spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PO)-692 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy – Půhony Olomouc

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften –

Puhonen (Zitationen) Olmütz
]

(SR-PO)

Inv. č. 692 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 692 Liber citationum et sententiarum]
1522–1525

fol. 36r
1522 XI 7
MZA-A3(SR-PO)-692,fol.36r

Petr z Žerotína a na Šumperce pohání o 500 kop grošů českých Pavla, opata kláštera hradišťského, že purkmistr a rada města Kyjova nechtějí předložit list za zmučeného žida Jakuba, který mají od měšťanů strážnických. Páni nalezli, že Kyjovští tomu dosti učinili.

Petr z Žerotína a na Šumperce zitiert um 500 Schock Groschen böhmisch Pavel, Abt des Klosters Hradisch (Hradisko), weil Bürgermeister und Rat der Stadt Gaya (Kyjov), nicht einen Brief für den gefolterten Juden Jakub vorlegen wollen, den sie von Bürgern der Stadt Straßnitz (Strážnice) haben. Die Herren entscheiden, daß die von Gaya dem Genüge tun müssen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 692 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 692 Liber citationum et sententiarum]
1522–1525

fol. 122r
1523 IV 17 post
MZA-A3(SR-PO)-692,fol.122r

Proček mladší ze Zástřizl a na Miloticích žaluje královnu Marii o 600 zlatých uherských, že nepostavila před pana hejtmana své lidi z Kyjova, mezi nimiž jsou jmenováni Martin Žídek a Jan Žídek.

Proček mladší (der  Jüngere) ze Zástřizl a na Miloticích klagt Königin Maria um 600 fl. ungarisch, weil sie vor dem Herrn Landeshauptmann nicht ihre Untertanen aus Gaya (Kyjov) stellt, unter denen die namentlich genannten Martin Žídek und Jan Žídek sind.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 692 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 692 Liber citationum et sententiarum]
1522–1525

fol. 124v
1523 IV 17 post
MZA-A3(SR-PO)-692,fol.124v

Albrecht z Hustopeč a na Bystřici pohání o 100 kop grošů širokých Jana mladšího ze Šternberka a na Holešově, že mu nechce propustit žida Kolmana z Holešova. Páni nalezli, že Jan ze Šternberka nemá odpovídat, protože Kolmana již předtím propustil Vilému z Víckova.

Albrecht z Hustopeč a na Bystřici zitiert um 100 Schock breite Groschen Jan mladší ze Šternberka a na Holešově, weil er ihm den Juden Kolman aus Holleschau (Holešov) nicht freigeben will. Die Herren entscheiden, daß Jan ze Šternberka nicht antworten soll, da er Kolman bereits Vilém z Víckova freigegeben hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 692 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 692 Liber citationum et sententiarum]
1522–1525

fol. 125r
1523 IV 17 post
MZA-A3(SR-PO)-692,fol.125r

Albrecht z Hustopeč a na Bystřici pohání Jana staršího ze Šternberka a na Kvasicích o 100 kop grošů českých, že mu nechce dosvědčit, že jeho bratr Jan ml. ze Šternberka nejprve jemu a on pak Albrechtovi propustil žida Kolmana. Páni nalezli, že Jan st. ze Šternberka tomu dosti učinil.

Albrecht z Hustopeč a na Bystřici zitiert Jan starší ze Šternberka a na Kvasicích um 100 Schock Groschen böhmisch, weil er ihm nicht bezeugen will, daß sein Bruder Jan ml. ze Šternberka den Juden Kolman zuerst diesem und dann ihm, Albrecht, freigegeben hat. Die Herren entscheiden, daß Jan st. ze Šternberka dem Genüge tat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 692 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 692 Liber citationum et sententiarum]
1522-1525

fol. 171r
1523 XI 6
MZA-A3(SR-PO)-692,fol.171r-a

Přemek z Víckova a na Prusinovicích pohání o 100 kop grošů širokých Jana mladšího ze Šternberka a na Holešově, že neoprávněně věznil jeho žida Jakuba z Prusinovic.

Přemek z Víckova a na Prusinovicích zitiert um 100 Schock breite Groschen Jan mladší ze Šternberka a na Holešově, weil er unberechtigterweise seinen Juden Jakub aus Prussinowitz (Prusinovice) gefangengesetzt hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 692 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 692 Liber citationum et sententiarum]
1522–1525

fol. 171r
1523 XI 6
MZA-A3(SR-PO)-692,fol.171r-b

Přemek z Víckova a na Prusinovicích pohání o 100 kop grošů širokých Václava Janoura ze Strachnova a na Žeranovicích, že nechce dosvědčit, co řekl Jan mladší ze Šternberka před Přemkovým židem Jakubem z Prusinovic, kterého Jan ml. ze Šternberka věznil. Stejným púhonem pohání Přemek z Víckova Viléma Janoura z Strachnova a na Přílepech a Aleše ze Švábenic a na Žopích.

Přemek z Víckova a na Prusinovicích zitiert um 100 Schock breite Groschen Václav Janour ze Strachnova a na Žeranovicích, weil er ihm nicht bezeugen will, was Jan mladší ze Šternberka vor Přemeks Juden Jakub aus Prussinowitz (Prusinovice) sagte, den Jan ml. ze Šternberka gefangengesetzet hat. Mit dem gleichen Puhon zitiert Přemek z Víckova Vilém Janour z Strachnova a na Přílepech und Aleše ze Švábenic a na Žopích.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 692 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 692 Liber citationum et sententiarum]
1522-1525

fol. 197r
1523 XI 6 post
MZA-A3(SR-PO)-692,fol.197r-a

Jan z Žerotína a na Strážnici pohání Jana Kunu z Kunštátu a na Rožnově o 300 kop grošů českých, že jeho lidé z Valašského Meziříčí přijali žida Šalamouna ze Strážnice, který zanechal ve Strážnici pustý dům a nesplacené dluhy.

Jan z Žerotína a na Strážnici zitiert Jan Kuna z Kunštátu a na Rožnově um 300 Schock Groschen böhmisch, weil dessen Leute aus Wallachisch Meseritsch (Valašské Meziříčí) den Juden Šalomoun aus Straßnitz (Strážnice) angenommen haben, der in Straßnitz ein ödes Haus und unbezahlte Schulden zurückgelassen hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 692 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 692 Liber citationum et sententiarum]
1522–1525

fol. 197r
1523 XI 6 post
MZA-A3(SR-PO)-692,fol.197r-b

Jan z Žerotína a na Strážnici pohání Jana Kunu z Kunštátu a na Rožnově o 50 kop grošů českých, že Janovi lidé z Valašského Meziříčí přijali žida Šalomouna ze Strážnice a nechtějí za něj zaplatit Janovi z Žerotína propadlou zástavu.

Jan z Žerotína a na Strážnici zitiert Jan Kuna z Kunštátu a na Rožnově um 50 Schock Groschen böhmisch, weil dessen Leute aus Wallachisch Meseritsch (Valašské Meziříčí) den Juden Šalomoun aus Straßnitz (Strážnice) aufgenommen haben und für ihn Jan z Žerotína nicht das verfallene Pfand bezahlen will.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 692 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 692 Liber citationum et sententiarum]
1522–1525

fol. 228v
1523 XI 6 post
MZA-A3(SR-PO)-692,fol.228v-a

Václav z Boskovic a na Nemoticích namístě svého bratra Artleba z Boskovic pohání bratry Jana a Václava z Vojslavic o 100 kop grošů českých, že neprávem uvěznili Sáru, manželku Mušlovu, poddaného žida Artleba z Boskovic.

Václav z Boskovic a na Nemoticích zitiert anstatt seines Bruders Artleb z Boskovic die Brüder Jan und Václava z Vojslavic um 100 Schock Groschen böhmisch, weil sie unberechtigterweise Sára, die Gattin des Mušl, des untertanen Juden des Artleb z Boskovic, gefangengesetzt haben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 692 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 692 Liber citationum et sententiarum]
1522-1525

fol. 228v
1523 XI 6 post
MZA-A3(SR-PO)-692,fol.228v-b

Václav z Boskovic a na Nemoticích namístě svého bratra Artleba z Boskovic pohání bratry Jana a Václava z Vojslavic o 100 zlatých, že drží v rukojemství židovku Sáru, manželku Mušlovu. 

Václav z Boskovic a na Nemoticích zitiert anstelle seines Bruders Artleb z Boskovic die Brüder Jan und Václava z Vojslavic um 100 fl., weil sie die Jüdin Sára, die Gattin des Mušl, als Geisel halten.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 692 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 692 Liber citationum et sententiarum]
1522-1525

fol. 233r
1523 XII 6 post
MZA-A3(SR-PO)-692,fol.233r

Přemek z Víckova pohání Václava ze Strachnova a na Žeranovicích o 500 hřiven grošů širokých, že nechce dosvědčit, jak Jan mladší ze Šternberka vyhrožoval Přemkovu židu Jakubovi z Prusinovic. Stejným půhonem pohání Přemek z Víckova také Viléma ze Strachnova a na Přílepech.

Přemek z Víckova zitiert Václav ze Strachnova a na Žeranovicích um 500 Pfund breite Groschen, weil er ihm nicht bezeugen will, wie Jan mladší ze Šternberka Přemeks Juden Jakub aus Prussinowitz (Prusinovice) schikanierte. Mit dem gleichen Puhon zitiert Přemek z Víckova auch Vilém ze Strachnova a na Přílepech.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 692 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 692 Liber citationum et sententiarum]
1522-1525

fol. 304r
1524 XI 18 post
MZA-A3(SR-PO)-692,fol.304r

Jan z Vojslavic pohání Viléma z Víckova a na Cimurku o 100 kop grošů českých, že Vilém učinil židu svému Benešovi z Žeravic v Uherském Ostroze obstávku za Janovy lidi z Veselí nad Moravou.

Jan z Vojslavic zitiert Vilém z Víckova a na Cimurku um 100 Schock Groschen böhmisch, weil Vilém seinem Juden Beneš aus Žerawitz (Žeravice) in Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) eine Beschlagnahme für Jans Leute aus Wessely an der March (Veselí nad Moravou) durchgeführt hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 692 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 692 Liber citationum et sententiarum]
1522-1525

fol. 305r
1524 XI 18 post
MZA-A3(SR-PO)-692,fol.305r

Bernard starší z Žerotína a na Dřevohosticích pohání Albrechta z Hustopeč a na Bystřici pod Hostýnem o 25 hřiven grošů širokých, že nechal obstavit dva koně židovce Sáře, manželce Izáka Černého, žida z Dřevohostic. Páni nalezli, že Albrecht z Hustopeč je povinen Bernardovi z Žerotína škodu napravit.

Bernard starší z Žerotína a na Dřevohosticích zitiert Albrecht z Hustopeč a na Bystřici pod Hostýnem um 25 Pfund breite Groschen, weil er der Jüdin Sára, Gattin des Izák Černý, Juden aus Dřewohostitz (Dřevohostice), zwei Pferde beschlagnahmen ließ. Die Herren entscheiden, daß Albrecht z Hustopeč verpflichtet ist, Bernard z Žerotína den Schaden zu ersetzen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes