spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Lobkovicové roudničtí  Rodinný archiv (LRRA) Tisk

> Přeskočit na seznam inventárních čísel fondu

Lobkovicové roudničtí – Rodinný archiv

(LRRA)

Jeden z nejbohatších šlechtických archivů u nás, jenž svým historickým významem přesahuje hranice českého státu, obsahuje širokou škálu archivního materiálu od 14. století. Lobkovicové patří ke staré české šlechtě a zejména v 16. století šlo o rod velmi rozvětvený. Rodinný archiv však obsahuje především pozůstalosti členů dvou rodových větví: chlumecko-roudnické (od roku 1624 knížecí), založené Ladislavem II. z Lobkovic (1501-1584) a jeho synem Zdeňkem Vojtěchem (1568-1628), a bílinské (od roku 1670 hraběcí), která se sice vytvořila kolem poloviny 16. století, avšak dochovaný materiál začíná ve větší míře teprve pozůstalostí Viléma mladšího (†1647). Archivy obou větví Lobkoviců splynuly v jeden celek po vymření bílinské větve (1720, resp. 1722), jejíž majetek přešel na členy knížecí větve. Při pozdějším uspořádání fondu do věcných skupin byly písemnosti obou rodových větví vesměs sloučeny dohromady, pouze korespondence zůstala z větší části oddělena. Prostřednictvím Polyxeny z Pernštejna (1566-1642), manželky Zdeňka Vojtěcha, se do rodinného archivu dostal bohatý archiv významného českého rodu Pernštejnů.
K orientaci v historickém fondu rodinného archivu slouží podrobný třídílný rukopisný inventář Josefa Dvořáka z roku 1858. I. díl obsahuje materiály ke genealogii rodu, soukromým rodinným záležitostem, k nobilitacím, titulatuře a zvláště k působení Lobkoviců v zemských úřadech a u císařského dvora. II. díl zachycuje písemnosti k lobkovickému majetku a jeho správě, k tzv. „cizím“ šlechtickým rodům, dále pernštejnský archiv, dokumenty ke státním a říšským záležitostem, církevní a patronátní písemnosti. III. díl je vyhrazen korespondenci.
Archivní dokumenty k významné roudnické židovské obci jsou uloženy zejména v oddělení majetku rodu pod signaturou O 2/1 až O 2/13. Jejich typová škála odráží právní postavení židovské minority a její sociální a ekonomické poměry v systému šlechtického dominia a poddanského města Roudnice nad Labem. Najdeme zde písemné prameny v časovém rozsahu od konce 16. století do 60. let 18. století. Převládají zejména finanční a hospodářské záležitosti – odvody platů vrchnosti, odebírání vrchnostenských produktů, pronájmy vinopalen, řešení sporů s křesťanskými cechy, rozpisy daní aj. Vrchnostenský dohled nad židovskou obcí dokumentují i schvalované volby židovské samosprávy a rabínů. Mezi nejvyužívanější typ písemných pramenů patří soupisy židů, v rodinném archivu dochované z let 1615-1734. Důvody k jejich pořizování plynuly nejčastěji z kontribučních a daňových požadavků vrchnosti a státu. Mimořádně vznikly soupisy roudnických židů roku 1615, kdy byla židovská obec stěhována z Koňského trhu, místa vybraného pro kapucínský klášter, do ulice zvané Hasa. Rodinný archiv obsahuje písemné prameny i k jiným židovským obcím, které existovaly na českých, moravských a říšských statcích Lobkoviců.
Státní oblastní archiv v Litoměřicích předal v létě 2010 na žádost vlastníka Martina Lobkowicze Rodinný archiv Lobkoviců roudnických z pracoviště Žitenice do lobkovického zámku v Nelahozevsi. Více o současné správě archivu na www.lobkowicz.cz

hl

Průvodce po fondu:
Dvořák, Max: Das Lobkowitzsche Archiv in Raudnitz. – In: Archivalien zur neueren Geschichte Österreichs. I. Band. – Wien: Adolf Holzhausen 1913, S. 1-11.
Jeřábek, Karel: Lobkovický archiv roudnický. Zvláštní otisk ze Zpráv Českého zemského archivu XI., Praha (1948).

Křivka, Josef: Lobkovicové roudničtí. – In: Státní archiv v Litoměřicích. Průvodce po archivních fondech. Svazek 2. – Praha: Archivní správa ministerstva vnitra 1963, s. 93-190.

Literatura k židovské minoritě ve fondu Lobkovicové roudničtí – rodinný archiv:
Feder, Richard: “Staré dokumenty”. Episoda z dějin židů roudnických. – In: Kalendář česko-židovský 40 (1920-1921), s. 19-23.
Feder, Richard: Kterak zachránili židé Roudnici. – In: Kalendář česko-židovský 41(1921-1922), s. 106-112.
Feder, Richard: Roudničtí Židé po třicetileté válce. – In: Kalendář česko-židovský 44 (1924-1925), s. 180-192.
Feder, Richard: Závěrečná kapitola o židech roudnických. – In: Kalendář česko-židovský 46 (1926-1927), s. 182-198.
Feder, Richard: Vinopalna v Roudnici a Židé. – In: Vlastivědný sborník Podřipsko IV (1926-1927), s. 91-92.
Feder, Richard: Řeznický cech v Roudnici n. L. – In: Vlastivědný sborník Podřipsko VI (1928-1929), s. 69-70, 90-92.
Feder, Richard: Roudničtí Židé za války třicetileté. – In: Vlastivědný sborník Podřipsko VII (1929-1930), s. 117-119.
Legnerová, Hana: Self-Government of Jewish Communities in Nobility-Owned Towns in the Second Half of the Seventeenth and Beginning of the  Eighteenth Centuries – Roudnice nad Labem (Raudnitz), Postoloprty (Postelberg) and Údlice (Eidlitz). – In: Judaica Bohemiae 39 (2003), s. 5-32.
Legnerová, Hana – Kopička, Petr: Jews, Burghers and Lords. Social and Economic Relations in the Town of Roudnice nad Labem (Raudnitz), 1592-1619. – In: Judaica Bohemiae 41 (2005), s. 5-43.
Pešák, Václav: Židovská osada v Roudnici nad Labem roku 1726, s genealogickou tabulkou. In: Ročenka Společnosti pro dějiny židů v Československé republice IV (1932), s. 291-307.
Pešák, Václav: Die Judengemeinde zu Raudnitz a. d. Elbe im Jahre 1726. Deutsch bearbeitet von Anton Blaschka. – In: Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik IV (1932), s. 333-352.

 
Seznam inventárních čísel fondu

> SOAL-(LRRA)-O2-2      -  (excelová tabulka)
> SOAL-(LRRA)-N-17-8
  -  (excelová tabulka)


 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes