PO)

Inv. č. 717 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 717 Liber citationum et sententiarum]
1609-1612

fol. 67r,v
1609 XI 6 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-717,fol.67r,v

Wolfgang Šup z Meningu pohání Maxmiliána z Lichtnštejna o 3 000 kop grošů českých, že mu nechce postavit ke svědectví svého poddaného žida Šalomouna Lidlína z Bučovic.

Wolfgang Schupp von Mening zitiert Maxmilian von Liechtenstein um 3 000 Schock Groschen böhm., weil er ihm nicht den Juden Šalomoun Lidlin, seinen Untertanen aus Butschowitz (Bučovice), als Zeugen stellen will.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 717 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 717 Liber citationum et sententiarum]
1609-1612

fol. 165v-166r
1610 XI 5 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-717,fol.165v-166r

Purkmistr a rada města Uherského Hradiště pohánějí Jana Jetřicha z Kunovic na Uherském Ostrohu a Kunovicích o 1 000 kop grošů českých, že proti starému nálezu mezi městem Uherským Hradištěm a Mikulášem z Klokočné dovoluje svému židu mýtnému vybírat mýto v Kunovicích.

Bürgermeister und Rat der Stadt Ungarisch-Hradisch (Uherské Hradiště) zitieren Johann (Jan) Dietrich (Jetřich) von Kunowitz auf Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) und Kunowitz (Kunovice) um 1 000 Schock gr., weil er entgegen einem alten Urteil zwischen der Stadt Ungarisch-Hradisch und Nikolaus (Mikuláš) von Klokočna (Klokočna) seinem jüdischen Mautner erlaubt, in Kunowitz (Kunovice) Maut zu erheben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 717 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 717 Liber citationum et sententiarum]
1609-1612

fol. 167v-168v
1610 XI 5 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-717,fol.167v-168v

Purkmistr a rada města Uherského Hradiště pohánějí Viléma Žďárského z Lovčic, úředníka panství Uherský Ostroh, o 6 000 zlatých v několika věcech, mimo jiné také kvůli tomu, že žid mýtný v Kunovicích vybírá více než stanovuje mostní, dokonce i 6 grošů z jednoho vozu, a že Vilém Žďárský neodpovídá Hradišťským na jejich přípisy ohledně kunovického mýta.

Bürgermeister und Rat der Stadt Ungarisch-Hradisch (Uherské Hradiště) zitieren Wilhelm (Vilém) Žďárský von Lowtschitz, Amtmann der Herrschaft Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh), um 6000 fl. wegen einiger Dinge, u. a. deshalb, weil der jüdische Mautner in Kunowitz (Kunovice) mehr als den festgesetzten Brückenzoll erhebt, sogar 6 gr. für einen Wagen, und weil Wilhelm Žďárský den Hradischern nicht auf ihr Schreiben wegen der Kunowitzer Maut antwortet.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 717 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 717 Liber citationum et sententiarum]
1609-1612

fol. 273r
1611 XI 4 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-717,fol.273r

Jaroslav Sak z Bohuňovic pohání Oldřicha z Kounic a na Uherském Brodě o 6 000 zlatých, že mu nechce postavit ke svědectví své poddané z Uherského Brodu, mezi nimi také žida Josefa mýtného.

Jaroslav Sak von Bohuňowitz zitiert Ulrich (Oldřich) von Kaunitz auf Ungarisch Brod (Uherský Brod) um 6 000 fl., weil er ihm nicht seine Untertanen aus Ungarisch Brod, darunter der jüdische Mautner Josef, als Zeugen stellen will.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 717 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 717 Liber citationum et sententiarum]
1609-1612

fol. 322v
1612 IV 27, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-717,fol.322v

Oldřich z Kounic pohání Jetřicha z Kunovic o 1313 zlatých a 8 grošů, že stejnou sumu dluží židovské obci v Uherském Brodě.

Ulrich (Oldřich) von Kaunitz zitiert Dietrich (Jetřich) von Kunowitz um 1313 fl. 8 gr., weil er dieselbe Summe der Judengemeinde in Ungarisch Brod (Uherský Brod) schuldet.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 717 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 717 Liber citationum et sententiarum]
1609-1612

fol. 368v-369r
1612 IV 27 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-717,fol.368v-369r

Jetřich z Kunovic pohání Hynka Bítovského ze Sokolnic o 5 000 zlatých, že mu Hynek Bítovský nechce podat svědectví o tom, že Jan z Kunovic a na Hluku, bratr Jetřicha z Kunovic, zastavil rozličné stříbrné předměty a nádoby u žida z Kroměříže.

Dietrich (Jetřich) von Kunowitz zitiert Hynek Bítovský von Sokolnitz um 5 000 fl., weil ihm Hynek Bítovský kein Zeugnis darüber geben will, daß Johann (Jan) von Kunowitz auf Hluk, Bruder des Dietrich von Kunowitz, bei einem Juden in Kremsier (Kroměříž) verschiedene Gegenstände und Geschirr beschlagnahmt hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 717 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 717 Liber citationum et sententiarum]
1609-1612

fol. 405r,v
1612 XI 9, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-717,fol.405r,v

Jiří Bruntálský z Vrbna a na hradě Helfštýně pohání Alenu starší Bruntálskou z Vrbna a na Slatině o 112 zlatých, 9 grošů a 4 ½ peníze, že stejnou sumu dluží jeho poddaným z Lipníka na Bečvou, mezi nimi židu Mojžíšovi dluhu 10 zlatých, židu Fabiánovi dluhu 5 zlatých, židu Ošrlovi za kůže 11 zlatých a 20 grošů, židovce Valce 15 zlatých půjčených peněz a za krámské věci 14 zlatých a 20 grošů, židovce Frumetce za krámské věci 3 zlaté a 24 grošů, židovce Sáře dluhu 15 zlatých a židovce Regině 6 zlatých.

Georg (Jiří) Bruntálský von Wrbna auf Helffenstein (Helfštýn) zitiert Alena sen. Bruntálská von Wrbna auf Schlatten (Slatina) um 112 fl. 9 gr. 4 ½ pf., weil sie die gleiche Summe seinen Untertanen in Leipnik (Lipník), unter ihnen dem Jude Mojžíš 10 fl., dem Juden Fabian 5 fl., dem Juden Ošrl für Leder 11 fl. 20 gr., der Jüdin Valka 15 fl. geliehenes Geld und und für Kramwaren 14 fl. 20 gr., der Jüdin Frumetka für Kramwaren 3 fl. 24 gr., der Jüdin Sara 15 fl. für eine Schuld und der Jüdin Regina 6 fl., schuldet.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

JMK
Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises / Jihomoravský kraj installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes