spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PO)-711 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy – Půhony Olomouc

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften –

Puhonen (Zitationen) Olmütz
]

(SR-PO)

Inv. č. 711 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 711 Liber citationum et sententiarum]
1586–1588

fol. 116r,v
1586, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-711,fol.116r,v

Purkmistr a rada města Uničova pohání Jindřicha Podštatského z Prusinovic a na Trnávce o 200 zlatých, protože nechce stejnou sumu uhradit židům z Loštic, poddaným Uničovských, kterou židé z Loštic půjčili jeho zesnulému bratru Prokopovi Podštatskému z Prusinovic. Páni nalezli, že Jindřich Podštatský na půhon nemá odpovídat, protože prokázal, že židé si za ten dluh vzali 50 korců žita.

Bürgermeister und Rat der Stadt Mährisch Neustadt (Uničov) klagen Jindřich Podštatský z Prusinovic a na Trnávce um 200 fl., weil er die nämliche Summe nicht Juden aus Loschitz (Loštic), Untertanen der Mährisch Neustadter, erstatten will, die diese seinem verstorbenen Bruder Prokop Podštatský z Prusinovic geliehen haben.
Das Landrecht entscheidet, daß Jindřich Podštatský auf den Puhon nicht antworten soll, denn er hat nachgewisen, daß die Juden für diese Schuld 50 Scheffel Korn genommen haben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 711 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 711 Liber citationum et sententiarum]
1586–1588

fol. 345v-346r
1587 IV 17 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-711,fol.345v-346r

Petr Pražma z Bílkova pohání Václava Otu z Losu o 120 zlatých, které Václav Ota dluží jeho poddanému židu Samuelovi z Ivanovic na Hané a které slíbil zaplatit, až se ožení s Káčou Želelskou z Počenic.

Petr Pražma z Bílkova klagt Václav Ota z Losu um 120 Gulden, die Václav Ota seinem untertanen Juden Samuel aus Eiwanowitz in der Hana (Ivanovice na Hané) schuldet und die er zu bezahlen versprochen hat, als er sich mit Káča Želelská z Počenic vermählt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 711 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 711 Liber citationum et sententiarum]
1586–1588

fol. 644v-645r
1588 XI 4 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-711,fol.644v-645r

Alena Žalkovská z Žalkovic, vdova po Václavu Závišovi Bítovském ze Slavíkovic, pohání sestry Annu, Johanku, Mandu, Anežku a Barboru Bítovské ze Slavíkovic a na Střílkách o 1200 zlatých, že jako dědičky statku Střílky po jejím manželu a jejich bratru Václavu Závišovi Bítovském se s ní nechtějí srovnat a vyplatit její vlastní klenoty, které její manžel zesnulý Václav Záviš Bítovský zastavil za 700 zlatých u židů Josefa, Barocha a Mandle v Tovačově.

Alena Žalkovská z Žalkovic, Witwe nach Václav Záviš Bítovský ze Slavíkovic, klagt die Schwestern Anna, Johanka, Manda, Anežka und Barbora Bítovská ze Slavíkovic a na Střílkách um 1 200 Gulden, weil sie als Erbinnen des Gutes Strielek (Střílky) nach ihres (Alenas) Mann und deren Bruder Václav Záviš Bítovský sich nicht mit ihr vergleichen und ihren eigenen Schmuck, den ihr verstorbener Gatte Václav Záviš Bítovský für 700 Gulden bei den Juden Josef, Baroch und Mandl in Tobitschau (Tovačov) verpfändet hat, nicht auszahlen wollen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes