spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Státní oblastní archiv v Litoměřicích (SOAL)

> Přeskočit na seznam fondů tohoto archivu 

Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Počátky dnešního Státního oblastního archivu spadají do roku 1948, kdy byl v Litoměřicích zřízen depozitář Archivu ministerstva vnitra ČSR. Ten přešel od 1. 1. 1950 do správy Krajského národního výboru v Ústí nad Labem a změnil svůj název na Krajský archiv Litoměřice. Současně byly od roku 1949 budovány tzv. oblastní zemědělské archivy. První vznikly převzetím již existujících patrimoniálních archivů v Roudnici nad Labem a v  Postoloprtech. Později vznikly zemědělské archivy v Děčíně a v Libochovicích. Roku 1952 byly tyto archivy přejmenovány na zemědělsko-lesnické. Krajský archiv se stal v té době vrcholným orgánem archivní služby v kraji a začal vykonávat všeobecnou inspekci nad všemi archivy. Po stránce odborné však zemědělsko-lesnické archivy podléhaly Ústřednímu zemědělsko-lesnickému archivu v Praze. Po vydání vládního nařízení o archivnictví roku 1954 byly stávající krajské archivy přejmenovány na státní archivy a jejich řízení převzala archivní správa ministerstva vnitra. Zemědělsko-lesnické archivy se od 1. 1. 1956 staly zemědělsko-lesnickým oddělením státního archivu. Archiv v Postoloprtech zanikl, roudnický archiv byl přestěhován roku 1951 do Pátku nad Ohří a na počátku šedesátých let do Žitenic; v sedmdesátých letech zaniklo i pracoviště v Libochovicích. Další změny nastaly po reformě krajského zřízení k 1. 7. 1960. Po vzniku Severočeského kraje se dosavadní státní archiv v Jablonci nad Nisou stal pobočkou Státního oblastního archivu v Litoměřicích, jehož územní působnost se rozšířila na celý Severočeský kraj. Po přijetí zákona o archivnictví roku 1974 měl oblastní archiv centrálu v Litoměřicích, pobočku v Jablonci nad Nisou, pobočky se zemědělsko-lesnickými fondy v Děčíně a v Žitenicích. V osmdesátých letech byla zrušena pobočka v Jablonci nad Nisou. V devadesátých letech bylo zřízeno pracoviště v Mostě. K poslední velké změně struktury státního oblastního archivu došlo 1. 8. 2002, v důsledku reformy veřejné správy. Archiv se stal správním úřadem přímo řízeným Ministerstvem vnitra ČR, jeho vnitřními jednotkami se staly státní okresní archivy Ústeckého a Libereckého kraje. Dnes tvoří archiv ředitelství v Litoměřicích se třemi archivními odděleními a jejich detašovanými pracovišti v Litoměřicích (Kamýcká ul.) a v Mostě, dále pobočka v Děčíně a také státní okresní archivy Česká Lípa, Děčín, Chomutov, se sídlem v Kadani, Jablonec nad Nisou, Liberec, Litoměřice, se sídlem v Lovosicích, Louny, Most, Semily a Teplice. Pracoviště v Žitenicích bylo roku 2010 zrušeno a jeho fondy byly přestěhovány do objektu v Litoměřicích (Kamýcká ul.).
Centrála archivu spravuje archivní fondy a sbírky vzniklé z činnosti orgánů a úřadů státní správy, samosprávy a společenských organizací krajské a oblastní působnosti. K nejvýznamnějším patří zejména Krajské úřady Litoměřice a Žatec, fondy krajských soudů Litoměřice, Liberec, Česká Lípa a Most a fondy německé okupační politické a soudní správy z let 1938-1945. Politickou správu po 2. světové válce zastupují fondy Krajských národních výborů v Ústí nad Labem a Liberci. Historicky nejstarší archiválie obsahují fondy a sbírky církevních institucí, zejména litoměřické kapituly, biskupství a církevních řádů z území severozápadních Čech. Badatelsky nejvyužívanější zůstává sbírka matrik s téměř 10 tisíci svazky. Na pobočce v Děčíně a pracovišti v Litoměřicích - Kamýcká ul. (dříve v Žitenicích) jsou deponovány fondy a sbírky bývalých zemědělsko-lesnických archivů. V nich jsou uloženy především archivy šlechtických rodů, které měly před rokem 1945 resp. 1948 svá sídla v severních Čechách, a fondy příslušných velkostatků, ústředních kanceláří a účtáren.

hl

Průvodce po archivu:
Macek, Jaroslav a kol.: Státní archiv v Litoměřicích. Průvodce po archivních fondech. – Praha:
Archivní správa ministerstva vnitra 1956.
Křivka, Josef a kol.: Státní archiv v Litoměřicích. Průvodce po archivních fondech. Svazek 2. – Praha: Archivní správa ministerstva vnitra 1963.
Státní oblastní archiv v Litoměřicích. Stručný průvodce. – Litoměřice: ČR – Státní oblastní archiv v Litoměřicích 2007.

Základní informace o jednotlivých fondech a sbírkách Státního oblastního archivu v Litoměřicích lze vyhledávat taká na internetových stránkách www.soalitomerice.cz a na stránkách Archivní správy Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz/archivnictvi/index.html

Jméno položky
Lobkovicové roudničtí  Rodinný archiv (LRRA)
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes