spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Archiv města Lipníka nad Bečvou Tisk

> Přeskočit na seznam inventárních čísel fondu

Archiv města Lipníka nad Bečvou

Archiv města Lipníka nad Bečvou patří díky své mimořádné dochovalosti, i přes nezanedbatelné ztráty, které jej v minulosti potkaly, k nejhodnotnějším fondům Státního okresního archivu v Přerově a k významným městským fondům v České republice. Za svůj dnešní stav vděčí fond i odborné péči, kterou mu věnoval lipnický městský archivář Jakub Mráček, zastávající tuto funkci v letech 1919-1959. Badatelskému zájmu se fond těšil již v 1. polovině 20. století, k plnému zpřístupnění však došlo až jeho inventarizací v roce 1980. Archiválie fondu se dochovaly v originále od r. 1482, v opisech jsou zachyceny od r. 1378.
Z obsahu fondu je třeba nejprve upozornit na městská privilegia a další městské listiny. Nejstarší dvě městská privilegia pocházejí z r. 1499, za nimi následuje až privilegium Františka kardinála z Ditrichštejna z roku 1628. Značná časová mezera mezi těmito dokumenty je způsobena jednak ztrátami, jednak konfiskací originálů starších městských privilegií Františkem z Ditrichštejna v roce 1622. Konfiskované listiny se dnes nacházejí v registratuře fondu Velkostatek Lipník nad Bečvou. V městském archivu jsou dále dochovány konfirmace privilegií až do r. 1792. Texty městských listin jsou však zaznamenány v kopiářích, které se dochovaly v několika svazcích. Řada městských listin se přímo týká židovského obyvatelstva Lipníka nad Bečvou.
Z množství dochovaných městských knih je kromě již zmíněných kopiářů třeba zmínit v prvé řadě knihy purkrechtní a trhové. Tyto jsou dochovány od r. 1535, starší svazky jsou bohužel ztraceny, stejně jako několik svazků z 1. poloviny 17. století. Dále jsou dochovány knihy právních naučení, tzv. černá kniha, knihy žalob, přípovědí a rukojemství, knihy svatebních smluv, sirotčí a knihy testamentů. Tyto knihy byly většinou vedeny již od 16. století a některé z nich jsou zvlášť bohaté na záznamy o lipenských židech (např. kniha rukojemství inv.č. 77 nebo kniha přípovědí inv.č. 94). Pro období 18. a 19. stol. jsou dochovány protokoly městské rady, gruntovní knihy, trhové knihy, knihy sirotčí, smluv, obligací, daňové knihy apod. Je paradoxem, že moderní městská registratura konce 19. a 1. poloviny 20. století je v důsledku špatné péče o dokumenty a provedených skartacích hůře dochována, než dokumenty starší.
Aktový materiál je dochován rovněž již od 1. poloviny 16. století a týká se zejména správy města, majetkových a soudních záležitostí. I v tomto materiálu je množství dokladů k dějinám židovské obce, přímo židovských záležitostí se pak týká inv.č. 641 s doklady z let 1617-1709.
Závěrem je třeba upozornit na dosud málo badatelsky využitý účetní materiál, dochovaný rovněž již od 1. poloviny 16. století (nejstarší kniha obsahuje záznamy od r. 1498). Jedná se zejm. o knihy svatojiřského a svatováclavského platu, knihy dluhů, příjmů a vydání a o kontribuční účty, z mladšího období pak o knihy městského důchodu a hlavní knihy a deníky městské pokladny.

Literatura:
Krška, I.: Archiv města Lipníka nad Bečvou. - In: Sborník archivních prací 41 (1991), s. 1-112.

Seznam inventárních čísel fondu

> SOkAPR-(AML)-3       -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AML)-18     -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AML)-19     -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AML)-20     -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AML)-40     -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AML)-41     -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AML)-52     -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AML)-53     -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AML)-73     -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AML)-74     -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AML)-76     -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AML)-78     -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AML)-80     -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AML)-81     -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AML)-421  -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AML)-639  -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AML)-640  -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AML)-641  -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AML)-644  -  (excelová tabulka)

mm

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes