spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Archiv města Bystřice nad Pernštejnem (AMBy) Tisk

> Přeskočit na seznam inventárních čísel tohoto fondu

  Archiv města Bystřice nad Pernštejnem

(AMBy)

Archiv města Bystřice nad Pernštejnem 1403-1945 (1951) představuje jeden z kmenových archivních souborů k dějinám této lokality. Vznikl byrokratickou činností představitelů zdejší měšťanské samosprávy. Jako městečko se Bystřice připomíná již v první polovině 13. století, ale na město byla povýšena teprve roku 1580. Až do poloviny 19. století (1848) byla městem poddanským, které tvořilo trvalou součást pernštejnského panství. Relativně pozdní přiznání statutu města rozvoj bystřické kanceláře však příliš nezbrzdil. Základní skupiny archiválií jsou zde dochovány zpravidla od 15. nebo 16. století. Jenom do roku 1526 je ve fondu dochováno 15 listin (1403-1523) a dalších 36 pochází z mladšího období (1541-1861). Podobně bohatý soubor tvoří úřední knihy, které během první poloviny 16. století pokročily od knih smíšených (1404-1554) ke specializovaným knihám pojišťujícím především soukromá práva měšťanů (1533-1889). Soukromoprávní, ale i veřejnoprávní vztahy v raně novověké Bystřici dokládá poměrně dobře také nejstarší aktový materiál (1412-1792), na nějž samozřejmě navazuje ještě registratura mladší. Vysoký stupeň dochování a s ním i význam bystřického městského archivu potvrzují rovněž písemnosti účetní, sahající ojediněle do 16. (1565) a souvisleji do 17. století (1647). Poměrně reprezentativní zastoupení materiálu zdejší provenience mají také fondy Moravského zemského archivu v Brně (viz MZA-G1).

Archivní pomůcky:
Petrlík, Jiří - Klárová, Jindřiška: Okresní archiv ve Žďáře nad Sázavou. Archiv města Bystřice nad Pernštejnem 1403-1945 (1951). Inventář. - Žďár nad Sázavou, OA 1973.

Základní literatura a edice k fondu:
Svoboda, Josef František: Městský a musejní archiv v Bystřici nad Pernštejnem I.-II. - Bystřice nad Pernštejnem, Městská spořitelna 1932 - Městské museum1933.
Svoboda, Josef František: Moravské archivy soukromé II. Bystřice nad Pernštejnem, městský a musejní archiv. - Velké Meziříčí, Selský archiv s.d.
Štarha, Ivan - Zemek, Metoděj: Bystřice nad Pernštejnem. Od minulosti k současné revoluční přeměně města. - Brno, Blok 1980.
Tenora, Jan: Vlastivěda moravská II. Bystřický okres. - Brno, Muzejní spolek 1907.

Třebaže se raně novověké dějiny Bystřice s osudy židovského obyvatelstva všeobecně příliš nespojují, písemnosti městské provenience zůstávají i v tomto směru vítaným překvapením. Už pro 16. století (inv. č. 104) dokládají totiž obchodní styky zdejších měšťanů se židy v okolí (Kunštát) a pro následující století pak dokonce vlastní židovské osídlení (inv. č. 78, 394). Iniciativa, podporovaná zdejší vrchností, však záhy narazila na odpor měšťanů (inv. č. 262) a jako taková neměla dlouhého trvání. Vlastní zkušenost pak minimálně do roku 1670 vedla k důslednému přerušení jakýchkoliv kontaktů s židovskou menšinou. Dochované doklady o pozdějších spojeních (1707) však bohužel překračují časové limity projektu BMSJ.

Literatura o židech citující z pramenů fondu:
Svoboda, Josef  František: Paměti starých písmáků. - Velké Meziříčí, Selský archiv s. d., s. 65.

Seznam inventárních čísel fondu

> SOkAZr-(AMBy)-78        -  (excelová tabulka) 
> SOkAZr-(AMBy)-104      -  (excelová tabulka)  
> SOkAZr-(AMBy)-262     -  (excelová tabulka)  
> SOkAZr-(AMBy)-263     -  (excelová tabulka)  
> SOkAZr-(AMBy)-394     -  (excelová tabulka)  

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes