spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-88 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv

Ungarisch-Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Stadtarchiv Ungarisch Brod]

(AMUB)

Inv. č. 88 Purkrechtní kniha města 1624-1790
[Inv.-Nr.88 Burgrechtsbuch der Stadt 1624-1790]

fol. 39r
ante 1635, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-88,fol.39r

Melichar Šolc prodal židům cihly a kamení ze zbořeného domu.

Melichar Šolc verkauft Juden Ziegel und Steine aus dem Keller seines abgebrochenen Hauses.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 88 Purkrechtní kniha města 1624-1790
[Inv.-Nr.88 Burgrechtsbuch der Stadt 1624-1790]

fol. 79r-v, 80r
1635 III 19, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1637 III 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1646 XII 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-88,fol.79r-v,80r

1635 III 19 Rozepsány dluhy váznoucí na domě Jana Dioupaly. Židu Jelenovi Abrahamčinému vázne dluh 59 zl. po zemřelém Jiříkovi Žilinském (též 1637 III 6). 1646 XII 13 odpouštějí věřitelé novému majiteli domu Danielovi Trávnickému část dluhů, aby mohl za války vypálený dům znovu vystavět. Jelen odpouští 19 zl.

1635 III 19: Erörterung einer auf dem Haus des Jan Dioupala liegenden Schuld. Der Jude Jelen Abrahamčin hat eine Schuld von auf 59 fl. des verstorbenen Jiřík Žilinský auf dem Haus liegen (siehe auch 1637 III 6). 1646 XII 13 erlassen die Gläubiger dem neuen Hausbesitzer Daniel Trávnický einen Teil der Schuld, damit er das im Krieg ausgebrannte Haus neu erbauen kann. Jelen läßt 19 fl. nach

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 88 Purkrechtní kniha města 1624-1790
[Inv.-Nr.88 Burgrechtsbuch der Stadt 1624-1790]

fol. 159r
ante 1630, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1636 III 7, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-88,fol.159r

Ante 1630 židu Šalomounovi náleží na domě Kateřiny Semínkové 45 zl. 1636 III 7 se zapisuje, že Šalomoun měl pohledávku 50 zl. 5 zl. mu bylo dáno, zbytek prodal jeho syn Matyášovi Haschoninsovi.

Vor 1630 stehen dem Juden Šalomoun 45 fl. auf dem Haus der Kateřina Semínková zu. 1636 III 7 wird eingetragen, daß Šalomoun eine Forderung von 50 fl. hat. 5 fl. werden ihm gegeben, den Rest verkauft sein Sohn an Matyáš Haschonins.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 88 Purkrechtní kniha města 1624-1790
[Inv.-Nr.88 Burgrechtsbuch der Stadt 1624-1790]

fol. 191v, 192r
1668 IV 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-88,fol.191v,192r

Baltazar Sartorius prodává polovinu domu Šalomunovi (Šalomoun, Šluma) Baruchovi za 50 širokých tolarů, zároveň Šalomun vyplatil z této poloviny domu městu 20 zl. hotově. Šalomun má platit poloviční berni. Rukojmí za Barucha Marek Pinkus a Samuel Barach.

Baltazar Sartorius verkauft die Hälfte eines Hauses an Šalomun (Šalomoun, Šluma) Baruch um 50 breite Taler, gleichzeitig zahlt Šalomun von dieser Hälfte der Stadt 20 fl. bar aus. Šalomun hat die Hälfte der Steuer zu zahlen. Bürgen für Baruch sind Marek Pinkus und Samuel Barach.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 88 Purkrechtní kniha města 1624-1790
[Inv.-Nr.88 Burgrechtsbuch der Stadt 1624-1790]

fol. 387 r-v, 388r
1641 III 8, Uherský Brod (Uherský Brod)
1644 IX 5, Uherský Brod (Uherský Brod)
1661 XI 28, Uherský Brod (Uherský Brod)
SOkAUH-(AMUB)-88,fol.387r-v,388r

1641 III 8 Mikuláš Říha kupuje grunt za 150 zl. Závdanek 12 zl. odevzdán židovce Chaji Pinkusce za dluh Petra Vítkového. Dohodnuty splátky dalšího dluhu 60 zl. 1644 IX 5 kupuje grunt Jan Krmíček, Říha splácí Pinkusce 2 zl. Dohodnuty další splátky. 1661 XI 28 splácí Jan Krmíček Pinkusce dvěma kopami konopného plátna.

1641 III 8 kauft Mikuláš Říha einen Grund um 150 fl. Die Anzahlung von 12 fl. erhält die Jüdin Chaje Pinkuska für eine Schuld des Petr Vítkový. Es wird Ratenzahlung für die weitere Schuld von 60 fl. vereinbart. 1644 IX 5 kauft des Grund Jan Krmíček, Říha zahlt der Pinkuska 2 fl. Es werden weitere Ratenzahlungen vereinbart. 1661 XI 28 zahlt Jan Krmíček der Pinkuska zwei Schock in Hanfleinen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 88 Purkrechtní kniha města 1624-1790
[Inv.-Nr.88 Burgrechtsbuch der Stadt 1624-1790]

fol. 416r
1665 III 20, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-88,fol.416r

Jiřík Kavka kupuje grunt od purkmistra a rady zastupujících sirotky Ležákovské za 300 zl. Věřitelům Ležákovským náleží 62 zl., 238 zl. se převádí na grunt žida Velbla Abrahama, na němž náleželo sirotkům Ležákovským.

Jiřík Kavka kauft einen Grund von Bürgermeister und Rat der Stadt Ungarisch Brod (Uherský Brod), die die Waisen des Ležákovský vertreten, um 300 fl. Den Gläubigern des Ležákovský stehen 62 fl. zu, 238 fl. werden auf den Grund des Juden Velbel Abraham übertragen, auf dem die Waisen des Ležákovský einen Anspruch haben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes