spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-85 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch-Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod]

(AMUB)

Inv. č. 85 Kniha odvolání k právu brněnskému 1579-1665
[Inv.-Nr. 85 Buch der Berufungen zum Brünner Recht 1579-1665]

fol. 2r-v, 3r-v, 4r-v, 5r-v, 6v
[1575?], Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-85,fol.2r-v,3r-v,4r-v,5r-v,6v

Spor mezi Matějem Perníkářem z Ivančic a Urbanem Klobučníkem, Mikulášem Lazebníkem, Janem Sýkorou a Bartošem Špaldou, ručiteli za zemřelého žida Šalomuna (Šlumu) o placení pohledávky 400 zl., kterou měl Perníkář vůči Šalomunovi. Perníkář se nemůže domoci svých práv v Uherském Brodě a odvolává se k vyššímu právu do Brna. Ručitelé se hájí, že povinnost platit přešla ze zemřelého žida na jeho manželku.

Streit zwischen Matěj Perníkář aus Eibenschitz (Ivančice) und Urban Klobučník, Mikuláš Lazebník, Jan Sýkora und Bartoš Špalda, Bürgen für den verstorbenen Juden Šalomun (Šluma) über die Bezahlung einer Forderung von 400 fl., die Perníkář gegenüber Šalomun hat. Perníkář kann in Ungarisch Brod (Uherský Brod) nicht zu seinem Recht kommen und beruft sich zum höheren Recht in Brünn. Die Bürgen verteidigen sich, daß die Zahlungsverpflichtung von dem Verstorbenen auf dessen Gattin übergegangen sei.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 85 Kniha odvolání k právu brněnskému 1579-1665
[Inv.-Nr. 85 Buch der Berufungen zum Brünner Recht 1579-1665]

fol. 14v, 15v, 16r-v, 17r, 20v
1575, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-85,fol.14v,15v,16r-v,17r,20v

Pokračování předešlého sporu. Ručitelé na základě naučení vyššího práva v Brně uznávají svou povinnost ručit Matěji Perníkáři za zemřelého Šalomuna žida, ale nesouhlasí s výší pohledávky (400 zl.) a zpochybňují Perníkářovu svědkyni Trubinosku z Komni.

Fortsetzung des vorhergehenden Streites. Die Bürgen erkennen auf Grund einer Belehrung des höheren Rechts in Brünn ihre Verpflichtung, dem Matěj Perníkář für den verstorbenen Juden Šalomun zu bürgen, an, aber sie stimmen der Höhe der Forderung (400 fl.) nicht zu und zweifeln an Perníkářs Zeugin Trubinoska aus Komna (Komňa).

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 85 Kniha odvolání k právu brněnskému 1579-1665
[Inv.-Nr. 85 Buch der Berufungen zum Brünner Recht 1579-1665]

fol. 87r
1583 III 4, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-85,fol.87r

Záznam o doručení sporu mezi Kateřinou Hrdou (Janem Měrkou a Adamem Rakouským) z Přerova a Jiříkem Hrdým z Uherského Brodu k vyššímu právu v Brně. Jedním z ručitelů sporu za Kateřinu Hrdou Izák žid, snad také z Přerova.

Vermerk über die Überweisung des Streites zwischen Kateřina Hrdá (Jan Měrka und Adam Rakouský) aus Prerau (Přerov) und Jiřík Hrdý aus Ungarisch Brod (Uherský Brod) an das höhere Recht in Brünn. Einer der Bürgen in dem Streit für Kateřina Hrdá ist der Jude Izák, wohl aus Prerau.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 85 Kniha odvolání k právu brněnskému 1579-1665
[Inv.-Nr. 85 Buch der Berufungen zum Brünner Recht 1579-1665]

fol. 106r
1588 VI 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-85,fol.106r

Záznam o doručení sporu k vyššímu právu v Brně. Mezi ručiteli se objevuje Jakub Žídek. Nejedná se o žida, ale jméno může naznačovat židovský původ nebo vzhled.

Vermerk über die Überweisung eines Streites an das höhere Recht in Brünn. Unter den Bürgen ist auch ein Jakub Žídek. Es handelt sich um keinen Juden, der Name kann auf jüdische Herkunft oder Aussehen hinweisen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 85 Kniha odvolání k právu brněnskému 1579-1665
[Inv.-Nr. 85 Buch der Berufungen zum Brünner Recht 1579-1665]

fol. 143v, 144r-v, 145r-v, 146r-v, 147r-v, 148r-v, 149r-v, 150r-v, 151r-v, 152r-v, 153r, 164r-v, 165r-v, 166r-v, 167r-v, 168r-v, 177v, 178r-v, 179r-v, 180r-v, 181r
1589-1594, Uherský Brod [Ungarisch Brod]
SOkAUH-(AMUB)-85,fol.143v-181r

Spor mezi Václavem Měrkou (Oplazem) a Stanislavem Davidčiným zetěm, soukeníky z Prostějova, a židem Šalomunem Matařem (Motařem, Matlařem) z Krakova (zastupován Michalem Růžičkou z Uherského Brodu) o dluh 873 zl. za sukna, která soukeníci vezli Matařovi do Pštiny ve Slezsku. Matař si ve sjednané lhůtě sukna nepřevzal, ale zajistil soukeníkům bezpečný přejezd do Krakova nebo alespoň do Osvětimi. Soukeníci však odjeli zpět na Moravu a sukna volně prodávali. Matař soukeníky obstavil v Hnězdně, kde byla smlouva uzavřena. Soukeníci Mataře obviňují z dluhu za 81 postavů sukna, Matař předkládá svědectví z Prostějova a Přerova o své poctivosti při nákupu suken. Jedním z Matařových ručitelů je Lazar žid.

Streit zwischen Václav Měrka (Oplaz) und Stanislav, Schwiegersohn des David, Tuchmacher aus Proßnitz (Prostějov), und dem Juden Šalomun Matař (Motař, Matlař) aus Krakau (Kraków), der vertreten wird von Michal Růžičkas aus Ungarisch Brod (Uherský Brod), wegen einer Schuld von 873 fl. für Tuch, das die Tuchmacher dem Matař nach Pleß (Pszczyna) in Schlesien gebracht haben. Matař hat innerhalb der vereinbarten Frist das Tuch nicht übernommen, sondern den Tuchmachern seinen sicheren Übergang nach Krakau oder wenigstens bis Auschwitz (Ośvięcim) zugesichert. Die Tuchmacher fuhren jedoch nach Mähren zurück und verkauften das Tuch frei. Matař beschlagnahmte die Tuchmacher in Gnesen (Gniezno), wo der Vertrag abgeschlossen worden war. Die Tuchmacher beschuldigen Matař wegen einer Schuld für 81 Webstühle, Matař legt Zeugnisse aus Proßnitz und Prerau über seine Ehrlichkeit beim Tuchkauf vor. Einer der Bürgen für Matař ist der Jude Lazar.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 85 Kniha odvolání k právu brněnskému 1579-1665
[Inv.-Nr. 85 Buch der Berufungen zum Brünner Recht 1579-1665]

fol. 203r
1608 VII 8, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-85,fol.203r

Záznam o zastavení majetku Pavla Krutíka židům.

Eintrag über die Pfändung des Besitzes des Pavel Krutík durch Juden.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 85 Kniha odvolání k právu brněnskému 1579-1665
[Inv.-Nr. 85 Buch der Berufungen zum Brünner Recht 1579-1665]

fol. 228v, 229r, 230r, 231r, 235v
1617 II 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1617 III 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1617 IV 14, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1617 IX 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-85,fol.228v,229r,230r,231r,235v

Jan Čapatý, měšťan z Uherského Brodu, je viněn Jiříkem Fajfem, také měšťanem z Uherského Brodu, že nechal zabít jeho krávu a její kůži pak prodal židovi Eliášovi Buchtovi za 1 zl. a 4 gr. Eliáš Buchta ji měl obratem prodat židu Jakubovi za 1 zl. a 15 gr.

Jan Čapatý, Bürger aus Ungarisch Brod (Uherský Brod), ist schuldig, daß er dem Jiřík Fajf, ebenfalls Bürger aus Ungarisch Brod, seine Kuh schlachten ließ und ihre Haut dann an den Juden Eliáš Buchta für 1 fl. 4 gr. verkauft hat. Eliáš Buchta soll sie sofort dem Juden Jakub um 1 fl. 15 gr. verkauft haben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes