spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.52v-98v public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch-Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod]

(AMUB)

Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 52v, 53r
1591, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1586, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.52v,53r

1591 a 1586 splaceno židovi Samuelovi (Samoelovi) z dluhu Jana Plačka po 3 zl.

1591 und 1586 werden dem Juden Samuel (Samoel) aus einer Schuld des Jan Plaček jeweils 3 fl. bezahlt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 70v, 71r
1595 XII 4, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1596, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1597, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1598, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1599, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1600, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1601, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1602, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1603, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1604, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.70v,71r

1595 XII 4 vydáno židovi Abrahamovi Samuelovému zeti 16 ½ zl. 1596, 1597, 1598, 1599 a 1600 vydáno Abrahamovi ze splátek za grunt Adama Majků po 2 zl. 1601, 1602, 1603 a 1604 vydány Abrahamovi splátky po 6 zl.

1595 XII 4 erhält der Jude Abraham, Schwiegersohn des Samuel, 16 ½ fl. 1596, 1597, 1598, 1599 und 1600 erhält Abraham aus den Raten für den Grund des Adam Majků jeweils 2 fl. 1601, 1602, 1603 und 1604 erhält Abraham Raten von 6 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 81r
1587, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.81r

1587 vydán zbytek peněz za grunt Balcara Štama připadající sirotkům zemřelého Vašíčka na dluh židu Sandrlovi.

1587 erhalten den Restbetrag für den Grund des Balcar Štam die Waisen des verstorbenen Vašíček für eine Schuld des Juden Sandrle.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 86r-v, 87r
1592 IV 23, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1597 XII 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1601 IX 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1607, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.86r-v,87r

1592 IV 23 prodal žid Macl Lukáši Chmelovi k jeho gruntu část své zahrady za 11 ½ zl. 1597 XII 25 prodal Macl Chmelovi další část své zahrady za 9 zl. Pozemek předala Maclova žena. 1601 IX 17 prodal Macl Chmelovi část svého dvora za 10 zl. 1607 přenechala Maclova žena Chmelovi část humna, Chmel musí za to Maclové postavit světnici, síň a komoru.

1592 IV 23 verkauft der Jude Macl dem Lukáš Chmel zu seinem Grund einen Teil seines Gartens für 11 ½ fl. 1597 XII 25 verkauft Macl dem Chmel ein weiteres Stück seines Gartens für 9 fl. Das Grundstück übergibt Macls Gattin. 1601 IX 17 verkauft Macl dem Chmel ein Stück seines Hofes um 10 fl. 1607 überläßt Macls Gattin dem Chmel ein Stück der Tenne, Chmel muß dafür Macl Stube, Flur und Kammer bauen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 88r-v, 89r-v
1592 II 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1592, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1593, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1594, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1595 X 16, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1595, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1596, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1597, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1598, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1599, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1600, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1601, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1602, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1603, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1610 III 29, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1616 IV 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1619 II 27, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.88r-v,89r-v

1592 II 25 koupil žid Macl grunt od Pavla Polácha za 200 zl. Závdanek dal 28 zl., stanoveny splátky. Rukojmí za Macla židé Lazar zeť Davidčin, Izrael zeť Jakubčin, Mojžíšek Starý, Maruše a Šamša. 1592 Macl splatil 6 zl. 1593 a 1594 Macl splatil po 2 zl. 1595 X 16 Polách prodal zbylou pohledávku na gruntě 136 zl. židu Mušlovi synu Ryfčinému za hotových 30 zl. 1595, 1596, 1597 a 1598 Macl splácel po 2 zl. 1599, 1600, 1601, 1602 a 1603 splácela Maclova žena po 2 zl. 1610 III 29 oznámil Mušl syn Ryfčiný, že svou pohledávku na gruntě prodal Maclové. Maclová odkazuje polovinu gruntu svému zeti židu Danielovi synu Jakuba z Krakova, s čímž souhlasí její druhý zeť žid Aron syn Eliášový. 1616 IV 11 prodal Daniel tuto polovinu gruntu židu Šimonu Kavkovi za hotových 25 zl. Tyto peníze od Kavky koupil hofmistr. 1619 II 27 převedli (prodejem a darem) Maclovi sirotci Sára, Estera a Ráchel druhou polovinu gruntu Danielovi. Převod schválil rabín.

1592 II 25 kauft der Jude Macl einen Grund von Pavel Polách um 200 fl. Als Anzahlung gibt er 28 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen für den Juden Macl sind die Juden Lazar, Schwiegersohn der Davidka, Izrael, Schwiegersohn der Jakubka, der alte Mojžíšek, Maruše und Šamša. 1592 bezahlt Macl 6 fl. 1593 und 1594 zahlt je Macl 2 fl. 1595 X 16 verkauft Polách die Restforderung auf dem Grund in Höhe von 136 fl. an den Juden Mušl Ryfčin für bare 30 fl. 1595, 1596, 1597 und 1598 bezahlt Macl je 2 fl. 1599, 1600, 1601, 1602 und 1603 bezahlt Macls Gattin je 2 fl. 1610 III 29 zeigt Mušl Ryfčin an, daß er seine Forderung auf dem Grund an Macl verkauft hat. Macls Frau vererbt die Hälfte des Grundes ihrem Schwiegersohn Daniel, Sohn des Jakub, aus Krakau (Kraków), wobei auch ihr anderer Schwiegersohn Aron Eliášů zustimmt. 1616 IV 11 verkauft Daniel diese Hälfte dem Juden Šimon Kavka für bare 25 fl. Diese kauft von Kavka der Hofmeister. 1619 II 27 übertragen (durch Verkauf und Geschenk) Macls Waisen Sára, Estera und Ráchel die andere Hälfte auf Daniel. Diese Übertragung genehmigt der Rabbiner.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 91r
1618, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.91r

1618 dáno ze závdanku gruntu Mikuláše Cyzolíka židům na splacení dluhu za zemřelého Lacu 7 zl. 19 gr.

1618 erhalten Juden aus der Anzahlung für den Grund des Mikuláš Cyzolík 7 fl. 19 gr. zur Bezahlung einer Schuld des verstorbenen Laca.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 94r-v
1591 I 14, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1592, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1593, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1594, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1595, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1596, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1597, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1598, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1599, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1600, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1601, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1602, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1603, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1604, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.94r-v

1591 I 14 koupil žid Šimša grunt od Marty Caletkové za 70 zl. Závdanek dal 8 zl., stanoveny splátky. Rukojmí za Šimšu židé Izáček Benátský a Mojžíšek starý. Šimša splatil 3 zl. 1592, 1593, 1594, 1595 a 1596 splácel Šimša po 3 zl. 1597 splatila Šimšová 3 zl. 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603 a 1604 splácel Šimša po 3 zl.

1591 I 14 kauft der Jude Šimša einen Grund von Marta Caletková um 70 fl. Als Anzahlung gibt er 8 fl. Es werden Raten festgesetzt. Bürgen für Šimša sind die Juden Izáček Benátský und der alte Mojžíšek. Šimša zahlt 3 fl. 1592, 1593, 1594, 1595 und 1596 zahlt Šimša je 3 fl. 1597 zahlt Šimšas Frau 3 fl. 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603 und 1604 zahlt Šimša je 3 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 96r
1588 I 18, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1594, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1595 X 16, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1612 X 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1612 X 16, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.96r

1588 I 18 koupil žid Izrael (Izrahel Jakubový) grunt od své tchýně Jakubky za 30 zl. Závdanek dal 7 zl., stanoveny splátky. Jakubka si vymínila užívání komory do své smrti. 1594 splatil Izrael Jakubce 11 zl. 1595 X 16 Jakubka odpustila Izraelovi zbytek splátek 12 zl. a grunt mu převedla. 1612 X 10 se zapisuje, že židovka Lechem, vdova po Izraelovi, prodala požár gruntu židovi Mušlovi Pyšnému. Svědkové židé Benedikt a Marek mladý. 1612 X 16 prodal Mušl Pyšný grunt židu Šimonovi Vídenskému za hotových 70 zl. Peníze Mušl odvedl Oldřichovi z Kounic za dluh.

1588 I 18 kauft der Jude Izrael (Izrahel Jakubový) einen Grund von seiner Schwiegermutter Jakubka um 30 fl. Als Anzahlung gibt er 7 fl. Es werden Raten festgesetzt. Jakubka bedingt sich lebenslang das Nutzungsrecht für die Kammer aus. 1594 zahlt Izrael der Jakubka 11 fl. 1595 X 16 erläßt Jakubka Izrael die Restsumme von 12 fl. und überträgt ihm den Grund. 1612 X 10 wird eingetragen, daß die Jüdin Lechem, Witwe des Izrael, die Brandstätte dem Juden Mušl Pyšný verkauft hat. Zeugen sind die Juden Benedikt und der junge Marek. 1612 X 16 verkauft Mušl Pyšný den Grund dem Juden Šimon Vídenský für bare 70 fl. Das Geld führt Mušl an Ulrich von Kaunitz zur Bezahlung einer Schuld ab.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 98r-v
1580 XI 27, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1590 ante, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1591, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1592, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1593, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1594, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1595, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1608, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1632 XI 23, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.98r-v

1580 XI 27 koupil žid Eliáš polovinu gruntu od židovky Jakubky za 60 zl. Závdanek dal 18 zl. židu Jakubovi (manžel Jakubky), stanoveny splátky. Rukojmí za Eliáše židé Mušl, Vačkář a Šimšů syn Faltin. 1590 ante splatil Eliáš 45 zl. 1591, 1592, 1593, 1594 a 1595 splácel Eliáš po 3 zl. 1608 koupil Izák Čech místo toho gruntu od Eliáše za hotových 10 zl. Martin Šrámek prodal místo zvané Ulička přiléhající ke gruntu židovi s podmínkou, že žid bude udržovat střechu. 1632 XI 23 prodal žid Mojžíš Školný, syn Bély, požár gruntu Pavlu Poláchovi za hotových 5 zl. Mojžíš se zavazuje být nápomocen v případě konfliktu mezi Poláchem a židem Šimonem.

1580 XI 27 kauft der Jude Eliáš die Hälfte eines Grundes von der Jüdin Jakubka um 60 fl. Als Anzahlung gibt er dem Gatten der Jakubka 18 fl. Es werden Raten festgesetzt. Bürgen für Eliáš sind die Juden Mušl, Vačkář und Faltin Šimšů. 1590 ante zahlt Eliáš 45 fl. 1591, 1592, 1593, 1594 und 1595 zahlt Eliáš je 3 fl. 1608 kauft Izák Čech den Platz für bare 10 fl. Martin Šrámek verkauft einen Ulička (Gäßchen) genannten Platz neben dem Grund dem Juden unter der Bedingung, daß der Jude das Dach unterhalten wird. 1632 XI 23 verkauft der Jude Mojžíš Školný, der Sohn der Béla, die Brandstätte an Pavel Polách für bare 5 fl. Mojžíš verpflichtet sich, im Falle eines Konflikts zwischen Polách und dem Juden Šimon zu helfen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

NFOH.jpg

 

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly instalovány v roce 2011 za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu. / Schriftgut aus dieser Inventarnummer wurde 2011 mit finanzieller Unterstützung des Stiftungsfonds für Holocaust-Opfer installiert.

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes