spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkATr-(AMTr)-206 public Tisk


Státní okresní archiv Třebíč

[Staatliches Bezirksarchiv Trebitsch] (SOkATr)

Fond: Archiv města Třebíč

[Bestand: Archiv der Stadt Trebitsch] (AMTr)

Inv. č. 206, Purkrechtní kniha města Třebíče (1600) 1604-1760
[Inv.-Nr. 206, Burgrechtsbuch der Stadt Trebitsch (1600) 1604-1760]

pag. 21
1633 IV 20, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-206,pag.21

Z hotovosti utržené za prodaný gruntovní podíl na domě Jiříka Slavického má být zaplacen dluh židu Izákovi ve výši 3 zlatých moravských.

Aus dem Erlös für den verkaufte Grundanteil auf dem Haus des Jiřík Slavický soll eine Schuld dem Juden Izák in Höhe von 3 fl.mähr. bezahlt werden.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 206, Purkrechtní kniha města Třebíče (1600) 1604-1760
[Inv.-Nr. 206, Burgrechtsbuch der Stadt Trebitsch (1600) 1604-1760]

pag. 173
1658 IX 20, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-206,pag.173

Ze závdanku složeného při koupi domu Jakubem Kamenickým jsou spláceny různé dluhy, mj. také Abrahamkový židovce ve výši 4 zlatých 59 krejcarů.

Aus der beim Kauf eines Hauses durch Jakub Kamenický erlegten Anzahlung werden verschiedene Schulden beglichen, unter anderem 4 fl. 59 kr. bei der Jüdin Abrahamkova.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 206, Purkrechtní kniha města Třebíče (1600) 1604-1760
[Inv.-Nr. 206, Burgrechtsbuch der Stadt Trebitsch (1600) 1604-1760]

pag. 263
1636 VI 24, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-206,pag.263

Ze závdanku složeného při koupi domu Pavlem Slavickým jsou spláceny různé dluhy váznoucí na gruntě po zemřelém Pavlu Remšovi, mj. také dluh židu Izákovi ve výši 4 zlatých.

Aus der beim Kauf eines Hauses durch Pavel Slavický erlegten Anzahlung werden verschiedene auf dem Grund liegende Schulden des verstorbenen Pavel Remš bezahlt, unter anderem 4 fl. an den Juden Izák.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 206, Purkrechtní kniha města Třebíče (1600) 1604-1760
[Inv.-Nr. 206, Burgrechtsbuch der Stadt Trebitsch (1600) 1604-1760]

pag. 265
1665 IV 20, Třebíč (Trebitsch)
1665 XII 12, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-206,pag.265

Ze závdanku složeného při koupi domu Jakubem Cýchovským jsou spláceny různé dluhy váznoucí na gruntě po zemřelé Zuzaně Frajberce, mj. také dluh židu Šamšulovi za plátno ve výši 7 zlatých.

Aus der beim Kauf eines Hauses durch Jakub Cýchovský erlegten Anzahlung werden verschiedene Schulden, die auf dem Grund nach der verstorbenen Zuzana Frajberka liegen, bezahlt, unter anderem 7 fl. dem Juden Šamšula für Leinwand.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 206, Purkrechtní kniha města Třebíče (1600) 1604-1760
[Inv.-Nr. 206, Burgrechtsbuch der Stadt Trebitsch (1600) 1604-1760]

pag. 364-367
1636 XII 9, Třebíč (Trebitsch)
1662 VI 14 post, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-206,pag.364-367

Poznamenání a dílčí splátky gruntovních pohledávek židů Mojžíše Paura a Jakuba Hluchého, které váznou na domě Matese Mayera později prodávaném Zachariáši Zachovi, Samuelovi Kamenickému a dalším majitelům.

Verzeichnis und Ratenzahlung der Grundforderungen der Juden Mojžíš Paur und Jakub Hluchý, die auf dem Haus des Mates Mayer, das später an Zachariáš Zach, Samuel Kamenický und weitere Besitzer verkauft wurde, liegen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 206, Purkrechtní kniha města Třebíče (1600) 1604-1760
[Inv.-Nr. 206, Burgrechtsbuch der Stadt Trebitsch (1600) 1604-1760]

pag. 590
1632 II 2, Třebíč (Trebitsch)
1639 VI 15, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-206,pag.590

Poznamenání a splátka pohledávky žida Mojžíše ve výši 10 zlatých, která po předchozím majiteli Tobiáši Holzarovi vázla na domě prodaném Jakubu Vlachovi.

Verzeichnis und Bezahlung der Forderung des Juden Mojžíš in Höhe von 10 fl., die nach dem Vorbesitzer Tobiáš Holzar auf dem an Jakub Vlach verkauften Haus liegen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 206, Purkrechtní kniha města Třebíče (1600) 1604-1760
[Inv.-Nr. 206, Burgrechtsbuch der Stadt Trebitsch (1600) 1604-1760]

pag. 709
1641 I 23, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-206,pag.709

Na domě Jana Bydžovského poznamenává žid Izák Foltýn svou pohledávku za Tomášem Pokorným ve výši 17 zlatých a vzápětí ji prodává současnému majiteli domu za hotovost 3 zlatých.

Auf dem Haus des Jan Bydžovský meldet der Jude Izák Foltýn seine Forderung für Tomáš Pokorný in Höhe von 17 fl. an und unmittelbar darauf verkauft er sie dem gegenwärtigen Hausbesitzer um bare 3 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 206, Purkrechtní kniha města Třebíče (1600) 1604-1760
[Inv.-Nr. 206, Burgrechtsbuch der Stadt Trebitsch (1600) 1604-1760]

pag. 750
1665 V 21, Třebíč (Trebitsch)
1669, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-206,pag.750

Poznamenání pohledávky po židovi Abrahamovi ve výši 39 zlatých 18 grošů, která vázne na domě Andrese Bayrla.

Forderung der Erben des Juden Abraham in Höhe von 39 fl. 18 gr., die auf dem Haus des Apothekers Andres Bayrl liegt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 206, Purkrechtní kniha města Třebíče (1600) 1604-1760
[Inv.-Nr. 206, Burgrechtsbuch der Stadt Trebitsch (1600) 1604-1760]

pag. 791-794
1637 XII 31, Třebíč (Trebitsch)
1666 XII 17, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-206,pag.791-794

Poznamenání a splátky pohledávky žida Mojžíše Paura ve výši 10 zlatých, která mu vázne na domě prodaném Danielu Žaludovi a dalším majitelům. K 23. 2. 1638 připojena poznámka pánů starších o výjimečném zapsání židovské pohledávky do městských knih.

Verzeichnis und Bezahlung der Forderung des Juden Mojžíš Paur in Höhe von 10 fl., die ihm auf einem an Daniel Žalud und weitere Besitzer verkauften Haus zusteht. Unter 1638 II 23 ist eine Bemerkung der Herren Schöffen über die ausnahmsweise erfolgte Eintragung der jüdischen Forderung in die Stadtbücher beigefügt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 206, Purkrechtní kniha města Třebíče (1600) 1604-1760
[Inv.-Nr. 206, Burgrechtsbuch der Stadt Trebitsch (1600) 1604-1760]

pag. 833
1639 IV 12, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-206,pag.833

Poznamenání a prodej pohledávky židů Abrahama a Mojžíše z Ivančic, kterou ve výši 21 zlatých měli a za hotovost 5 zlatých prodali držiteli domu Jindřichu Šífařovi.

Verzeichnis und Verkauf einer Forderung der Juden Abraham und Mojžíš aus Eibenschitz (Ivančice) in Höhe von 21 fl., die sie für bare 5 zl. an den Hausbesitzer Jindřich Šífař verkaufen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 206, Purkrechtní kniha města Třebíče (1600) 1604-1760
[Inv.-Nr. 206, Burgrechtsbuch der Stadt Trebitsch (1600) 1604-1760]

pag. 845
1652 VI 14, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-206,pag.845

Ze závdanku složeného při koupi domu Martinem Kamenickým splácí Jiřík Vadislavský své dluhy, mj. také 2 zlaté židovce Šamšulce.

Aus der beim Kauf eines Hauses durch Martin Kamenický erlegten Anzahlung zahlt Jiřík Vadislavský seine Schulden, unter anderem 2 fl. der Jüdin Šamšulka.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 206, Purkrechtní kniha města Třebíče (1600) 1604-1760
[Inv.-Nr. 206, Burgrechtsbuch der Stadt Trebitsch (1600) 1604-1760]

pag. 878
1615 VI 3, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-206,pag.878

Poznamenání pohledávky židů Abrahama a Mojžíše z Ivančic, kterou mají ve výši 21 zlatých na domě po zemřelém Jiříkovi Řemenáři.

Verzeichnis der Forderung der Juden Abraham und Mojžíš aus Eibenschitz (Ivančice), die sie in Höhe von 21 fl. auf dem Haus des verstorbenen Jiřík Řemenář haben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 206, Purkrechtní kniha města Třebíče (1600) 1604-1760
[Inv.-Nr. 206, Burgrechtsbuch der Stadt Trebitsch (1600) 1604-1760]

pag. 902-903
1640 III 20, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-206,pag.902-903

Tomáš Krajíček prodává svou gruntovní pohledávku ve výši 9 zlatých, kterou před časem vykoupil za hotovost 1 zl. 30 kr. od žida Ryšavého, současnému majiteli domu Matěji Helmonovi za stejnou cenu v hotových penězích.

Tomáš Krajíček verkauft seine Grundforderung in Höhe von 9 fl., die er vor Zeiten um bare 1 fl. 30 kr. vom Juden Ryšavý gekauft hat, an den neuen Hausbesitzer Matěj Helmon für bare 1 fl.30 kr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes