spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení






Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Archiv města Hranice Tisk


Archiv města Hranice

Archiv města Hranice, uložený ve Státním okresním archivu Přerov, je fond průměrné dochovalosti, obsahující archiválie z let 1554-1945, s výraznou převahou dokumentů z 19. a 1. pol. 20. století. Okresní archiv převzal fond v roce 1961 a v roce 1973  byly archiválie inventarizovány a zpřístupněny badatelské veřejnosti.
Z registratury předmagistrátního období je třeba zmínit na městská privilegia a jejich konfirmace z období 1602-1795, dochovaná v počtu 9 kusů. Z městských knih tohoto období lze upozornit na kopiář městských privilegií s časovým rozmezím 1629-1777, purkrechtní knihu z let 1584-1774, registra předměstská z let 1554-1573 a registra přípovědí z let 1556-1758. Dále se dochovaly knihy svatebních smluv a knihy městského účetnictví. Aktový materiál je dochován jen torzovitě. Z magistrátního období se ve fondu nachází série knih pozemkových a trhových, knih svatebních smluv a knih obligací. Aktový materiál je dochován již ve větší úplnosti a je uspořádán chronologicky. Registratura z období 1850-1945 se dochovala již v poměrné úplnosti. Z knih stojí za zmínku 3 svazky městské kroniky pro období 1912-1939, protokoly městské rady a zastupitelstva a evidenční knihy domů a obyvatel. Dochovalo se rovněž větší množství knih městkého účetnictví, od konce 19. století v souvislých řadách. Aktový materiál je velmi rozsáhlý a je uspořádán dle původních registraturních systémů.
Ke studiu dějin hranické židovské obce poskytuje fond jen omezené množství materiálu. Pro 17. století je to především purkrechtní kniha a několik jednotlivin v aktovém materiálu, týkajících se prodeje měšťanského domu židu Mojžíšovi, dlužních záležitostí a soupisu židovských domů. Z mladšího materiálu lze upozornit na protest zastupitelů města u okresního hejtmanství proti přijetí hranických židů do svazku obce z roku 1850 a na matriku domovských příslušníků židovské politické obce.

Seznam inventárních čísel fondu

> SOkAPR-(AMH)-2          -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AMH)-3          -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AMH)-4          -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AMH)-564     -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AMH)-566     -  (excelová tabulka)
> SOkAPR-(AMH)-578     -  (excelová tabulka)

mm

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes