spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Archiv města Polná (AMP) - fond č. 26 Tisk

> Přeskočit na seznam inventárních čísel fondu

Archiv města Polná (AMP)

Archiv města Polná (1365) 1479-1945 (1951) představuje jeden z kmenových fondů Státního okresního archivu Jihlava a vůbec nejdůležitější soubor písemností ke starším dějinám města Polné. Jeho celek vznikl přirozenou činností samosprávných orgánů města Polné, historicky ležícího na území Českého království a tvořícího patrimoniální centrum někdejšího polensko-přibyslavského panství. Bohužel značná část původního písemného souboru utrpěla opakovaným zásahem neuvážených skartací (1861) a ničivého požáru (1863). Zkáze podlehly především nejstarší písemnosti z období před polovinou 19. století. Do dnešních dnů tak ze středověkých a raně novověkých materiálů zůstal kromě několika jednotlivin dochován pouze kompaktní soubor městských listin (1479-1781) a  ucelenější řada knih nesporného soudnictví (1562-1881). Spisy a účetní materiály předmagistrátního období (do roku 1786) byly téměř bez výjimky zničeny. Hlavní těžiště dochovaných písemností leží tedy až v druhé polovině 19. a první polovině 20. století. Pro tato období se fond vyznačuje již souvislými řadami úředních knih, evidenčních pomůcek, spisů a účetního materiálu.

Archivní pomůcky:
Svěrák, Vlastimil: ČR-Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv v Jihlavě. Archiv města Polná (1365) 1479-1945 (1951). – Jihlava: SOkA 2003.

Základní literatura a edice k fondu:
Hoffmann, František: Okresní archiv v Jihlavě. Prozatímní informativní přehled podle stavu 30. 6. 1964. – Okresní archiv v Jihlavě 1964.
Hoffmann, František: Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě. – Jihlava: SOkA 2001.
Turecký, Karel: Listář města Polné. – Polná: Muzeum Polné 1940.

Celkovému dochování fondu Archivu města Polná odpovídá rovněž stav pramenů k dějinám zdejšího raně novověkého židovského osídlení. Pro 16. století dochované prameny fondu židovské osídlení vůbec nedokládají a pro období první poloviny 17. století uvádějí útržkovitě jen několik, zpravidla retrospektivních zmínek. Podstatnější výjimku tohoto období tvoří pouze soubor několika obecně platných patentů, upravujících zdanění a pobyt židovského obyvatelstva v letech 1642-1652. Bezesporu nejhodnotnější celek pak představuje série vrchnostenských smluv a nařízení z let 1676-1703, která plánovitým demografickým oživením a sídelním ukotvením položila základy pro rozvoj zdejší židovské komunity v dalších staletích. Vzhledem k časovému omezení projektu BMSJ letopočtem 1670 byly však tyto materiály excerpovány pouze do roku 1682.

Literatura o židech citující z pramenů fondu:
Gold, Hugo (red.): Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart. Ein Sammelwerk. – Brünn: Jüdischer Buch- und Kunstverlag 1934.
Klenovský, Jarolav: Židovské město v Polné. – Polná: Linda 2000.
Pojmon, František: Polná. Popis dějepisný, místopisný a statistický. – Polná: Romance 1991.
Polná 1241-1992. – Polná–Brno: Masarykova univerzita 1992.
Svěrák, Vlastimil: Prameny k dějinám židů na Jihlavsku ve Státním okresním archivu v Jihlavě. – In: Dotyky. Židé v dějinách Jihlavska. – Jihlava: Muzeum Vysočiny 1998, s. 213-233.
Vomelová, Marta: Polná a židé. – In: Dotyky. Židé v dějinách Jihlavska. – Jihlava: Muzeum Vysočiny 1998, s. 73-83.

Seznam inventárních čísel fondu

> SOkAJi-(AMP)-16     -  (excelová tabulka)
> SOkAJi-(AMP)-17     -  (excelová tabulka)
> SOkAJi-(AMP)-18     -  (excelová tabulka)
> SOkAJi-(AMP)-37     -  (excelová tabulka)
> SOkAJi-(AMP)-61     -  (excelová tabulka)
> SOkAJi-(AMP)-65     -  (excelová tabulka)
> SOkAJi-(AMP)-67     -  (excelová tabulka)
> SOkAJi-(AMP)-263   -  (excelová tabulka)

 

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes