spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hauptmenü

Einleitung
AKTUELL
Verzeichnis der Archive
Verzeichnisse v. Juden
Regeln
Mitarbeiter
Publikationen
Finanzierung
Links
Gästebuch
TECHNISCHE INFORMATION
---------------------------------------
S.-Steinherz-Stiftung
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Suchen

Login - Logout


Passwort vergessen?
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-106 public Drucken


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch-

Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod]

(AMUB)

Inv. č. 106 Kniha odevzdávek pozemků 1571-1596
[Inv.-Nr. 106 Buch der Grundstücksabtretungen 1571-1596]

fol. 27r
1575 IX 16, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-106,fol.27r

Dům po zemřelém židovi Šlumovi se odevzdává židovi Izákovi Nosálovi, synu Abrahama Kolmana Likaře.

Das Haus des verstorbenen Šluma wird dem Juden Izák Nosál, Sohn des Abraham Kolman Likař, abgetreten.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 106 Kniha odevzdávek pozemků 1571-1596
[Inv.-Nr.106 Buch der Grundstücksabtretungen 1571-1596]

fol. 50v
1579 VI 29, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-106,fol.50v

Jan Hanuš ze Šaratic potvrzuje, že žid David mu vyplatil dluh 900 zl., který měl vůči jeho matce Mandaleně Trubinosce jeho otec Abraham Lékař a za nějž Abraham Lékař ručil domem.

Jan Hanuš aus Scharatitz (Šaratice) bestätigt, daß der Jude David ihm eine Schuld von 900 fl. bezahlt hat, die gegenüber seiner Mutter Mandalena Trubinoska dessen Vater Abraham Lékař (Arzt) hatte und für die Abraham Lékař mit einem Haus bürgte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 106 Kniha odevzdávek pozemků 1571-1596
[Inv.-Nr.106 Buch der Grundstücksabtretungen 1571-1596]

fol. 54v, 55r
1580 I 22, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1580 II 3, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-106,fol.54v,55r

1580 I 22 prodává žid David půl lánu rolí nad Zarazilovým újezdem Vavřincovi Koženému za 60 zl. Závdanek dává Kožený 10 zl., stanoveny splátky. 1580 I 22 prodává žid David půl lánu rolí nad Zarazilovým újezdem Ondrovi Mrklovi za 50 zl. Závdanek dává Mrkla 10 zl., stanoveny splátky. 1580 II 3 převádí David splátky 90 zl. za role na Vincencia Eyra z Hyršperku, jemuž je dlužen.

1580 I 22 verkauft der Jude David ein halbes Lahn Feld über dem Land des Zarazil an Vavřinec Kožený um 60 zl. Als Anzahlung gibt Kožený 10 fl., es wird Ratenzahlung vereinbart. 1580 I 22 verkauft der Jude David ein halbes Lahn Feld über dem Land des Zarazil an Ondra Mrkla um 50 zl. Als Anzahlung gibt Mrkla 10 fl., es wird Ratenzahlung vereinbart. 1580 II 3 tritt David Raten von 90 fl. für das Feld an Vincencius Eyr von Hirschberg (Hyršperk) ab, dem er diesen Betrag schuldet.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 106 Kniha odevzdávek pozemků 1571-1596
[Inv.-Nr.106 Buch der Grundstücksabtretungen 1571-1596]

fol. 57r
1580 III 4, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-106,fol.57r

Židovka Ráchel Řepka odevzdává svůj grunt za Nivnickou bránou židovi Maclovi, zeti Izáka Nosála. Macl jí zaplatil, Ráchel má právo ještě rok u něj bydlet.

Die Jüdin Ráchel Řepka tritt ihren Grund hinter dem Niwnitzer Tor dem Juden Macl, Schwiegersohn des Izák Nosál, ab. Macl bezahlt ihn, Ráchel hat das Recht, noch ein Jahr bei ihm zu wohnen.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv. č. 106 Kniha odevzdávek pozemků 1571-1596
[Inv.-Nr.106 Buch der Grundstücksabtretungen 1571-1596]

fol. 88v, 89r
1583 V 15, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1593 X 15, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-106,fol.88v,89r

1583 V 15 oznamuje žid David, syn Abrahama Lékaře, že prodal polovinu svého domu v Nivnické ulici (sousedí z domem Izáka Nosála), který koupil od sirotků Šlumy Lékaře, svému zeti Izákovi Bílenému za 350 zl. Izák Bílený zatím splatil 285 zl. Stanoveny splátky na zbylý dluh 65 zl. Po tři roky nemá být dům rozdělen. David má obývat dolní světnici a Izák horní světnici. Pokud by se nemohli snášet, mají se srovnat podle „židovské“ smlouvy, kterou uzavřeli a mají se zachovat podle dovolení? Davidovy manželky Hyndl. 1593 X 15 odevzdává Abraham, syn Davida, se souhlasem Davidových? bratrů Jonáše a Šlumy Kolmanových a svých bratrů Michala a Sudla zaplacenou polovinu domu švagrovi Izákovi Bílenému.

1583 V 15 zeigt der Jude David, Sohn des Abraham Lékař (Arzt), an, daß er die Hälfte seines Hauses in der Niwnitzer Gasse neben des Haus des Izák Nosál, das er von den Waisen des Šluma Lékař gekauft hat, seinem Schwiegersohn Izák Bílený um 350 fl. verkauft hat. Izák Bílený zahlt vorerst 285 fl. Für die Restschuld von 65 fl. wird Ratenzahlung vereinbart. Drei Jahre lang soll das Haus nicht geteilt werden dürfen. David soll die untere Stube bewohnen, Izák die obere. Wenn sie sich nicht vertragen, haben sie sich nach dem „jüdischen“ Vertrag zu vergleichen, den sie geschlossen haben; außerdem haben sie sich an die Erlaubnis von Davids Gattin Hyndl zu halten. 1593 X 15 tritt Abraham, Davids Sohn, mit Zustimmung von Davids Brüdern Jonáš und Šluma Kolman und seiner Brüder Michal und Sudl, die bezahlte Hälfte des Hauses seinem Schwager Izák Bílený ab.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 106 Kniha odevzdávek pozemků 1571-1596
[Inv.-Nr.106 Buch der Grundstücksabtretungen 1571-1596]

fol. 100r-v
1585 XII 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-106,fol.100r-v

Splacen dluh 13 zl., který měl Vaněk vůči židovi Aronovi z Uherského Ostrohu.

Bezahlung einer Schuld von 13 fl., die Vaněk gegenüber dem Juden Aron aus Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) hatte.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv. č. 106 Kniha odevzdávek pozemků 1571-1596
[Inv.-Nr.106 Buch der Grundstücksabtretungen 1571-1596]

fol. 118r
1587 IV 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-106,fol.118r

Žid Izák Nosál kupuje kus staré farní zahrady za svým domem od Pavla Vítka a Václava Rondeka za 11 zl. 4 denáry. Z nich má Nosál dát 9 zl. 4 denáry městu a 2 zl. Vítkovi a Rondekovi.

Der Jude Izák Nosál kauft ein Stück des alten Pfarrgartens hinter seinem Haus von Pavel Vítek und Václav Rondek um 11 fl. 4 den. Davon hat Nosál 9 fl. 4 den. der Stadt und 2 fl. Vítek und Rondek zu geben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 106 Kniha odevzdávek pozemků 1571-1596
[Inv.-Nr.106 Buch der Grundstücksabtretungen 1571-1596]

fol. 123r
1589 I 27, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-106,fol.123r

Splátku 15 zl. za stodolu a sladovnu se zahradou po Jiříkovi Výhledovi přijímá žid Samuel.

Eine Rate von 15 fl. für eine Scheune und Mälzerei mit Garten nach dem verstorbenen Jiřík Výhleda erhält der Jude Samuel.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 106 Kniha odevzdávek pozemků 1571-1596
[Inv.-Nr.106 Buch der Grundstücksabtretungen 1571-1596]

fol. 172r-v, 173r-v
1595 VII 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1596 VI 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1597 VI 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1598 VII 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1599 VII 16, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1600 IX 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1601 VI 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1602 VIII 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1603 VII 9, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1604 VII 26, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1605 VI 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1606 VI 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1609 VII 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1611 VIII 12, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-106,fol.172r-v,173r-v

1595 VII 21 kupuje žid Jozef z Uherského Ostrohu dům ležící v ulici proti pivovaru od Abrahama Bednáře z Jochmstalu za 110 zl. Závdanek dává Jozef 12 zl., stanoveny splátky po 4 zl. Rukojmí za Jozefa Izák Chanin, Jelen a Izák Bílený. 1596 VI 24, 1597 VI 24, 1598 VII 13, 1599 VII 16, 1600 IX 13, 1601 VI 24, 1602 VIII 5, 1603 VII 9 a 1604 VII 26 splácí Jozef po 4 zl. 1605 VI 24 a 1606 VI 24 splácí Abraham, syn Jozefův, po 8 zl. 1609 VII 6 splácí Abraham 12 zl. za roky 1607 - 1609. 1611 VIII 12 splácí Abraham 8 zl. za dva roky. Zbylý dluh 34 zl. kupuje žid Abraham od Abrahama Bednáře po hotových 10 groších za 1 zl.

1595 VII 21 kauft der Jude Jozef aus Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) ein Haus in der Gasse gegenüber dem Brauhaus von Abraham Bednář aus St. Joachimsthal (Jáchymov) um 110 fl. Als Anzahlung gibt Jozef 12 fl., es werden Raten von je 4 fl. vereinbart. Bürgen für Jozef sind Izák Chanin, Jelen und Izák Bílený. 1596 VI 24, 1597 VI 24, 1598 VII 13, 1599 VII 16, 1600 IX 13, 1601 VI 24, 1602 VIII 5, 1603 VII 9 und 1604 VII 26 zahlt Jozef jeweils 4 fl. 1605 VI 24 a 1606 VI 24 zahlt Abraham, Jozefs Sohn, jeweils 8 fl. 1609 VII 6 zahlt Abraham 12 fl. für die Jahre 1607-1609. 1611 VIII 12 zahlt Abraham 8 fl. für zwei Jahre. Die Restschuld von 34 fl. kauft der Jude Abraham von Abraham Bednář für bare 10 gr. für 1 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 Písemnosti tohoto inventárního čísla byly instalovány v roce 2011 za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu. / Schriftgut aus dieser Inventarnummer wurde 2011 mit finanzieller Unterstützung des Stiftungsfonds für Holocaust-Opfer installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes