spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA - Fond: A 1 Stavovské listiny 1212-1847 Tisk

> Přeskočit na seznam inventárních čísel fondu

Fond obsahuje listiny převážně stavovské a panovnické provenience a jeho původ spadá do středověku, především do doby vlády Lucemburské sekundogenitury na Moravě (1349-1411). Patří k nejdůležitějším fondům Moravského zemského a poskytuje cenné informace především k zemským dějinám, ale také k dějinám Střední Evropy. Stavovské listiny jsou protějškem českého korunního archivu, jeho významu však nedosahují. Bohužel k dějinám židů v letech 1520-1670 fond mnoho informací neposkytuje, pouze několik zmínek v souvislosti s vybíráním daní ze židů.
Vnitřně se fond člení ještě na několik podskupin (archiv moravských markrabat, stavovská privilegia, stavovské smlouvy a jiné stavovské listiny, zápisy k landfrýdům, reversy panovníků, listiny zemských desk a zemského soudu, písemnosti výběrčích daní, listiny pro krále Ladislava, archiv pánů z Lichtenburka). Obsahuje sice nejdůležitější privilegia, není však úplný. Řada písemností, které původně náležely sem, je roztroušena po jiných fondech a sbírkách.
Z výše uvedených podskupin fondu nás budou zajímat pouze reverzy panovníků a písemnosti výběrčích daní.

Reverzy panovníků je označení pro listiny, v nichž panovníci ujišťovali stavy, že nebudou porušovat dosavadní zemská privilegia a zvyklosti, a že určitá věc nemá být stavům na újmu. Nejčastěji šlo o reverzy daňové neboli berní, tedy že panovník uznával, že stavové povolili berni dobrovolně. V daňových reverzech byla povolená daň přesně specifikována a ve dvou případech je zmíněna také daň z židů (inv. č. 816 a 836). Bližší informace k vybíraní daní ze židů v 16. a do poloviny 17. století je možno nalézt ve fondech A-3 Stavovské rukopisy – Sněmovní památky a A-7 Přiznávací berní listy.
Písemnosti výběrčích daní a písemnosti berní záležitostech jsou víceméně cizorodým prvkem ve struktuře tohoto fondu, které se sem dostaly nejasným způsobem. Část písemnosti – daňová přiznání z roku 1568, v nichž jsou zmíněni židé (inv. č. 667 a 670), by správně měla náležet do fondu A-7 přiznávací berní listy. Vysvětlení, proč jsou uloženy zde, snad může poskytnout fakt, že fond A-7 má nejstarší daňová přiznání z roku 1583 a tyto listy ve fondu Stavovské listiny jsou tedy o něco starší.

Archivní pomůcky k fondu:
Katalog:
Švábenský, Mojmír: Inventáře a katalogy fondů státního archivu v Brně č. 22 – A-1 Stavovské listiny 1212-1847. Katalog. – Brno: Státní archiv 1965.

Základní literatura o fondu:
Kameníček, František.: Zemské sněmy a sjezdy moravské, I. – Brno: Zemský výbor Markrabství moravského 1900, s. 204-209.
Kocman, Alois, a kolektiv: Průvodce po Státním archivu v Brně. – Brno: Krajské nakladatelství 1954, s. 165-168.
Trantírek, Miroslav: Příspěvek dějinám stavovského archivu a jeho správy do reorganizace moravského zemského archivu v roce 1856. –In: Brněnský archivní věstník (příloha) 1959.

pk

Seznam inventárních čísel fondu

> MZA-A1(SL)-667  -  (excelová tabulka)
> MZA-A1(SL)-670  -  (excelová tabulka)
> MZA-A1(SL)-816  -  (excelová tabulka)
> MZA-A1(SL)-836  -  (excelová tabulka)


 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes