spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZr-(AMVB)-C23 public Tisk


Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

[Staatliches Bezirksarchiv Saar] (SOkAZr)

Fond: Archiv města Velká Bíteš

[Bestand: Archiv der Stadt Großbittesch] (AMVB)

Inv. č. C 23, Všeobecná akta 1544-1850
[Inv.-Nr. C 23, Allgemeine Akten 1544-1850]

fol. 229r
1630 VIII 4, Náměšť (Namiest)
SOkAZr-(AMVB)-C23,fol.229r

Johan Forest, úředník, vyzývá radu města Velké Bíteše k výslechu úředníka náměšťského panství Bartoloměje Krnovského, ve věci nezaplacených dluhů od židů z Ivančic, kteří mívali pronajatou palírnu v Náměšti.

Johann Forest, Beamter, fordert den Rat der Stadt Großbittesch (Velká Bíteš) zum Verhör des Beamten der Herrschaft Namiest (Náměšť), Bartoloměj Krnovský, auf in Sachen nichtbezahlter Schulden der Juden aus Eibenschitz (Ivančice), die ehemals die Branntweinbrennerei in Namiest gepachtet hatten.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. C 23, Všeobecná akta 1544-1850
[Inv.-Nr. C 23, Allgemeine Akten 1544-1850]

fol. 334r
1638 V 2, Náměšť (Namiest)
SOkAZr-(AMVB)-C23,fol.334r

Jakub Vincenc Letovský, důchodní písař náměšťského panství, poroučí radě města Velké Bíteše, aby pod pohrůžkou zabavení ponechaných věcí upomenula židy z Moravského Krumlova, kteří měli ve Velké Bíteši pronajaté mýto, o splacení dluhů do panského důchodu a vrchnímu hejtmanu.

Jakob Vinzenz Letowsky, Rentschreiber der Herrschaft Namiest (Náměšť), empfiehlt dem Rat der Stadt Großbittesch (Velká Bíteš), unter Androhung der Beschlagnahme von zurückgelassenen Waren die Juden aus Mährisch Kromau (Moravský Krumlov), die in Großbittesch die Maut gepachtet hatten, zur Bezahlung ihrer Schulden beim herrschaftlichen Rentamt und beim Oberhauptmann aufzufordern.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. C 23, Všeobecná akta 1544-1850
[Inv.-Nr. C 23, Allgemeine Akten 1544-1850]

fol. 371r-v
[s. a., 1638 post], Großbittesch (Velká Bíteš)
SOkAZr-(AMVB)-C23,fol.371r-v

Bürgermeister und Rat der Stadt Großbittesch (Velká Bíteš) ersuchen unter Berufung auf das kaiserliche Patent von 1638, mit dem Juden die Maut in Großbittesch entzogen wurde, Johann Baptist Graf von Werdenberg um Senkung der bisherigen Gebühr für deren Verpachtung in Höhe von 800 fl.

Purkmistr a rada města Velké Bíteše s odvoláním na císařský patent z roku 1638, jímž byli vypovězeni židé z bítešského mýta, žádají Jana Křtitele hraběte z Verdenberku o snížení dosavadního poplatku za jeho pronájem ve výši 800 zlatých.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. C 23, Všeobecná akta 1544-1850
[Inv.-Nr. C 23, Allgemeine Akten 1544-1850]

fol. 399r
1639 V 27, Náměšť (Namiest)
SOkAZr-(AMVB)-C23,fol.399r

Martin Zima, důchodní písař náměšťského panství, upomíná primátora města Velké Bíteše o zaplacení dlužených poplatků z mýta, které donedávna spravoval židovský nájemník.

Martin Zima, Rentschreiber der Herrschaft Namiescht (Náměšť), erinnert den Primator der Stadt Großbittesch (Velká Bíteš) an die Bezahlung geschuldeter Gebühren an der Maut, die bis vor kurzem ein jüdischer Pächter verwaltet hatte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. C 23, Všeobecná akta 1544-1850
[Inv.-Nr. C 23, Allgemeine Akten 1544-1850]

fol. 568r
1645 IX 24, Sádek (Sadek)
SOkAZr-(AMVB)-C23,fol.568r

Israhel Izák z hradu Sádek přikazuje veliteli zámku Náměšť, aby pod hrozbou vojenské exekuce rychle popohnal všechny dlužníky a zároveň uvedl některé místopisné údaje.

Israhel Izák aus der Burg Sádek befiehlt dem Kommandanten des Schlosses Namiescht (Náměšť) unter Androhung der raschen Militärexekution, alle Schuldner anzutreiben. Gleichzeitig macht er einige topographische Angaben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. C 23, Všeobecná akta 1544-1850
[Inv.-Nr. C 23, Allgemeine Akten 1544-1850]

fol. 574r
1646 V 4, Ivančice (Eibenschitz)
SOkAZr-(AMVB)-C23,fol.574r

Žid Eliáš z města Ivančic nabízí radě města Velké Bíteše dvě bečky bílého vína v ceně 36 zlatých.

Der Jude Eliáš aus Eibenschitz (Ivančice) bietet dem Rat der Stadt Großbittesch (Velká Bíteš) zwei Faß Weißwein zum Preis von 36 fl. an.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. C 23, Všeobecná akta 1544-1850
[Inv.-Nr. C 23, Allgemeine Akten 1544-1850]

fol. 595r
1647 V 14, Náměšť (Namiest)
SOkAZr-(AMVB)-C23,fol.595r

Vilém Albrecht Munka z Ivančic, hejtman panství náměšťského, poroučí radě města Velké Bíteše, aby prozatím, než se vrátí z Brna, u sebe ponechala obnos vybraný od židů, kteří původně nechtěli zaplatit přirážku z vlny a propadli pokutě vypsané císařským patentem.

Wilhelm Albrecht Munka von Eibenschitz (Ivančice), Hauptmann der Herrschaft Namiest (Náměšť), befiehlt dem Rat der Stadt Großbittesch (Velká Bíteš), bis er aus Brünn zurückgekehrt ist, den von Juden kassierten Betrag, die ursprünglich den Aufschlag auf Wolle nicht zahlen wollten und der Strafe nach dem kaiserlichen Patent verfallen waren, vorläufig bei sich zu behalten.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. C 23, Všeobecná akta 1544-1850
[Inv.-Nr. C 23, Allgemeine Akten 1544-1850]

fol. 686r
1649 VII 12, Náměšť (Namiest)
SOkAZr-(AMVB)-C23,fol.686r

Vilém Albrecht Munka z Ivančic, hejtman panství náměšťského, žádá radu města Velké Bíteše o prošetření okolností kolem tří vozů s vínem zabavených pro nezaplacené mýto židy, jako nájemci tamního mýta.

Wilhelm Albrecht Munka von Eibenschitz (Ivančice), Hauptmann der Herrschaft Namiest (Náměšť), ersucht den Rat der Stadt Großbittesch (Velká Bíteš) um Untersuchung der Umstände wegen dreier Wagen mit Wein, die Juden wegen nichtbezahlter Maut als dortige Mautpächter beschlagnahmten.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. C 23, Všeobecná akta 1544-1850
[Inv.-Nr. C 23, Allgemeine Akten 1544-1850]

fol. 793r
1653 XII 14, Bystřice (Bystritz)
SOkAZr-(AMVB)-C23,fol.793r

Jan Rychnovský z Louňovic, hejtman bystřického panství, žádá radu města Velké Bíteše o vymožení dluhu od dvou bítešských sedlářů, jimž židovský koželuh Jakub z Jimramova vydělal 14 kůží a nyní je sám dlužen do panského důchodu.

Johann Rychnowsky von Louňowitz, Hauptmann der Herrschaft Bystřitz (Bystřice), ersucht den Rat der Stadt Großbittesch (Velká Bíteš) um Eintreibung einer Schuld bei zwei Großbittescher Sattlern, denen der jüdische Gerber Jakub aus Ingrowitz (Jimramov) 14 Häute bearbeitet hat und nun selbst beim herrschaftlichen Rentamt Schulden hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. C 23, Všeobecná akta 1544-1850
[Inv.-Nr. C 23, Allgemeine Akten 1544-1850]

fol. 813r
1654 X 2, Jimramov (Ingrowitz)
SOkAZr-(AMVB)-C23,fol.813r

Jan Rychnovský z Louňovic, hejtman jimramovského panství, opakovaně žádá radu města Velké Bíteše o pomoc při vymáhání 3 zlatých 20 krejcarů, které bítešští sedláři Martin a Kryštof dluží jimramovskému židu Jakubovi.

Johann Rychnowsky von Louňowitz, Hauptmann der Herrschaft Ingrowitz (Jimramov), ersucht erneut den Rat der Stadt Großbittesch (Velká Bíteš) um Hilfe bei der Eintreibung von 3 fl. 20 kr., die die Großbittescher Sattler Martin und Kryštof dem Ingrowitzer Juden Jakub schulden.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. C 23, Všeobecná akta 1544-1850
[Inv.-Nr. C 23, Allgemeine Akten 1544-1850]

fol. 980r
1660 III 3, Křižanov (Křižanau)
SOkAZr-(AMVB)-C23,fol.980r

Purkmistr a rada městečka Křižanova omlouvá křižanovské sousedy Jana Práška a Šebestiána Koutného, kteří vozili židu do Ivančic ryby a nezaplatili mýto ve Velké Bíteši.

Bürgermeister und Rat des Marktfleckens Křižanau (Křižanov) entschuldigen sich für ihre Mitbürger Jan Prášek und Šebestián Koutný, die für einen Juden aus Eibenschitz (Ivančice) Fische fuhren und in Großbittesch (Velká Bíteš) keine Maut bezahlten.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. C 23, Všeobecná akta 1544-1850
[Inv.-Nr. C 23, Allgemeine Akten 1544-1850]

fol. 998r-v
1660 VI 2, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVB)-C23,fol.998r-v

Jindřich František Winter z Winterfeldu, hejtman velkomeziříčského panství, se u rady města Velké Bíteše přimlouvá za vydání věcí, které byly v Bíteši zabaveny židovi z velkomeziříčského panství jako náhrada za nezaplacené mýto.

Heinrich Franz Winter von Winterfeld, Hauptmann der Herrschaft Großmeseritsch (Velké Meziříčí), verwendet sich beim Rat der Stadt Großbittesch (Velká Bíteš) für die Herausgabe von Sachen, die in Großbittesch einem Juden aus Großmeseritsch als Gegenleistung für nichtbezahlte Maut beschlagnahmt worden sind.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. C 23, Všeobecná akta 1544-1850
[Inv.-Nr. C 23, Allgemeine Akten 1544-1850]

fol. 1108r
1662 XII 3, Eibenschitz (Ivančice)
SOkAZr-(AMVB)-C23,fol.1108r

Johann Schumacher, fürstlicher Richter in Eibenschitz (Ivančice), verwendet sich beim Rat der Stadt Großbittesch (Velká Bíteš) für eine weitere Untersuchung des Mordes an dem Schwager des Eibenschitzer Juden Jakub Podiwinsky, der 10 rtl. für Gerichtsauslagen zugesagt hat.

Johann Schumacher, knížecí rychtář v Ivančicích, se přimlouvá u rady města Velké Bíteše za další vyšetřování vraždy švagra ivančického žida Jakuba Podivínského, který přislíbil příspěvek 10 říšských tolarů na soudní výdaje.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. C 23, Všeobecná akta 1544-1850
[Inv.-Nr. C 23, Allgemeine Akten 1544-1850]

fol. 1131r
1663 V 19, Saar (Žďár)
SOkAZr-(AMVB)-C23,fol.1131r

Matthias Haßmann von Mansfels, Hauptmann der Herrschaft Saar (Žďár), ersucht den Hauptmann der Herrschaft Namiest (Náměšť) um Verwendung beim Rat der Stadt Großbittesch (Velká Bíteš) für die Freigabe eines zu unrecht dem Juden Simon Löwel, dem Pächter der Klostergerberei, beschlagnahmten Pferdes.

Matyáš Hassman z Mansfelsu, hejtman žďárského panství, žádá hejtmana náměšťského panství o přímluvu u rady města Velké Bíteše za vydání koně nespravedlivě zabaveného židu Šimonu Löwelovi, nájemníku klášterní koželužny.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. C 23, Všeobecná akta 1544-1850
[Inv.-Nr. C 23, Allgemeine Akten 1544-1850]

fol. 1138r
1663 VI 18, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVB)-C23,fol.1138r

Alena, manželka žida Mojžíše Tlustého z Velkého Meziříčí, žádá radu města Velké Bíteše o vyrovnání dluhu 5 zlatých 36 krejcarů za plátno a nabízí své další služby.

Alena, Gattin des Juden Mojžíš Tlustý, aus Großmeseritsch (Velké Meziříčí), ersucht den Rat der Stadt Großbittesch um Begleichung einer Schuld in Höhe von 5 fl. 36 kr. für Leinwand und bietet ihre weiteren Dienste an.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. C 23, Všeobecná akta 1544-1850
[Inv.-Nr. C 23, Allgemeine Akten 1544-1850]

fol. 1235r
1668 I 26, Náměšť (Namiest)
SOkAZr-(AMVB)-C23,fol.1235r

Václav Běhařovský, úředník náměšťského panství, poroučí rychtáři ve Velké Bíteši, aby upomenul žida hauzírujícího po Velké Bíteši o ohlášení jeho podomní živnosti před náměšťskou vrchností.

Wenzel Běhařowsky, Beamter der Herrschaft Namiest (Náměšť), befiehlt dem Richter in Großbittesch (Velká Bíteš), einen in Großbittesch hausierenden Juden an die Anmeldung seines Hausiergewerbes bei der Herrschaft Namiest zu erinnern.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. C 23, Všeobecná akta 1544-1850
[Inv.-Nr. C 23, Allgemeine Akten 1544-1850]

fol. 1309r
1670 VII 26, Náměšť (Namiest)
SOkAZr-(AMVB)-C23,fol.1309r

Václav Běhařovský, úředník náměšťského panství, potřebuje přečíst hebrejský dopis, a proto vzkazuje radě města Velké Bíteše, aby za ním poslala bítešského žida.

Wenzel Běhařowsky, Beamter der Herrschaft Namiest (Náměšť), muß einen hebräischen Brief lesen und befiehlt daher dem Rat der Stadt Großbittesch (Velká Bíteš), ihm den Großbittescher Juden zu schicken.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. C 23, Všeobecná akta 1544-1850
[Inv.-Nr. C 23, Allgemeine Akten 1544-1850]

fol. 1313r
1670 IX 2, Náměšť (Namiest)
SOkAZr-(AMVB)-C23,fol.1313r

Václav Běhařovský, úředník náměšťského panství, sděluje radě města Velké Bíteše své stanovisko k vypovězení tamního žida.

Wenzel Běhařowsky, Beamter der Herrschaft Namiest (Náměšť), teilt dem Rat der Stadt Großbittesch seinen Standpunkt zur Ausweisung des dortigen Juden mit.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. C 23, Všeobecná akta 1544-1850
[Inv.-Nr. C 23, Allgemeine Akten 1544-1850]

fol. 1314r
1670 IX 2, Náměšť (Namiest)
SOkAZr-(AMVB)-C23,fol.1314r

Václav Běhařovský, úředník náměšťského panství, sděluje radě města Velké Bíteše své další stanovisko k vypovězení tamního žida.

Wenzel Běhařowsky, Beamter der Herrschaft Namiest (Náměšť), teilt dem Rat der Stadt Großbittesch erneut seinen Standpunkt zur Ausweisung des dortigen Juden mit.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes