spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkA UH-(AM UB)-87 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv

Ungarisch-Hradisch
]

 (SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod]

(AMUB)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 67v
1603 II 22, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkA UH-(AM UB)-87,fol.67v

Ze splátky peněz, které položila Anna Žurková, vydán židovi Mušlovi 1 zl.

Aus einer Rate, die Anna Žurková bezahlt hat, erhält der Jude Mušl 1 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 68v, 69r
1618 IX 14, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1620 I 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.68v,69r

Jiřík Žourek se smluvně zavazuje splatit dluh 120 zl. židovi Šimonovi, zeti Hešlů, z předměstí do svatého Václava 1619 (1619 IX 28). Pokud tak neučiní, má žid Šimon právo prodat libovolnému křesťanovi Žourkův grunt a ze závdanku krýt dluh. Pokud by zisk ze závdanku nestačil ke krytí dluhu, má Jiřík Žourek dluh doplatit.
1620 kupuje grunt Jakub Frýdl za 400 zl. Ze závdanku vydáno Šimonovi 82 zl. Splátky zbylého dluhu stanoveny na 10 zl. ročně.

Jiřík Žourek verpflichtet sich vertraglich, dem Juden Šimon, Schwiegersohn des Hešlů, aus der Vorstadt bis St. Wenzel 1619 (1619 IX 28) eine Schuld von 120 fl. zu begleichen. Falls dies nicht geschehen sollte, hat der Jude Šimon das Recht, einem beliebigen Christen Žoureks Grund zu verkaufen und aus der Anzahlung die Schuld zu decken. Sollte die Anzahlung zur Deckung der Schuld nicht ausreichen, hat Jiřík Žourek zuzuzahlen.
1620 kauft den Grund Jakub Frýdl um 400 fl. Aus der Anzahlung erhält der Jude Šimon 82 fl. Die Raten für den Restbetrag werden auf 10 fl. jährlich festgesetzt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 133r
1619 II 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.133r

Žid Šluma prodává dluh 60 zl., který vůči němu má Pavel Stalý za vlnu, Václavovi Šuranskému za hotovost 12 zl. Dluh vázl na gruntě, který Šuranský koupil od Stalého.

Der Jude Šluma verkauft eine Schuld von 60 fl., die gegen ihn Pavel Stalý für Wolle hat, an Václav Šuranský für bare 12 fl. Die Schuld lag auf dem Grund, den Šuranský von Stalý kaufte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 151r-v
1602 VIII 23, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1603 XI 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1604 II 18, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1610 XI 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1611 XI 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1612 XI 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1616, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1617 XI 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.151r-v

Kateřina Světlička se svým synem Jiříkem odkazuje židu Jakubovi Ryščinému dluh 63 zl. po ročních splátkách ve výši 5 zl. Dluh splácen majiteli gruntu v Soukenické ulici (Kateřina Světlička, Václav Světlík, Jan Kunčický, Martin Želibor, Zuzana Želiborová) v letech 1603 - 1617.

Kateřina Světlička vermacht mit ihrem Sohn Jiřík dem Juden Jakub Ryščiný eine Schuld von 63 fl. in jährlichen Raten 5 fl. Die Schuld zahlen die Besitzer des Grundes in der Tuchmachergasse Kateřina Světlička, Václav Světlík, Jan Kunčický, Martin Želibor, Zuzana Želiborová in den Jahren 1603-1617.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 207r
1615 I 2, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.207r

Žid Jakub prodává 17 zl., které mu náleží na gruntě Eliáše Řehořového, do obecních důchodů.

Der Jude Jakub verkauft 17 fl., die er auf dem Grund des Eliáš Řehořový liegen hat, an die Gemeinderenten.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

nevázaný lístek za fol. 222v
1624 I 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,nevázanýlístekzafol.222v

Jan Talaš předává židovi 12 zl.

Jan Talaš übergibt einem Juden 12 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 231r-v
1604 IX 28, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.231r-v

Jiřík Šnejperk kupuje dluh 4 zl., který měl zemřelý Jan Prostějovský vůči židu Jakubovi, za hotovost 1 zl.

Jiřík Šnejperk kauft eine Schuld von 4 fl., die der verstorbene Jan Prostějovský gegen den Juden Jakub hatte, für bare 1 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 256r
1615 VII 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.256r

Žid Jakub prodává pohledávku 38 zl., kterou měl na domě Jana Kolause, Janu Kolausovi za postav sukna v hodnotě 10 zl.

Der Jude Jakub verkauft eine Forderung von 38 fl., die er auf dem Haus des Jan Kolaus hat, an Jan Kolaus für einem Webstuhl im Wert von 10 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 257r
1622 XI 14, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1626 I 28, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.257r

Žid Mojžíš Jirchář kupuje s povolením Maximilána z Kounic dům od Jana Tyninského za 400 zl. Jako závdanek zaplatil 150 zl., zbytek má ročně splácet po 12 zl. 1626 zaplatil za 4 roky 48 zl., polovinou v dlouhých penězích, Johance Čabrlce položil 6 zl. Poznámka o tom, že zápis je uveden v židovských knihách.

Der Jude Mojžíš Jirchář (Weißgerber) kauft mit Erlaubnis von Maximilan von Kaunitz ein Haus von Jan Tyninský um 400 fl. Als Anzahlung zahlt er 150 fl., den Rest hat er in jährlichen Raten zu je 12 fl. zu bezahlen. 1626 zahlt er für vier Jahre 48 fl., die Hälfte in langen Geldern, der Johanka Čabrlka zahlt er 6 fl. Vermerk, daß der Eintrag in den Judenbüchern geführt ist.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 258r
1609 VI 15, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1610 VIII 23, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1611 VIII 22, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.258r

Václav Šárecký splácí ve třech ročních splátkách dluh 13 zl., který vázne na jeho gruntě, židovce Abrahamce.

Václav Šárecký zahlt in drei Jahresraten eine Schuld von 13 fl., die auf seinem Grund liegt, der Jüdin Abrahamka.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 295r
1618 III 30, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.295r

Ze závdanku Bachurkovského domu vydáno židu Šalomounovi 5 zl. Peníze mají být vráceny, ale dluh Šalomounovi z domu zůstává v platnosti.

Aus der Anzahlung für das Haus des Bachurka erhält der Jude Šalomoun 5 fl. Das Geld soll zurückgegeben werden, aber die Schuld bei Šalomoun für das Haus bleibt bestehen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 312r-v
1622 IX 8, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1622 X 18, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1636 XII 16, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.312r-v

1622 IX 8 Žid Izák, syn Koldy (Goldy), kupuje od Petra Uhra dům v Nivnické ulici vedle domů Lídy Ondrejkové a žida Izáka Kolmana za 1600 zl. Ze závdanku 1200 zl. dává Izák hotově 1000 zl., na zbylou sumu stanoveny splátky. 1622 X 18 splácí Izák zbytek závdanku 200 zl. 1636 XII 16 dává Izák polovinu domu k užívání svému bratrovi Davidovi a jeho manželce Esteře. Svědkem je žid Izák Housenka. Odkaz na podrobnější hebrejskou smlouvu uzavřenou prostřednictvím rabína u židovského úřadu.

1622 IX 8 kauft der Jude Izák, Sohn der Kolda (Golda), von Petr Uher ein Haus in der Nivnitzer Gasse neben den Häusern der Lída Ondrejková und des Izák Kolman um 1600 fl. Als Anzahlung von 1200 fl. gibt Izák bare 1000 fl., für die Restsumme wird Ratenzahlung vereinbart. 1622 X 18 zahlt Izák den Rest der Anzahlung in Höhe von 200 fl. 1636 XII 16 überläßt Izák die Hälfte des Hauses zum Gebrauch seinem Bruder David und dessen Gattin Ester. Zeuge ist der Jude Izák Housenka aus Ungarisch Brod (Uherský Brod). Hinweis auf einen durch Vermittlung des Rabbiners beim jüdischen Amt geschlossenen genaueren hebräischen Vertrag.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 315r
1613 VIII 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.315r

Zuzana Uhrová a její syn Petr povolují probourání oken do svého dvora z domu žida Izáka Kolmana za 50 zl., pokud Izák opatří okna drátovou mříží a svolí k možnosti zaslepení jednoho okna v případě Uhrovy potřeby.

Zuzana Uhrová und ihr Sohn Petr erlauben das Durchbrechen von Fenstern auf ihren Hof vom Haus des Juden Izák Kolman für 50 fl., falls Izák die Fenster mit Drahtgittern versieht und die Möglichkeit des Verklebens eines Fensters einwilligt, wenn Uher dies braucht.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 318r
1622 XI 14, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.318r

Žid Izák Kolman kupuje dům v Nivnické ulici ležící mezi jeho dalším domem a domem žida Čodka od Eliáše Straky za 300 zl. Suma zaplacena v hotovosti.

Der Jude Izák Kolman kauft ein Haus in der Nivnitzer Gasse zwischen seinem weiteren Haus und dem Haus des Juden Čodek von Eliáš Straka um 300 fl. Die Summe wird bar bezahlt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 321r
[s. a.], Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.321r

Odkaz na zápis v jiné knize.

Hinweis auf einen Eintrag über den Juden Jakub in einem anderen Buch.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 325r
1588 I 29, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.325r

Židu Izákovi jsou vyplaceny 3 zl. za barchan, který dal zemřelé Kateřině Štiavnické na dluh.

Dem Juden Izák werden 3 fl. für Barchent ausbezahlt, die er der verstorbenen Kateřina Štiavnická geliehen hatte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 335v, 336r
1626 V 4, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.335v,336r

Purkmistr a páni města Uherského Brodu osvobozují grunt Simona Daniela od dluhů, mimo jiné též židovských dluhů s lichvami.

Bürgermeister und Rat der Stadt Ungarisch Brod (Uherský Brod) befreien den Grund des Simon Daniel von Schulden, unter anderem auch von Judenschulden samt Zins.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 344r
1621 IV 29, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.344r

Žid Jelen žádá spolu s židem Šimonem Hešlem a svým zetěm Mojžíšem (synem zemřelého žida Daniela z předměstí) purkmistra a radní o uznání a zapsání závěti jeho zemřelé manželky Elišky, která mu před svědky odkázala grunt. Po vyslechnutí svědků Jelenovi vyhověno. Téhož dne Jelen prodává grunt svému zeti Mojžíšovi za 400 zl. s podmínkou výminku pro sebe a svou manželku Annu.

Der Jude Jelen ersucht zusammen mit dem Juden Šimon Hešl und seinem Schwiegersohn Mojžíš (dem Sohn des verstorbenen Juden Daniel aus der Vorstadt) Bürgermeister und Rat der Stadt Ungarisch Brod (Uherský Brod) um Anerkennung und Eintrag des Testaments seiner verstorbenen Gattin Eliška, die ihm vor Zeugen einen Grund vererbt hat. Nach Anhörung der Zeugen wird dem Ersuchen des Jelen entsprochen. Am gleichen Tag verkauft Jelen den Grund seinem Schwiegersohn Mojžíš um 400 fl. unter der Bedingung des Austrags für sich und seine Gattin Anna.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 346r-v
1607 IX 12, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1610 I 4, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1611 XII 16, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1614 IV 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.346r-v

1607 IX 12 Žid Izák (zeť Kolmana) kupuje dům v Nivnické ulici sousedící s domem žida Jelena od židů Jakuba Bíleného a Jelena, zetě a syna zemřelého Izáka Bíleného za 700 zl. V hotovosti Izák dal 300 zl., stanoveny splátky na zbytek sumy. Jakub Bílený sjednává v domě pro sebe a sirotky výminek na tři roky. Rukojmí za Izáka žid Kolman a Kolmanův syn Izák. 1610 I 4, 1611 XII 16, 1614 IV 11 Izák, zeť Kolmana, odevzdává splátky za dům Jakubovi Bílenému.

1607 IX 12 kauft der Jude Izák (Schwiegersohn des Kolman) ein Haus in der Nivnitzer Gasse neben dem Haus des Juden Jelen von dem Juden Jakub Bílený und Jelen, dem Schwiegersohn, und dem Sohn des verstorbenen Izák Bílený um 700 fl. Bar gibt Izák 300 fl., für die Restsumme wird Ratenzahlung vereinbart. Jakub Bílený vereinbart in dem Haus für sich und seine Waisen einen Austrag auf drei Jahre. Bürgen für Izák sie der Jude Kolman und Kolmans Sohn Izák. 1610 I 4, 1611 XII 16 und 1614 IV 11 zahlt Izák, der Schwiegersohn des Kolman, dem Jakub Bílený Raten für das Haus.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 348r
1602 IX 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.348r

Jan Oderský kupuje dům v ulici k Nivnické bráně od Salomeny Březinky. Sousední dům patří židu Izákovi Bílenému.

Jan Oderský kauft ein Haus in der Gasse zum Nivnitzer Tor von Salomena Březinka. Das Haus daneben gehört dem Izák Bílený.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)
Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 354r
1612 XII 3, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.354r

Retrospektivní zápis: roku 1595 koupil žid Jozef z Uherského Ostrohu od bednáře Abrahama z Jochmstalu dům v ulici proti pivovaru za 1[...?] zl. V hotovosti dal 12 zl., na zbytek sumy stanoveny splátky. Rukojmí za Jozefa židé Izák Chanin, Jelen a Izák Bílený. Zachyceno částečně splácení dluhu.

Nachträglicher Eintrag: 1595 kauft der Jude Jozef aus Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) vom Büttner Abraham aus Jochmstal ein Haus gegenüber dem Brauhaus um 1[...?] fl. Bar zahlt er 12 fl., für die Restsumme wird Ratenzahlung vereinbart. Bürgen für Jozef sind die Juden Izák Chanin, Jelen und Izák Bílený. Die Bezahlung der Schuld ist nur teilweise erfaßt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 358v
1618 V 4, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.358v

Splátka 10 zl. Jana Výhledy za dům v ulici vedle sboru vydána židu Šalomounovi za dluh Bachurkův.

Eine Rate von 10 fl. von Jan Výhleda für das Haus in der Gasse zur Brüdergemeinde erhält der Jude Šalomoun für eine Schuld des Bachurka.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol.  362r-v
1613 IV 26, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1615 VI 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.362r-v

1613 IV 26 Václav Berla kupuje od žida Šlumy 12 zl., které měl Šluma jako dluh na jeho domě v Nivnické ulici. 1615 VI 17 žid Foltýn přijal z dluhu 21 zl. 24 gr. Kristýny Hrbáčkové v cínovém nádobí 5 zl., zbytek dluhu prodal Václavovi Berlovi.

1613 IV 26 kauft Václav Berla von dem Juden Šluma 12 fl., die Šluma als Schuld auf seinem Haus in der Nivnitzer Gasse hatte. 1615 VI 17 erhält der Jude Foltýn aus der Schuld von 21 fl. 24 gr. von Kristýna Hrbáčková Zinngeschirr für 5 fl., den Rest der Schuld verkauft er an Václav Berla.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol.  386r
1618 III 30, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.386r

Mikulášovi Pulcovi jako zmocněnci žida Šalomouna vydáno 12 zl. 18 gr. za dluh zemřelého Martina Doumala na domě v Široké ulici.

Mikuláš Pulc erhält als Bevollmächtigter des Juden Šalomoun 12 fl. 18 gr. für eine Schuld des verstorbenen Martin Doumal auf dem Haus in der Breiten Gasse.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 625r
1602 IV 12, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.625r

Ze závdanku, který zaplatil Adam Chytil za dům po Anně Ryšavé v Ptylové ulici, dáno Zygmundce a židovce Danielce 1 zl. 6 gr. za dluh Zygmundky za látku.

Von der Anzahlung, die Adam Chytil für das Haus der verstorbenen Anna Ryšavá in der Ptylovagasse zahlt, erhält Zygmundka für die Jüdin Danielka 1 fl. 6 gr. für die Schuld der Zygmundka Stoff.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 636r, 637r
1608 XI 26, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1614 IV 23, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.636r,637r

1608 XI 26 ze závdanku za koupi domu na rohu horního náměstí vydáno dvěma židům Izákům (jeden je syn, druhý zeť zemřelého Kolmana) za dluh, který měl zemřelý Mikuláš Strýček vůči zemřelému Kolmanovi, 46 zl. 16 ½ gr. Protože nebyly nalezeny cedule od tohoto dluhu, zavazují se oba židé, že nebudou v budoucnu znovu dluh vymáhat. 1614 IV 23 vydáno ze splátky za tentýž dům 6 zl. 20 gr. židu Jakubovi.

1608 XI 26 erhalten aus der Anzahlung für den Kauf eines Hauses am Eck des oberen Ring die beiden Juden Izák (einer ist der Sohn, der andere der Schwiegersohn des verstorbenen Kolman) für eine Schuld, die der verstorbene Mikuláš Strýček bei dem verstorbenen Kolman hatte, 46 fl. 16 ½ gr. Weil keine Unterlagen über diese Schuld vorhanden sind, verpflichten sich die beiden Juden, diese nicht mehr einzutreiben. 1614 IV 23 erhält von der Rate für dieses Haus der Jude Jakub 6 fl. 20 gr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 653r
1600 IV 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1601 I 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1602 I 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.653r

Roční splátky Jana Sedlaře za dům na horním náměstí ve výši 12 zl. odevzdány v letech 1600, 1601, 1602 židu Samuelovi.

Die Jahresraten des Jan Sedlař für ein Haus am Oberen Ring in Höhe von 12 fl. erhält in den Jahren 1600, 1601 und 1602 der Jude Samuel.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 656r-v
1619 VII 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1619 X 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.656r-v

1619 VII 17 bývalý majitel domu na horním náměstí Andrys Příborský umořuje dluh 40 zl židu Jakubovi převedením 40 zl. na tomto domě. 1619 X 21 přenechává židu Izákovi, synu starého mýtného Jozefa, na tomtéž domě 147 zl. na umoření svého dluhu 60 zl.

1619 VII 17 tilgt Andrys Příborský, der frühere Besitzer eines Hauses am Oberen Ring, eine Schuld von 40 fl. bei dem Juden Jakub durch die Übernahme von 40 fl. an diesem Haus. 1619 X 21 tritt er dem Juden Izák, Sohn des alten Mautners Jozef, auf dem selben Haus 147 fl. ab zur Tilgung seiner Schuld von 60 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 87 Purkrechtní kniha města 1586-1642
[Inv.-Nr. 87 Burgrechtsbuch der Stadt 1586-1642]

fol. 666r
1603 X 1, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1604 V 3, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-87,fol.666r

1603 X 1 kupuje Bartoloměj Hulčinský grunt v ulici nad Ruloví od Kateřiny Pitulky za 100 zl. Z této sumy stanoveny splátky dluhů, mimo jiné židu Kolmanovi. 1604 V 3 oznamují Jiřík Janeček a žid Kolman placení dluhu Bartolomějem Rušakem.

1603 X 1 kauft Bartoloměj Hulčinský einen Grund in der Gasse über Ruloví von Kateřina Pitulka um 100 fl. Für diese Summe wird Ratenzahlung vereinbart, unter anderen für den Juden Kolman. 1604 V 3 zeigen Jiřík Janeček und der Jude Kolman die Begleichung der Schuld durch Bartoloměj Rušak an.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes