spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZr-(AMVM)-7 public Tisk


Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

[Staatliches Bezirksarchiv Saar]

(SOkAZr)

Fond: Archiv města Velké Meziříčí

[Bestand: Archiv der Stadt Großmeseritsch]

(AMVM)

Inv. č. 7, Kniha pozůstalostních inventářů a makulář gruntovních zápisů 1567-1660
[
Inv. Nr. 7, Nachlaßinventarbuch und Sudelbuch von Grundeinträgen 1567-1660]

fol. 108r
1650 V 22, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-7,fol.108r

Rada města Velkého Meziříčí prodává židovi Marku Pražákovi zpustlý dům po zemřelém Matěji Čeperkovi za 90 zlatých.

Der Rat der Stadt Großmeseritsch (Velké Meziříčí) verkauft dem Juden Markus Pražák das öde Haus nach dem verstorbenen Matěji Čeperka für 90 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7, Kniha pozůstalostních inventářů a makulář gruntovních zápisů 1567-1660
[Inv. Nr. 7, Nachlaßinventarbuch und Sudelbuch von Grundeinträgen 1567-1660]

fol. 113r
1650 IX 9, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-7,fol.113r

Žid Josef kupuje od vdovy po zemřelém Bartoňovi Čechovi dům na Novém městě za cenu 30 moravských zlatých.

Der Jude Josef kauft von der Witwe des verstorbenen Bartoň Čech ein Haus in der Neustadt von Großmeseritsch (Velké Meziříčí) für 30 fl. mähr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7, Kniha pozůstalostních inventářů a makulář gruntovních zápisů 1567-1660
[Inv. Nr. 7, Nachlaßinventarbuch und Sudelbuch von Grundeinträgen 1567-1660]

fol. 189v-190r
1653 X 15, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-7,fol.189v-190r

Purkmistr a rada města Velkého Meziříčí vyměřují se souhlasem vrchnosti místní židovské obci roční plat 10 zlatých a za něj ji osvobozují od břemena stráží, ponůcek, ubytování vojsk a mýtních i tržních poplatků.

Bürgermeister und Rat der Stadt Großmeseritsch (Velké Meziříčí) erlegen mit Zustimmung der Obrigkeit der jüdischen Gemeinde eine jährliche Zahlung von 10 fl. auf und befreien sie dafür von den Lasten des Wacheleistens, der Nachtwachen, der Militäreinquartierung und der Maut- und Marktgebühren.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7, Kniha pozůstalostních inventářů a makulář gruntovních zápisů 1567-1660
[Inv. Nr. 7, Nachlaßinventarbuch und Sudelbuch von Grundeinträgen 1567-1660]

fol. 197v-198r
1653 XII 4, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-7,fol.197v-198r

Žid David Sklenář kupuje na Novém městě ve Velkém Meziříčí dům od dědiců Matěje Smíška za 300 zlatých moravských s tím, že 81 zlatých moravských mu připisuje vrchnost po zběhlém předchůdci Janu Chudobovi.

Der Jude David Sklenář (Glaser) kauft in der Neustadt von Großmeseritsch (Velké Meziříčí) ein Haus von den Erben des Matěj Smíšek um 300 fl. mähr. unter der Bedingung, daß ihm die Obrigkeit 81 fl. mähr. nach dem entlaufenen Vorgänger Jan Chudoba überschreibt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7, Kniha pozůstalostních inventářů a makulář gruntovních zápisů 1567-1660
[Inv. Nr. 7, Nachlaßinventarbuch und Sudelbuch von Grundeinträgen 1567-1660]

fol. 198r
1654 I 2, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-7,fol.198r

Žid Josef směňuje svůj grunt po Bartoni Čechovi s židem Mojžíšem koželuhem za jeho grunt zvaný Chvistálkovský, položený ve Velkém Meziříčí na Novém městě.

Der Jude Josef tauscht seinen Grund nach Bartoň Čech mit dem des jüdischen Gerbers Mojžíš hinter seinem Chvistálkovský genannten Grund in der Neustadt von Großmeseritsch (Velké Meziříčí).

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7, Kniha pozůstalostních inventářů a makulář gruntovních zápisů 1567-1660
[Inv. Nr. 7, Nachlaßinventarbuch und Sudelbuch von Grundeinträgen 1567-1660]

fol. 198v
1654 I 2, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-7,fol.198v

Žid Mojžíš koželuh směňuje svůj vyplacený Chvistálkovský grunt se židem Josefem za 25 zlatých s tím, že Josef vyplatí rovněž vdovský podíl ve výši 30 zlatých.

Der jüdische Gerber Mojžíš tauscht seinen bezahlten, Chvistálkovský genannten Grund mit dem Juden Josef für 25 fl. unter der Bedingung, daß Josef gleichzeitig den Witwenanteil in Höhe von 30 fl. ausbezahlt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7, Kniha pozůstalostních inventářů a makulář gruntovních zápisů 1567-1660
[Inv. Nr. 7, Nachlaßinventarbuch und Sudelbuch von Grundeinträgen 1567-1660]

fol. 220v
1654 X 22, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-7,fol.220v

Pražský žid Marek kupuje na Novém městě ve Velkém Meziříčí od Jana Šmolce grunt po zemřelém Havlu Smahovi za cenu 120 moravských zlatých.

Der Prager Jude Marek kauft in der Neustadt von Großmeseritsch (Velké Meziříčí) einen Grund von Jan Šmolc nach dem verstorbenen Havel Smaha für 120 fl. mähr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7, Kniha pozůstalostních inventářů a makulář gruntovních zápisů 1567-1660
[Inv. Nr. 7, Nachlaßinventarbuch und Sudelbuch von Grundeinträgen 1567-1660]

fol. 249r
1656 VI 7, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-7,fol.249r

Žid Jakub Abraham z Kolína kupuje od Jana Barušky grunt ve Velkém Meziříčí za cenu 160 moravských zlatých.

Der Jude Jakub Abraham aus Kolin (Kolín) kauft von Jan Baruška einen Grund in Großmeseritsch für (Velké Meziříčí) für den Betrag von 160 fl. mähr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7, Kniha pozůstalostních inventářů a makulář gruntovních zápisů 1567-1660
[Inv. Nr. 7, Nachlaßinventarbuch und Sudelbuch von Grundeinträgen 1567-1660]

fol. 252r
1656 IX 9, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-7,fol.252r

Žid Abraham Žďárský kupuje za cenu 200 zlatých moravských od Ondřeje Veselého grunt a spolu s ním přebírá všechny povinnosti vůči jeho křesťanským podílníkům.

Der Jude Abraham Žďárský kauft um 200 fl. mähr. von dem Töpfer Ondřej Veselý einen Grund und übernimmt gleichzeitig alle Verpflichtungen gegenüber seinen christlichen Teilhabern.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7, Kniha pozůstalostních inventářů a makulář gruntovních zápisů 1567-1660
[Inv. Nr. 7, Nachlaßinventarbuch und Sudelbuch von Grundeinträgen 1567-1660]

fol. 258v-259r
1657 I 25, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-7,fol.258v-259r

Žid Fejt Jakob Frýdland kupuje za cenu 60 zlatých moravských od Matěje Vopálky grunt a spolu s ním přebírá všechny povinnosti vůči jeho křesťanským podílníkům.

Der Jude Fejt Jakob Frýdland kauft um 60 fl. mähr. von Matěj Vopálka einen Grund und übernimmt gleichzeitig alle Verpflichtungen gegenüber seinen christlichen Teilhabern.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7, Kniha pozůstalostních inventářů a makulář gruntovních zápisů 1567-1660
[Inv. Nr. 7, Nachlaßinventarbuch und Sudelbuch von Grundeinträgen 1567-1660]

fol. 259r-v
1655, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
1657 I 10, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-7,fol.259r-v

Židé Baruch, Jonáš Krejčí, Lazar Polák a Eliáš Benedig kupují od meziříčské vrchnosti čtyři ze sedmi nově vystavěných gruntů v ceně od 75 do 90 zlatých a zároveň se zavazují k odvádění stálého ročního platu 8 zlatých ve prospěch vrchnosti.

Die Juden Baruch, Jonáš Krejčí, Lazar Polák und Eliáš Benedig kaufen von der Großmeseritscher Obrigkeit vier von sieben neu erbauten Anwesen zum Preis von 75 bis 90 fl. und verpflichten sich gleichzeitig zur Abführung einer Jahreszahlung in Höhe von 8 fl. zugunsten der Obrigkeit.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7, Kniha pozůstalostních inventářů a makulář gruntovních zápisů 1567-1660
[Inv. Nr. 7, Nachlaßinventarbuch und Sudelbuch von Grundeinträgen 1567-1660]

fol. 279r
1658 III 28, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-7,fol.279r

Meziříčský žid Samuel Schreiber pohledává po zemřelém Matouši Kohoutovi 36 zlatých, které se jemu z rozkazu vrchnosti připisují na domě Michala Dominika k vyplacení.

Der Großmeseritscher Jude Samuel Schreiber hat gegenüber dem verstorbenen Matouš Kohout eine Forderung in Höhe vom 36 fl., die ihm auf Befehl der Obrigkeit auf das Haus des Michal Dominik zur Auszahlung überschrieben werden.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 7, Kniha pozůstalostních inventářů a makulář gruntovních zápisů 1567-1660
[Inv. Nr. 7, Nachlaßinventarbuch und Sudelbuch von Grundeinträgen 1567-1660]

fol. 289r-290v
1658, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-7,fol.289r-290v

Žid Abraham Koželuh kupuje od vrchnosti ve Velkém Meziříčí opravený grunt Jelínkovský za cenu 90 zlatých.

Der Jude Abraham Koželuh (Gerber) kauft von der Obrigkeit in Großmeseritsch (Velké Meziříčí) den renovierten Grund des Jelínek für den Preis von 90 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes