spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-90 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv

Ungarisch-Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod]

(AMUB)

Inv. č. 90 Gruntovní kniha městských domů 1610-1792
[Inv.-Nr.90 Grundbuch der Stadthäuser 1610-1792]

fol. 28r
1611 X 3, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-90,fol.28r

Na vyplnění dědičných nároků Doroty, manželky po zemřelém Martinu Šrámkovi, jí byl připsán dluh 21 zl. na gruntu žida Benedikta.

Zur Erfüllung des Erbanspruchs der Dorota, Gattin des verstorbenen Martin Šrámek, wird ihr eine Schuld von 21 fl. auf dem Grund des Juden Benedikt eingetragen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 90 Gruntovní kniha městských domů 1610-1792
[Inv.-Nr.90 Grundbuch der Stadthäuser 1610-1792]

fol. 210r-v, 211r
1628 VIII 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-90,fol.210r-v,211r

Soubor tří kupních smluv:
a) Židovka Manda Aronka, vdova po Aronovi, prodává polovinu vypáleného gruntu z horní strany dvora Jana staršího Jakartovského ze Sudic tomuto Janovi staršímu Jakartovskému za 5 zl. a to i na místě svých dětí Chaima, Jozefa, Chaje a Estery. Manda Aronka přijímá peníze v hotovosti za přítomnosti brodského žida Šimona Hese (Heše). Smlouvu za Mandu Aronku podepisují židé Šimon Hes (Heš) a Foltýn. (Smlouva zapsána na listě, v jehož záhlaví bez další souvislosti zmíněn žid Macl.)
b) žid Foltýn prodává 63 zl., které měl na druhé polovině zmíněného gruntu, Janovi staršímu Jakartovskému ze Sudic za 4 zl., které ihned přijal v přítomnosti Šimona Hese (Heše). Foltýn slibuje, že se 63 zl. v budoucnu nebude domáhat.
c) žid Šimon Kavka, syn Izáka Kavky, prodává 25 zl., které měl na dolní polovině zmíněného gruntu, Janovi staršímu Jakartovskému ze Sudic za 3 zl., které ihned přijal v přítomnosti Šimona Hese (Heše) a Foltýna. Kavka slibuje, že se 25 zl. v budoucnu nebude domáhat.

Sammlung von drei Kaufverträgen:
a) Die Jüdin Manda Aronka, Witwe des Aron, verkauft die Hälfte des ausgebrannten Grundes an der oberen Seite des Hofes des Johann d. Ä. Jakartowsky von Zauditz um 5 fl., und zwar anstelle ihrer Kinder Chaim, Jozef, Chaja und Estera. Manda Aronka erhält das Geld bar in Gegenwart des Ungarisch-Broder Juden Šimon Hes (Heš). Den Vertrag unterschreiben für Manda Aronka die Juden Šimon Hes (Heš) und Foltýn. (Der Vertrag ist auf ein Blatt geschrieben, in dessen Kopf ohne weiteren Zusammenhang der Jude Macl genannt wird.)
b) Der Jude Foltýn verkauft 63 fl., die er auf der anderen Hälfte des genannten Grundes hatte, an Johann d. Ä. Jakartowsky von Zauditz um 4 fl., die er sofort entgegennimmt in Anwesenheit von Šimon Hes (Heš). Foltýn verspricht, die 63 fl. in Zukunft nicht einzutreiben.
c) Der Jude Šimon Kavka, Sohn des Izák Kavka, verkauft 25 fl., die er auf der unteren Hälfte des genannten Grundes hatte, an Johann d. Ä. Jakartowsky von Zauditz um 3 fl., die er sofort erhält in Anwesenheit von Šimon Hes (Heš) und Foltýn. Kavka verspricht, die 25 fl. in Zukunft nicht einzutreiben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 90 Gruntovní kniha městských domů 1610-1792
[Inv.-Nr.90 Grundbuch der Stadthäuser 1610-1792]

fol. 222r
[s. a.], Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-90,fol.222r

Záhlaví zápisu bez dalšího textu.

Kopf des Eintrags ohne weiteren Text.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 90 Gruntovní kniha městských domů 1610-1792
[Inv.-Nr.90 Grundbuch der Stadthäuser 1610-1792]

fol. 226r
[s. a.], Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-90,fol.226r

Záhlaví zápisu bez dalšího textu.

Kopf des Eintrags ohne weiteren Text.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 90 Gruntovní kniha městských domů 1610-1792
[Inv.-Nr.90 Grundbuch der Stadthäuser 1610-1792]

fol. 242r
[s. a.], Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-90,fol.242r

Záhlaví zápisu bez dalšího textu.

Kopf des Eintrags ohne weiteren Text.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 90 Gruntovní kniha městských domů 1610-1792
[Inv.-Nr.90 Grundbuch der Stadthäuser 1610-1792]

fol. 246r
[s. a.], Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-90,fol.246r

Kup pustého gruntu po židu Permanovi zmíněném v záhlaví.

Kauf des öden Grundes des im Kopf des Eintrags erwähnten verstorbenen Juden Perman.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 90 Gruntovní kniha městských domů 1610-1792
[Inv.-Nr.90 Grundbuch der Stadthäuser 1610-1792]

fol. 254r
[s. a.], Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-90,fol.254r

Záhlaví zápisu bez dalšího textu.

Kopf des Eintrags ohne weiteren Text.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 90 Gruntovní kniha městských domů 1610-1792
[Inv.-Nr.90 Grundbuch der Stadthäuser 1610-1792]

fol. 258r
[s. a.], Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-90,fol.258r

Kup pustého gruntu po Jakubovi Izáčků zmíněném v záhlaví.

Kauf des öden Grundes nach dem im Kopf des Eintrags genannten Jakub Izáčků.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 90 Gruntovní kniha městských domů 1610-1792
[Inv.-Nr.90 Grundbuch der Stadthäuser 1610-1792]

fol. 301r
[s. a.], Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-90,fol.301r

Záhlaví zápisu bez dalšího textu.

Kopf des Eintrags ohne weiteren Text.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 90 Gruntovní kniha městských domů 1610-1792
[Inv.-Nr.90 Grundbuch der Stadthäuser 1610-1792]

fol. 317r
[s. a.], Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-90,fol.317r

Záhlaví zápisu bez dalšího textu.

Kopf des Eintrags ohne weiteren Text.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 90 Gruntovní kniha městských domů 1610-1792
[Inv.-Nr.90 Grundbuch der Stadthäuser 1610-1792]

fol. 337r
[s. a.], Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-90,fol.337r

Záhlaví zápisu bez dalšího textu.

Kopf des Eintrags ohne weiteren Text.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 90 Gruntovní kniha městských domů 1610-1792
[Inv.-Nr.90 Grundbuch der Stadthäuser 1610-1792]

fol. 341r
[s. a.], Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-90,fol.341r

Záhlaví zápisu bez dalšího textu.

Kopf des Eintrags ohne weiteren Text.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 90 Gruntovní kniha městských domů 1610-1792
[Inv.-Nr.90 Grundbuch der Stadthäuser 1610-1792]

fol. 345r
[s. a.], Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-90,fol.345r

Záhlaví zápisu bez dalšího textu.

Kopf des Eintrags ohne weiteren Text.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 90 Gruntovní kniha městských domů 1610-1792
[Inv.-Nr.90 Grundbuch der Stadthäuser 1610-1792]

fol. 349r
[s. a.], Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-90,fol.349r

Záhlaví zápisu bez dalšího textu.

Kopf des Eintrags ohne weiteren Text.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 90 Gruntovní kniha městských domů 1610-1792
[Inv.-Nr.90 Grundbuch der Stadthäuser 1610-1792]

fol. 353r
[s. a.], Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-90,fol.353r

Záhlaví zápisu bez dalšího textu.

Kopf des Eintrags ohne weiteren Text.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 90 Gruntovní kniha městských domů 1610-1792
[Inv.-Nr.90 Grundbuch der Stadthäuser 1610-1792]

fol. 357r
[s. a.], Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-90,fol.357r

Záhlaví zápisu bez dalšího textu.

Kopf des Eintrags ohne weiteren Text.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 90 Gruntovní kniha městských domů 1610-1792
[Inv.-Nr.90 Grundbuch der Stadthäuser 1610-1792]

fol. 361r
[s. a.], Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-90,fol.361r

Záhlaví zápisu bez dalšího textu.

Kopf des Eintrags ohne weiteren Text.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 90 Gruntovní kniha městských domů 1610-1792
[Inv.-Nr.90 Grundbuch der Stadthäuser 1610-1792]

fol. 366r
1653 II 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-90,fol.366r

Václav Vožický žádá purkmistra a radní, aby mu bylo do purkrechtních knih vloženo vlastnictví gruntu na předměstí naproti židovské škole. Grunt byl v minulosti na místě? dvora Jana mladšího Jakartovského ze Sudic, který pro tento dvůr skoupil čtyři židovské požáry: Izáka Šlumy, Pinkuse, Šlumy Chaima a Levky.

Václav Vožický ersucht Bürgermeister und Rat der Stadt Ungarisch Brod (Uherský Brod), sein Eigentum an dem Grund in der Vorstadt gegenüber der jüdischen Schule in die Burgrechtsbücher einzutragen. Der Grund war in der Vergangenheit an der Stelle (?) des Hofs des Johann jun. Jakartowsky von Zauditz, der dafür vier jüdische Brandstätten des Izák Šluma, des Pinkus, des Šluma Chaim und des Levka kaufte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 90 Gruntovní kniha městských domů 1610-1792
[Inv.-Nr.90 Grundbuch der Stadthäuser 1610-1792]

fol. 478r
1653 II 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-90,fol.478r

Martin Hedvika kupuje dvůr na předměstí ležící naproti židovskému hřbitovu.

Martin Hedvika kauft einen Hof in der Vorstadt gegenüber dem Judenfriedhof.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes