spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.104r-190r public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod] (AMUB)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 104r-v
1623 II 2, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 III 26, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.104r-v

1623 II 2 kupuje žid Michal Jirchářů zvaný Šäbsl grunt od Martina Erazimka za 200 zl. Závdanek dává 80 zl., stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Michala Jirchářů Jelen Abrahamčiný syn a Litmon Jonášový. 1637 III 26 nalezeno, že Michal Jirchářů splatil do roku 1629 142 zl.

1623 II 2 kauft der Jude Michal Jirchářů, genannt Šäbsl, einen Grund von Martin Erazimek um 200 zl. Als Anzahlung gibt er 80 fl., es werden Raten festgesetzt und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Michal Jirchářů sind Jelen Abrahamčin und Litmon Jonášový. 1637 III 26 wird vermerkt, daß Michal Jirchářů bis 1629 142 fl. bezahlt hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

108r
[s. a.], Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.108r

Záhlaví zápisu bez dalšího textu.

Kopfeintrag ohne weiteren Text.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 112r-v
1637 IV 22, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.112r-v

Na žádost žida Löbla Kolmanového zapsán jeho otci Izákovi Kolmanovi pustý zadlužený grunt, který mu odvedl zemřelý Jiřík Zlínský. Tento převod zapsán také v rychtářských knihách. Téhož dne ohlásili bratři Jakub Vlček a Mojžíš Vlček, že koupili grunt od Izáka Kolmana za hotových 60 zl. rýnských. Rukojmí za bratry Vlčkovy Jakub Besech a Petruš Šťastný. Téhož dne ohlásila Katrina Foltýnka, že její zemřelý muž Foltýn koupil část gruntu od bratrů Vlčkových za 3 štuky plátna. Rukojmí za Katrinu Foltýnku Jakub Besech.

Auf Ersuchen des Löbl Kolmanový wird sein Vater Izák Kolman für den öden, verschuldeten Grund, den ihm der verstorbene Jiřík Zlínský abgetreten hat, eingetragen. Diese Übertragung wird auch in die Richterbücher eingetragen. Am selben Tag melden die Brüder Jakub Vlček und Mojžíš Vlček, daß sie den Grund von Izák Kolman für bare 60 fl. rh. gekauft haben. Bürgen für die Brüder Vlček sind Jakub Besech und Petruš Šťastný. Am selben Tag meldet Katrina Foltýnka, daß ihr verstorbener Mann einen Teil des Grundes von den Brüdern Vlček für drei Stück Leinwand gekauft hat. Bürgen für Katrina Foltýnka ist Jakub Besech.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 116r
1637 IV 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1643 IV 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.116r

1637 IV 21 ohlašuje žid Levka Xanderů zeť, že koupil grunt od Matěje Tesaře tak, jak jej roku 1622 koupil jeho tchán Xander, za 150 zl. Závdanek dal 35 zl., stanoveny splátky. Rukojmí za Levku Mojžíš Šimšů a Jozef Buchtů. 1643 IV 24 ohlásila židovka Johanka, matka Levky Xandera, že Mikuláš Třebický prodal pohledávku na gruntě 56 zl. Levkovi Xanderovýmu zeti za hotových 5 zl. 30 kr.

1637 IV 21 meldet der Jude Levka, des Xander Schwiegersohn, daß er einen Grund von Matěj Tesař um 150 fl. gekauft hat, wie ihn 1622 sein Schwiegervater Xander gekauft hat. Als Anzahlung gibt er 35 fl. es werden Raten festgesetzt. Bürgen für Levka sind Mojžíš Šimšů und Jozef Buchtů. 1643 IV 24 meldet die Jüdin Johanka, Mutter des Levka Xander, daß Mikuláš Třebický eine Forderung von 56 fl. auf dem Grund an Levka Xanders Schwiegersohn für bare 5 fl. 30 kr. verkauft hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 120r
1621 XII 31, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1626 II 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1629 II 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1630 IV 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1631 I 22, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.120r

1621 XII 31 kupuje žid Mojžíš mladý Školný grunt od Jiříka Radominského za 170 zl. Závdanek dává 70 zl., stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Mojžíše Abraham Jozefů syn a Marek Pyšného Moušle zeť. 1626 II 13 splatil Mojžíš 12 zl. za 2 roky. 1629 II 13 a 1630 IV 21 splatil Mojžíš 5 zl. 1631 I 22 splatil Mojžíš 4 zl.

1621 XII 31 kauft der Jude Mojžíš jun. Školný einen Grund von Jiřík Radominský um 170 fl. Als Anzahlung gibt er 70 fl., es werden Raten festgesetzt und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Mojžíš sind Abraham Jozefů und Marek, Schwiegersohn des Pyšný Moušl. 1626 II 13 zahlt Mojžíš 12 fl. für zwei Jahre. 1629 II 13 und 1630 IV 21 zahlt Mojžíš 5 fl. 1631 I 22 zahlt Mojžíš 4 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 124r-v
1634 VII 28, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1670 I 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.124r-v

1634 VII 28 žádá žid Mojžíš Jirchář zápis domu, který roku 1622 koupil od Jana Týnského, do židovských zápisů městských knih. Po splacení 2 zl. téhož dne zápis proveden. 1670 I 10 ohlašuje žid Jakub Levků, že koupil polovinu gruntu ze strany žida Eliáše, syna Goldiného, od Heršla, syna Mojžíše Jircháře, za hotových 50 zl. Rukojmí za Jakuba Levků Heršl Mojžíšový a Izák Jozefový.

1634 VII 28 ersucht der Jude Mojžíš Jirchář um Eintrag des Hauses, das er 1622 von Jan Týnský gekauft hat, in die jüdischen Einträge der Stadtbücher. Nach Bezahlung von 2 fl. geschieht dies am selben Tag. 1670 I 10 meldet der Jude Jakub Levků, daß er die Hälfte des Grundes auf der Seite des Juden Eliáš Goldin von Heršl, Sohn des Mojžíš Jirchář, für bare 50 fl. gekauft hat. Bürgen für Jakub Levků sind Heršl Mojžíšů und Izák Jozefů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 128r-v
1622 X 28, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1626 II 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1629 II 4, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1630 VII 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1633 VII 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1636 I 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 II 28, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.128r-v

1622 X 28 kupuje Eliáš Koldin (Goldin) syn grunt od Václava Šáreckého za 350 zl. Závdanek dává 70 zl., stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Eliáše Koldina Pinkus Koldin syn a Chain Knihař. 1626 II 13 splatil Eliáš 48 zl. za 4 roky. 1629 II 4 a 1630 VII 11 splatil Eliáš po 12 zl. 1633 VII 5 splácí Mojžíš, syn Eliáše Koldiného, 24 zl. za 2 roky. 1636 I 6 kupuje grunt žid Mojžíš Polách po svém předku Eliášovi Goldiném od své manželky Mandy za 350 zl. Manda má na gruntě podle přisouzení židovských starších podíl, její děti však ne. Stanoveny splátky, rukojmí za Mojžíše Polácha Levka Buchta a Jakub Sklenářový. 1642 II 28 prokazuje Mojžíš, že splatil 6 zl. za rok 1637.

1622 X 28 kauft Eliáš Koldin (Goldin) einen Grund von Václav Šárecký um 350 fl. Als Anzahlung gibt er 70 fl., es werden Raten festgesetzt und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Eliáš Koldin sind Pinkus Koldin und Chain Knihař. 1626 II 13 zahlt Eliáš 48 fl. für vier Jahre. 1629 II 4 und 1630 VII 11 zahlt Eliáš jeweils 12 fl. 1633 VII 5 zahlt Mojžíš, Sohn des Eliáš Koldin, 24 fl. für zwei Jahre. 1636 I 6 kauft den Grund der Jude Mojžíš Polách nach seinem Vorfahren Eliáš Goldin von dessen Frau Manda um 350 fl. Manda hat an dem Grund nach Gutachten der Judenältesten einen Anteil, ihre Kinder aber nicht. Es werden Raten festgesetzt. Bürgen für Mojžíš Polách sind Levka Buchta und Jakub Sklenářový. 1642 II 28 belegt Mojžíš, daß er 6 fl. für 1637 bezahlt hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 132r-v
1635 VI 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 IV 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.132r-v

1635 VI 6 zapsáno, že žid Levka Danielů koupil roku 1622 grunt od purkmistra a rady zastupujících Školoudovské sirotky, za 300 zl. Závdanek dal 40 zl., stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Levku Vlček zeť Školného a Lazar syn Jonášů. Rozepsáno pořadí splátek. Téhož dne sníženy další splátky na 5 zl. Téhož dne splácí Levka 24 zl. za roky 1631 - 1634 (po 6 zl.). 1637 IV 21 splácí Levka 5 zl.

1635 VI 6 wird eingetragen, daß der Jude Levka Danielů 1622 einen Grund von Bürgermeister und Rat in Vertretung der Waisen des Školoud um 300 fl. gekauft hat. Als Anzahlung gab er 40 zl., es werden Raten festgesetzt und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Levka sind Vlček, Schwiegersohn des Školný, und Lazar Jonášů. Am selben Tag wird eine Senkung der Raten auf 5 fl. vereinbart, und Levka zahlt 24 fl. für die Jahre 1631-1634 (je 6 fl.). 1637 IV 21 zahlt Levka 5 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 137r-v
1629 III 2, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1629 III 29, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1631 I 23, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.137r-v

1629 III 2 oznamují židovský fojt Šimon Heš a Eliáš Holešovský, že Levka koupil grunt od Anny Školoudky za 330 zl. Závdanek dal 130 zl. dlouhé mince, ale od kupu odstoupil. Zároveň oznamují, že koupili tentýž grunt pro židovskou obec od Mikuláše Moškoře zastupujícího věřitele, za 200 zl. Závdanek dali 14 zl., stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za židovskou obec židovský fojt a židovští starší. 1629 III 29 oznamuje Šimon Heš jako zástupce židovské obce, že pohledávku Anny Abštejnky na gruntě 60 zl. odkoupil za hotových 8 zl. 1631 I 23 splácí židovský fojt Mojžíš Danielů za židovskou obec 7 zl.

1629 III 2 zeigen der Judenvogt Šimon Heš und Eliáš Holešovský an, daß der Jude Levka einen Grund von Anna Školoudka um 330 fl. gekauft hat. Als Anzahlung hat er 130 fl. in langer Münze gegeben, ist aber dann von Kauf zurückgetreten. Gleichzeitig zeigen sie an, daß sie eben diesen Grund für die jüdische Gemeinde von Mikuláš Moškoř in Vertretung der Gläubiger um 200 fl. gekauft haben. Als Anzahlung haben sie 14 fl. gegeben. Es wurden Raten festgesetzt und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für die Judengemeinde sind der Judenvogt und die Judenältesten. 1629 III 29 zeigt Šimon Heš als Vertreter der jüdischen Gemeinde an, daß er die Forderung der Anna Abštejnka von 60 fl. auf dem Grund für bare 8 fl. gekauft hat. 1631 I 23 zahlt der Judenvogt Mojžíš Danielů für die Judengemeinde 7 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 143r-v
1623 I 18, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1626 III 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1631 II 14, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 IV 20, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 III 18, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.143r-v

1623 I 18 kupuje žid Jonáš Kolmanů Pavlíčkovský grunt od purkmistra a radních za 110 zl. Závdanek dává 24 zl., stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Jonáše Kolmanů Abraham Sandrle a Mojžíš Šifřin. 1626 III 13 splácí Jonáš 4 zl. 1631 II 14 prokazuje Jonáš, že splatil 4 zl. za rok 1627. Zároveň splácí 4 zl. za rok 1628. 1637 IV 20 prokazuje Jonáš, že splatil 8 zl. za roky 1629 a 1630 (resp. 1631, 1632). Zároveň splácí 4 zl. za rok 1633. 1642 III 18 předložil Jonáš smlouvu o koupi pohledávky 12 zl. Anny Strejčkové za hotové 4 zl. rýnské a 56 kr.

1623 I 18 kauft der Jude Jonáš Kolmanů den Grund des Pavlíček von Bürgermeister und Rat um 110 fl. Als Anzahlung gibt er 24 fl. Es werden Raten vereinbart und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Jonáš Kolmanů sind Abraham Sandrle und Mojžíš Šifřin. 1626 III 13 zahlt Jonáš 4 fl. 1631 II 14 belegt Jonáš, daß er 4 fl. für 1627 bezahlt hat. Gleichzeitig zahlt er 4 fl. für 1628. 1637 IV 20 belegt Jonáš, daß er 8 fl. für die Jahre 1629 und 1630 (resp. 1631, 1632) bezahlt hat. Gleichzeitig zahlt er 4 fl. für 1633. 1642 III 18 legt Jonáš einen Vertrag über den Kauf der Forderung von 12 fl. der Anna Strejčková für bare 4 fl. rh. 56 kr. vor.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 145r-v
1623 VIII 4, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1624, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1626, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1629 I 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1630 I 23, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1633 IV 8, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1635 VI 4, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 III 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.145r-v

1623 VIII 4 kupuje žid Abraham syn Jozefů grunt od Pavla Krmíčka za 80 zl. Závdanek dává 12 zl., stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Abrahama Jonáš syn Kolmanů a Mojžíš syn starého Školného. 1624 splácí Abraham 4 zl. 1626 splácí Abraham 8 zl. za 2 roky. 1629 I 21 splácí Abraham 4 zl. za rok 1627 a slibuje splatit za rok 1628 o postním jarmarku. 1630 I 23 splácí Abraham 8 zl. za 2 roky. 1633 IV 8 kupuje grunt žid Aron Nastlor (Nostlaur) od Abrahama syna Jozefů za 80 zl. Závdanek dává 36 zl., stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Arona Nastlora Mojžíš Školný a Löbl Eliášů. 1635 VI 4 splácí Aron Nastlor 10 zl. za 3 roky. 1637 III 17 splácí Aron Nastlor 6 zl. za 2 roky.

1623 VIII 4 kauft der Jude Abraham Jozefů einen Grund von Pavel Krmíček um 80 fl. Als Anzahlung gibt er 12 fl., es werden Raten festgesetzt und Verpflichtungen genannt. Bürgen für Abraham sind Jonáš Kolmanů und Mojžíš, Sohn des alten Školný. 1624 zahlt Abraham 4 fl. 1626 zahlt Abraham 8 fl. für zwei Jahre. 1629 I 21 zahlt Abraham 4 fl. für 1627 und verspricht, für 1628 am Fastenjahrmarkt zu zahlen. 1630 I 23 zahlt Abraham 8 fl. für zwei Jahre. 1633 IV 8 kauft den Grund der Jude Aron Nastlor (Nostlaur) von Abraham Jozefů um 80 fl. als Anzahlung gibt er 36 fl. Es werden Raten festgesetzt und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Aron Nastlor sind Mojžíš Školný und Löbl Eliášů. 1635 VI 4 zahlt Aron Nastlor 10 fl. für drei Jahre. 1637 III 17 zahlt Aron Nastlor 6 fl. für zwei Jahre.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 147r-v
1623 II 28, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 III 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1640 V 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkA UH-(AM UB)-91,fol.147r-v

1623 II 28 kupuje žid Jelen syn Šalomounů grunt od Jiříka Šnejperka za 500 zl. Závdanek dává 130 zl., stanoveny splátky. Rukojmí za Jelena Šalomoun Sklenář a Šťastný zeť Šalomounů. 1637 III 17 účtováno, kolik splaceno a kolik zbývá splácet. Dosud splaceno 162 zl., odkoupena pohledávka Eliáše Sýkory 56 zl. a Jiříka Šnejperka 150 zl. Stanoveny další splátky. 1640 V 25 odevzdává Jiřík Šnejperk ze své pohledávky 128 zl. na gruntě svému věřiteli, židovi Faytlovi Housenkovi, jemuž byl dlužen 50 zl., 127 zl. Zbylý 1 zl. Jelen syn Šalomounů Jiříkovi Šnejperkovi splatil. Za zápis transakce dává Faytl Housenka Jiříkovi Šnejperkovi 4 zl. a 15 liber bílé vlny.

1623 II 28 kauft der Jude Jelen Šalomounů einen Grund von Jiřík Šnejperk um 500 fl. Als Anzahlung gibt er 130 fl. Es werden Raten festgesetzt. Bürgen für Jelen sind Šalomoun Sklenář und Šťastný, Schwiegersohn des Šalomoun. 1637 III 17 wird berechnet, wieviel bezahlt wurde und welche Restsumme bleibt: Bisher wurden 162 fl. bezahlt und die Forderungen des Eliáš Sýkora von 56 fl. und des Jiřík Šnejperk von 150 fl. gekauft. Es werden weitere Raten vereinbart. 1640 V 25 tritt Jiřík Šnejperk von seiner Forderung von 128 fl. auf dem Grund seinem Gläubiger, dem Juden Faytl Housenka, dem er 50 fl. schuldet, 127 fl. ab. Den verbleibenden 1 fl. zahlt Jelen Šalomounů dem Jiřík Šnejperk. Für den Eintrag der Transaktion gibt Faytl Housenka dem Jiřík Šnejperk 4 fl. und 15 Pfund weiße Wolle.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 156r-v, 157r-v, 158r
1622 XII 1, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1623, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1624, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1625, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1629 I 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1629, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1629 II 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1630 IV 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1631 I 22, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1631 IV 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1631 VI 4, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1633, 1634, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 III 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 IV 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 X 7, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1638 X 8, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1658 V 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.156r-v,157r-v,158r

1622 XII 1 kupuje žid Abraham Hešle (zeť Hešlů) grunt v Soukenické ulici od Pavla Bozkovského za 500 zl. Závdanek dává 125 zl., stanovena výše a pořadí splátek, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Abrahama Hešle Jelen syn Šalomouna Sklenáře, Marek zeť Pinkusů a Levka syn Pinkusů. Zápis vložen do městských židovských knih. 1623 splátka za tento rok se odkládá. 1624 splácí Abraham Hešle 10 zl. 1625 splácí Abraham Hešle 12 zl. 1629 I 10 oznamuje Abraham Hešle, že splatil celkem 16 zl. 1629 zaznamenáno, že zemřelý Jan Kunčický Stejskal odkázal svou pohledávku na gruntě na dluh 26 zl. židovi Levkovi Pinkusovi. Stanoveny splátky tohoto dluhu. 1629 II 13 splácí Abraham Hešle 6 zl. 1630 IV 10 splácí Abraham Hešle 8 zl. 1631 I 22 splácí Abraham Hešle 8 zl. a slibuje doplatit 4 zl. 1631 IV 11 ohlašuje Martin Kožura, že od Abrahama Hešle přijal 2 zl. 1631 VI 4 splácí Abraham Hešle 2 zl. 1633, 1634 splácí Abraham Hešle 16 zl. 15 gr. Zároveň prokazuje, že od svého švagra Levky Pinkusa koupil dluh 26 zl. po Janovi Kunčickém Stejskalovi. 1637 III 17 slibuje Abraham Hešl, že o jarmarcích splatí 18 zl. 1637 IV 17 splácí Abraham Hešle o jarmarku 10 zl. 1637 X 7 splácí Abraham Hešle 8 zl. 1638 X 8 ohlašuje Abraham Hešle, že koupil od Jeremiáše Vizovského polovinu pohledávky po zemřelé Elišce Stejskalce (41 zl.) za hotových 12 zl. 9 gr. 1658 V 10 ohlašuje žid Izák Němec s Markusem Pinkusem Školným a na místě židovského rychtáře Heršla, že koupil grunt od věřitelů sirotků po zemřelém Abrahamovi Hešlovi za 500 zl. Izák Němec skoupil některé pohledávky, zbytek bude splácet. Rukojmí za Izáka Němce Marek Pinkusů a Šimon Markus.

1622 XII 1 kauft der Jude Abraham Hešle (Schwiegersohn des Hešl) einen Grund in der Tuchmachergasse von Pavel Bozkovský um 500 fl. Als Anzahlung gibt er 125 fl., es werden die Höhe und die Abfolge der Raten festgesetzt und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Abraham Hešle sind Jelen, Sohn des Šalomoun Sklenář, Marek, Schwiegersohn des Pinkus, und Levka, Sohn des Pinkus. Der Eintrag erfolgt auch in die städtischen Judenbücher. 1623 wird die Ratenzahlung für dieses Jahr ausgesetzt. 1624 zahlt Abraham Hešle 10 fl. 1625 zahlt Abraham Hešle 12 fl. 1629 I 10 zeigt Abraham Hešle an, daß er insgesamt 16 fl. bezahlt hat. 1629 wird vermerkt, daß der verstorbene Jan Kunčický Stejskal seine Forderung von 26 fl. auf dem Grund dem Juden Levka Pinkus abgetreten hat. Es werden Raten für die Bezahlung dieser Schuld vereinbart. 1629 II 13 zahlt Abraham Hešle 6 fl. 1630 IV 10 zahlt Abraham Hešle 8 fl. 1631 I 22 zahlt Abraham Hešle 8 fl. und verspricht, 4 fl. zuzuzahlen. 1631 IV 11 meldet Martin Kožura, daß er von Abraham Hešle 2 fl. erhalten hat. 1631 VI 4 zahlt Abraham Hešle 2 fl. 1633, 1634 zahlt Abraham Hešle 16 fl. 15 gr. Gleichzeitig belegt er, daß er von seinem Schwager Levka Pinkus eine Schuld von 26 fl. nach Jan Kunčický Stejskal gekauft hat. 1637 III 17 verspricht Abraham Hešle, daß er an den Jahrmärkten 18 fl. bezahlt. 1637 IV 17 zahlt Abraham Hešle am Jahrmarkt 10 fl. 1637 X 7 zahlt Abraham Hešle 8 fl. 1638 X 8 meldet Abraham Hešle, daß er von Jeremiáš Vizovský die Hälfte der Forderung nach der verstorbenen Eliška Stejskalka (41 fl.) für bare 12 fl. 9 gr. gekauft hat. 1658 V 10 meldet der Jude Izák Němec mit Markus Pinkus Školný in Vertretung des Judenrichters Heršl, daß er den Grund von den Gläubigern der Waisen des verstorbenen Abraham Hešle um 500 fl. gekauft hat. Izák Němec kaufte einige Forderungen auf, der Rest wird in Raten bezahlt werden. Bürgen Izák Němec sind Marek Pinkusů und Šimon Markus.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 167r-v, 168r
1624 I 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1626 II 18, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 III 20, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1638 IV 1, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 III 7, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.167r-v,168r

1624 I 24 kupuje žid Izrael (Israel) syn Lazarů grunt od Jana Přelouckého za 300 zl. Závdanek dává 90 zl., stanoveny splátky. Rukojmí za Izraele Vlček zeť Školného a Mojžíš Markus. 1626 II 18 splácí Izrael 8 zl. 1637 III 20 kupuje žid Marek Polách grunt od Izraele Lazarova, který má splaceno 98 zl., za 300 zl. Stanoveny a rozepsány splátky (včetně nesplacených splátek Izraele Lazarova). Rukojmí za Marka Polácha Šalomoun Sklenář, Izrael Lazarů a Levka Buchtů. 1638 IV 1 splácí Marek Polách 4 zl. 1642 III 7 splácí Marek Polách 4 zl. Zároveň prokazuje cedulí, že roku 1638 koupil pohledávku Mandaleny Šuranské po zemřelém Janovi Přelouckém 142 zl. za 20 zl. rýn., z kterých splácí Marek Polách ihned 15 zl.

1624 I 24 kauft der Jude Izrael (Israel) Lazarů einen Grund von Jan Přeloucký um 300 fl. Als Anzahlung gibt er 90 fl. Es werden Raten festgesetzt. Bürgen für Izrael sind Vlček, Schwiegersohn des Školný, und Mojžíš Markus. 1626 II 18 zahlt Izrael 8 fl. 1637 III 20 kauft der Jude Marek Polách den Grund von Izrael Lazarů, der 98 fl. bezahlt hat, um 300 fl. Es werden Raten festgesetzt (einschließlich der unbezahlten Raten des Izrael Lazarů). Bürgen für Marek Polách sind Šalomoun Sklenář, Izrael Lazarů und Levka Buchtů. 1638 IV 1 zahlt Marek Polách 4 fl. 1642 III 7 zahlt Marek Polách 4 fl. Gleichzeitig weist er durch einen Zettel nach, daß er 1638 die Forderung der Mandalena Šuranská nach dem verstorbenen Jan Přeloucký in Höhe von 142 fl. für 20 fl. rh. gekauft hat, wovon Marek Polách sofort 15 fl. bezahlt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 172r
1628 IX 18, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.172r

Žid Mojžíš syn Šimšů kupuje pusté místo po zemřelém Mikulášovi Předměstském. Pohledávku Jiříka Vejhledy 61 zl. kupuje za hotové 3 zl. 12 gr. a 6 den. a Zuzany Kožové 21 zl. za hotových 23 gr. Mojžíš zároveň postupuje toto místo svémi mladšímu bratrovi. Vyjmenovány povinnosti.

Der Jude Mojžíš Šimšů kauft einen öden Grund nach dem verstorbenen Mikuláš Předměstský. Die Forderung des Jiřík Vejhleda in Höhe vom 61 fl. kauft er für bare 3 fl. 12 gr. 6 den. und die der Zuzana Kožová in Höhe von 21 fl. für bare 23 gr. Mojžíš tritt gleichzeitig diesen Platz seinem jüngeren Bruder ab. Es werden die Verpflichtungen genannt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 182r-v, 183r
1629 III 26, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1634 VII 3, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1659 XII 12, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.182r-v,183r

1629 III 26 oznamuje žid Šalomoun Kramář, že roku 1623 koupil grunt vedle městského vězení od Mikuláše Moškoře za 800 zl. Zaplaceno částečně hotově, částečně dřívím a místem domu Šalomouna Kramáře na předměstí. Vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Šalomouna Kramáře Šalomoun Sklenář a Jakub starý Školný. Šalomoun Sklenář má zajištěn přístup ke studni. 1634 VII 3 oznamuje žid Aron zeť Izáků, že koupil grunt od Anny, vdovy po Šalomounovi Sklenářovi, za hotových 136 zl. Rukojmí za Arona Izáků Izák Jozefový starý Mejtný a Jakub Pesser. 1659 XII 12 oznamuje žid Hieršl syn Šimona Heše, že skoupil všechny pohledávky na gruntě za 15 zl. Rukojmí za Hieršla Markus Pinkas Starý Školný a Izrahel Sklenář.

1629 III 26 zeigt der Jude Šalomoun Kramář an, daß er 1623 den Grund neben dem städtischen Gefängnis von Mikuláš Moškoř um 800 fl. gekauft hat. Er zahlt teils in bar, teils in Holz, und mit dem Platz des Hauses des Šalomoun Kramář in der Vorstadt. Es werden die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Šalomoun Kramář sind Šalomoun Sklenář und Jakub sen. Školný. Šalomoun Sklenář hat freien Zugang zum Brunnen. 1634 VII 3 zeigt der Jude Aron, Schwiegersohn des Izák, an, daß er von Anna, Witwe des Šalomoun Sklenář, den Grund um bare 136 fl. gekauft hat. Bürgen für Aron Izák sind Izák Jozefový sen. Mejtný und Jakub Pesser. 1659 XII 12 zeigt der Jude Hieršl, Sohn des Šimon Heš, an, daß er alle Forderungen auf diesem Grund für 15 fl. aufgekauft hat. Bürgen für Hieršl sind Markus Pinkas sen. Školný und Izrahel Sklenář.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 187r-v, 188r-v
1624 XI 27, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1629 X 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1630 IV 19, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1630 IV 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1631 I 31, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 III 18, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1635 VI 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1636 III 3, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 III 18, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.187r-v,188r-v

1624 XI 27 kupuje žid Jakub Mejtný grunt v Nivnické ulici od Lidmily Ondřejkové za 650 zl. Závdanek dává 200 zl. Stanoveny splátky a povinnosti. Jakub Mejtný ručí penězi (?). 1629 X 5 proveden zápis této transakce. Zároveň Jakub Mejtný splácí 18 zl. za rok 1628. Splátky za léta 1625-1627 se odkládají, protože Jakub Mejtný zaplatil vysoký závdanek. 1630 IV 19 splácí Jakub Mejtný 9 zl. 1630 IV 21 splácí Levka syn Izraelů ze svého dílu 9 zl. 1631 I 31 splácí Jakub Mejtný 9 zl. Oznamuje s Levkou synem Izraelovým, že koupil džber piva na svatbu Anny, dcery Lidmily Ondřejkové, za což bude sraženo ze splátek. 1637 III 18 oznamuje žid Vlček, že roku 1631 koupil tentýž grunt od žida Lazara za 650 zl. Závdanek dal 120 zl. rýn. a 2 bečky a 3 vědra vína. Splátky bude splácet s židem Levkou Masařem. Rukojmí za Vlčka Jakub Cantor a Jakub Školný. Jakub Mejtný (měl splaceno 236 zl.) a Lazar se k zápisu transakce nedostavili. Zároveň Vlček prokazuje, že roku 1632 a 1623[!] splatil po 6 zl. 1635 VI 6 oznamují žid Jelen a Lidmila Ondřejková, že se dohodli na vyrovnání dluhu 150 zl. dlouhé mince vůči Jelenovi. Po 4 roky budou Jelenovi náležet splátky z gruntu po 12 zl. 1636 III 3 a 1637 III 18 splácí Vlček s Levkou 12 zl., které přijímá Jelen.

1624 XI 27 kauft der Jude Jakub Mejtný einen Grund in der Niwnitzer Gasse von Lidmila Ondřejková um 650 fl. Als Anzahlung gibt er 200 fl. Es werden Raten festgesetzt und Verpflichtungen genannt. Jakub Mejtný bürgt mit Geld (?). 1629 X 5 wird diese Transaktion eingetragen. Gleichzeitig zahlt er Jakub Mejtný 18 fl. für 1628. Die Raten für 1625-1627 werden ausgesetzt, da Jakub Mejtný eine hohe Anzahlung geleistet hat. 1630 IV 19 zahlt Jakub Mejtný 9 fl. 1630 IV 21 zahlt Levka Izraelů von seinem Teil 9 fl. 1631 I 31 zahlt Jakub Mejtný 9 fl. Er zeigt zusammen mit Levka Izraelů an, daß er einer Zuber Bier für die Hochzeit der Anna, Tochter der Lidmila Ondřejková, gekauft hat, was als Ratenzahlung angesehen wird. 1637 III 18 zeigt der Jude Vlček an, daß er 1631 diesen Grund von dem Juden Lazar um 650 fl. gekauft hat. Als Anzahlung hat er 120 fl. rh. und zwei Faß und drei Eimer Wein gegeben. Die Raten wird er mit dem Juden Levka Masař bezahlen. Bürgen für Vlček sind Jakub Cantor und Jakub Školný. Jakub Mejtný (er hat 236 fl. bezahlt) und Lazar kamen nicht zum Eintrag der Tansaktion. Gleichzeitig belegt Vlček, daß er 1632 und 1623 [!] jeweils 6 fl. bezahlt hat. 1635 VI 6 zeigen der Jude Jelen und Lidmila Ondřejková an, daß sich sich bezüglich der Schuld des Jelen von 150 fl. in langer Münze geeinigt haben. Binnen vier Jahren stehen Jelen Raten von dem Grund von je 12 fl. zu. 1636 III 3 und 1637 III 18 zahlt Vlček mit Levka 12 fl., die Jelen erhält.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 190r
[s. a.], Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.190r

Nedopsané židovské jméno Levka.

Nicht zu Ende geschriebener Name Levka.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

NFOH.jpg

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly instalovány v roce 2011 za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu. / Schriftgut aus dieser Inventarnummer wurde 2011 mit finanzieller Unterstützung des Stiftungsfonds für Holocaust-Opfer installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes