spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-86 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirkarchiv

Ungarisch-Hradisch
]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod]

(AMUB)

Inv. č. 86 Kniha žalob o dluhy, svody a obstávky, obsahuje též smlouvy dobrovolné 1619-1701
[Inv.-Nr. 86 Buch der Klagen über Schulden, Eigentumsklagen und Pfändungen, enthält auch freiwillige Verträge 1619-1701]

pag. 25
[?] III 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
[?] III 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-86,pag.25

Lazar žid žaluje Matěje Svobodu o 11 zl. Po porovnání obviněn Matěj Svoboda týmž židem, že za něj zaplatil Jakubu Izákovi.

Der Jude Lazar klagt Matěj Svoboda um 11 fl. rh. Nach einem Vergleich wird Matěj Svoboda von demselben Juden beschuldigt, daß für ihn Jakub Izák 5 fl. rh. bezahlt hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

Inv. č. 86 Kniha žalob o dluhy, svody a obstávky, obsahuje též smlouvy dobrovolné 1619-1701
[Inv.-Nr. 86 Buch der Klagen über Schulden, Eigentumsklagen und Pfändungen, enthält auch freiwillige Verträge 1619-1701

pag. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
1619, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1620, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-86,pag.65-76

Soubor 22 žalob židů na křesťany:
1) 1619 VII 16 žaluje Abrahamka Daniela Mezřického o dluh 18 zl.
2) 1619 VII 16 žaluje Šluma Jakuba Příborského o dluh 2 zl. 15 gr.
3) 1619 VII 22 žaluje Levka Mikuláše Křížového, že z půjčky peněz na 150 liber loje po 4 kr. mu splatil zatím jen 110 liber.
4) 1619 XI 18 žaluje Levka Martina Škanderu o 9 zl. 15 gr. za vlnu. Škandera dluh splácí postavem sukna.
5) 1619 VII 30 žaluje Jakub Jana Voříška o dluh 13 zl.
6) 1619 VIII 2 žaluje Čodek (Codek) Jana Syrového o 10 zl. 20 gr. 3 ½ den., které chyběly z peněz, které Čodek Syrovému svěřil v (Horním) Srní cestou ze Žiliny.  Syrový se hájí, že Čodkovi odevzdal všechny svěřené peníze. Rukojmí za Čodka židé Šalomoun, Izrahel a Kolmann.
7) 1619 VIII 7 žaluje Golda Annu Parlagiusku o dluh 5 zl.
8) 1619 VIII 26 žaluje Izák Margétu Ledvinkovou jako rukojmí za Jiřího Žourka o dluh 55 zl. Margéta Ledvinková ručení popírá.
9) 1619 VIII 13 žaluje Izák Jiříka Salaše a Jiříka Brdušu jako rukojmí za Pavla Špačka o dluh 66 zl.
10) 1619 VIII 30 žaluje Jakub Martina Beckovského o dluh 27 zl. 11 gr. za vlnu.
11) 1619 IX 17 žaluje Šimon Jana Kolause o dluh 33 zl. 6 gr. 3 ½ den. za vlnu.
12) 1619 X 21 žaluje Izák, syn starého mejtného, Jiříka Vostřického jako rukojmí za Jana Kolause o dluh 36 zl.
13) 1619 X 28 žaluje Izák Mikuláše Pavlovice ze Žiliny o dluh 97 zl. za 3 centnýře a 80 liber vlny. 1620 I 6 rukojmí dluh splatili.
14) 1619 X 5 žaluje Jelen Pavla Karáska o dluh 2 zl. 15 gr. za kůže. Karásek odpírá dluh 15 gr.
15) 1619 X 5 žaluje Jelen Daniela Pospíšila o dluh 5 zl. za kůže.
16) 1619 XI 6 žaluje Izák, syn zemřelého mejtného, Martina Jabloneckého o dluh 26 zl.  za vlnu.
17) 1619 XII 3 žaluje Golda Maruši Hyblovou o dluh 6 zl. 9 gr.
18) 1620 I 23 žaluje Abrahamka Martina Ležáka o dluh 14 zl.
19) 1620 I 23 žaluje Šimon Matouše Předbranského o dluh 4 zl. půjčených na víno.
20) 1620 II 28 žaluje David, Goldin syn, Margétu Ledvinkovou, že mu prodala 9 tun medu po 23 zl. s neodpovídajícím objemem. Margéta Ledvinková se hájí, že med prodala tak, jak koupila.
21) 1620 III 17 žaluje Šluma Jana Kojetínského o dluh 4 zl.
22) 1620 VIII 12 žaluje Šluma Martina Formana o dluh 5 zl. 15 gr. a 1 měřice žita.

Sammlung von 22 Klagen von Juden gegen Christen:
1. 1619 VII 16 klagt Abrahamka den Daniel Mezřický wegen einer Schuld von 18 fl.
2. 1619 VII 16 klagt Šluma den Jakub Příborský wegen einer Schuld von 2 fl. 15 gr.
3. 1619 VII 22 klagt Levka den Mikuláš Křížový, weil er aus einer Geldleihe für 150 Pfund Talg zu 4 kr. ihm bisher nur 110 Pfund bezahlt hat.
4. 1619 XI 18 klagt Levka den Martin Škandera um 9 fl. 15 gr. für Wolle. Škandera zahlt
 die Schuld mit einem Webstuhl.
5. 1619 VII 30 klagt Jakub den Jan Voříšek wegen einer Schuld von 13 fl.
6. 1619 VIII 2 klagt Čodek (Codek) den Jan Syrový um 10 fl. 20 gr. 3 ½ den., die von dem Geld fehlten, das Čodek Syrový in (Horní) Srní auf dem Weg von Sillein (Žilina) anvertraut hat. Syrový verteidigt sich, daß er Čodek alles anvertraute Geld abgegeben hat. Bürgen für Čodek sind die Juden Šalomoun, Izrahel und Kolmann.
7. 1619 VIII 7 klagt Golda die Anna Parlagiuska wegen einer Schuld von 5 fl.
8. 1619 VIII 26 klagt Izák die Margéta Ledvinková als Bürgin für Jiří Žourek wegen einer Schuld von 55 fl. Margéta Ledvinková leugnet die Bürgeschaft.
9. 1619 VIII 13 klagt Izák Jiřík Salaš und Jiřík Brduša als Bürgen für Pavel Špaček wegen einer Schuld von 66 fl.
10. 1619 VIII 30 klagt Jakub den Martin Beckovský wegen einer Schuld von 27 fl. 11 gr. für Wolle.
11. 1619 IX 17 klagt Šimon den Jan Kolaus wegen einer Schuld von 33 zl. 6 gr. 3 ½ den. für Wolle.
12. 1619 X 21 klagt Izák, Sohn des alten Mautners, Jiřík Vostřický als Bürgen für Jan Kolaus wegen einer Schuld von 36 fl.
13. 1619 X 28 klagt Izák den Mikuláš Pavlovic aus Sillein (Žilina) wegen einer Schuld von 97 fl. für 3 Zentner und 80 Pfund Wolle. 1620 I 6 bezahlen die Bürgen die Schuld.
14. 1619 X 5 klagt Jelen den Pavel Karásek wegen einer Schuld von 2 fl. 15 gr. für Häute. Karásek leugnet die Schuld.
15. 1619 X 5 klagt Jelen den Daniel Pospíšil wegen einer Schuld von 5 f l. für Häute.
16. 1619 XI 6 klagt Izák, Sohn des verstorbenen Mautners, den Martin Jablonecký wegen einer Schuld von 26 fl. für Wolle.
17. 1619 XII 3 klagt Golda die Maruše Hyblová wegen einer Schuld von 6 fl. 9 gr.
18. 1620 I 23 klagt Abrahamka den Martin Ležák wegen einer Schuld von 14 fl.
19. 1620 I 23 klagt Šimon den Matouš Předbranský wegen einer Schuld von 4 fl., die er sich für Wein geliehen hat.
20. 1620 II 28 klagt David, Goldas Sohn, die Margéta Ledvinková, weil sie ihm 9 Tonnen Honig verkauft hat zu je 23 fl. mit nichtentsprechendem Inhalt. Margéta Ledvinková verteidigt sich, daß sie den Honig so verkauft hat, wie sie ihn gekauft hat.
21. 1620 III 17 klagt Šluma den Jan Kojetínský wegen einer Schuld von 4 fl.
22. 1620 VIII 12 klagt Šluma den Martin Forman wegen einer Schuld von 5 fl. 15 gr. und 1 Metze Roggen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

Inv. č. 86 Kniha žalob o dluhy, svody a obstávky, obsahuje též smlouvy dobrovolné 1619-1701
[Inv.-Nr. 86 Buch der Klagen über Schulden, Eigentumsklagen und Pfändungen, enthält auch freiwillige Verträge 1619-1701]

pag. 103
1654 VII 16, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1654 VII 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-86,pag.103

Žid žaluje Matěje Hrabovského o dluh za vlnu a Martina Švicha o dluh 12 zl.

Ein Jude klagt Matěj Hrabovský wegen einer Schuld für Wolle und Martin Švich wegen einer Schuld von 12 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

Inv. č. 86 Kniha žalob o dluhy, svody a obstávky, obsahuje též smlouvy dobrovolné 1619-1701
[Inv.-Nr. 86 Buch der Klagen über Schulden, Eigentumsklagen und Pfändungen, enthält auch freiwillige Verträge 1619-1701]

pag. 104
1654 VIII 15, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-86,pag.104

Jan z Halenkovic žaluje žida Masaře o dluh 16 zl.

Jan aus Allenkowitz (Halenkovice) klagt den Juden Masař wegen einer Schuld von 16 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

Inv. č. 86 Kniha žalob o dluhy, svody a obstávky, obsahuje též smlouvy dobrovolné 1619-1701
[Inv.-Nr. 86 Buch der Klagen über Schulden, Eigentumsklagen und Pfändungen, enthält auch freiwillige Verträge 1619-1701]

pag. 104, 105
1654, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-86,pag.104,105

Mikuláš Pacholisko z Návojné žaluje žida Šapla (?) o 20 zl. Rukojmím žida jeho syn. Dále žaluje Mikuláš Pacholisko žida sklenáře o 10 zl.

Mikuláš Pacholisko aus Nawojna (Návojná) klagt den Juden Šapl (?) um 20 fl. Bürge ist des Juden Sohn. Weiters klagt Mikuláš Pacholisko den jüdischen Glaser um 10 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

Inv. č. 86 Kniha žalob o dluhy, svody a obstávky, obsahuje též smlouvy dobrovolné 1619-1701
[Inv.-Nr. 86 Buch der Klagen über Schulden, Eigentumsklagen und Pfändungen, enthält auch freiwillige Verträge 1619-1701]

pag. 106
1654 IX 23, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-86,pag.106a

Jan Bednář, poddaný Pavla Šeréniho z Luhačovic, žaluje žida Mojžíše o dluh 15 zl. 15 kr. za vinné bečky. Rukojmím za žida rychtář židovský.

Jan Bednář, Untertan des Pavel Serénij von Luhatschowitz (Luhačovice), klagt den Juden Mojžíš wegen weiner Schuld von 15 zl. 15 kr. für Weinfässer. Bürge für den Juden ist der Judenrichter.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

Inv. č. 86 Kniha žalob o dluhy, svody a obstávky, obsahuje též smlouvy dobrovolné 1619-1701
[Inv.-Nr. 86 Buch der Klagen über Schulden, Eigentumsklagen und Pfändungen, enthält auch freiwillige Verträge 1619-1701]

pag. 106
1654 X 8, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-86,pag.106b

Žid Jakub Chidi se vyplatil z vězení zástavou joklu, ženské sukně a kaftanu. Má zaplatit dluh 4 zl. 48 kr. za kůže.

Der Jude Jakub Chidi kauft sich aus dem Gefängnis frei durch Verpfändung einer Jacke, eines Frauenrockes und eines Kaftans. Er hat eine Schuld von 4 fl. 48 kr. für Häute zu bezahlen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

Inv. č. 86 Kniha žalob o dluhy, svody a obstávky, obsahuje též smlouvy dobrovolné 1619-1701
[Inv.-Nr. 86 Buch der Klagen über Schulden, Eigentumsklagen und Pfändungen, enthält auch freiwillige Verträge 1619-1701]

pag. 107
1654 II 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-86,pag.107

Matěj Tureček žaluje žida Mojžíš o dluh 11 zl. Pokud nezaplatí ve smluvených termínech, propadá 10 širokých tolarů panu hraběti.

Matěj Tureček klagt den Juden Mojžíše wegen einer Schuld von 11 fl. Falls er nicht zu dem vereinbarten Terminen zahlt, verfallen 10 breite Taler dem Herrn Grafen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

Inv. č. 86 Kniha žalob o dluhy, svody a obstávky, obsahuje též smlouvy dobrovolné 1619-1701
[Inv.-Nr. 86 Buch der Klagen über Schulden, Eigentumsklagen und Pfändungen, enthält auch freiwillige Verträge 1619-1701]

pag. 108
1654 II 23, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-86,pag.108

Rukojmími za obžalovaného za zničený kotel židé Mojžíš Abraham, Jelen Kunin syn a Junáš Levků syn.

Bürgen für einen wegen Vernichtung eines Kessels Angeklagten sind die Juden Mojžíš Abraham, Jelen (Kunas Sohn) und Junáš (Levkas Sohn).

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

Inv. č. 86 Kniha žalob o dluhy, svody a obstávky, obsahuje též smlouvy dobrovolné 1619-1701
[Inv.-Nr. 86 Buch der Klagen über Schulden, Eigentumsklagen und Pfändungen, enthält auch freiwillige Verträge 1619-1701]

pag. 110
1656 VI 16, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1656 XI 3, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1657 I 8, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-86,pag.110

Řehoř Slezák žaluje Abrahama Izáka o dluh 4 zl. Abraham Izák uvězněn a propuštěn po dohodě o splátkách. Rukojmí za něj Abraham Šťastný a Jakub krejčí.

Řehoř Slezák klagt Abraham Izák wegen einer Schuld von 4 fl. Abraham Izák sitzt im Gefängnis und wird nach Vereinbarung von Ratenzahlung freigelassen. Bürgen für ihn sind Abraham Šťastný und der Schneider Jakub.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

Inv. č. 86 Kniha žalob o dluhy, svody a obstávky, obsahuje též smlouvy dobrovolné 1619-1701
[Inv.-Nr. 86 Buch der Klagen über Schulden, Eigentumsklagen und Pfändungen, enthält auch freiwillige Verträge 1619-1701]

pag. 113
1657 II 20, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-86,pag.113a

Žid Baroch žaluje Jana Jaroše o 3 zl. 30 kr.

Der Jude Baroch klagt den Jan Jaroš um 3 fl. 30 kr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

Inv. č. 86 Kniha žalob o dluhy, svody a obstávky, obsahuje též smlouvy dobrovolné 1619-1701
[Inv.-Nr. 86 Buch der Klagen über Schulden, Eigentumsklagen und Pfändungen, enthält auch freiwillige Verträge 1619-1701]

pag. 113
1657 V 2, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-86,pag.113b

Adam Brazek žaluje žida Fridricha o 12 zl. 30 kr. Rukojmí za Fridricha jeho syn Majžíš (Mojžíš) a jeho zeť Elijáš Aron.

Adam Brazek klagt den Juden Fridrich um 12 fl. 30 kr. Bürgen für Fridrich sind sein Sohn Majžíš (Mojžíš) und Schwiegersohn Elijáš Aron.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

Inv. č. 86 Kniha žalob o dluhy, svody a obstávky, obsahuje též smlouvy dobrovolné 1619-1701
[Inv.-Nr. 86 Buch der Klagen über Schulden, Eigentumsklagen und Pfändungen, enthält auch freiwillige Verträge 1619-1701]

pag. 135
[s.a.], Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-86,pag.135

Smlouva mezi Martinem Červenkou a Martinem Ščetinou a Mojžíšem a Šmulem Abrahamem o vezení dvou fůr z Uherského Brodu do Prahy. Stanoveny podmínky jízdy a odměna za cestu do Prahy a z Prahy.

Vertrag zwischen Martin Červenka und Martin Ščetina einerseits und Mojžíš und Šmul Abraham andererseits über das Führen von zwei Fuhren aus Ungarisch Brod (Uherský Brod) nach Prag. Es werden die Bedingungen der Fahrt und der Lohn für die Fahrt nach und aus Prag festgesetzt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

Inv. č. 86 Kniha žalob o dluhy, svody a obstávky, obsahuje též smlouvy dobrovolné 1619-1701
[Inv.-Nr. 86 Buch der Klagen über Schulden, Eigentumsklagen und Pfändungen, enthält auch freiwillige Verträge 1619-1701]

pag. 136
1665 V 20, Ungarisch Brod (Uherský Brod)
SOkAUH-(AMUB)-86,pag.136

Smlouva mezi Martinem Bobkem z Bánova a Fridrichem Levkou a Elijášem Josefem o vezení fůry do Vídně. Stanoveny podmínky smlouvy a placení. Smlouva uzavřena za přítomnosti přísežního rychtáře.

Vertrag zwischen Martin Bobek aus Banow (Bánov) und Fridrich Levka und Elijáš Josef über das Führen einer Fuhre nach Wien. Es werden die Bedingungen des Vertrags und der Bezahlung festgesetzt. Der Vertrag wird in Gegenwart des beeideten Richters geschlossen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

Inv. č. 86 Kniha žalob o dluhy, svody a obstávky, obsahuje též smlouvy dobrovolné 1619-1701
[Inv.-Nr. 86 Buch der Klagen über Schulden, Eigentumsklagen und Pfändungen, enthält auch freiwillige Verträge 1619-1701]

pag. 145
1655 III 29, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-86,pag.145

Porovnání mezi Martinem Trnkou a židem Mandlem poté, co Mandl Trnku z něčeho bez důkazu obvinil. Ani jeden z nich nemá být viněn.

Vergleich zwischen Martin Trnka und dem Juden Mandl, nachdem Mandl Trnka ohne Beweis beschuldigt hatte. Keiner von beiden soll schuldig sein.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

Inv. č. 86 Kniha žalob o dluhy, svody a obstávky, obsahuje též smlouvy dobrovolné 1619-1701
[Inv.-Nr. 86 Buch der Klagen über Schulden, Eigentumsklagen und Pfändungen, enthält auch freiwillige Verträge 1619-1701]

pag. 146, 147
1655 V 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-86,pag.146,147

Porovnání mezi židem Abrahamem krejčím a Markétou Tomankou, kterou obvinil ze zlodějství a teď ji odprosil.

Vergleich zwischen dem jüdischen Schneider Abraham und Markéta Tomanka, die Abraham der Dieberei beschuldigt hat und der er nun Abbitte leistet.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

Inv. č. 86 Kniha žalob o dluhy, svody a obstávky, obsahuje též smlouvy dobrovolné 1619-1701
[Inv.-Nr. 86 Buch der Klagen über Schulden, Eigentumsklagen und Pfändungen, enthält auch freiwillige Verträge 1619-1701]

pag. 151
1657 III 2, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-86,pag.151

Porovnání mezi Fridrichem Saxem z Uherského Hradiště a židem Jakubem Oxem (Ochsem) z Uherského Brodu ve věci sporu o 24 zl. Spor urovnán prostřednictvím Marka Eliáše Lipského, jemuž je povinen Ox (Ochs) do roka zaplatit 10 zl.

Vergleich zwischen Fridrich Sax aus Ungarisch-Hradisch (Uherské Hradiště) und dem Juden Jakub Ox (Ochs) aus Ungarisch Brod (Uherský Brod) in einer Streitsache wegen 24 fl. Der Streit wird beigelegt durch Vermittlung des Marek Eliáš Lipský, dem Ox (Ochs) binnen Jahresfrist verpflichtet ist, 10 fl. zu bezahlen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

Inv. č. 86 Kniha žalob o dluhy, svody a obstávky, obsahuje též smlouvy dobrovolné 1619-1701
[Inv.-Nr. 86 Buch der Klagen über Schulden, Eigentumsklagen und Pfändungen, enthält auch freiwillige Verträge 1619-1701]

pag. 171, 172
1656 I 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1656 VI 8, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1665 V 23, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-86,pag.171,172

Soubor 3 smluv mezi židy a křesťany:
a) 1656 I 11 smlouva o prodeji loje židem Jakubem Buchtíkem (Buchtou) Janu Mydláři,
b)1656 VI 8 smlouva o splacení dluhu 5 zl. mezi židem Ančerlou a Ondrou Čechem,
c)1665 V 23 smlouva o odvezení 15 centů a 4 osob z Ilavy mezi židem Levkou a Pinkusem židem a Martinem Bujáčkem.

Sammlung von drei Verträgen zwischen Juden und Christen:
a) 1656 I 11: Vertrag über der Verkauf von Talg zwischen dem Juden Jakub Buchtík (Buchta) an Jan Mydlář,
b) 1656 VI 8: Vertrag über die Bezahlung einer Schuld von 5 fl. zwischen dem Juden Ančerl und Ondra Čech,
c)1665 V 23: Vertrag über den Transport von 15 Zentnern und vier Personen aus Ilau   (Ilava) zwischen den Juden Levka und Pinkus und Martin Bujáček.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes