spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.201r-296v public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch-Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod]

(AMUB)

Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 201r-v, 202r
1604 XI 29, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1612 IV 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1611, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1612 X 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1613, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1614, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1615, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1616, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.201r-v,202r

1604 XI 29 zapsáno, že žid Šluma koupil grunt pozůstalý po jeho zemřelém otci Viktorinovi od své matky, bratrů a sester za 550 zl. Závdanek dal 100 zl. svému bratrovi Markovi, stanoveny splátky. Grunt Šlumovi odevzdala jeho sestra Dobřiše. Šluma splatil 20 zl. svému synovci (bratranci?) Šlumovi. 1612 IV 5 poznamenáno, že žid Kolman koupil grunt svým zeťům Izraelovi a Izákovi za 200 zl. Z nich 110 zl. má jít Kryštofovi Sylešimu za dluh žida Marka, zbytek sumy Šlumovi do Vídně. Rukojmí židé Šimša Cyprlů, Bermen, Štastný syn Izraelů a Izák Ryšavý. Kolman splatil Šlumovi do Vídně 30 zl. 1611 splatil Kolman Kryštofovi Sylešimu 15 zl. 1612 X 17 splatili Izrael a Izák Levkovi 15 zl. 1613, 1614, 1615 a 1616 spláceli Izrael a Izák Levkovi a Davidovi po 15 zl.

1604 XI 29 wird eingetragen, daß der Jude Šluma den Grund seines verstorbenen Vaters Viktorin von seiner Mutter, seinen Brüdern und Schwestern für 550 fl. gekauft hat. Als Anzahlung gibt er 100 fl. seinem Bruder Marek, es werden Raten festgesetzt. Den Grund übergibt Šluma seine Schwester Dobřiše. Šluma zahlt seinem Neffen (Vetter?) Šluma 20 fl. 1612 IV 5 wird vermerkt, daß der Jude Kolman den Grund seinen Schwiegersöhnen Izrael und Izák für 200 fl. gekauft hat, wovon 110 fl. an Kryštof Syleši für eine Schuld des Marek gehen sollen, die Restsumme an Šluma aus Wien. Bürgen sind die Juden Šimša Cyprlů, Bermen, Štastný Izraelů und Izák Ryšavý. Kolman zahlt Šluma aus Wien 30 fl. 1611 zahlt Kolman an Kryštof Syleši 15 fl. 1612 X 17 zahlen Izrael und Izák an Levka 15 fl. 1613, 1614, 1615 und 1616 zahlen Izrael und Izák an Levka und David jeweils 15 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 203v, 204r-v
1607 VIII 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1608, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1609, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1610, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1611, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1612, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1613, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1614, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1616, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1617, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1618, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1619, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.203v,204r-v

1607 VIII 6 koupil žid Abraham syn Jakubový grunt po zemřelém Janu Kohlovi od fojta a předměstských starších za 400 zl. Závdanek dal 55 zl., stanoveny splátky. Rukojmí židé Elchana Školný, Simeon zeť Hešlů, Marek Ryfčiný syn a Abrahamův otec Jakub. 1608 splatil Abraham 20 zl. za dva roky. 1609, 1610, 1611, 1612, 1613 a 1614 splácel Abraham po 10 zl. 1616 splatil Abraham 20 zl. za dva roky. 1617, 1618 a 1619 splácel Abraham po 10 zl.

1607 VIII 6 kauft der Jude Abraham Jakubů den Grund des verstorbenen Jan Kohl von Vogt und Ältesten der Vorstadt für 400 fl. Als Anzahlung gibt er 55 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen sind die Juden Elchana Školný, Simeon, Schwiegersohn des Hešl, Marek Ryfčin und Abrahams Vater Jakub. 1608 zahlt Abraham 20 fl. für zwei Jahre. 1609, 1610, 1611, 1612, 1613 und 1614 zahlt Abraham je 10 fl. 1616 zahlt Abraham 20 fl. für zwei Jahre. 1617, 1618 und 1619 zahlt Abraham je 10 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 207r-v
1608 VII 22, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1609, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1610, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1620 IV 1, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.207r-v

1608 VII 22 koupil žid Izák syn Jozefa Mýtného hedvikovský dvůr od věřitelů za 90 zl. Závdanek dal 30 zl., stanoveny splátky. Rukojmí židé Kolman masař a Icek bratr Kolmanů. 1609 a 1610 splácel Izák po 30 zl. 1620 IV 1 koupil žid Foltýn grunt od Izáka za hotových 50 zl.

1608 VII 22 kauft der Jude Izák, Sohn des Jozef Mýtný, den Hof der Hedvika von den Gläubigern für 90 fl. Als Anzahlung gibt er 30 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen sind die Juden Kolman Masař und Icek, Bruder des Kolman. 1609 und 1610 zahlt Izák je 30 fl. 1620 IV 1 kauft der Jude Foltýn den Grund Izák für bare 50 zl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 209r
1618 I 15, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.209r

1618 I 15 oznámil žid Mojžíš syn zemřelého Samoela v přítomnosti ostatních pozůstalých, že grunt po jeho otci připadl dalšímu synu Abrahamovi.

1618 I 15 zeigt der Jude Mojžíš, Sohn des verstorbenen Samoel, in Anwesenheit der übrigen Hinterblieben an, daß der Grund seines Vaters dessen weiterem Sohn Abraham zugefallen ist.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 221r
1586 XI 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.221r

1586 XI 11 dány ze závdanku koupě gruntu Mikuláše Macháčka 3 zl. 6 gr. na splacení jeho dluhu židovce Ryfce.

1586 XI 11 werden von der Anzahlung für den Grund des Mikuláš Macháček 3 fl. 6 gr. zur Bezahlung einer Schuld der Jüdin Ryfka gegeben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 227r
1594 VII 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.227r

1594 VII 25 prodán grunt po Janu Bulačovi. Na gruntě vázne 2 ½ zl. žida Jakuba Izáka Soplivého, které mají jít sirotku zemřelého Slabého.

1594 VII 25 wird der Grund des verstorbenen Jan Bulač verkauft. Auf dem Grund liegt eine Forderung des Juden Jakub Izák Soplivý von 2 ½ fl., die an die Waisen des Slabý gehen soll.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 247r
1619 I 7, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.247r

1619 I 7 dán ze závdanku koupě gruntu Fridricha Tesaře 1 zl. na splacení jeho dluhu židovce Cyprli.

1619 I 7 erhält die Jüdin Cyprle aus der Anzahlung für den Grund des Friedrich Tesař 1 fl. zur Bezahlung einer Schuld.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 248r, 249r
1592 X 19, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.248r,249r

1592 X 19 poznamenáno splacení dluhu Jana Kmetka 6 zl. židu Mušlovi Ryfčinému.

1592 X 19 wird die Bezahlung einer Schuld des Jan Kmetek von 6 fl. bei dem Juden Mušl Ryfčin vermerkt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 259r
1589 V 30, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.259r

1589 V 30 poznamenáno, že se mají dát ze závdanku koupě gruntu Jana Zavadila 2 zl. na splacení jeho dluhu židovce Maruši.

1589 V 30 wird vermerkt, daß die Jüdin Maruše von der Anzahlung für den Grund des Jan Zavadil 2 fl. zur Bezahlung einer Schuld erhalten soll.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 269v
1623 IV 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.269v

1623 IV 25 dán závdanek 2 zl. z prodeje požáru gruntu Kašpara Čecha židovce dceři Cyprli za pohřební plátno.

1623 IV 25 erhält von der Anzahlung für die Brandstätte der Kašpar Čech die Tochter der Jüdin Cyprle 2 fl. für Begräbnisleinen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 286r
1614 VII 15, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.286r

1614 VII 15 dán závdanek koupě gruntu po Pavlovi Klsankovi 6 zl. na splacení jeho dluhu židovce Abrahamce.

1614 VII 15 erhält aus der Anzahlung für den Grund des verstorbenen Pavel Klsanek die Jüdin Abrahamka 6 fl. zur Bezahlung seiner Schuld.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 295v, 296r-v
1595 VIII 22, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1603, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.295v,296r-v

1595 VIII 22 vyměněny grunty Tomana Mlynáře Trávnického a Jana Dvořčiného. Tomanův grunt leží na vale vedle žida Hluchého. 1603 splatil Toman Václavu Mikesovi 4 zl. za dluh Danka, který si půjčil od žida.

1595 VIII 22 findet ein Tausch der Gründe zwischen dem Müller Toman Trávnický und Jan Dvořčin statt. Tomans Grund liegt neben dem des Juden Hluchý. 1603 zahlt Toman an Václav Mikes 4 fl. für eine Schuld des Danek, der sich von dem Juden Geld geliehen hatte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

NFOH.jpg

 

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly instalovány v roce 2011 za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu. / Schriftgut aus dieser Inventarnummer wurde 2011 mit finanzieller Unterstützung des Stiftungsfonds für Holocaust-Opfer installiert.

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes