spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAPR-(AML)-641 public Tisk


Státní okresní archiv Přerov

[Staatliches Bezirksarchiv Prerau]

(SOkAPR)


Fond: Archiv města Lipník

[Bestand: Archiv der Stadt Leipnik]

(AML)


Inv. č. 641
[Inv.-Nr. 641]

1618, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-641-1

Soupis židů v Lipníku.

Verzeichnis der Juden in Leipnik (Lipník).


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 641
[Inv.-Nr. 641]

1625 III 26, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-641-2

Výčet dluhů lipnického žida Abrahama a určení termínů jejich úhrady, na níž se má podílet i Abrahamův bratr Šimon.

Aufstellung der Schulden des Juden Abraham aus Leipnik (Lipník) und Festsetzung der Termine ihrer Begleichung, woran sich auch Abrahams Bruder Šimon beteiligen soll.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 641
[Inv.-Nr. 641]

1632 I 26, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-641-3

Lipnická židovka Eliška Abrahamka splácí olomouckému měšťanu Hansu Adamovi dluh po svém manželu.

Die Jüdin Eliška Abrahamka aus Leipnik (Lipník) zahlt dem Olmützer Bürger Hans Adam eine Schuld ihres verstorbenen Gatten in Höhe von 48 fl. 1½ gr.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 641
[Inv.-Nr. 641]

1625 XI 12, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-641-4

Seznam pohledávek olomouckého měšťana Jana Adama u lipnického žida Mojžíše pěkného a židovek Maruše a Monušky.

Verzeichnis der Forderungen des Olmützer Bürgers Hans Adam gegen den Leipniker Juden Mojžíš Pěkný und die Jüdinnen Maruše und Monuška.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 641
[Inv.-Nr. 641]

1643 VI 15, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-641-5

Lipnický primátor Eliáš Vančura nařizuje židu Markusovi, aby uhradil 5 zlatých purkrechtních peněz za svůj grunt

Der Leipniker Primator Eliáš Vančura weist den Juden Markus an, 5 fl. Burgrechtsgeld für seinen Grund zu bezahlen.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 641
[Inv.-Nr. 641]

1638 X 23, Leipnik (Lipník)
1638 XI 6, Leipnik (Lipník)
SOkAPR-(AML)-641-6

Der Olmützer Bürger Hans Adam bestätigt die Entgegennahme einer Summe von 10 fl. per 60 kr. von den Leipniker Juden Lewel und Jakob.

Olomoucký měšťan Hans Adam potvrzuje přijetí dlužných obnosů za lipnické židy Lewela a Jakoba.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 641
[Inv.-Nr. 641]

1650 circa, Leipnik (Lipník)
SOkAPR-(AML)-641-7

Verzeichnis der Juden in Leipnik (Lipník).

Soupis židů v Lipníku.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 641
[Inv.-Nr. 641]

1650 circa, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-641-8

Soupis židů v Lipníku.

Verzeichnis der Juden in Leipnik (Lipník).


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 641
[Inv.-Nr. 641]

1650 circa, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-641-9

Soupis pustých a osedlých židovských domů v Lipníku.

Verzeichnis der öden und besetzten Judenhäuser in Leipnik (Lipník).


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 641
[Inv.-Nr. 641]

1673 XII 15, Leipnik (Lipník)
SOkAPR-(AML)-641-10

Kontrakt zwischen den Juden von Leipnik (Lipník) und dem dortigen Stadtrat, bestätigt vom obrigkeitlichen Hauptmann, über die Gebühren für Koscherwein, Geldausgleich für Roboten und Gebühren für Begräbnisse, Schulen, Spital und Gemeindehaus.

Kontrakt mezi lipnickými židy a městskou radou, potvrzený vrchnostenským hejtmanem, o poplatcích z košer vína, peněžní náhradě za robotu a poplatcích z pohřbů, školy, špitálu a obecního domu.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 641
[Inv.-Nr. 641]

1625 IV 11, Bodenstadt (Potštát)
SOkAPR-(AML)-641-11

Revers der jüdischen Brüder Abraham und Simson Schwartz aus Leipnik (Lipník), derzeit in Bodenstadt (Potštát), über die Zahlung eines geschulden Betrags von 276 Taler 19 gr. 2 den. an den Besitzer der Herrschaft Bodenstadt, Johann Felix Podstatsky von Prussinowitz.

Revers lipnických židů, bratří Abrahama a Simsona Schwartzových, zdržujících se toho času na Potštátě, na uhrazení dlužné částky 276 tolarů, 19 grošů a 2 denárů majiteli potštátského panství Janu Felixi Podstatskému z Prusinovic.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 641
[Inv.-Nr. 641]

1663 VIII 16, Leipnik (Lipník)
SOkAPR-(AML)-641-12

Schutzbrief von Primator, Bürgermeister und Stadtrat von Leipnik (Lipník) für den Leipniker jüdischen Handelsmann Marcus Mendel für eine Reise nach Schlesien.

Ochranný list primátora, purkmistra a městské rady v Lipníku pro lipnického židovského obchodníka Marcuse Mendla na cestu do Slezska.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 641
[Inv.-Nr. 641]

1641 VI 6, Olmütz (Olomouc)
SOkAPR-(AML)-641-13

Verzeichnis der Schulden der Leipniker Juden Jakob, Abraham Salomon, genannt Eliška, Donath, Abraham Braun, Leba Sohn des Šťastny und der Söhne des Ascherl bei ungenannten Gläubigern.

Seznam dluhů lipnických židů Jakoba, Abrahama Salomona zvaného Eliška, Donatha, Abrahama Brauna, Leba syna Šťastného a synů Ascherlových u nejmenovaného věřitele.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


lipnik_znak_mesta.png

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly instalovány v roce 2012 za finanční podpory Města Lipníku nad Bečvou. / Schriftstücke dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Lipník nad Bečvou (Leipnik) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes