spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PO)-695 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy – Půhony Olomouc

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften –

Puhonen (Zitationen) Olmütz
]

(SR-PO)

Inv. č. 695 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 695 Liber citationum et sententiarum]
1531–1533

fol. 15r
1531 IV 21, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-695,fol.15r

Hynek Žampach z Potnštejna pohání Jana z Kunovic a na Uherském Brodě, že nechce míti svého žida Michala Sklenáře z Uherského Ostrohu k tomu, aby dal Hynkovi Žampachovi 52 hřiven grošů českých, které mu propadly jako záruka za propuštění  Hynkova žida Jakuba z vězení. Páni nalezli, že Jan z Kunovic nemá na půhon odpovídat.

Hynek Žampach z Potnštejna klagt Jan z Kunovic a na Uherském Brodě, weil er seinen Juden Michal Sklenář aus Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) nicht dazu anhält, daß dieser Hynek Žampach 52 Pfund Groschen böhmisch gibt, die ihm als Kaution für die Freilassung von Hyneks Juden Jakub aus dem Gefängnis verfielen. Die Herren entscheiden, daß Jan z Kunovic auf die Klage nicht antworten soll.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 695 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 695 Liber citationum et sententiarum]
1531–1533

fol. 67v
1531 IV 21 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-695,fol.67v

Jan z Kunovic a na Uherském Brodě pohání Hynka Žampacha z Potnštejna o 35 zlatých, že nechce míti své lidi z Hluku – fojta Martina a Václava Kyzle, aby uvedenou sumu zaplatili Janovu židu Jelenovi.

Jan z Kunovic a na Uherském Brodě klagt Hynek Žampach z Potnštejna um 35 Gulden, weil er seine Leute in Hluk, den Vogt Martin und Václav Kyzl, nicht anhält, Jans Juden Jelen die genannte Summe zu bezahlen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 695 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 695 Liber citationum et sententiarum]
1531–1533

fol. 85r
1531 IV 21 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-695,fol.85r

Vilém Kuna z Kunštátu pohání Jana Šarkána z Hakošházy o 100 kop gr. českých, že mu na posudku v Olomouci dědičně postoupil bzenecké panství, ze kterého pak svévolně vybíral platy. Mezi představiteli městeček a vsí bzeneckého panství je uveden žid Lev, židovský fojt v Bzenci.

Vilém Kuna z Kunštátu klagt Jan Šarkán z Hakošházy um 100 Schock Groschen böhmisch, weil dieser ihm in Olmütz (Olomouc) im Afterrecht die Herrschaft Bisenz (Bzenec) erblich abgetreten hat, aus dieser aber willkürlich Einkünfte bezieht. Unter den Repräsentanten des Marktes und der Dörfer der Herrschaft Bisenz ist auch der Jude Lev, Judenvogt aus Bisenz, angeführt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 695 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 695 Liber citationum et sententiarum]
1531–1533

fol. 85v
1531 IV 21 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-695,fol.85v

Vilém Kuna z Kunštátu pohání Františka Šarkána z Hakošházy o 100 kop gr. českých, že mu na posudku v Olomouci dědičně postoupil bzenecké panství, ze kterého pak svévolně vybíral platy. Mezi představiteli městeček a vsí bzeneckého panství je uveden žid Samuel.

Vilém Kuna z Kunštátu klagt František Šarkán z Hakošházy um 100 Schock Groschen böhmisch, weil dieser ihm in Olmütz (Olomouc) im Afterrecht die Herrschaft Bisenz (Bzenec) erblich abgetreten hat, aus dieser aber willkürlich Einkünfte bezieht. Unter den Repräsentanten des Marktes und der Dörfer der Herrschaft Bisenz ist auch ein Jude Samuel angeführt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 695 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 695 Liber citationum et sententiarum]
1531–1533

fol. 116r
1531 XI 10, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-695,fol.116r

Albrecht z Hustopeč na Olomouckém posudku žádá zvod 18 kop grošů českých na Jana Holešovského kvůli věznění žida Jakuba z Dobrotic.

Albrecht z Hustopeč fordert auf dem Olmützer Afterrecht die Einweisung in 18 Schock Groschen böhmisch von Jan Holešovký wegen der Gefangensetzung des Juden Jakub aus Dobrotitz (Dobrotice).

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 695 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 695 Liber citationum et sententiarum]
1531–1533

fol. 135v
1531 XI 10, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-695,fol.135v

Hynek Špetle z Janovic a na Skalách pohání Václava Šárovce z Šárova o 100 kop grošů českých, že nechce zaplatit dluh 100 kop grošů, za který se Hynek Špetle zaručil Izraelovi, židovskému prokurátorovi z Prahy a po Izraelově smrti se musel ujistit židu Izákovi, synu Barochovu.

Hynek Špetle z Janovic a na Skalách klagt Václav Šárovec z Šárova um 100 Schock Groschen böhmisch, weil dieser eine Schuld von 100 Schock Groschen nicht bezahlen will, für die Hynek Špetle gegenüber Izrael, dem jüdischen Prokurator aus Prag, gebürgt hat und die nach Izraels Tod dem Juden Izák, Sohn des Baroch, zusteht.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 695 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 695 Liber citationum et sententiarum]
1531–1533

fol. 215v
1532 XI 8, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-695,fol.215v-a

Vilém Kuna z Kunštátu pohání bratry Viléma, Zikmunda, Přemka a Bedřicha z Žerotína a na Šumperce o 100 kop grošů českých, že mu nechtějí propustit do Bzence žida Januše ze Strážnice, ačkoliv již dříve jej propustil Jan z Hory, jejich úředník na Strážnici.

Vilém Kuna z Kunštátu klagt die Brüder Vilém, Zikmund, Přemek und Bedřich z Žerotína a na Šumperce um 100 Schock Groschen böhmisch, weil diese ihm nicht den Juden Januš aus Straßnitz (Strážnice) nach Bisenz (Bzenec) freigeben wollen, obwohl dieser bereits früher von Jan z Hory, ihrem Amtmann auf Straßnitz, freigegeben worden war.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 695 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 695 Liber citationum et sententiarum]
1531–1533

fol. 215v
1532 XI 8, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-695,fol.215v-b

Vilém Kuna z Kunštátu pohání bratry Viléma, Zikmunda, Přemka a Bedřicha z Žerotína a na Šumperce o 50 kop grošů českých, že dopustili, aby žid Januš, který byl Vilémovi propuštěn, byl i po propuštění strážnickým úředníkem trápen.

Vilém Kuna z Kunštátu klagt die Brüder Vilém, Zikmund, Přemek und Bedřich z Žerotína a na Šumperce um 50 Schock Groschen böhmisch, weil sie zuließen, daß der Jude Januš, der Vilém freigegeben worden war, auch nach der Freigabe vom Straßnitzer Amtmann gequält wurde.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 695 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 695 Liber citationum et sententiarum]
1531–1533

fol. 216r
1532 XI 8, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-695,fol.216r

Vilém Kuna z Kunštátu pohání strážnického úředníka Jana z Hory o 50 kop grošů českých, že mu nechce před panem hejtmanem dosvědčit, že propustil žida Januše ze Strážnice Vilému Kunovi do Bzence.

Vilém Kuna z Kunštátu klagt den Straßnitzer Amtmann Jan z Hory um 50 Schock Groschen böhmisch, weil dieser nicht vor dem Herrn Landeshauptmann bezeugen will, daß er den Juden Januš aus Straßnitz (Strážnice) ihm, Vilém Kuna, nach Bisenz (Bzenec) freigegeben hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 695 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 695 Liber citationum et sententiarum]
1531–1533

fol. 256 r
1532 XI 8 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-695,fol.256r

Jan z Kunovic a na Uherském Brodě pohání bratry Jana, Bartoloměje a Karla z Žerotína a na Strážnici o 25 zlatých, že nechtějí přinutit jejich člověka Václava Kyzle ze Strážnice, aby židu Jelenovi z Uherského Ostrohu zaplatil dluh 25 zlatých po panu Burianovi Žampachovi z Potnštejna.

Jan z Kunovic a na Uherském Brodě klagt die Brüder Jan, Bartoloměj und Karel z Žerotína a na Strážnici um 25 Gulden, weil sie ihren Untertan Václav Kyzl aus Straßnitz (Strážnice) nicht zwingen wollen, dem Juden Jelen aus Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) eine Schuld von 25 Gulden nach Herrn Burian Žampach z Potnštejna zu bezahlen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes