spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.304r-349r public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod] (AMUB)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 304r
1637 IV 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.304r

Žid Hofer zeť Lejin ohlašuje, že koupil roku 1634 grunt od žida Kolmana Levkového za 300 zl. Stanoveny splátky, rukojmí za Hofera Izák Jozefů.

Der Jude Hofer, Schwiegersohn der Leja, meldet, daß er 1634 einen Grund von dem Juden Kolman Levků um 300 fl. gekauft hat. Es werden Raten festgesetzt. Bürge für Hofer ist Izák Jozefů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 310r-v, 311r
1624 I 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1626 II 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1626, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1629, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1630 IV 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1630 IX 30, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1631 II 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1631 IX 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1633 IX 16, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1658 V 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.310r-v,311r

1624 I 6 kupuje žid Pinkus syn Koldin (Goldin) grunt od žida Jakuba Mejtného za 320 zl. Závdanek dává 25 zl., stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Pinkuse jeho švagr Šimon Hes a Jakub Mejtný. 1626 II 6, 1626 a 1629 splácí Pinkus po 10 zl. 1630 IV 10 kupuje Pinkus pohledávku Václava Vožického 140 zl. za hotových 36 zl. 12 gr. Zároveň na Pinkusovu žádost sníženy splátky na 8 zl. 1630 IX 30 a 1631 II 13 splácí Pinkus po 8 zl. 1631 IX 5 převádějí se vejrunkové splátky z Pinkusova domu na dům Jana mladšího Jakartovského ze Sudic, kterému město dluží peníze a který dluží peníze Pinkusovi. Pinkus tak má dům zaplacený, zbývá doplatit 3 zl. Viz také fol. 22v. 1633 IX 16 dokazuje Pinkus, že doplatil 3 zl. 1658 V 10 ohlašuje Chaje, vdova po Pinkusovi Goldiném, spolu se zetěm Markem a dcerou Johannou, že dům je splacený a plně ji náleží.

1624 I 6 kauft der Jude Pinkus Koldin (Goldin) einen Grund von dem Juden Jakub Mejtný um 320 fl. Als Anzahlung gibt er 25 fl. Es werden Raten festgesetzt und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Pinkus sind sein Schwager Šimon Hes und Jakub Mejtný. 1626 II 6, 1626 und 1629 zahlt Pinkus jeweils 10 fl. 1630 IV 10 kauft Pinkus eine Forderung in Höhe von 140 fl. von Václav Vožický für bare 36 fl. 12 gr. Gleichzeitig werden auf Ersuchen des Pinkus die Raten auf 8 fl. gesenkt. 1630 IX 30 und 1631 II 13 zahlt Pinkus jeweils 8 fl. 1631 IX 5 werden Raten für das Haus des Pinkus auf das Haus des Johann jun. Jakartovsky von Zauditz übertragen, dem die Stadt Geld schuldet und der Geld Pinkus schuldet. Pinkus hat somit das Haus bezahlt, es bleibt ein Rest von 3 fl. Siehe auch fol. 22v. 1633 IX 16 belegt Pinkus, daß er die 3 fl. bezahlt hat. 1658 V 10 meldet Chaje, Witwe des Pinkus Goldin, zusammen mit ihrem Schwiegersohn Marek und ihrer Tochter Johanna, daß das Haus bezahlt ist und ganz ihnen gehört.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 315r-v
1629 III 30, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1630 XI 29, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 III 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 III 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1638 III 19, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1641 IV 26, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 II 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.315r-v

1629 III 30 kupuje žid Abraham zeť Pernový (Bernový) dům v Soukenické ulici sousedící s domem žida Šalomouna od Jiříka Ostřického za 300 zl. Závdanek dává 100 zl., stanovena výše a pořadí splátek, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Abrahama jeho bratr Velvl zeť Bernový a Izrael syn Hluchého. Dům Abrahamovi odevzdán včetně místa s rámem. 1630 XI 29 prokazuje Abraham, že splatil 8 zl. za rok 1628. 1637 III 6 prokazuje Abraham, že splatil 12 zl. za roky 1630 a 1631 poté, co sníženy splátky na 6 zl. 1637 III 17 splácí Abraham 5 zl. 1638 III 19 splácí Abraham 6 zl. 1641 IV 26 a 1642 II 21 splácí Abraham po 4 zl.

1629 III 30 kauft der Jude Abraham, Schwiegersohn des Perna (Berna), das Haus in der Tuchmachergasse neben dem Haus des Juden Šalomoun von Jiřík Ostřický um 300 fl. Als Anzahlung gibt er 100 fl. Es werden Höhe und Reihenfolge der Raten festgesetzt und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Abraham sind sein Bruder Velvl, Schwiegersohn des Berna, und Izrael, Sohn des Hluchý. Das Haus wird Abraham einschließlich des Raumes mit dem Webstuhl übergeben. 1630 XI 29 belegt Abraham, daß er 8 fl. für 1628 bezahlt hat. 1637 III 6 belegt Abraham, daß er 12 fl. für 1630 und 1631 bezahlt hat, nachdem die Raten auf 6 fl. gesenkt worden waren. 1637 III 17 zahlt Abraham 5 fl. 1638 III 19 zahlt Abraham 6 fl. 1641 IV 26 und 1642 II 21 zahlt Abraham jeweils 4 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 320r-v
1630 III 1, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1630 III 8, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1631 II 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 IV 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1639 (?), Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.320r-v

1630 III 1 prokazuje žid David Starý cedulí, že roku 1625 koupil Světlíkovský dům od Jana Zlínského za 160 zl. Závdanek dal 9 zl., stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Davida Starého Maušl Ryfčin a Mojžíš žid Šimšů. Na domě má Jakub Ryfčiný pohledávku 18 zl. 1630 III 8 splácí David Starý 2 zl., které vydány Zachariášovi Čodkovi. 1631 II 11 splácí David Starý 2 zl. 1637 IV 17 se ujal domu Lébl (Löbl) Krejčí, zeť Davida Starého, a přešlo na něj splácení. Stanoveny splátky. Rukojmí za Löbla Mojžíš Veselský a Jakub Chaim Knihař. 1639? splatil Löbl Krejčí po 2 zl. za roky 1638 a 1639.

1630 III 1 belegt der Jude David Starý mit einem Zettel, daß er 1625 das Haus des Světlík von Jan Zlínský um 160 fl. gekauft hat. Als Anzahlung gab er 9 fl. Es wurden Raten festgesetzt und die Verpflichtungen genannt. Bürge für David Starý sind Maušl Ryfčin und Mojžíš Šimšů. Auf dem Haus hat Jakub Ryfčin eine Forderung von 18 fl. 1630 III 8 zahlt David Starý 2 fl., die Zachariáš Čodek erhält. 1631 II 11 zahlt David Starý 2 fl. 1637 IV 17 bekommt das Haus Lébl (Löbl) Krejčí, Schwiegersohn des David Starý, und auch die Ratenzahlung geht auf ihn über. Es werden Raten festgesetzt. Bürgen für Löbl sind Mojžíš Veselský und Jakub Chaim Knihař. 1639 (?) zahlt Löbl Krejčí jeweils 2 fl. für 1638 und 1639.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 324r
1630 VII 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.324r

Žid Lazar Jonáše Henčle prokazuje cedulí, že roku 1622 koupil dům za obecním dvorem od Kašpara Bludovského za 175 zl. Závdanek dal 50 zl., stanoveny splátky soukenickému cechu, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Lazara jeho bratr Liebtman a Jakub Mejtný. Splátky za roky 1624-1627 se promíjejí, splácet má od roku 1628.

Der Jude Lazar Jonáše Henčle belegt mit einem Zettel, daß er 1622 das Haus hinter dem Gemeindehof von Kašpar Bludovský um 175 fl. gekauft hat. Als Anzahlung gab er 50 fl. Es wurden Raten an die Tuchmacherzunft festgesetzt und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Lazar sind sein Bruder Liebtman und Jakub Mejtný. Die Raten für 1624-1627 werden erlassen, zu zahlen ist ab 1628.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 328r-v
1631 II 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 III 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.328r-v

1631 II 21 kupují žid Jozef Buchta a jeho žena Lia pusté místo (požár) po zemřelém Pavlovi Hladnovském od purkmistra a radních za 100 zl. bez závdanku. Stanovené splátky odloženy o dva roky, aby mohli postavit dům, placení berní a platu na ponocné zůstává nezměněno. Vyjmenovány povinnosti. 1637 III 17 kupují bratři Jonáš Sklenářů a Jakub Sklenářů tuto poustku od Jozefa Buchty za 100 zl. bez závdanku. Stanovené splátky odloženy o dva roky. Rukojmí za bratry Sklenářovy David Krejčí a Mojžíš Markusový. Bratři Sklenářovi splatili 3 zl.

1631 II 21 kauft der Jude Jozef Buchta und seine Gattin Lia den durch Feuer öden Platz des verstorbenen Pavel Hladnovský von Bürgermeister und Rat für 100 fl. ohne Anzahlung. Die festgesetzten Raten werden für zwei Jahre ausgesetzt, damit sie ein Haus bauen können. Die Bezahlung von Steuern und Gebühren für Nachtwächter sind davon nicht betroffen. Es werden die Verpflichtungen genannt. 1637 III 17 kaufen die Brüder Jonáš Sklenářů und Jakub Sklenářů diese Ödung von Jozef Buchta um 100 fl. ohne Anzahlung. Die festgesetzten Raten werden für zwei Jahre ausgesetzt. Bürgen für die Brüder Sklenářů sind David Krejčí und Mojžíš Markusů. Die Brüder Sklenářů zahlen 3 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 331r
1637 III 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.331r

Žid Vlček zeť Školného kupuje pustý grunt po Janu Pasířovi od purkmistra a radních za 160 zl. bez závdanku. Stanovené splátky odloženy do roku 1640. Rukojmí za Vlčka Jakub Školný a Abraham Permový.

Der Jude Vlček, Schwiegersohn des Školný, kauft den öden Grund des verstorbenen Jan Pasíř von Bürgermeister und Rat um 160 fl. ohne Anzahlung. Die festgesetzten Raten werden bis 1640 ausgesetzt. Bürgen für Vlček sind Jakub Školný und Abraham Permový.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr.91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 334r
1637 III 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.334r

Židé Izák a Mušl synové Jonášovi (bratři?) kupují pustý grunt po Martinovi Surovém od purkmistra a radních za 100 zl. bez závdanku. Stanovené splátky odloženy do roku 1639. Izák a Mušl si ručí navzájem, další rukojmí Šimon Markus.

Die Juden Izák und Mušl, Söhne des Jonáš (Brüder?), kaufen den öden Grund des verstorbenen Martin Surový von Bürgermeister und Rat um 100 fl. ohne Anzahlung. Die festgesetzten Raten werden bis 1639 ausgesetzt. Izák und Mušl bürgen gegenseitig für sich, weiterer Bürge ist Šimon Markus.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 337r
1624 III 12, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.337r

Žid David Krejčí koupil grunt od Jiříka Frýdeckého za 120 zl. (i s 20 zl. převedenými z domu Kateřiny Krahulcové). Stanoveny splátky, rukojmí za Davida Krejčího Mojžíš zeť Šimšů a Mojžíš syn Šimšů. Po smrti Davida Krejčího má grunt připadnout dětem (2 chlapci a 1 děvče) po jeho zemřelé prostřední manželce Lii. Co ke gruntu David Krejčí přistaví, má připadnout dětem jeho nynější ženy Bëele. Do roku 1631 splatil David Krejčí 72 zl. 15 gr.

Der Jude David Krejčí kauft einen Grund von Jiřík Frýdecký um 120 fl. (einschließlich 20 fl., die von dem Haus der Kateřina Krahulcová übertragen wurden). Es werden Raten festgesetzt. Bürgen für David Krejčí sind Mojžíš, Schwiegersohn des Šimša, und Mojžíš Šimšů. Nach dem Tod des David Krejčí soll der Grund den Kindern (zwei Söhne und eine Tochter) seiner mittleren Gattin Lia zufallen. Was David Krejčí zubaut, soll den Kindern seiner jetzigen Gattin Bëele zufallen. Bis 1631 zahlt David Krejčí 72 fl. 15 gr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 340r
1637 III 20, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.340r

Žid Jakub, syn Levky Buchtového, kupuje pustý grunt po Šimonovi Němcovém od purkmistra a radních za 90 zl. bez závdanku. Stanovené splátky odloženy o 3 roky. Rukojmí za Jakuba Izrael Lazarů, Marek Polách a Levka Buchtů. Dokud nepostaví dům, nesmí Jakub poustku prodat.

Der Jude Jakub, Sohn des Levka Buchta, kauft den öden Grund des verstorbenen Šimon Němcový von Bürgermeister und Rat um 90 fl. ohne Anzahlung. Die festgesetzten Raten werden für drei Jahre ausgesetzt. Bürgen für Jakub sind Izrael Lazarů, Marek Polách und Levka Buchtů. Falls er kein Haus baut, darf Jakub die Ödung nicht verkaufen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 343r
1637 III 27, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.343r

Žid Jakub Mejtný ohlašuje, že koupil pustý grunt po Janovi Mihalovi sousedící s grunty Mojžíše Školného a Levky Xandera od purkmistra a rady za 130 zl. bez závdanku. Stanoveny splátky, rukojmí za Jakuba Mejtného jeho syn Löbl a Liptman Jonášový.

Der Jude Jakub Mejtný meldet, daß er den öden Grund des verstorbenen Jan Mihal neben dem Grund des Mojžíš Školný und des Levka Xander von Bürgermeister und Rat um 130 fl. ohne Anzahlung gekauft hat. Es werden Raten festgesetzt. Bürgen für Jakub Mejtný sind sein Sohn Löbl und Liptman Jonášový.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 346r
1637 X 7, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1641 III 8, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.346r

1637 X 7 ohlašuje žid Abraham Jozefů, že směnil pustý dům Jana Pštýnského s domem Dudáčovským na předměstí od purkmistra a pánů za 80 zl. Rukojmí za Abrahama Mojžíš Veselský a Mojžíš Markus. 1641 III 8 ohlašuje žid Mušl syn Jonášů, že koupil tu poustku od Abrahama Jozefova za hotových 40 zl. rýn. Rukojmí za Mušla jeho bratr Izák Jonášů a Mojžíš Samuelů.

1637 X 7 meldet der Jude Abraham Jozefů, daß er das öde Haus des Jan Pštýnský mit dem Haus des Dudáčovský in der Vorstadt von Bürgermeister und Rat um 80 fl. getauscht hat. Bürgen für Abraham sind Mojžíš Veselský und Mojžíš Markus. 1641 III 8 meldet der Jude Mušl Jonášů, daß er diese Ödung von Abraham Jozefů um bare 40 fl. rh. gekauft hat. Bürgen für Mušl sind sein Bruder Izák Jonášů und Mojžíš Samuelů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 349r
1637 X 7, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.349r

Žid Donát ohlašuje, že koupil pustý grunt od Václava Oderského za hotových 50 zl. rýn. Rukojmí za Donáta Mojžíš Veselský a Jakub Besech.

Der Jude Donát meldet, daß er einen öden Grund von Václav Oderský um bare 50 fl. rh. gekauft hat. Bürgen für Donát sind Mojžíš Veselský und Jakub Besech.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

NFOH.jpg

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly instalovány v roce 2011 za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu. / Schriftgut aus dieser Inventarnummer wurde 2011 mit finanzieller Unterstützung des Stiftungsfonds für Holocaust-Opfer installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes