spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Archiv města Velké Meziříčí (AMVM) Tisk

Archiv města Velké Meziříčí

(AMVM)

Archiv města Velké Meziříčí (1380) 1385-1945 (1949) je základním pramenným celkem pro poznání dějin původně poddanského města rozloženého na východním okraji dřívějšího Jihlavského kraje. S jeho významem pro dějiny místa lze srovnat jedině fond Velkostatku Velké Meziříčí, spravovaný Moravským zemským archivem v Brně (sign. F-209), který akcentuje úlohu Velkého Meziříčí jako střediska panského hospodaření a sídla patrimoniální správy nad obyvateli stejnojmenného panství. Archiv města Velké Meziříčí vznikl naopak činností samosprávných městských orgánů a jako takový odráží zejména proces formování měšťanské obce, vývoj jejího právního postavení a proměny jejích hospodářských aktivit. Prostřednictvím dochovaných materiálů lze ve Velkém Meziříčí tento vývoj sledovat již od sklonku 14. století. Ke studiu středověkých poměrů je v městském fondu možné využít především souboru 50 listin (1417-1935) provázených nejstarší městskou knihou z let (1380) 1385-1577. Pro poznání raného novověku se pak nabízí poměrně bohatá řada specializovaných úředních knih předmagistrátního období, která od roku 1518 navazuje nejméně ve třech agendách – samospráva, sporné soudnictví a nesporné soudnictví – na starší typ tzv. pamětní knihy. Šíře dochovaných úředních knih kontrastuje s poměrně neutěšeným stavem aktového materiálu. Z původní registratury 16. a 17. století zůstaly jenom zlomky. Podobně písemnosti účetní povahy jsou ve formě výročních účtů a jejich makulářů k dispozici až od druhé poloviny 17. století. Navzdory uvedeným mezerám představuje Archiv města Velké Meziříčí trvale nezastupitelný celek pro poznání dějin kdysi třetího největšího města západní Moravy.

Archivní pomůcky:
Fond není dosud archivně zpracován a jako takový postrádá dostupnou archivní pomůcku. Označování jednotlivých archivních materiálů vychází ze systému starších signatur.

Základní literatura a edice k fondu:
Kratochvíl, Augustin: Vlastivěda moravská II. Vel.-Meziříčský okres. – Brno: Muzejní spolek 1907.
Moravské archivy soukromé. Soupis mor. archivů obecních, městských, farních, musejních, vrchnostenských atd. I. – Velké Meziříčí: Selský archiv [s. d.]. 
Svoboda, Josef František: Velkomeziříčská kniha potazův a nálezů vyššího práva pánů jihlavských 1380-1561. – In: Selský archiv 12 (1919), s. 2-11, 41-51, 89-97; 13 (1920), s. 1-9, 45-55; 14 (1921), s. 31-40, 57-64; 15 (1922), s. 17-23.
Štindl, Martin: Velká Mezeříč Františka Ignáce Konteka 1402-1723. Městská kronika barokní Moravy. – Tišnov: Sursum 2004.
Velké Meziříčí v zrcadle dějin. – Brno: Muzejní a vlastivědná společnost 2007.

Stejný význam jako pro dějiny města má popisovaný fond pro znalosti o historii zdejšího židovského osídlení. Ještě dříve však velkomeziříčské městské knihy přinášejí zmínky o židech rozptýlených v okolí (1497). Jde především o drobné doklady obchodních i finančních kontaktů se židy z Ivančic, Moravského Krumlova nebo z Kolína (sign. 2, 3, 4). Vývoj místního židovského osídlení lze pak poměrně podrobně sledovat zásluhou četných gruntovních zápisů (sign. 7, 5543, 5544, 11591, 11593) počínajících rokem 1636. Jejich obsah přináší cenné informace nejen k rozšiřování domovního fondu, ale i k židovskému obchodu s nemovitostmi a dalším způsobům obživy. Na rozptýlené záznamy křesťanských gruntovnic navazuje v rozmezí let 1706-1886 už zcela samostatná řada židovských pozemkových i obligačních knih. Názornou ukázku početního růstu židovské populace ve Velkém Meziříčí nabízejí rovněž dochované záznamy o udělování měšťanského práva (sign. 8). Význam několika zlomků aktového materiálu (sign. III F) spočívá především v cenných informacích o počátcích společně užívaných nemovitostí – hřbitov, židovská škola. Komplexnější výpovědní hodnotu o hospodářských i společenských aktivitách místních židů však spisový a konečně i účetní materiál získává teprve pro 18. a 19. století.

Literatura o židech citující z pramenů fondu:
Gold, Hugo: Geschichte der Juden in Gross-Meseritsch. – In: Gold, Hugo (Hrsg.): Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Ein Sammelwerk. – Brünn: Jüdischer Buch- und Kunstverlag 1929, 225-232.
Klenovský, Jaroslav: Židovské památky Velkého Meziříčí. – Velké Meziříčí: Muzeum silnic a dálnic 1997.
Štindl, Martin: Usazování židů ve Velkém Meziříčí ve druhé polovině 17. století. – In: Židé a Morava 1 (1994), s. 35-46.
Štindl, Martin: K počátkům židovského osídlení ve Velkém Meziříčí. – In: Židé a Morava 3 (1996), s. 3-13.
Štindl, Martin: Velkomeziříčská exekuce z roku 1701. Židé a barokní společnost v zrcadle hrdelního procesu. – In: Židé a Morava 4 (1997), s. 12-21.
Štindl, Martin: Josefinské „proměny“ v samosprávě židovské obce (Velké Meziříčí ve druhé polovině 18. století). – In: Moravští židé v rakousko-uherské monarchii (1780-1918) [= XXVI. Mikulovské sympozium 2000]. – Brno: Muzejní a vlastivědná společnost 2003, s. 269-278.

 

 NFOH.jpg
Písemnosti tohoto fondu byly instalovány v roce 2011 za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu.

Seznam inventárních čísel fondu

> SOkAZr-(AMVM)-2         -  (excelová tabulka)   
> SOkAZr-(AMVM)-3         -  (excelová tabulka)
> SOkAZr-(AMVM)-4         -  (excelová tabulka)
> SOkAZr-(AMVM)-7         -  (excelová tabulka)
> SOkAZr-(AMVM)-8         -  (excelová tabulka)
> SOkAZr-(AMVM)-9         -  (excelová tabulka)
> SOkAZr-(AMVM)-5542  (excelová tabulka)
> SOkAZr-(AMVM)-5543   -  (excelová tabulka)
> SOkAZr-(AMVM)-5544   -  (excelová tabulka)
> SOkAZr-(AMVM)-11591 - (excelová tabulka)
> SOkAZr-(AMVM)-11593 - (excelová tabulka)
> SOkAZr-(AMVM)-IIIF      -  (excelová tabulka)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes