spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-82 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch-Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod] (AMUB)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 18v
1553 III 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1553 III 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.18v

1553 III 13 Jan Hrubců a Vítek Vaněk svědčí, že slyšeli číst ceduli o tom, že mlynář Remeš půjčil židovi Izákovi 22 zl. Izák měl už vrátit 11 zl. Rukojmí za nález za Izáka žid Šluma. 1553 III 24 podle nálezu má Izák zaplatit Remešovi 11 zl.

1553 III 13 bezeugen Jan Hrubců und Vítek Vaněk, daß sie die Verlesung eines Zettels gehört haben darüber, daß der Müller Remeš dem Juden Izák 22 fl. geliehen hat. Izák sollte bereits 11 fl. zurückzahlen. Bürgen für das Urteil über Izák ist der Jude Šluma. 1553 III 24: Nach dem Urteil hat Izák dem Remeš 11 fl. zu zahlen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 30r, 36v
1554, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.30r,36v

V případu zabití nebo vraždy Vaňka Žampacha figuruje žid Abraham lékař, k němuž Žampach šel před svým napadením u domu Martina Uhra.

Im Fall des Totschags oder Mordes des Vaněk Žampach spielt der jüdische Arzt Abraham eine Rolle, zu dem Žampach vor dem Überfall beim Haus des Martin Uher ging.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 44r
1556 XI 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.44r

Adam Mračnů svědčí, že psal dlužní úpis na 300 zl., které si půjčil žid Aron od Martina Zarazila. Aron na úpis otiskl prst a vzal peníze. Martin Eliášů svědčí, že r. 1553 si Aron bez úpisu pod židovskou přísahou půjčil 5 tolarů a pak je nevrátil.

Adam Mračnů bezeugt, daß er den Schuldschein schrieb über 300 fl., die sich der Jude Aron von Martin Zarazil lieh. Aron drüchte auf den Schuldschein seinen Finger ab und nahm das Geld. Martin Eliášů bezeugt, daß 1553 sich Aron ohne Schuldschein unter Judeneid 5 Taler lie und dann nicht zurückgab.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 45v
1557 I 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.45v

Nalezeno, že Pavel Tesař má dát židovi Abrahamovi lékaři dlužné 2 zl. Abraham přísahal na židovskou víru, že nálezu učiní zadost.

Es wird erkannt, daß Pavel Tesař dem jüdischen Arzt Abraham die geschuldeten 2 fl. zu geben hat. Abraham schwört auf den jüdischen Glauben, daß er dem Urteil Genüge leistet.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 56r
1559, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.56r

Nějaký Šimek nadával Rodovi do židů a pohanů.

Ein gewisser Šimek beschimpfte Rod als Juden und Heiden.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 61r
1561, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.61r

Židé Mojžíš a jeho zeť Marek z předměstí vykonali židovskou přísahu na Desatero, že prodali koně Harnašovi za 5 zl. 10 gr. Harnaš včas nezaplatil a jeho ručitel zastavil proto koflík.

Der Jude Mojžíš und sein Schwiegersohn Marek aus der Vorstadt leisten den Judeneid auf die Zehn Gebote Gottes, daß sie dem Harnaš um 5 fl. 10 gr. Pferde verkauft haben. Harnaš bezahlte nicht rechtzeitig und sein Bürge beschlagnahmte daher eine Tasse.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 63r
1561 circa, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.63r

Ve sporu mezi židem a pastýřem o krávu rozhodnuto, aby byla kráva prodána a zaplacena Kapráskovi, židem ze dvou třetin. Rukojmí za žida žid Kolman.

Im Streit zwischen einem Juden und einem Hirten über eine Kuh des Kaprásek wird entschieden, daß die Kuh verkauft und dem Kaprásek bezahlt wird. Bürge für den Juden ist der Jude Kolman aus der Vorstadt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol 68v
1562 IV 3, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.68v

Martin Přerovský kupoval dva koně od Šimona Novodvorského v maštali žida Abrahama lékaře. Z kupní cely 25 zl. dostal žid 19 zl.

Martin Přerovský kaufte zwei Pferde von Šimon Novodvorský im Stall des jüdischen Arztes Abraham. Vom Gesamtkaufpreis in Höhe von 25 fl. bekam Abraham 19 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 69v, 71r
1562, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1562 VII 27, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.69v,71r

1562 dáno ze závdanku domu Václava Felčara 15 zl. židovi velikému Abrahamovi. 1562 VII 27 vypovídá Václav Felčar, že ze závdanku 35 zl. vzal žid 5 zl.

1562 erhält aus der Anzahlung für das Haus des Václav Felčar der große Jude Abraham 15 fl. 1562 VII 27 sagt Václav Felčar aus, daß von der Anzahlung in Höhe von 35 fl. der Jude 5 fl. genommen hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 71r
1562 circa, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.71r

Žid Abraham veliký je povinen zaplatit 40 zl., které měl manžel Barbory Bednářky půjčit Abrahamově ženě.

Der große Jude Abraham ist verpflichtet, 40 fl. zu bezahlen, die der Gatte der Barbora Bednářka Abrahams Frau leihen sollte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 76v
1563, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.76v

Nález ve sporu mezi Matějkem Hlaváčem a Janem Kulhánkem o sukni, plášť a spínadla vyplacené od žida.

Urteil im Streit zwischen Matějek Hlaváč und Jan Kulhánek über Rock, Mantel und Spangen, die bei einem Juden eingelöst wurden.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 78v, 79r
1563 circa, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.78v,79r

Svědecké výpovědi o hádce mezi židem Izákem jirchářem a Hlinařkou o údajný Izákův dluh za chléb, při němž chtěla Izákovi vzít pokrývku hlavy a následném napadení Izáka Urbanem Hlinařem. Nález schází.

Zeugenaussage über einen Streit zwischen dem jüdischen Weißgerber Izák und der Hlinařka über Izáks angebliche Schulden für Brot, wobei sie Izák die Kopfbedeckung nehmen wollte, und den anschließenden Überfall auf Izák durch Urban Hlinař. Urteil fehlt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 85r
1564, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1564 VI 29, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.85r

1564 podle nálezu je povinen Jan Žourek vyplatit židovi Abrahamovi 8 zl., přestože tvrdil, že je už vyplatil. 1564 VI 29 zaplatil Žourkův rukojmí Abrahamovi 8 zl.

1564 ist gemäß Urteils Jan Žourek verpflichtet, dem großen Juden Abraham 8 fl. zu bezahlen, obwohl er behauptet, daß er bereits bezahlt hat. 1564 VI 29 zahlt Žoureks Bürge Abraham 8 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 88v
1564 VI 30, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1564 VII 14, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.88v

1564 VI 30 obstavuje Petr Dejpokoj z Blatnice žida Šťastného z Hodonína při městském právu v Uherském Brodě, protože se nemůže domoci práva v Hodoníně. Šťastný neplatil za koupený grunt a nyní jsou povinni platit rukojmí. Rukojmí za Šťastného žid Izák Nosál, zeť Abrahama. 1564 VII 14 zaplatil Izák za Šťastného.

1564 VI 30 pfändet Petr Dejpokoj aus Großblatnitz (Blatnice) den Šťastný aus Göding (Hodonín) beim Stadtrecht in Ungarisch Brod (Uherský Brod), weil er in Göding nicht zu seinem Recht kommt. Šťastný hat einen gekauften Grund nicht bezahlt, und jetzt sind seine Bürgen verpflichtet zu zahlen. Bürge für Šťastný ist der Jude Izák Nosál, der Schwiegersohn des Abraham. 1564 VII 14 zahlt Izák für Šťastný.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 96v, 97r-v, 99r
1565 circa, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1566 I 4, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1566 I 18, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1566 I 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1566 III 29, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1565 VII 9, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1565 X 26, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkA UH-(AM UB)-82,fol.96v,97r-v,99r

1565 circa svědkové svědčí, že Mikuláš Macků z Bojkovic upomínaný o dluh za vlnu židem Jakubem z Veselí, tvrdil, že Jakubovi zaplatil a zbývá ještě dluh jeho otce. 1566 I 4 splácí Mikuláš Macků 69 zl., stanoveny další splátky. 1566 I 18 splácí rukojmí za Macků 24 zl. 1566 I 25 splácí Macků 24 zl. 1566 III 29 vydáno židovi Izákovi Nosálovi zmocněnému Jakubem 24 zl. 20 gr. 1565 XI 9 nález o případu: Mikuláš dluží židu Lazarovi na místě Jakuba, který bral vlnu spolu se svým otcem Ahramem. Mikuláš musí dluh zaplatit. Rukojmí za Jakuba Izák Nosál a David, syn Abrahama lékaře. 1565 VII 9 propuštěn Macků z vězení, kde držen pro dluh Jakubovi s podmínkou, že bude s Jakubem o dluh jednat. Jedním z rukojmí za Macků Jakub zeť Pašlů. 1565 X 26 dovoleno Macků, aby k nálezu do roka ručil.

1565 circa bezeugen Zeugen, daß Mikuláš Macků aus Bojkowitz (Bojkovice), der von dem Juden Jakub aus Wessely (Veselí) für eine Schuld für Wolle gemahnt wurde, behauptet hat, daß er Jakub bezahlt hat und noch die Schuld seines Vaters bleibt. 1566 I 4 zahlt Mikuláš Macků 69 fl., es wird weitere Ratenzahlung vereinbart. 1566 I 18 zahlen die Bürgen für Macků 24 fl. 1566 I 25 zahlt Macků 24 fl. 1566 III 29 erhält der von Jakub bevollmächtigt Jude Izák Nosál 24 fl. 20 gr. 1565 XI 9 Urteil in dem Fall: Mikuláš schuldet dem Juden Lazar anstelle von Jakub, der Wolle zusammen mit seinem Vater Ahram genommen hat. Mikuláš muß die Schuld bezahlen. Bürgen für Jakub sind  Izák Nosál und David, der Sohn des Arztes Abraham. 1565 VII 9 wird Macků aus dem Gefängnis entlassen, wo er wegen der Schuld bei Jakub saß, unter der Bedingung, daß er mit Jakub über die Schuld verhandeln wird. Einer der Bürgen für Macků ist Jakub, der Schwiegersohn des Pašlů. 1565 X 26 wird Macků gestattet, zum Urteil binnen Jahresfrist zu bürgen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 100r
1565 XI 9, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1565 XI 23, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.100r

1565 XI 9 svědkové svědčí, že byli při vyhotovení cedule o dluhy mezi Tomášem Klobučníkem a židem Abrahamem. Ten měl říci, že se s Klobučníkem srovnali a že už mu nic dlužen není. Svědkovi poslanému pro zastavený kožich řekl Abraham, že jej nemá. 1565 XI 23 uzavřeli Klobučník s Abrahamem dohodu, Abraham mu platí 5 zl.

1565 XI 9 sagen Zeugen aus, daß sie bei der Ausfertigung des Zettels über Schulden zwischen Tomáš Klobučník und dem Juden Abraham anwesend waren. Dieser sollte sagen, daß er sich mit Klobučník geeinigt hat und ihm nichts mehr schuldig ist. Dem für einen gepfändeten Pelz geschickten Zeugen erklärte Abraham, daß er ihn nicht hat. 1565 XI 23 schließen Klobučník und Abraham einen Vertrag, daß Abraham Klobučník 5 fl. zahlt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 101r
1566, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.101r(a)

Bláha vezl do Vizovic Janu Sáblíkovi vlnu koupenou od žida.

Bláha brachte nach Wisowitz (Vizovice) dem Jan Sáblík von einem Juden gekauft Wolle.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 101r
1566, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1566 II 22, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.101r(b)

1566 Martin Šerý z Bojkovic žaluje židovku Kunku Kytli o 8 zl. 4 gr., které mu dlužil její muž. Kunka říká, že dlužna není, že nic nekupovala atd. 1566 II 22 zaplatila Kunka podle nálezu 4 zl.

1566 klagt Martin Šerý von Bojkowitz (Bojkovice) die Jüdin Kunka Kytle wegen 8 fl. 4 gr., die ihm ihr Gatte schuldet. Kunka erklärt, daß sie nicht schuldig ist usw. 1566 II 22 zahlt Kunka gemäß Urteil 4 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 102r
1566 II 8, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.102r

Jan Černohorský odkazuje židovi Šlumovi, synovi Abrahama lékaře, jeho manželce a dědicům peníze na Eliášově a Noskově domě. Žid Viktorin své nároky postoupil Šlumovi, rukojmí Jan Hřídel má odkazem zaplaceny dluhy vůči Šlumovi a Viktorinovi.

Jan Černohorský vermacht dem Juden Šluma, dem Sohn des Arztes Abraham, seiner Gattin und seinen Erben Geld auf dem Haus des Eliáš und des Nosek. Der Jude Viktorin tritt seine Ansprüche an Šluma ab, der Bürge Jan Hřídel hat die Schulden gegenüber Šluma und Viktorin zu bezahlen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 108v
1566 V 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.108v

Svědek svědčí, že Jiří Strýček navštívil svého dlužníka Sáblíka, který mu měl říci, že 12 zl. nedal na dluh jemu, ale na lichvu židovi.

Ein Zeuge sagt aus, daß Jiří Strýček seinen Schuldner Sáblík besucht hat, der ihm sagten sollte, daß er ihm 12 fl. mähr. nicht als Schuld, sondern einem Juden als Zins gegeben hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 109r
1566 V 28, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.109r

Mahda Lačková svědčí, že jí žid David pronajal grunt žida Vlacha a za to mu prala šaty.

Mahda Lačková sagt aus, daß ihr der Jude David den Grund des Juden Vlach verpachtet und sie ihm dafür Kleider gewaschen hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 114r-v, 121r
1566, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1566 X 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.114r-v,121r

1566 svědci svědčí o dluhu Vaňka Švichů vůči židovi Davidovi, synovi Abrahama lékaře. Pavel Jaška slyšel rozhovor Švicha s Davidem, když měl jet do Hustopečí se židem Janošem. Polák Izák měl Jaškovi říci, že je Švich dlužen okolo 30 zl. 1566 X 21 učiněn nález. Vaněk Švichů popírá, že by dlužil Abrahamovi, otci Davida, a popírá také ceduli o tomto dluhu. Vaněk je zproštěn žaloby pod přísahou, že Abrahamovi nikdy 30 zl. nedlužil.

1566 sagen Zeugen über eine Schuld des Vaněk Švichů bei dem Juden David, dem Sohn des Arztes Abraham, aus. Pavel Jaška hörte ein Gespräch zwischen Švicha und David, als er nach Auspitz (Hustopeče) mit dem Juden Janoš fahren sollte. Polák Izák soll Jaška gesagt haben, das Švich um die 30 fl. schuldig ist. 1566 X 21 ergeht ein Urteil: Vaněk Švichů bestreitet, daß er Abraham, dem Vater des David, etwas schuldet, und leugnet gleichzeitig auch einen Zettel über diese Schuld. Vaněk wird freigesprochen unter Eid, daß er Abraham niemals 30 fl. schuldete.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 122r
1566 XI 15, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.122r(a)

Ve sporu o víno mezi Barborou Šanderovou z Blatnice a Katlenou je rukojmím za Katlenu žid Abraham veliký.

Im Streit um Wein zwischen Barbora Šanderová von Blatnitz (Blatnice) und Katlena ist Bürge für Katlena der große Jude Abraham.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 122r
1566 XI 22, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.122r(b)

Nález ve sporu o koně mezi židem Janošem a Šimkem zedníkem: Šimek musí Janošovi do dvou týdnů zaplatit 1 zl.

Urteil im Streit um Pferde zwischen dem Juden Janoš und dem Maurer Šimek: Šimek muß Janoš innerhalb von zwei Wochen 1 fl. mähr. bezahlen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 123r
1566 VIII 12, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.123r

Nalezeno, že Vaněk Švichů má zaplatit 5 zl., které dlužil židovi Abrahamovi lékaři, jeho synovi Davidovi. David nemá dál na Švichovi nic vymáhat.

Es wird geurteilt, daß Vaněk Švichů 5 fl. mähr. zu bezahlen hat, die er dem jüdischen Arzt Abraham und dessen Sohn David schuldet. David hat weiter nichts mehr von Vaněk Švichů einzutreiben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 127v
1552 I 20, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.127v

Žid Jakub podle Basla nestal po nálezu.

Der Jude Jakub hat laut Basl sich nach dem Urteilt nicht gestellt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 133v
1565 V 18, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.133v

Žid Jakub z Veselí tvrdí, že Mikuláš z Bojkovic nepopírá svůj dluh vůči němu.

Der Jude Jakub aus Wesely (Veselí) behauptet, daß Mikuláš vom Bojkowitz (Bojkovice) seine Schuld ihm gegenüber nicht leugnet.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 134r
1566 XI 15, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.134r

Daněk Umečněný tvrdí, že žid Abraham veliký zastupující svého zetě Samuela oznámil, že Mudroň u Samuela zastavil lístky s tím, že je může po určitém čase prodat, pokud je Mudroň nevyplatí.

Daněk Umečněný behauptet, daß der große Jude Abraham in Vertretung seines Schwiegersohnes Samuel angezeigt hat, daß Mudroň  bei Samuel Briefe beschlagnahmt hat, um sie nach einer gewissen Zeit zu verkaufen, falls sie Mudroň nicht einlösen sollte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 135r
1569 V 20, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkA UH-(AM UB)-82,fol.135r(a)

Žid Izák odmítá svědka sjednaného za peníze.

Der Jude Izák lehnt einen Zeugen ab, weil er gekauft ist.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 135r
1569 V 27, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.135r(b)

Pokřtěná židovka Anna může prokázat zaplacení dluhu.

Die getaufte Jüdin Anna kann die Bezahlung einer Schuld beweisen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 135v
1569 VI 3, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkA UH-(AM UB)-82,fol.135v

Žid Izák odmítá svědky s tím, že jsou sjednáni za peníze.

Der Jude Izák lehnt Zeugen ab, weil sie gekauft sind.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 136v
1571 III 26, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkA UH-(AM UB)-82,fol.136v

Žid David tvrdí, že žid Jakub z Veselí (nad Moravou) oznámil, že na dluh bral od něj jen zlaté prsteny.

Der Jude David behauptet, daß der Jude Jakub aus Wesely (Veselí nad Moravou) angezeigt hat, daß er von ihm für eine Schuld nur einen goldenen Ring genommen hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 137v
1574 VII 30, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.137v(a)

Žid Samuel, zeť Abrahama velikého, oznámil, že dobří lidé vědí, za co je jistý dluh.

Der Jude Samuel, der Schwiegersohn des großen Abraham, zeigt an, daß gute Leute wissen, wofür eine gewisse Schuld besteht.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 137v
1576 II 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.137v(b)

Kolman s ostatními židy oznámil, že Jan Sokol, písař ze Strážnice, neudělal ani třetinu dohodnutého díla do židovské školy (synagogy?).

Der Jude Kolman zeigt zusammen mit den anderen Juden an, daß Jan Sokol, Schreiber aus Straßnitz (Strážnice), nicht ein Drittel der vereinbarten Arbeit an der jüdischen Schule (Synagoge?) geleistet hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 139r
1579 II 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1579 V 1, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.139r

1579 II 6 je žid Izák Nosál žalován Janem Michalů, že odmítá přiznat půjčku 100 zl. 1579 V 1 Izák oznamuje, že Kuna Kašubka oznámila, že vzal dluhopisy.

1579 II 6 ist der Jude Izák Nosál von Jan Michalů angeklagt, daß er es ablehnt, eine Anleihe von 100 fl. mähr. anzuerkennen. 1579 V 1 zeigt Izák an, daß Kuna Kašubka angezeigt hat, daß sie einen Schuldschein angenommen hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 140v
1579 VII 31, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.140v(a)

Žid Samuel se vyjadřuje k prohlášení Pavla Sedláčka, že za 24 zl. získal na něm lichvou 83 zl.

Der Jude Samuel äußert sich zu der Erklärung des Pavel Sedláček, daß er für 83 fl. mähr. 24 fl. mähr. Zins erhalten hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 140v
1580 II 19, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.140v(b)

Žid Matl z Kojetína oznámil, že jeden svědek je jeho čeledín.

Der Jude Matl aus Kojetein (Kojetín) zeigt an, daß ein Zeuge zu seinem Gesinde gehört.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 140v
1580 XI 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.140v(c)

Žid Viktorin se vyjadřuje k tvrzení Jiříka Včelky, že nikdy nekoupil víno.

Der Jude Viktorin äußert sich zu der Behauptung des Jiřík Včelka, daß er niemals Wein gekauft hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 142r
1567 X 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.142r

Nalezeno, že žalovaný žid Samuel, Abrahamův zeť, musí odevzdat peníze utržené za lišky a ze 2 zl. položených u rychtáře má vzít 1 zl. Rukojmí za Samuela Abraham veliký a Izák.

Es wird entschieden, daß der beklagte Jude Samuel, der Schwiegersohn des Abraham, das abgetrennte Geld abgeben muß, und von den 2 fl. mähr., die beim Richter hinterlegt sind, soll er 1 fl.nehmen. Bürge für Samuel sind der große Abraham und Izák.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 143r
1584 X 12, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1584 XI 30, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.143r

1584 X 12 židovka Anna Pinkuska ze Strážnice reaguje na slova člověka od Matyáše Vřavy z Olomouce o žalobě a odporu. 1584 XI 30 reaguje Pinkuska na slova Vřavy o tom, že by chtěla zapírat nějaký statek (majetek).

1584 X 12 reagiert die Jüdin Anna Pinkuska aus Straßnitz (Strážnice) auf die Worte des Vertreters von Matyáš Vřava aus Olmütz (Olomouc) über Klage und Widerspruch. 1584 XI 30 reagiert Pinkuska auf die Worte des Vřava darüber, sie irgendeinen Besitz leugnen möchte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 145v
1620 I 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkA UH-(AM UB)-82,fol.145v

Opis smlouvy uzavřené 1616 III 17 mezi městem a židy z města a předměstí o placení berní. Židé v poslední době neplatili své platy a ty se jim nyní odpouštějí. Dále však budou platit na dva termíny v roce vždy po 13 zl., které od nich vyberou židovští starší a odevzdají na radnici. Místo roboty mají židé na svůj náklad vystavět dva mosty: před židovskou školou (synagogou) a u městské lázně za těšovskou bránou.

Abschrift eines 1616 III 17 zwischen der Stadt Ungarisch Brod (Uherský Brod) und den Juden der Stadt und der Vorstadt geschlossenen Vertrags über die Bezahlung von Steuern. Die Juden haben in jüngster Zeit ihre Gebühren nicht bezahlt und diese werden ihnen jetzt erlassen. Sie werden jedoch weiterhin an zwei Terminen jährlich je 13 fl. zahlen, die die Judenältesten einheben und auf dem Rathaus abgeben werden. Anstelle von Roboten haben die Juden auf ihre Kosten zwei Brücken zu bauen: Vor der jüdischen Schule (Synagoge) und beim städtischen Bad hinter dem Těšower Tor.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 151r
1655 VI 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1659 VIII 2, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1662 III 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkA UH-(AM UB)-82,fol.151r

1655 VI 11 paměť o případu žida Markuse Pinkuse. Hrabě z Kounic nařídil vznést požadavek na zemské židovské starší, aby řešili spor mezi Markusem Pinkusem a brodskými židy, zejména Lazarem Broumovského zetěm, Mojžíšem Šamšovým, Šalomounem Barochem, Izraelem Sklenářem, Abrahamem Broumovským a jeho ženou, kteří hrozili Pinkusovi zabitím. Zatím se zamezuje dalším pohrůžkám pod trestem smrti. Rukojmí za Lazara Broumovského Izák malý Jakub, za Mojžíše Šamšového jeho syn Baroch Heršl, za Šalomouna Barocha Mojžíš Sklenář a Samuel Baroch, za Izraele Sklenáře Petr Šťastnej a Mojžíš Školnej, za Abrahama Broumovského a jeho ženu Levka Abrahamů a Jelen Mojžíš. 1659 VIII 2 vydán Marku Pinkusovi výtah paměti. 1662 III 10 hrabě paměť zrušil a udělil jinou.

1655 VI 11: Erinnerung über des Fall des Juden Markus Pinkus. Graf von Kaunitz befiehlt, die Forderung gegen die Landesjudenältesten zu erheben, damit sie den Streit zwischen Markus Pinkus und den Ungarisch Broder Juden erledigen, besonders den Schwiegersohn des Lazar Broumovský, Mojžíš Šamšový, Šalomoun Baroch, Izrael Sklenář, Abraham Broumovský und seine Gattin, die Pinkus mit Mord drohten. Vorerst werden weitere Drohungen mit Todesstrafe bedroht. Bürgen für Lazar Broumovský ist der kleine Izák Jakub, für Mojžíš Šamšový dessen Sohn Baroch Heršl, für Šalomoun Baroch Mojžíš Sklenář und Samuel Baroch, für Izrael Sklenář Petr Šťastnej und Mojžíš Školnej, für Abraham Broumovský und dessen Gattin Levka Abrahamů und Jelen Mojžíš. 1659 VIII 2 wird dem Marek Pinkus ein Auszug der Erinnerung ausgehändigt. 1662 III 10 kassiert der Graf die Erinnerung und erläßt eine neue.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 152r
1579 IV 3, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.152r

Žid Izák měl ovlivňovat rychtáře ve věci žaloby Janáče proti němu.

Der Jude Izák soll den Richter in der Sache der Klage des Janáč gegen ihn beeinflußt haben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 82 Kniha svědomí a nálezů 1551-1700
[Inv.-Nr.82 Buch der Zeugenaussagen und Urteile 1551-1700]

fol. 160r
1618, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-82,fol.160r

Žid Šimon se připověděl pod moc a ochranu majitele panství a slíbil radním řádné chování.

Der Jude Šimon stellt sich unter Macht und Schutz des Besitzers der Herrschaft und verspricht dem Rat ordentliches Benehmen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes