spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.6r-100r public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod] (AMUB)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 6r-v, 7r
[s. a.], Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1633 VIII 19, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1634 V 12, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1635 X 3, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 III 4, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 II 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 III 7, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.6r-v,7r

[s. a.] Žid Mojžíš Šalomoun Sklenář prokazuje, že pohledávku 50 zl., která vázla na jeho domě, koupil od dotyčného věřitele Martina, syna nebožtíka Pánka ze Svárova a jeho manželky Evy, za hotových 5 zl. Transakce zanesena do židovských purkrechtních knih. 1633 VIII 19 a 1634 V 12 se Šalomounovi za vykonanou práci v kostele, na faře a ve škole sráží z gruntovních splátek 16 zl., resp. 8 zl. 1634 V 12 Šalomoun kupuje pohledávku 72 zl. Václava Šumického za hotových 7 zl. 1635 X 3 se Šalomounovi za vykonanou práci v kostele, na faře a v konventu sráží z gruntovních splátek 12 zl. 1637 III 4 se Šalomounovi za vykonanou práci v dominikánském konventu a na radnici sráží z gruntovních splátek celkem 20 zl. 1642 II 21 grunt převeden na Jakuba, syna Šalomouna Sklenáře. Uvedeno, kolik z něj splaceno a kolik komu zbývá splatit. Rukojmí za Jakuba Mojžíš Eliášův a Löbl krejčí. 1642 III 7 splácí Jakub 8 zl.

[s. a.] Der Jude Mojžíš Šalomoun Sklenář bekundet, daß er die Forderung von 50 fl., die auf seinem Haus lag, von den betreffenden Gläubiger Martin, Sohn des verstorbenen Pánek aus Swarow (Svárov), und dessen Gattin Eva für bare 5 fl. gekauft hat. Die Transaktion wird in die Juden-Burgrechtsbücher eingetragen. 1633 VIII 19 und 1634 V 12 verringern sich für Šalomoun für geleistete Arbeiten in der Kirche, am Pfarrhof und in der Schule die Raten auf 16 fl., resp. 8 fl. 1634 V 12 kauft Šalomoun die Forderung von 72 fl. des Václav Šumický für bare 7 fl. 1635 X 3 verringern sich für Šalomoun aufgrund geleisteter Arbeiten in der Kirche, am Pfarrhaus und im Konvent die Raten auf 12 fl. 1637 III 4 verringern sich für Šalomoun aufgrund geleisteter Arbeiten im Dominikanerkonvent und auf dem Rathaus die Raten auf insgesamt 20 fl. 1642 II 21 wird der Grund auf Jakub, Sohn des Šalomoun Sklenář, übertragen. Es wird angegeben, wieviel davon bezahlt ist und welche Restsumme noch verbleibt. Bürgen für Jakub sind Mojžíš Eliášův und der Schneider Löbl. 1642 III 7 bezahlt Jakub 8 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 9r-v, 10r-v
1624 III 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1626 I 22, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1628 III 22, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1628 X 4, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1630 III 8, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1647 III 27, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.9r-v,10r-v

1624 III 24 kupuje žid Marek Pinkusů zeť grunt od Martina Krupičky za 500 zl. Závdanek dává 200 zl., stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Marka Pinkusů Abraham Hešlový zeť a Levka Pinkus. 1626 I 22 Marek splácí 10 zl. Zároveň na jeho žádost sníženy splátky na 8 zl. 1628 III 22 Marek splácí 8 zl. 1628 X 4 schválena dohoda mezi Markem a Martinem Arthopeem (poručníkem a otčímem sirotků zemřelého Matěje Kosmála, jimž vázne pohledávka na vyhořelém gruntu Jonáše Ištvána, který Marek Pinkusů koupil) o snížení splátek z 8 zl. na 4 zl. po dobu 4 let. Uvedeno komu a kolik se má splácet, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Marka Pinkusů Abraham Hešlový zeť a Levka Pinkus. 1630 III 8 Marek Pinkusů oznamuje, že koupil pohledávku 136 zl. sirotků Matěje Kosmála za hotových 30 zl. a 13 loktů mezulánu. Uvedeno pořadí a výše dalších splátek. 1647 III 27 Pinkus Marků, syn Markuse Pinkusů, přednesl, že jeho otec byl dlužen hejtmanovi hradišťského kraje Jabrielovi Šerénimu a on jako rukojmí tohoto nesplaceného dluhu má porovnáno s otcem, že zůstává hlavním nápadníkem gruntu.

1624 III 24 kauft der Jude Marek, Schwiegersohn des Pinkus, einen Grund von Martin Krupička um 500 fl. Als Anzahlung gibt er 200 fl., es werden Ratenzahlung vereinbart und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Marek Pinkusů sind Abraham (Schwiegersohn des Hešl) und Levka Pinkus. 1626 I 22 zahlt Marek 10 fl. Gleichzeitig werden auf sein Ersuchen die Raten auf 8 fl. gesenkt. 1628 III 22 zahlt Marek 8 fl. 1628 X 4 wird der Vertrag zwischen Marek und Martin Arthopeus (Vormund und Stiefvater der Waisen des verstorbenen Matěj Kosmál, der eine Forderung auf dem abgebrannten Grund des Jonáš Ištván hat, den Marek Pinkusů kaufte) über Senkung der Raten von 8 fl. auf 4 fl. für die Dauer von vier Jahren gebilligt. Es wird angegeben, wem und wieviel bezahlt werden soll, und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Marek Pinkusů sind Abraham (der Schwiegersohn des Hešl) und Levka Pinkus. 1630 III 8 zeigt Marek Pinkusů an, daß er die Forderung von 136 fl. der Waisen des Matěj Kosmál für bare 30 fl. und 13 Ellen Mesolan gekauft hat. Es wird die Reihenfolge und die Höhe der künftigen Raten angegeben. 1647 III 27 trägt Pinkus Marků, Sohn des Markus Pinkusů, vor, daß sein Vater dem Hauptmann des Hradischer Kreises Gabriel Šerényi Geld schuldete und er als Bürge für diese nicht bezahlte Schuld sich mit seinem Vater verglichen hat, so daß er Hauptanwärter auf den Grund bleibt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 13r-v
1624 III 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1626 III 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1635 X 3, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.13r-v

1624 III 5 kupuje žid Mojžíš Šifřin grunt od Jiříka Salaše za 420 zl. Závdanek dává 120 zl., stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Mojžíše Šifřina Abraham Soudele a Jonáš Kolmanův. 1626 III 13 Mojžíš Šifřin splácí 10 zl. 1635 X 3 kupuje žid Mojžíš Veselský tentýž grunt za 420 zl. Část sumy zaplacena (skoupena) v hotových penězích, na zbytek stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Mojžíše Veselského Mojžíš Sklenář, Markus Pinkusů zeť a Jakub Břech. Uvedeny výše dalších pohledávek. Poznamenána dohoda, v níž se Mojžíš Veselský zavazuje poskytnout Mojžíšovi Šifřinému na gruntu byt po dobu 6 let.

1624 III 5 kauft der Jude Mojžíš Šifřin einen Grund von Jiřík Salaš um 420 fl. Als Anzahlung gibt er 120 fl., es wird Ratenzahlung vereinbart und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Mojžíš Šifřin sind Abraham Soudele und Jonáš Kolmanův. 1626 III 13 zahlt Mojžíš Šifřin 10 fl. 1635 X 3 kauft der Jude Mojžíš Veselský diesen Grund um 420 fl. Ein Teil der Summe wird in bar bezahlt, für den Rest wird Ratenzahlung vereinbart und es werden die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Mojžíš Veselský sind Mojžíš Sklenář, Markus (des Pinkus Schwiegersohn) und Jakub Břech. Es ist die Höhe der weiteren Forderungen angegeben. Es wird ein Vertrag vermerkt, in dem sich Mojžíš Veselský verpflichtet, dem Mojžíš Šifřin auf dem Grund für sechs Jahre eine Wohnung einzuräumen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 17r
1623 III 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1626 I 28, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.17r

1623 III 6 kupuje žid Velvl (Belvl) Abrahamů grunt od radního písaře Matouše Velby za 1815 zl. Závdanek dává 400 zl. dlouhé mince. Stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Velvla Abrahamů Jakub Kantor a Hyršl Abrahamčin syn. 1626 I 28 Velvl (Belvl) Abrahamů splácí 24 zl. za dva roky.

1623 III 6 kauft der Jude Velvl (Belvl) Abrahamů einen Grund von dem Ratsschreiber Matouš Velba um 1815 fl. Als Anzahlung gibt er 400 fl. lange Münze. Es wird Ratenzahlung vereinbart und Verpflichtungen genannt. Bürgen für Velvl Abrahamů sind Jakub Kantor und Hyršl (Abrahamkas Sohn). 1626 I 28 Velvl (Belvl) Abrahamů zahlt 24 fl. für zwei Jahre.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr.91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 21r-v, 22r
1623 II 1, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1626 III 4, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1629 II 14, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1630 II 4, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1631 I 23, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 III 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.21r-v,22r

1623 II 1 kupuje žid Jakub Školný grunt po zemřelém Janovi Prostějovském za 300 zl. Závdanek dává vdově Lidmile 60 zl. dlouhé mince, stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Jakuba Školného Jakub Cantor a Vlček, jeho zeť. 1626 III 4 Jakub Školný splácí 6 zl. Dále zjištěno, že všechny pohledávky Jana Prostějovského splaceny, takže další splátky mají jít do obecních peněz. 1629 II 14 a 1630 II 4 Jakub Školný splácí po 6 zl. 1631 I 23 čtena cedule primátora Jana Kyčky rychtáři Václavovi Vožickému o zastavení šatů Pavla Jankova u Jakuba Školného. Primátor žádá, aby Jakub šaty ihned vydal, splátka ale odložena po vyplacení splátek do obecních peněz. 1637 III 6 Jakub Školný splácí 6 zl.

1623 II 1 kauft der Jude Jakub Školný einen Grund des verstorbenen Jan Prostějovský um 300 fl. Als Anzahlung gibt er der Witwe Lidmila 60 fl. lange Münze. Es wird Ratenzahlung vereinbart und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Jakub Školný sind Jakub Cantor und sein Schwiegersohn Vlček. 1626 III 4 zahlt Jakub Školný 6 fl. Weiter wird festgestellt, daß alle Forderungen des Jan Prostějovský bezahlt sind, so daß die Ratenzahlungen in die Gemeindekasse zu gehen haben. 1629 II 14 und 1630 II 4 zahlt Jakub Školný jeweils 6 fl. 1631 I 23 wird ein Zettel des Primators Jan Kyčka für den Richter Václav Vožický über die Pfändung der Kleider des Pavel Jankový bei Jakub Školný verlesen. Der Primator ersucht, daß Jakub die Kleider sofort herausgibt, die Rate wird aber ausgesetzt nach Auszahlung der Raten in die Gemeindekasse. 1637 III 6 zahlt Jakub Školný 6 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 22r
1631 IX 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.22r

1631 IX 5 převedeny peníze z domu žida Pinkuse nápadníkům poté, co na něj převeden dluh 180 zl., který mělo město vůči Janovi mladšímu Jakardovskému, který dlužil 180 zl. Pinkusovi. Viz také fol. 310r.

1631 IX 5 wird Geld auf dem Haus des Juden Pinkus den Erben übertragen, nachdem darauf eine Schuld von 180 fl. übertragen wurde, die die Stadt gegenüber Johann jun. Jakardovsky hatte, der dem Pinkus 180 fl. schuldete. Siehe auch fol. 310r.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 25r-v
1624 XI 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1629 II 14, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1630 IV 19, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1630 V 15, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.25r-v

1624 XI 25 kupuje žid Šimon Markus grunt od Václava Šuranského za 300 zl. Závdanek dává 100 zl., stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Šimona Markuse Baruch Masař a Levka Buchta. Zároveň splácí 16 zl. za dva roky. 1629 II 14 splácí Šimon Markus 2 zl. 1630 IV 19 splácí Šimon Markus 3 zl., má doložit ještě 1 zl. a nadále ročně platit po 4 zl. 1630 V 15 doplácí Šimon Markus 1 zl.

1624 XI 25 kauft der Jude Šimon Markus einen Grund von Václav Šuranský um 300 fl. Als Anzahlung gibt er 100 fl., es werden Ratenzahlung vereinbart und Verpflichtungen genannt. Bürgen für Šimon Markus sind Baruch Masař und Levka Buchta. Gleichzeitig zahlt er 16 fl. für zwei Jahre. 1629 II 14 zahlt Šimon Markus 2 fl. 1630 IV 19 zahlt Šimon Markus 3 fl., er hat noch 1 fl. nachzuzahlen und weiters jährlich jeweils 4 fl. zu zahlen. 1630 V 15 zahlt Šimon Markus 1 fl. nach.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 29r-v
1624 I 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1626, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1627, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1628, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 III 20, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.29r-v

1624 I 24 kupuje žid Baruch (Baroch) Masař grunt od Jana Kunčického za 140 zl. Závdanek dává 40 zl., stanoveny splátky a rozepsány komu půjdou, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Barucha Masaře Šimon Markus a Levka Buchtů. 1626, 1627 a 1628 splácí Baruch Masař po 3 zl. 1637 III 20 prokázáno, že Baruch Masař splatil za rok 1628 3 zl. Žid Šimon Heš prodává Baruchovi 26 zl. 27 gr., které měl na gruntě po Anně Žourkové.

1624 I 24 kauft der Jude Baruch (Baroch) Masař einen Grund von Jan Kunčický um 140 fl. Als Anzahlung gibt er 40 fl., es werden Ratenzahlung vereinbart, aufgeführt, wem die Raten zustehen, und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Baruch Masař sind Šimon Markus und Levka Buchtů. 1626, 1627 und 1628 zahlt Baruch Masař jeweils 3 fl. 1637 III 20 wird nachgewiesen, daß Baruch Masař für das Jahr 1628 3 fl. bezahlt hat. Der Jude Šimon Heš verkauft Baruch 26 fl. 27 gr., die er auf dem Grund der verstorbenen Anna Žourková hatte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 33r-v
1623 XI 30, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1626 II 20, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1628 VII 7, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1629 IX 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1630 II 27 Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1631 IV 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1635 V 30, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkA UH-(AM UB)-91,fol.33r-v

1623 XI 30 kupuje žid Mojžíš Markus grunt od Martina Šuranského za 260 zl. Závdanek dává 60 zl., stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Mojžíše Markuse Marek, Pyšného Moušle zeť a Izrael Lazarů syn. 1626 II 20 splácí Mojžíš Markus 12 zl. za 2 roky. 1628 VI 7, 1629 IX 21, 1630 II 27 a 1631 IV 5 splácí Mojžíš Markus po 6 zl. 1635 V 30 splácí Mojžíš Markus 6 zl. za 2 roky poté, co na jeho žádost sníženy splátky.

1623 XI 30 kauft der Jude Mojžíš Markus einen Grund von Martin Šuranský um 260 fl. Als Anzahlung gibt er 60 fl., es werden Ratenzahlung vereinbart und die Verpflichtungen genannt, Bürgen für Mojžíš Markus sind Marek (Schwiegersohn des stolzen Moušl) und Izrael, Sohn des Lazarů. 1626 II 20 zahlt Mojžíš Markus 12 fl. für zwei Jahre. 1628 VI 7, 1629 IX 21, 1630 II 27 und 1631 IV 5 zahlt Mojžíš Markus jeweils 6 fl. 1635 V 30 zahlt Mojžíš Markus 6 fl. für zwei Jahre, nachdem seinem Ersuchen um Senkung der Raten stattgegeben worden war.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 37r
1624 II 16, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1625, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.37r

1624 II 16 kupuje žid Löbl Eliášů grunt od cechmistrů soukenického cechu za 250 zl. dlouhé mince. Závdanek dává 100 zl., stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Löbla Eliášů Aron Nestlor a Mojžíš mladý Školný. 1625 splácí Löbl Eliášů 5 zl. Na jeho žádost mu cechmistři odkládají splátky do roku 1632, pak má platit po 3 zl. ročně.

1624 II 16 kauft der Jude Löbl Eliášů einen Grund von den Zunftmeistern der Tuchmacherzunft um 250 fl. lange Münze. Als Anzahlung gibt er 100 fl., es werden Ratenzahlung vereinbart und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Löbl Eliášů sind Aron Nestlor und Mojžíš jun. Školný. 1625 zahlt Löbl Eliášů 5 fl. Auf sein Ersuchen setzen ihm die Zunftmeister die Raten bis 1632 aus, dann hat er jährlich jeweils 3 fl. zu zahlen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 39v
1633 IX 20, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.39v

Žid Izák Pinkusů syn kupuje grunt od žida Jakuba Kantora za hotových 400 zl. rýnských. Vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Izáka Pinkusů Jakub Školný a Jonáš, syn Jakuba Kantora. Polovinu gruntu ale daruje Jakub Kantor svému synovi Jonášovi.

Der Jude Izák Pinkusů kauft einen Grund von dem Juden Jakub Kantor für bare 400 fl. rh. Es werden die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Izák Pinkusů sind Jakub Školný und Jonáš, Sohn des Jakub Kantor. Die Hälfte des Grundes schenkt Jakub Kantor seinem Sohn Jonáš.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 49r-v, 50r
1623 IV 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1629 III 14, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1631 VIII 8, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1647 III 27, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.49r-v,50r

1623 IV 10 kupuje žid Levka Pinkusů syn grunt od Jiříka Saláše za 600 zl. Závdanek dává 200 zl., stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Levku Pinkusů Marek Pinkusů zeť a Abraham Zubatý. Zároveň Levka splácí 24 zl. za 2 roky. 1629 III 14 dohodnuto snížení splátek na 6 zl. ročně v letech 1630 - 1635, pak po 10 zl. 1631 VIII 8 prokázáno, že 1629 koupil Levka Pinkusů zbytek pohledávky Jiříka Saláše 276 zl. za hotových 60 zl. 1647 III 27 Pinkus Levků přednesl, že jeho otec byl dlužen hejtmanovi hradišťského kraje Gabrielovi Šerénimu a on jako rukojmí tohoto nesplaceného dluhu má porovnáno s otcem, že zůstává hlavním nápadníkem gruntu.

1623 IV 10 kauft der Jude Levka Pinkusů einen Grund von Jiřík Saláš um 600 fl. Als Anzahlung gibt er 200 fl., es werden Ratenzahlung vereinbart und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Levka Pinkusů sind Marek (des Pinkus Schwiegersohn) und Abraham Zubatý. Gleichzeitig zahlt Levka 24 fl. für zwei Jahre. 1629 III 14 wird eine Senkung der Raten auf jährlich 6 fl. für die Jahre 1630-1635, vereinbart, danach betragen sie jeweils 10 fl. 1631 VIII 8 wird belegt, daß 1629 Levka Pinkusů den Rest der Forderung des Jiřík Saláš in Höhe von 276 fl. für bare 60 fl. gekauft hat. 1647 III 27 trägt Pinkus Levků vor, daß sein Vater dem Hauptmann des Hradischer Kreises, Gabriel Šerényi, Geld schuldete und er als Bürge für diese nichtbezahlte Schuld sich mit seinem Vater verglichen hat, daß er Hauptanwärter auf den Grund bleibt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 57r-v
1624 I 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1626 II 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1629 I 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1638 V 26, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.57r-v

1624 I 6 kupuje žid Izrael Hluchý syn grunt od Jana Halaše za 200 zl. Závdanek dal 100 zl., stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Izraele Hluchého syna Chaim Knihař a Lazar Buchta. 1626 II 5 a 1629 I 24 splácí Izrael Hluchý syn po 6 zl. 1638 V 26 kupuje grunt žid Samuel Pinkusů, splátky stanoveny na 6 zl., vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Samuele Pinkusů jeho bratr Levka Pinkusů a Aron Nastlor. Zároveň ihned sníženy splátky na 4 zl. Samuel dává nápadníkům 2 libry pepře po 1 zl., zároveň splácí 10 zl.

1624 I 6 kauft der Jude Izrael Hluchý Sohn einen Grund von Jan Halaš um 200 fl. Als Anzahlung gibt er 100 fl., es wird Ratenzahlung vereinbart, die Verpflichtungen werden genannt. Bürgen für Izrael Hluchý Sohn sind Chaim Knihař und Lazar Buchta. 1626 II 5 und 1629 I 24 zahlt Izrael Hluchý Sohn jeweils 6 fl. 1638 V 26 kauft den Grund der Jude Samuel Pinkusů, die Raten werden auf je 6 fl. festgesetzt, die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Samuel Pinkusů sind sein Bruder Levka Pinkusů und Aron Nastlor. Gleichzeitig wird eine sofortige Senkung der Raten auf 4 fl. vereinbart. Samuel gibt den Erben 2 Pfund Pfeffer für je 1 fl. und eine Rate von 10 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 60r
1637 III 4, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.60r

Žid Izrael, syn Šalomouna Sklenáře, kupuje pustý grunt Jiříka Ostřického za 160 zl. Stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Izraele Šalomoun Sklenář, Jakub Kantor a Izák Pinkusů.

Der Jude Izrael, Sohn des Šalomoun Sklenář, kauft den öden Grund des Jiřík Ostřický um 160 fl. Es wird Ratenzahlung vereinbart, die Verpflichtungen werden genannt. Bürgen für Izrael sind Šalomoun Sklenář, Jakub Kantor und Izák Pinkusů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 62r-v
1623 XI 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 III 20, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 II 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.62r-v

1623 XI 11 kupuje žid Mušl grunt od Mikuláše Švicha (Schvicha) za 500 zl. Závdanek dává 108 zl., stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Mušla Šimon Markus a Baroch. 1637 III 20 zjištěno, že Mušl dosud splatil 202 zl., 2 gr., 5 den. (penězi a obilím), přičemž od 1628 splátky sníženy na 8 zl. 1635 svoluje nápadník Martin Mezřický k odkladu splátek pro opravu gruntu, která má však být hotova do roka. 1642 II 21 žid Jakub, syn Šalomounův, předkládá, že grunt je celý splacen.

1623 XI 11 kauft der Jude Mušl einen Grund von Mikuláš Švich (Schvich) um 500 fl. Als Anzahlung gibt er 108 fl., es werden die Raten festgesetzt und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Mušl sind Šimon Markus und Baroch. 1637 III 20 wird festgestellt, daß Mušl bisher 202 fl. 2 gr. 5 den. (in Geld und Getreide) bezahlt hat, wobei seit 1628 die Raten auf 8 fl. gesenkt sind. 1635 erlaubt der Erbe Martin Mezřický die Aussetzung der Raten wegen Renovierung des Grundes, die jedoch in einem Jahr vollendet sein soll. 1642 II 21 belegt der Jude Jakub Šalomounův, daß der Grund vollständig bezahlt ist.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 63r
1634 VII 7, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.63r

Žid Jakub Bezech koupil místo od žida Mušla vedle jeho gruntu za hotových 38 zl. Mušl si vymiňuje právo přístavby a průchodu ke studni, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Jakuba Bezecha Abraham Berňový zeť a Mojžíš Šimšů zeť.

Der Jude Jakub Bezech kauft einen Platz von dem Juden Mušl neben dessen Grund um bare 38 fl. Mušl bedingt sich das Recht des Anbaus und des Durchgangs zum Brunnen aus, es werden die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Jakub Bezech sind Abraham (Berňovýs Schwiegersohn) und Mojžíš (Šimšas Schwiegersohn).

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 63v
1656 X 19, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.63v

Žid Markus Felix uvržený pro dluhy do vězení, prodává švihovský grunt židu Löblovi (Lebl, Lëbl) Lazarovi Bozkovskému za 200 zl., které užity k splacení dluhů. Vyjmenovány povinnosti, rukojmí za Löbla Lazara Bozkovského Marek Eliáš a Moušl Jonáš.

Der Jude Markus Felix, der wegen Schulden im Gefängnis sitzt, verkauft einen Grund in Schwihau (Švihov) dem Juden Löbl (Lebl, Lëbl) Lazar Bozkovský um 200 fl., die Markus Felix zur Bezahlung seiner Schulden verwendet. Es werden die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Löbl Lazar Bozkovský sind Marek Eliáš und Moušl Jonáš.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 66r-v
1631 I 28, Uherský Brod (Uherský Brod)
1636 VIII 25, Uherský Brod (Uherský Brod)
1636 XI 24, Uherský Brod (Uherský Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.66r-v

1631 I 28 doloženo, že 1622 koupil žid Markus grunt v Soukenické ulici od Václava Oderského za 350 zl. Závdanek dává 100 zl., stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Markuse Heršl Sklenářů. Václav Šumický si vymiňuje právo užívání rámu v dotyčném gruntě. Za rok 1623 se splátka odkládá, za 1624 -1626 splatil Markus 30 zl. 1631 I 28 Markus také splatil 6 zl. a zároveň splátky sníženy na 6 zl. Při dalších stanovených termínech Markus splácí 4 zl a 10 zl. 1636 VIII 25 Markus prokazuje, že splatil 21 zl. 1636 XI 24 převádí Václav Oderský zbylý Markusův dluh 179 zl. na obec.

1631 I 28 wird belegt, daß 1622 der Jude Markus einen Grund in der Tuchmachergasse von Václav Oderský um 350 fl. gekauft hat. Als Anzahlung gibt er 100 fl., es werden die Raten festgesetzt und die Verpflichtungen genannt. Bürge für Markus ist Heršl Sklenářů. Václav Šumický bedingt sich das Recht an dem Rahmen in dem betreffenden Haus aus. Für 1623 wir die Rate ausgesetzt, für 1624-1626 zahlt Markus 30 fl. 1631 I 28 zahlt Markus 6 fl. und gleichzeitig werden die Raten auf 6 fl. gesenkt. Zu weiteren festgesetzten Terminen zahlt Markus 4 fl und 10 fl. 1636 VIII 25 belegt Markus, daß er 21 fl. bezahlt hat. 1636 XI 24 überträgt Václav Oderský die Restschuld des Markus von 179 fl. auf die Gemeinde.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 75r-v
1623 XI 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 III 27, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1657 X 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.75r-v

1623 XI 25 kupuje žid Litmon (Litman) Jonášů grunt od Petra Sedmihradského za 200 zl. Závdanek dává 40 zl., stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Litmona Jelen Abrahamčin a Michal syn Jirchářů. 1637 III 27 doloženo, že Litmon do 1626 splatil se závdankem 52 zl. Od 1630 sníženy splátky na 4 zl. 1657 X 5 vstupují na grunt synové zemřelého Litmona Aucele Liptman a Izrael Liptman. Držet grunt bude Izrael Liptman, který přebírá splácení. Rukojmí za Izraele Liptmana jeho bratr Aucele a Marek Samuel.

1623 XI 25 kauft der Jude Litmon (Litman) Jonášů einen Grund von Petr Sedmihradský um 200 fl. Als Anzahlung gibt er 40 fl., es werden Raten festgesetzt und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Litmon sind Jelen Abrahamčin und Michal, Sohn des Jirchář. 1637 III 27 wird belegt, daß Litmon bis 1626 mit der Anzahlung 52 fl. bezahlte. Ab 1630 werden die Raten auf 4 fl. gesenkt. 1657 X 5 treten die Söhne des verstorbenen Litmon, Aucele Liptman und Izrael Liptman, in den Grund ein. Es übernimmt ihn Izrael Liptman, der auch die Raten übernimmt. Bürgen für Izrael Liptman sind sein Bruder Aucele und Marek Samuel.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 80r-v
1622 I 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1626 II 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1629 II 14, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1630, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1631, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1634 IX 27, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.80r-v

1622 I 6 kupuje žid Marek Ryšnýho Mušle zeť grunt od Václava Oderského a Jakuba Frydle (poručníků sirotka Martina Ležáka) za 150 zl. Závdanek dává 50 zl. dlouhé mince, stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Marka Mojžíš Markusů a Aron Abrahamů. 1626 II 13 splatil Marek 12 zl. za 3 roky. 1629 II 14 splatil Marek 4 zl. 1630 splatil Marek 3 zl. za rok 1626, splátky za 1628 a 1629 odloženy. 1631 splatil Marek 4 zl. 1634 IX 27 splatil Marek 4 zl.

1622 I 6 kauft der Jude Marek (des Ryšný Mušl Schwiegersohn) einen Grund von Václav Oderský und Jakub Frydl (Vormünder der Waisen des Martin Ležák) um 150 fl. Als Anzahlung gibt er 50 fl. in langer Münze, es werden Raten festgesetzt und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Marek sind Mojžíš Markusů und Aron Abrahamů. 1626 II 13 zahlt Marek 12 fl. für drei Jahre. 1629 II 14 zahlt Marek 4 fl. 1630 zahlt Marek 3 fl. für 1626, die Raten für 1628 und 1629 werden gestundet. 1631 zahlt Marek 4 fl. 1634 IX 27 zahlt Marek 4 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 84r
1623 III 1, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.84r

Žid Levka Buchtů syn kupuje grunt od purkmistra a radních za 250 zl. Závdanek dává 50 zl. dlouhé mince, stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Levku Baroch Masař a Izrael Hluchý. Poznamenáno, že do 1627 Levka splatil se závdankem 78 zl.

Der Jude Levka Buchtů kauft einen Grund von Bürgermeister und Rat um 250 fl. Als Anzahlung gibt er 50 fl. in langer Münze, es werden Raten festgesetzt und die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Levka sind Baroch Masař und Izrael Hluchý. Es wird vermerkt, daß bis 1627 Levka mit der Anzahlung 78 fl. bezahlt hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 88r-v
1623 V 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 III 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.88r-v

1623 V 5 kupuje žid David Krejčí díl Martina Krahulce na gruntě Kateřiny Krahulcové za 60 zl. rýnských. 45 zl. zaplatil hotově, zbytek odkoupil za hotových 7 zl. 30 kr. 1637 III 17 kupuje žid Petruš Šťastný od Davida Krejčího polovinu gruntu za hotových 20 zl. Rukojmí za Petruše Baroch Masař a David Krejčí. Druhou polovinu kupuje žid Jozef Buchta od Davida Krejčího za hotových 20 zl. Rukojmí za Buchtu Abraham Permový a Petruš Šťastný.

1623 V 5 kauft der Jude David Krejčí den Anteil des Martin Krahulec an dem Grund der Kateřina Krahulcová um 60 fl. rh. 45 fl. zahlt er bar, die Restsumme kauft er für bare 7 fl. 30 kr. 1637 III 17 kauft der Jude Petruš Šťastný von David Krejčí die Hälfte des Grundes für bare 20 fl. Bürgen für Petruš sind Baroch Masař und David Krejčí. Die andere Hälfte kauft der Jude Jozef Buchta von David Krejčí für bare 20 fl. Bürgen für Buchta sind Abraham Permový und Petruš Šťastný.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 92r-v
1628 XI 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1629 VI 22, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 III 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.92r-v

1628 XI 13 oznamuje žid Lazar Buchta, že roku 1623 pro sebe a manželku Esteru koupil grunt za dolním kostelem od Martina Beckovského za 160 zl. Závdanek dal 47 zl. Z nich 37 zl. dojistil žid Baruch, syn vdovy Šlumky. Stanoveny splátky, z nich 11 zl. 15 gr. bude dáno za dluh židu Jakubovi. Vyjmenovány povinnosti. Rukojmí za Lazara Buchtu Izrael Levka a Levka Buchta. 1629 VI 22 splatil Lazar Buchta 8 zl. za 2 roky. 1637 III 6 poznamenáno, že Lazar Buchta splatil za 2 roky 1634, 1635 i s masem 12 zl.

1628 XI 13 zeigt der Jude Lazar Buchta an, daß er 1623 für sich und seine Gattin Estera einen Grund hinter der unteren Kirche von Martin Beckovský um 160 fl. gekauft hat. Als Anzahlung gab er 47 fl., wovon 37 fl. der Jude Baruch, Sohn der Witwe Šlumka, sicherte. Es werden Raten festgesetzt, wovon 11 fl. 15 gr. der Jude Jakub für eine Schuld erhält. Die Verpflichtungen werden genannt. Bürgen für Lazar Buchta sind Izrael Levka und Levka Buchta. 1629 VI 22 zahlt Lazar Buchta 8 fl. für zwei Jahre. 1637 III 6 wird vermerkt, daß Lazar Buchta für die beiden Jahre 1634 und 1635 einschließlich Fleisch 12 fl. bezahlt hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 96r
1630 IV 10, Uherský Brod (Ungarsich Brod)
1631 I 24, Uherský Brod (Ungarsich Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.96r

1630 IV 10 starý židovský fojt Šimon Heš zastupující židovské starší a celou obec kupuje od města (purkmistra a rady) pusté místo domu Šimona Orla pro zřízení lázně za 140 zl. Závdanek dává 3 zl., stanoveny splátky, vyjmenovány povinnosti. Místo rukojmích ručí penězi. 1631 I 24 splácí židovský fojt Mojžíš Danielů zastupující židovskou obec 7 zl.

1630 IV 10 kauft der alte Judenvogt Šimon Heš in Vertretung der Judenältesten und der ganzen Judengemeinde von der Stadt (Bürgermeister und Rat) den öden Platz des Hauses des Šimon Orel zur Einrichtung eines Bades um 140 fl. Als Anzahlung gibt er 3 fl., es werden Raten festgesetzt und die Verpflichtungen genannt. Anstelle Bürgen zu stellen, bürgt er mit Geld. 1631 I 24 zahlt der Judenvogt Mojžíš Danielů in Vertretung der Judengemeinde 7 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 91 Gruntovní kniha městských domů 1623-1777
[Inv.-Nr. 91 Grundbuch der Häuser in der Stadt 1623-1777]

fol. 100r
1629 I 12, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-91,fol.100r

Žid Mojžíš Šifřin oznamuje, že roku 1623 koupil grunt od Anny, vdovy po Jiříkovi Řehořovi, za 84 zl. Závdanek dal 74 zl., grunt je mu zapsán do městských knih. Zároveň Mojžíš Šifřin grunt odevzdává Jozefovi Abrahamovému. Vyjmenovány povinnosti, rukojmí za Jozefa Abrahamového syn Levky Izraelového a syn Michala Jirchářova.

Der Jude Mojžíš Šifřin zeigt an, daß er 1623 einen Grund von Anna, Witwe des Jiřík Řehoř, um 84 fl. gekauft hat. Als Anzahlung gab er 74 fl., der Grund wurde zu seinen Gunsten in die Stadtbücher eingetragen. Gleichzeitig tritt Mojžíš Šifřin den Grund dem Jozef Abrahamový ab. Es werden die Verpflichtungen genannt. Bürgen für Jozef Abrahamový sind der Sohn des Levka Izraelů und der Sohn des Michal Jirchářů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

NFOH.jpg

 Písemnosti tohoto inventárního čísla byly instalovány v roce 2011 za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu. / Schriftgut aus dieser Inventarnummer wurde 2011 mit finanzieller Unterstützung des Stiftungsfonds für Holocaust-Opfer installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes