spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkATr-(AMTr)-209 public Tisk


Státní okresní archiv Třebíč

[Staatliches Bezirksarchiv Trebitsch] (SOkATr)

Fond: Archiv města Třebíč

[Bestand: Stadtarchiv Trebitsch] (AMTr)

Inv. č. 209, Purkrechtní kniha předměstí Stařečka 1604-1823
[Inv. Nr. 209, Burgrechtsbuch der Vorstadt Stařečka 1604-1823]

pag. 74
ante 1666 II 9, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-209,pag.74

Andres Reißler, majitel gruntu v Třebíči Na Stařečce, splácí gruntovní nápad zemřelého žida Abrahama Nováčka židu Leblovi.

Andres Reißler, Grundbesitzer in Trebitsch (Třebíč), Na Stařečce, zahlt in den Nachlaß des verstorbenen Juden Abraham Nováček 63 Schock 13 gr. 5 den. dem Juden Lebl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 209, Purkrechtní kniha předměstí Stařečka 1604-1823
[Inv. Nr. 209, Burgrechtsbuch der Vorstadt Stařečka 1604-1823]

pag. 82
1655, Třebíč (Trebitsch)
1660 XII 10, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-209,pag.82

Poznamenání a prodeje pohledávek židů Lebla, Izáka Foltýna, Abrahama a Roziny Nováčkových na gruntě, který Andreas Reisler ujal v roce 1655 sňatkem s vdovou po Václavu Načeradském.

Verzeichnis und Verkauf von Forderungen der Juden Lebl, Izák Foltýn, Abraham und Rozina  Nováček auf dem Grund, den Andreas Reisler 1655 durch seine Heirat mit der Witwe des Václav Načeradský in seinen Besitz gebracht hatte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 209, Purkrechtní kniha předměstí Stařečka 1604-1823
[Inv. Nr. 209, Burgrechtsbuch der Vorstadt Stařečka 1604-1823]

pag. 87
1621 IV 23, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-209,pag.87

Jiří Trávníček kupuje po nebožtíku Janu Čermákovi grunt v Třebíči na Stařečce a ze zavdané částky 100 zlatých platí židu Johelovi za dodaná pohřební roucha.

Jiří Trávníček kauft aus dem Nachlaß des verstorbenen Jan Čermák einen Grund in Trebitsch (Třebíč), Na Stařečce, und zahlt aus der Anzahlung von 100 fl. dem Juden Johel für ein Begräbnisgewand.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 209, Purkrechtní kniha předměstí Stařečka 1604-1823
[Inv. Nr. 209, Burgrechtsbuch der Vorstadt Stařečka 1604-1823]

pag. 93
1658 V 27, Třebíč (Trebitsch)
1663 II 14, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-209,pag.93

Pavel Zastudil ujímá po svém zemřelém otci Janu Zastudilovi grunt v ceně 400 zl. moravských spolu s pohledávkou žida Löbla Jonáše na 26 zl., které později splácí.

Pavel Zastudil erbt von seinem verstorbenen Vater Jan Zastudil einen Grund im Wert von 400 fl. mähr. zusammen mit einer Forderung des Juden Löbl Jonáš von 26 fl., die er später begleicht.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 209, Purkrechtní kniha předměstí Stařečka 1604-1823
[Inv. Nr. 209, Burgrechtsbuch der Vorstadt Stařečka 1604-1823]

pag. 95
ante1653 XII 30, Třebíč (Trebitsch)
1667 XI 28, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-209,pag.95

Poznamenání, splátky a koupě finančních pohledávek židů Jakuba Teitsche a Marka Izrahele, které pozůstávají na gruntě obhospodařovaném Matějem Homerem.

Verzeichnis, Raten und Kauf von Finanzforderungen der Juden Jakub Teitsch und Markus Izrahel, die auf dem von Matěj Homer bewirtschafteten Grund bleiben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 209, Purkrechtní kniha předměstí Stařečka 1604-1823
[Inv. Nr. 209, Burgrechtsbuch der Vorstadt Stařečka 1604-1823]

pag. 97
1651 I 23, Třebíč (Trebitsch)
1653 XI 19, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-209,pag.97

Poznamenání a porovnání pohledávky žida Marka Izrahele ve výši 18 zl., která pozůstává na gruntě Matěje Hamra koupeném od vdovy Anny Všetečkové za 400 zl. moravských.

Verzeichnis und Vergleich der Forderung des Juden Markus Izrahel in Höhe von 18 fl., die auf dem von Matěj Hamer von der Witwe Anna Všetečková um 400 fl. mähr. gekauften Grund bleiben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 209, Purkrechtní kniha předměstí Stařečka 1604-1823
[Inv. Nr. 209, Burgrechtsbuch der Vorstadt Stařečka 1604-1823]

pag. 102
1639 V 1, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-209,pag.102

Židé Izrael, Löbl Zpěvák a Mojžíš připovídají své pohledávky na domě zemřelého Jeremiáše Kováře, který od pozůstalé vdovy Marty odkoupil za 230 zl. moravských Jiřík Kloboučník.

Die Juden Izrael, Löbl Zpěvák und Mojžíš melden ihre Forderungen auf dem Haus des verstorbenen Jeremiáš Kovář an, das um 230 fl. mähr. Jiřík Kloboučník von der Witwe Marta kaufte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 209, Purkrechtní kniha předměstí Stařečka 1604-1823
[Inv. Nr. 209, Burgrechtsbuch der Vorstadt Stařečka 1604-1823]

pag. 105
1639 IX 21, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-209,pag.105

Žid Mojžíš přenechal starší pohledávku ve výši 50 zl. svému synu Abrahamovi, který ji připomíná v okamžiku, kdy takto zatížený dům kupuje od Šťastného Pokorného Jan mladší Jordanský.

Der Jude Mojžíš überläßt eine ältere Forderung in Höhe von 50 fl. seinem Sohn Abraham, der gleichzeitig daran erinnert, daß das so belastete Haus von Šťastný Pokorný Jan jun. Jordanský kauft.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 209, Purkrechtní kniha předměstí Stařečka 1604-1823
[Inv. Nr. 209, Burgrechtsbuch der Vorstadt Stařečka 1604-1823]

pag. 106
1641 VII 27, Třebíč (Trebitsch)
1643 XII 6, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-209,pag.106

Abraham, syn žida Mojžíše, prodává svůj gruntovní nápad ve výši 50 zl. za postav sukna v ceně 15 kop novému majiteli domu Václavu Sojkovi.

Abraham, Sohn des Juden Mojžíš, verkauft seinen geerbten Grund im Wert von 50 fl. für einen Tuchwebstuhl im Wert von 15 Schock dem neuen Hausbesitzer Václav Sojka.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 209, Purkrechtní kniha předměstí Stařečka 1604-1823
[Inv. Nr. 209, Burgrechtsbuch der Vorstadt Stařečka 1604-1823]

pag. 273-274
1613 I 6, Třebíč (Trebitsch)
1616 VI 24, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-209,pag.273-274

Žid Mojžíš Paur prodává svou pohledávku ve výši 50 zl. na gruntě Zuzany Nevrklové novému majiteli téhož gruntu, Tomáši Martinovýmu, za hotovost 20 zl.

Der Jude Mojžíš Paur verkauft seine Forderung in Höhe von 50 fl. auf dem Grund der Zuzana Nevrklová dem neuen Besitzer Tomáš Martinový für bare 20 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 209, Purkrechtní kniha předměstí Stařečka 1604-1823
[Inv. Nr. 209, Burgrechtsbuch der Vorstadt Stařečka 1604-1823]

pag. 275
1633 VI 24, Třebíč (Trebitsch)
1636 XII 1, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-209,pag.275

Hans Kleber kupuje a následně splácí od Jiříka Fligla dům v Třebíči Na Stařečce za 600 zl. moravských. Část jeho poslední splátky přijímá na místě Václava Lisovského žid Mojžíš.

Hans Kleber kauft von Jiřík Fligl ein Haus in Trebitsch (Třebíč), Na Stařečce, um 600 fl. mähr. Einen Teil seiner letzten Rate (4 Schock 25 gr.) erhält 1636 anstelle von Václav Lisovský der Jude Mojžíš.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 209, Purkrechtní kniha předměstí Stařečka 1604-1823
[Inv. Nr. 209, Burgrechtsbuch der Vorstadt Stařečka 1604-1823]

pag. 276
1637 V 21, Třebíč (Trebitsch)
1638, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-209,pag.276

Poznamenání a splátky gruntovní pohledávky žida Mojžíše na domě, kterou od Hanse Klebera koupil za 650 zl. moravských Hans Hofman.

Verzeichnis und Raten der Grundforderung des Juden Mojžíš in Höhe von 17 Schock 5 gr. auf dem Haus, das von Hans Kleber um 650 fl. mähr. Hans Hofman kaufte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 209, Purkrechtní kniha předměstí Stařečka 1604-1823
[Inv. Nr. 209, Burgrechtsbuch der Vorstadt Stařečka 1604-1823]

pag. 402-403
1610 VII 25, Třebíč (Trebitsch)
1618, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-209,pag.402-403

Poznamenání a splátky gruntovní pohledávky žida Hanzla ve výši 3 kop 7 a 1/2 groše, která vázne na gruntě Daniela Šulce koupeném od Beneše Němce, vdovce po Dorně Měřínské, za 300 zl.

Verzeichnis und Raten der Grundforderung des Juden Hanzl in Höhe von 3 Schock 7 ½ gr., die auf dem Grund des durch Daniel Šulc von Beneš Němec gekauften Hauses liegt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes