spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.202r-298v public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod] (AMUB)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 202r
1665 IV 28, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.202r

Žid Lebl (Löbl) Kolmanů ohlašuje, že roku 1664 převedl svůj grunt (původně grunt Izáka Kollmana) na syna Fridricha. Právo k němu nemá kromě něj žádný z jeho bratrů.

Der Jude Lebl (Löbl) Kolmanů meldet, daß er 1664 seinen Grund (ursprünglich der Grund des Izák Kollman) auf seinen Sohn Friedrich übertragen hat. Keiner seiner Brüder hat ein Recht darauf.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 208r
1637 IV 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.208r

Žid Izrael Lazarů ohlašuje, že roku 1634 koupil grunt od žida Izáka Kolmana (zastoupeného synem Löblem) za 214 zl. 8 gr. 4 den. Závdanek dal 81 zl. 12 gr. 6 den., stanoveny splátky. Rukojmí za Izraele Mušl Ryfčin a Mojžíš Šimšů. Löbl Kolmanů si u gruntu vymínil místo ke zřízení maštale.

Der Jude Izrael Lazarů meldet, daß er 1634 einen Grund von dem Juden Izák Kolman (vertreten durch seinen Sohn Löbl) um 214 fl. 8 gr. 4 den. gekauft hat. Als Anzahlung gab er 81 fl. 12 gr. 6 den. Es wurden Raten festgesetzt. Bürgen für Izrael sind Mušl Ryfčin und Mojžíš Šimšů. Löbl Kolmanů bedingt sich aus, auf dem Grund einen Stall zu errichten.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 213r-v, 214r
1633 VI 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 III 7, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1667 IV 15, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.213r-v,214r

1633 VI 17 dali purkmistr a rada zapsat do městských židovských knih dům, který žid Abraham zdědil po svém otci Jakubovi. 1642 III 7 ohlašuje Abraham Jakubů s Colmanem, manželem své vnučky, a synem své manželky Šifry, že roku 1636 dal Colmanovi svůj dům věnem s právem užívat horní světnici ihned po svatbě. Abraham nemá na dům uvalovat závazky. Pokud by Colman zemřel, dědí dům manželka a děti. Prodat se dům smí jen přátelům. Colman má ponechat v domě Jakubova syna Samuela, ten ale zatím zemřel. Svědky smlouvy byli Mojžíš Danielů a Ezechiel Benešů. 1667 IV 15 oznamuje žid Izrahel Lipman, že týž dům získal od hraběte tím, že převzal dluhy, které měl jeho majitel Abraham Kolman vůči hraběti (250 zl. rýn.) a jiným věřitelům. Rukojmí za Izrahele Jakub Choň Zelenka a Samuel Ilavský.

1633 VI 17 lassen Bürgermeister und Rat in die städtischen Judenbücher das Haus eintragen, das der Jude Abraham von seinem Vater Jakub geerbt hat. 1642 III 7 meldet Abraham Jakubů mit Colman, dem Gatten seiner Enkelin, und dem Sohn seiner Gattin Šifra, daß er 1636 sein Haus Colman gegeben hat mit dem Recht, sofort nach der Hochzeit die obere Stube zu benutzen. Abraham hat auf dem Haus keine Verbindlichkeiten. Im Fall, daß Colman stirbt, erben das Haus Frau und Kinder. Verkaufen darf er das Haus nur Freunden. Colman hatte in dem Haus Jakubs Sohn Samuel zu belassen, aber der ist inzwischen gestorben. Zeugen des Vertrags waren Mojžíš Danielů und Ezechiel Benešů. 1667 IV 15 zeigt der Jude Izrahel Lipman an, daß er dieses Haus von Graf von Kaunitz erhalten hat dafür, daß er Schulden übernahm, die sein Besitzer Abraham Kolman beim Grafen (250 fl. rh.) und anderen Gläubigern hatte. Bürgen für Izrahel sind Jakub Choň Zelenka und Samuel Ilavský.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 230r-v
1659 VIII 8, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.230r-v

Židovský rychtář Heršl Benedikt žádá purkmistra a radu o zápis poloviny gruntu po zemřelém Václavovi Jankovi, kterou chtěl zapsat také žid Samuel. Purkmistr a rada tak činí. Druhá polovina náleží dětem Martina Jasenáka, pokud Samuel neprokáže, že ji zaplatil. Vytčeno, co náleží k užívání Heršlovi a co k společnému užívání se Samuelem. Rukojmí za Samuela Jakub Chon Zelenka a Markus Nyklspurský.

Der Judenrichter Heršl Benedikt ersucht Bürgermeister und Rat um Eintrag der Hälfte des Grundes nach dem verstorbenen Václav Janka, die auch der Jude Samuel eintragen lassen will. Bürgermeister und Rat entsprechen dem. Die zweite Hälfte steht den Kindern des Martin Jasenák zu, falls Samuel nicht nachweist, daß er sie bezahlt hat. Es wird vorgehalten, was Heršl zur Nutzung zusteht und was zur gemeinsamen Nutzung mit Samuel. Bürgen für Samuel sind Jakub Chon Zelenka und Markus Nyklspurský.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 238r-v, 239r-v, 240r-v
1628 III 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1628 III 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1629 III 2, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1634 II 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1636 II 15, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 III 18, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1638 V 27, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1641 X 8, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 V 2, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.238r-v,239r-v,240r-v

1628 III 10 Maximilán z Kounic nařizuje městu prodat dům v Nivnické ulici po zemřelém Simeonovi Danielovi židovi Zachariášovi Čodkovi za nejvyšší možnou cenu a zapsat jej do městských knih. 1628 III 17 kupuje Zachariáš Čodek týž dům (sousedí s domem žida Samuela) se zahradou a stodolou od purkmistra a rady města za 1200 zl. Závdanek dává 8 beček vína po 40 zl. Stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Zachariáš Čodek dům kupuje pro sebe a svého syna Jelena, manželka a ostatní děti jsou z transakce vyloučeny. Jelenovi bude majetek plně náležet po smrti otce. Rukojmí za Zachariáše Čodka Levka Danielův, Jakub Školný, Aron syn Abrahamův, David Krejčí, Jakub syn Jonáše a Mojžíš zeť zemřelého Markuse. 1629 III 2 splácí Zachariáš Čodek 120 zl. za 4 roky. 1634 II 10 sráží se Heršlovi (Jelenovi) Čodkovi ze splátek za vinohrad koupený vrchností roku 1633 70 zl. Téhož dne kupuje dům od Heršle, syna Čodekové, Jelen (Jeleň) zeť Pinkusů za 1200 zl. Ze sumy se sráží již zaplacených 510 zl., na zbylou sumu stanoveny splátky. Rukojmí za Jelena Samuel Markusů a Vlček Permový. 1636 II 15 splácí Jelen 50 zl. 1637 III 18 a 1638 V 27 splácí Jelen po 30 zl. 1641 X 8 splácí Ryška, vdova po Jelenovi, 30 zl. 1642 V 2 splácí Ryška 20 zl. Splátky Ryšce sníženy na 20 zl.

1628 III 10 befiehlt Maximilan von Kaunitz der Stadt Ungarisch Brod (Uherský Brod), das Haus des verstorbenen Simeon Daniel in der Niwnitzer Gasse an Jude Zachariáš Čodek für den höchstmöglichen Preis zu verkaufen und dies in die Stadtbücher einzutragen. 1628 III 17 kauft Zachariáš Čodek dieses Haus neben dem des Juden Samuel samt Garten und Scheune von Bürgermeister und Rat um 1200 fl. Als Anzahlung gibt er acht Faß Wein zu je 40 fl. Es werden Raten festgesetzt und Verpflichtungen genannt. Zachariáš Čodek kauft das Haus für sich und seinen Sohn Jelen, seine Gattin und übrigen Kinder sind von der Transaktion ausgeschlossen. Jelen wird der Besitz vollständig zustehen nach dem Tod seines Vaters. Bürgen für Zachariáš Čodek sind Levka Danielův, Jakub Školný, Aron Abrahamův, David Krejčí, Jakub Jonáše und Mojžíš, Schwiegersohn des verstorbenen Markus. 1629 III 2 zahlt Zachariáš Čodek 120 fl. für vier Jahre. 1634 II 10 wird Heršl (Jelen) Čodek die Rate für einen 1633 von der Herrschaft gekauften Weinberg auf 70 fl. reduziert. Am selben Tag kauft das Haus von Heršl, dem Sohn des Čodek, Jelen (Jeleň), der Schwiegersohn des Pinkus, um 1200 fl. Die Summe reduziert sich um schon bezahlte 510 fl., für die Restsumme werden Raten festgesetzt. Bürgen für Jelen sind Samuel Markusů und Vlček Permový. 1636 II 15 zahlt Jelen 50 fl. 1637 III 18 und 1638 V 27 zahlt Jelen jeweils 30 fl. 1641 X 8 zahlt Ryška, Jelens Witwe, 30 fl. 1642 V 2 zahlt Ryška 20 fl. Ryškas Raten werden auf 20 fl. gesenkt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 246r-v, 247r-v
1620 X 12, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1625 IX 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1626 V 4, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1628 II 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1628 V 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1629 III 2, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1630 I 16, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1630 III 22, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1630 V 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1631 VI 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1633 I 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 III 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 VI 19, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.246r-v,247r-v

1620 X 12 kupuje Jelen syn Abrahamčin grunt za 800 zl. dlouhé mince. Sumu přijal majitel panství. Stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Jelena Litman syn Jonášů a Michal syn Jirchářů. 1625 IX 10 splácí Jelen 70 zl. za 5 roků. 1626 V 4 a 1628 II 11 splácí Jelen po 14 zl. 1628 V 5 zapsány výše a pořadí splátek. 1629 III 2 splácí Jelen 14 zl., splátky sníženy na jeho žádost na 7 zl. 1630 I 16 splácí Jelen 7 zl. 1630 III 22 uspokojen věřitel Václav Matyáš Šusta z Hranic, nadále bude Jelen splácet městu. 1630 V 24 uspokojena věřitelka Anna Čaletková. 1631 VI 13 splácí Jelen 7 zl., které jsou odvedeny židovi Izákovi Housenkovi. 1633 I 17 splácí Jelen 21 zl. za 3 roky. 1637 III 6 nalezeno v knihách, že Jelenovi náleží na Doupalovském domě po zemřelém Jiříkovi Žilinském dluh 59 zl. 1637 VI 19 potvrzeno Chaji, manželce Jelena, že bylo zaplaceno 49 zl. za 7 roků (1634-1640).

1620 X 12 kauft Jelen, Sohn der Abrahamka, einen Grund um 800 fl. in langer Münze. Die Summe erhält der Besitzer der Herrschaft. Es werden Raten festgesetzt und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Jelen sind Litman Jonášů und Michal Jirchářů. 1625 IX 10 zahlt Jelen 70 fl. für fünf Jahre. 1626 V 4 und 1628 II 11 zahlt Jelen jeweils 14 fl. 1628 V 5 wird die Höhe und die Reihenfolge der Raten eingetragen. 1629 III 2 zahlt Jelen 14 fl., die Raten werden auf sein Ersuchen hin auf 7 fl. gesenkt. 1630 I 16 zahlt Jelen 7 fl. 1630 III 22 werden die Gläubiger Václav Matyáš Šusta aus Mährisch Weißkirchen (Hranice) befriedigt, weiter wird Jelen die Raten an die Stadt zahlen. 1630 V 24 wird die Gläubigerin Anna Čaletková befriedigt. 1631 VI 13 zahlt Jelen 7 fl., die der Jude Izák Housenka erhält. 1633 I 17 zahlt Jelen 21 fl. für drei Jahre. 1637 III 6 wird in den Büchern festgehalten, daß Jelen auf dem Haus des Doupal nach dem verstorbenen Jiřík Žilinský eine Schuld von 59 fl. zusteht. 1637 VI 19 wird Chaja, der Gattin des Jelen, bestätigt, daß 49 fl. für die sieben Jahre 1634-1640 bezahlt wurden.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 261r
1634 V 12, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.261r

Židé Daniel syn Mojžíšů a Marek Goldin oznamují, že koupili Strnadovský dům od židů Abrahama syna Jakubova a Heršle syna Čodkového, za hotových 100 zl. Rukojmí za Daniela a Marka Abraham Jakubů a Mojžíš. Nové stavení patří Danielovi, staré společně Danielovi a Markovi, komůrka na žuldru náleží Markovi.

Die Juden Daniel Mojžíšů und Marek Goldin zeigen an, daß sie das Haus des Strnad von den Juden Abraham Jakubů und Heršl Čodků für bare 100 fl. gekauft haben. Bürgen für Daniel und Marek sind  Abraham Jakubů und Mojžíš. Der Neubau gehört Daniel, der Altbau gemeinsam Daniel und Marek, die Kammer Marek.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 267r-v
1659 X 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.267r-v

Švagři Lazar Izákův a Jakub Abraham kupují (?) 3 díly domu žida Jelena po zemřelém židovi Danielovém. Na dům se pokládá 400 zl. Věřitelům zůstává čtvrtý díl. Stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Lazara Izákova a Jakuba Abrahama Markus Jirchaj a Jakub Chon Jalůvka.

Die Schwager Lazar Izákův und Jakub Abraham kaufen (?) drei Teile des Hauses des Juden Jelen nach dem verstorbenen Juden Daniel. Auf das Haus werden 400 fl. gelegt. Den Gläubigern bleibt der vierte Teil. Es werden Raten festgesetzt und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Lazar Izáků und Jakub Abraham sind Markus Jirchaj und Jakub Chon Jalůvka.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 281r-v, 282r-v, 283r-v, 284r
1622 XII 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1657 X III, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1658 XII 27, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1659 IV 22, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1660 V 26, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.281r-v,282r-v,283r-v,284r

1622 XII 6 kupuje žid Šimon Hes Miklíkovský grunt v Nivnické ulici sousedící s domem žida Izáka Housenky a se starou lázní za hotových 550 zl. Peníze odvedeny vrchnosti, splaceny i pohledávky věřitelů. Vyjmenovány povinnosti. 1657 X III kupuje žid Mojžíš zeť Abrahamů týž grunt od Estery Hesové, vdovy po Šimonu Hesovi, za hotových 45 zl. rýn. Svědky transakce Chaje Pinkuska a Markus Pinkus Školný, rukojmí za Mojžíše Markus Pinkus Školný a Samuel Vlčkový. 1658 XII 27 uzavřena dohoda mezi Mojžíšem Abrahamů a Markusem Pinkusem, synem Pinkuse Markuse. Mojžíš Abrahamů měl Markusovi jako svému budoucímu zeti dát podle hebrejsky psané svatební smlouvy peníze. Protože je nemá, zastavuje Markusovi dům. Pokud do 1 roku nezaplatí Mojžíš Abraham 250 zl., připadne dům Markusovi. Pokud hodnota majetku převýší 250 zl., bude jej Markus Mojžíšovi Abrahamovi splácet. Svědky smlouvy kantor Calman Abraham, Mojžíšův přítel bydlící vedle fary, a Mojžíš Školný. 1659 IV 22 Mojžíš Abraham přenechává dvě třetiny domu Markusovi Pinkusovi. Třetinu domu odevzdává svému synovi Jakubovi. Svědkyní Jochele, matka Markuse Pinkuse. 1660 V 26 žádají Markus Pinkus a Mojžíš Abraham, aby dům mezi Husenkovským a Čodkovským domem byl rozdělen a dva díly připadly Pinkusovi, synovi Markuse Pinkuse a jeden díl Jakubovi, synovi Mojžíše Abrahama. Po shlédnutí purkmistr a rada svolují k rozdělení. Určuje se, které místnosti a části domu připadnou Jakubovi, které Pinkusovi a které mají být zřízeny společným nákladem. Zmíněno, že k zadní části dvorku má právo žid Jozef, syn Izákový. Pinkus má Jakubovi splácet 150 zl. nebo dát hotových 30 zl. a má na starost opravy domu a střechy. Jakub má z domu platit daně. Určeny pokuty pro případ nedodržení těchto ustanovení.

1622 XII 6 kauft der Jude Šimon Hes den Grund des Miklík in der Niwnitzer Gasse neben dem Haus des Juden Izák Housenka und dem alten Bad für bare 550 fl. Das Geld wird an die Obrigkeit abgeführt, und auch Forderungen von Gläubigern bezahlt. Es werden die Verpflichtungen genannt. 1657 X III kauft der Jude Mojžíš, der Schwiegersohn des Abraham, diesen Grund von Estera Hesová, Witwe des Šimon Hes, für bare 45 fl. rh. Zeugen der Transaktion sind Chaje Pinkuska und Markus Pinkus Školný, Bürgen für Mojžíš sind Markus Pinkus Školný und Samuel Vlčků. 1658 XII 27 wird ein Vertrag geschlossen zwischen Mojžíš Abrahamů und Markus Pinkus, Sohn des Pinkus Markus. Mojžíš Abrahamů hat Markus als seinem künftigen Schwiegersohn aufgrund des hebräisch geschriebenen Heiratsvertrags Geld zu geben. Weil er es nicht hat, verpfändet er Markus sein Haus. Falls binnen eines Jahres Mojžíš Abraham nicht 250 fl. zahlt, fällt das Haus Markus zu. Falls der Wert des Besitzes 250 fl. übersteigt, wird Markus den Betrag Mojžíš Abraham zahlen. Vertragszeugen sind der Kantor Calman Abraham, des Mojžíš Freund, der neben dem Pfarrhof wohnt, und Mojžíš Školný. 1659 IV 22 überläßt Mojžíš Abraham zwei Drittel des Hauses Markus Pinkus. Ein Drittel tritt er seinem Sohn Jakub ab. Zeugin ist Jochele, die Mutter des Markus Pinkus. 1660 V 26 ersuchen Markus Pinkus und Mojžíš Abraham, daß das Haus zwischen Husenkovský Haus und Čodkovský Haus geteilt wird und zwei Teile dem Pinkus, Sohn des Markus Pinkus, zufallen sollen und ein Teil Jakub, Sohn des Mojžíš Abraham. Bürgermeister und Rat geben ihre Zustimmung zur Teilung. Es wird bestimmt, welche Räume Jakub zufallen, welche Pinkus und welche Gemeinschaftsbesitz werden sollen. Auf den hinteren Teil des Hofes hat der Jude Jozef Izáků einen Anspruch. Pinkus hat Jakub 150 fl. zu zahlen oder ihm bare 30 fl. zu geben und für die Reparatur des Hauses und des Daches zu sorgen. Jakub hat die Steuer für das Haus zu zahlen. Es werden Bußen für den Fall der Nichteinhaltung dieser Bestimmungen festgesetzt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 287r-v, 288r-v
1622 X 12, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1626 I 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1626 I 22, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1628, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1629 I 15, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1630 I 23, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1631 II 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1632 V 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1633 I 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1634 II 9, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1635 VI 15, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1634 II 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 V 8, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1638 IV 27, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.287r-v,288r-v

1622 X 12 kupuje žid Jelen zeť Pinkusů grunt zvaný stará lázeň sousedící z gruntem žida Jozefa Starého Mejtného od Jonáše Červenky za hotových 750 zl. dlouhé mince. Stanoveny další splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Jelena Abraham zeť Hešlů a Marek zeť Pinkusů. 1626 I 6 splácí Jelen 50 zl. za 5 roků. 1626 I 22 vydáno 50 zl. Anně, vdově po Bartolomějovi z Buchvaldu. 1628 splácí Jelen 20 zl. za 2 roky. 1629 I 15 splácí Jelen 10 zl. 1630 I 23, 1631 II 10, 1632 V 21 a 1633 I 24 splácí Jelen po 10 zl. 1634 II 9 splácí Jelen 3 zl. 1635 VI 15 přijímá 3 zl. Anna Rektorka zastupující Jana Emerika. 1634 II 10 směnil Jelen grunt s židem Heršlem synem Čodekové za 750 zl. Rukojmí za Heršla Abraham Permový a Mojžíš Vlček. 1637 V 8 ohlašuje Áron zeť Izáků, že koupil polovinu gruntu od svého švagra Heršla Čodka za hotových 200 zl. Rukojmí za Árona Abraham Permový, Mojžíš Vlček a Heršl Čodek. 1638 V 27 ohlašuje Áron zeť Izáků, že koupil druhou polovinu gruntu od svého švagra Heršla Čodka za hotových 200 zl. Rukojmí za Arona Jelen Pinkusů a Mojžíš Danielů.

1622 X 12 kauft der Jude Jelen, Schwiegersohn des Pinkus, den altes Bad genannten Grund neben dem Grund des Juden Jozef Starý Mejtný von Jonáš Červenka um bare 750 fl. in langer Münze. Es werden Raten festgesetzt und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Jelen sind Abraham, Schwiegersohn des Hešl, und Marek, Schwiegersohn des Pinkus. 1626 I 6 zahlt Jelen 50 fl. für fünf Jahre. 1626 I 22 werden die 50 fl. Anna, der Witwe des Bartoloměj von Buchvald, ausgehändigt. 1628 zahlt Jelen 20 fl. für zwei Jahre. 1629 I 15 zahlt Jelen 10 fl. 1630 I 23, 1631 II 10, 1632 V 21 und 1633 I 24 zahlt Jelen jeweils 10 fl. 1634 II 9 zahlt Jelen 3 fl. 1635 VI 15 erhält Anna Rektorka in Vertretung des Jan Emerik 3 fl. 1634 II 10 tauscht Jelen den Grund mit dem Juden Heršl Čodeků für 750 fl. Bürgen für Heršl sind Abraham Permový und Mojžíš Vlček. 1637 V 8 meldet Áron, Schwiegersohn des Izák, daß er die Hälfte des Grundes von seinem Schwager Heršl Čodek für bare 200 fl. gekauft hat. Bürgen für Áron sind Abraham Permový, Mojžíš Vlček und Heršl Čodek. 1638 V 27 meldet Áron, Schwiegersohn des Izák, daß er die andere Hälfte des Grundes von seinem Schwager Heršl Čodek für bare 200 fl. gekauft hat. Bürgen für Aron sind Jelen Pinkusů und Mojžíš Danielů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 292r-v
1634 VII 3, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1641 V 22, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.292r-v

1634 VII 3 ohlašuje Izák syn Jozefův, že zdědil dům po otci a vyplatil věřitele. Dům Jozefovi zapsán, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Izáka Aron, jeho zeť, a Jakub Pesser. 1641 V 22 předstupuje Izák Goldin zastupující Leju, vdovu po Izákovi Jozefovém, spolu s Lejiným zetěm Guttmanem Burgesem, který je manželem její dcery Ryšky. Leje dává Guttmanovi věnem polovinu svého domu s podmínkou, že dům smí být případně prodán jen jako celek.

1634 VII 3 meldet Izák Jozefů, daß er ein Haus von seinem Vater geerbt und die Gläubiger ausbezahlt hat. Das Haus wird auf Jozef eingetragen, es werden die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Izák sind sein Schwiegersohn Aron und Jakub Pesser. 1641 V 22 tritt Izák Goldin in Vertretung von Leja, der Witwe des Izák Jozefů, zusammen mit Lejas Schwiegersohn Guttman Burges, der Gatte ihrer Tochter Ryška ist, auf. Leje gibt Guttman als Mitgift die Hälfte ihres Hauses unter der Bedingung, daß das Haus fallweise nur als ganzes verkauft werden darf.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 298r-v
1659 III 23, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1659 VII 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.298r-v

1659 III 23 odevzdán z nařízení hraběnky Esteře, dceři zemřelého Levky Buchty, grunt po zemřelé Dorotě Červenkové v hodnotě 150 zl. sousedící z Izákem Jozefovým, jako náhrada za grunt jejího otce Lazara[!] koupený při stavbě fary. Splátky z původního gruntu uznány, stanoveny další splátky. Přitom poznamenáno, že zemřelý Fridrich z Kounic ručil 100 zl. na půjčku města od Jakuba Chona ve výši 1000 zl. a město má nyní 100 zl. vymáhat na Chonových potomcích. Rukojmí za Esteru Mojžíš Sklenář. 1659 VII 11 přenechává Estera Buchtová grunt své sestře Lídě Buchtové a jejímu muži Mojžíšovi Němcovi.

1659 III 23 wird auf Befehl der Gräfin von Kaunitz der Estera, Tochter des verstorbenen Levka Buchta, der Grund der verstorbenen Dorota Červenková im Wert von 150 fl. neben dem Haus des Izák Jozefů abgetreten als Ersatz für den Grund ihres Vaters Lazar [!], der zum Bau des Pfarrhofes gekauft wurde. Die Raten für den ursprünglichen Grund werden anerkannt, weitere festgesetzt. Dabei wird vermerkt, daß der verstorbene Graf Friedrich von Kaunitz mit 100 fl. bei einer Anleihe der Stadt von Jakub Chon in Höhe von 1000 fl. mit 100 fl. gebürgt hat und die Stadt nun 100 fl. von Chons Nachkommen einzutreiben hat. Bürge für Estera ist Mojžíš Sklenář. 1659 VII 11 überläßt Estera Buchtová den Grund ihrer Schwester Lída Buchtová und deren Gatten Mojžíš Němec.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

NFOH.jpg

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly instalovány v roce 2011 za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu. / Schriftgut aus dieser Inventarnummer wurde 2011 mit finanzieller Unterstützung des Stiftungsfonds für Holocaust-Opfer installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes